Dzisiaj jest Niedziela, 24.03.2019, Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 DOTYCZY ROKU BUDŻETOWEGO 2015, 2016

 UCHWAŁA RADY GMINY CZARNKÓW XLII/373/2014

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CZARNKÓW 300/III/2014

 

USTAWA Z DNIA 21 LUTEGO 2014 O FUNDUSZU SOŁECKIM

 

 


DOTYCZY ROKU BUDŻETOWEGO 2014

 

 

UCHWAŁA RADY GMINY CZARNKÓW XXX/260/2013

 

 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CZARNKÓW 197/III/2013

 

 1. Wniosek
 2. Protokół
 3. Oświadczenie
 4. Lista obecności

 

 


 

 

DOTYCZY ROKU BUDŻETOWEGO 2013

 

INFORAMCJA O FUNDUSZU SOŁECKIM

 

Z dniem 1 kwietnia 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o Funduszu Sołeckim.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy, Rada Gminy Czarnków podjęła w dniu 29 lutego 2012r. Uchwałę Nr XVII/154/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w związku z czym przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujęte są w budżecie Gminy        i realizowane przez Wójta Gminy jak pozostałe zadania budżetu.

Środki funduszu przeznaczone mogą być na realizacje przedsięwzięć, które są zadaniami Gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw, a jednocześnie zgodne są ze strategią rozwoju Gminy.

 

Na co można przeznaczyć środki funduszu sołeckiego?

 

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizacje tych zadań Gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

Jeśli mieszkańcy danego sołectwa uznają, że warto np.:

 • zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,
 • zbudować lub wyremontować miejsce spotkań mieszkańców,
 • naprawiać chodniki,
 • wyposażyć świetlicę wiejską,
 • zadbać o porządek (np. postawić dodatkowe kosze na śmieci),
 • posadzić drzewa lub krzewy,
 • wyremontować wiatę przystankową

 

to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.

 

Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych zadań -         w tym poprzez własną pracę społeczną.

 

Warunek przyznania środków z funduszu sołeckiego.

 

Warunkiem przyznania w danym roku środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. W tym celu należy zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub, co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek powinien wskazywać przedsięwzięcia przewidywane do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków, jakie będą określone na to sołectwo.

 

Wniosek powinien również zawierać oszacowanie kosztów przedsięwzięć oraz uzasadnienie, które jest obowiązkowym elementem wniosku. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa.

Informacja o wysokości przysługujących na sołectwo środków zostanie przekazana przez Wójta każdemu sołtysowi do dnia 31 lipca 2012r.

 

Uchwalony wniosek musi zostać złożony do wójta przez sołtysa w terminie do 30 września 2012 roku. Należy go, bowiem uwzględnić w projekcie budżetu Gminy na rok 2013. Wniosek może być przez wójta odrzucony, gdy nie spełnia warunków formalnych, w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Poinformowany o tym sołtys może, również w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tej informacji, podtrzymać go kierując do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta. Rada Gminy rozpatruje podtrzymany wniosek w terminie trzydziestu dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie rady w tej sprawie jest dla wójta wiążące.

Rada Gminy uchwalając budżet odrzuca wnioski sołectw w przypadku, gdy zamierzone zadania nie są zadaniami własnymi Gminy, nie służą poprawie warunków życia mieszkańców i nie są zgodnie ze strategią rozwoju Gminy.

 

Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo zależy od liczby jego stałych mieszkańców oraz od wskaźnika dochodów bieżących Gminy na jednego mieszkańca  w gminie.

 

Część wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego refunduje gminom w formie dotacji budżet państwa. Refundacja następuje w roku następnym po roku budżetowym.

 

W zależności od dochodów bieżących na jednego mieszkańca w gminie, zwrot poniesionych wydatków wynosić może 10%, 20% lub 30%.

 

Środkami funduszu sołeckiego dysponuje Wójt, jednak od aktywności mieszkańców, sołtysa          i radnych, zależy, kiedy Urząd uruchomi pieniądze i zakupi towary i usługi ujęte w przyjętym wniosku.

 

 

Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje żadnej możliwości zmiany przeznaczenia środków ujętych we wniosku, a zatem przedsięwzięcie ujęte we wniosku uchwalonym przez zebranie wiejskie i zatwierdzonym przez organy Gminy, nie może być zmienione w trakcie roku budżetowego.

 

W dniu 30 marca 2012 roku Wójt Gminy Czarnków wydał Zarządzenie Nr 104/III/2012 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego.

W powyższym zarządzeniu określono wzory wniosków i informacji niezbędnych do wykorzystania środków z funduszu sołeckiego.

 

Gotowe wnioski wraz z potwierdzonymi za zgodność kopiami uchwały zebrania wiejskiego, protokołu zebrania wiejskiego oraz listy obecności należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Czarnków.

 

Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 września 2012 roku.

 

Informujemy, iż wszystkie dokumenty związane z funduszem (Ustawa, Uchwała Rady Gminy, wzory protokołów, uchwał, wniosków) są dostępne na stronie www.czarnkowgmina.pl w zakładce „Fundusz Sołecki"

 


 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CZARNKÓW 104/III/2012 
Aktywne druki do pobrania:
 
 

 


USTAWA

z dnia 20 lutego 2009 r.

o funduszu sołeckim

(Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

Art. 1. 1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej "funduszem", do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

2. (1) Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

3. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

4. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.1)).

Art. 2. 1. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

F -        wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb,

Lm -       liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.2)),

Kb -       kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków, o których mowa w ust. 1.

3. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

4. Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy.

5. Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi, o którym mowa w ust. 4, w następującej wysokości:

  1)  30 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb, jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,

  2)  20 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb wynosi od 100 % do 120 % średniego Kbk w skali kraju,

  3)  10 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb jest większe od 120 % średniego Kbk w skali kraju,

gdzie Kbk oznacza -

średnią kwotę bazową w kraju - obliczaną dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ujętych w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.3)), według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy.

6. Średnią kwotę bazową w kraju oblicza się, dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

7. Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu, kierując się potrzebą zapewnienia środków finansowych dla gmin.

Art. 3. 1. Rada gminy może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 2 ust. 1.

2. Zwiększona wysokość środków funduszu nie jest wliczana do wydatków wykonanych w ramach funduszu, od których przysługuje częściowy zwrot na podstawie art. 2 ust. 4.

Art. 4. 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.

2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2-4, informując jednocześnie o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

6. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie.

7. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów określonych w art. 1 ust. 3.

Art. 5. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.4)) w art. 7 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17)    wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;".

Art. 6. W 2009 r. rada gminy podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 1 ust. 1, do dnia 30 czerwca.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

______

1)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.

2)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 39, poz. 306.

3)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

4)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.

Przypisy:

1) Art. 1 ust. 2 zmieniony przez art. 83 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1241) z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

 

efs prow ryby unia