Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Wybory i referenda » Wybory Prezydenta RP 2015

Zestawienie wyników głosowania na Prezydenta RP w II turze w dniu 24 maja 2015 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/05/2015 08:09:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/05/2015 08:09:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/05/2015 08:09:37)
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

 

 

Warszawa, dnia 11 maja 2015 r.


    

 

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

  ZPOW-603-439/15

 

Informacja
o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., przypomina o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Prawo udziału w ponownym głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu ponownego głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

I.          Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, będzie ujęty z urzędu w spisie wyborców sporządzonym dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

II.          Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.

Ø  Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania w kraju, ani do dnia 7 maja 2015 r. w obwodzie głosowania za granicą, może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć taki wniosek i w związku ztym głosować wwybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów. Wniosek taki składa sięwurzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w5.dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców na swój wniosek przed pierwszym głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców w ponownym głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy lub od konsula, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Dotyczy to także żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, którzy przed głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. zostali dopisani do spisu wyborców w wybranym przez siebie spisie wyborców.

Ø  Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r. Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był ujęty w pierwszym głosowaniu w dniu 10 maja 2015 r. Wyborcy, którzy złożyli wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przed pierwszym głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. otrzymali dwa zaświadczenia i w ponownym głosowaniu będą mogli głosować wyłącznie na podstawie otrzymanego wcześniej zaświadczenia o prawie do głosowania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Ø  Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu ponownego głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu ponownego głosowania, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz
w domach studenckich lub zespołach domów studenckich w pierwszym głosowaniu w dniu 10 maja 2015 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja 2015 r., a dniem ponownego głosowania.

Ø  Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

 • Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu ponownego głosowania, może wziąć udział w tym głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje zagranicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego zagranicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej naadnotacje wizowe.
 • Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został naswój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

III.          Głosowanie korespondencyjne.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. również w ponownym głosowaniu będą głosowali korespondencyjnie. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prześle tym wyborcom pakiety wyborcze na ten sam adres, na który pakiety zostały wysłane przed pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmiany tego adresu. Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego, w tym także po tzw. pierwszej turze, wyłącznie poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć w urzędzie gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców. Złożenie wniosku musi nastąpić przed wysłaniem przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pakietu wyborczego, lub po tym terminie, lecz wyłącznie jeżeli wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym

Natomiast wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem ponownego głosowania, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu).

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania w ponownym głosowaniu, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x" są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać osobiście w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji wyborczej najpóźniej:

-       do 21 maja 2015 r., jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców,

-       do 20 maja 2015 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Osoba niepełnosprawna może umówić się na odbiór koperty zwrotnej w miejscu i terminie przez nią wskazanym (np. w jej mieszkaniu). W przypadku, gdy odbioru ma dokonać pracownik Poczty Polskiej, należy umówić się z nim najpóźniej na dzień 21 maja 2015 r.

Wyborca może przed dniem ponownego głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu ponownego głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Jak wskazano powyżej w przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

IV.          Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika w ponownym głosowaniu mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborcy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone przed dniem pierwszego głosowania w dniu 10 maja 2015 r. będą mogli głosować na podstawie aktu pełnomocnictwa (przekazanego obwodowej komisji w dniu pierwszego głosowania) również w ponownym głosowaniu. Wraz ze spisem wyborców przed ponownym głosowaniem komisja otrzyma aktualną listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Na podstawie tej listy komisja dopuści do głosowania osoby posiadające pełnomocnictwo do głosowania, które głosując w pierwszym głosowaniu, oddały komisji akt pełnomocnictwa.

Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r., w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa przed ponownym głosowaniem, składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 15 maja 2015 r. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). (wzór dołączony do informacji).

Do wniosku należy dołączyć:

-     pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazanego wyżej (wzór dołączony do informacji);

-     kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

-     kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

V.          Dopisywanie wyborców do spisów w dniu ponownego głosowania

W dniu ponownego głosowania obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju napodstawie ważnego polskiego paszportu,
 • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem dospisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lubareszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem ponownego głosowania,
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem ponownego głosowania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/05/2015 08:27:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/05/2015 08:27:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/05/2015 08:27:32)
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

O b w ó d  Nr 1

z siedzibą w Romanowie Dolnym

Publiczne Gimnazjum

Tel. 255 16 20

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

Podmiot zgłaszający

1.

Ewa Irena Rogowska

Romanowo D.

 

Przewodnicząca

KW Kandydata na Prezydenta RP

Bronisława  Komorowskiego

2.

Ewelina Benkowska

Romanowo D.

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Pawła Tanajno

3.

Monika Leśniewska

Romanowo  D.

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

4.

Wiktoria Maria Chodzyńska

Romanowo D.

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

5.

Henryk Źamojcin

Osuch

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

6.

Jadwiga Fręśko

Śmieszkowo

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Palikota

7.

Barbara Czeguś

Romanowo Dolne

Z-ca Przewodniczącej

Wójt Gminy Czarnków

O b w ó d  Nr 2

z siedzibą w Sarbi

Szkoła Podstawowa

Tel. 255 12 77

1.

Małgorzata Matz

Sarbka

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

2.

Agnieszka Lachowicz

Kuźnica Czarnkowska

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Pawła Tanajno

3.

Małgorzata Kotasa

Romanowo G.

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

4.

Wiesława  Jadwiga Mac

Marunowo

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

5.

Sabina Przewdzięk

Sarbka

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Korwin-Mikke

6.

Teresa Iwona Wielgosz

Gębice

Z-ca Przewodniczącej

KW Kandydata na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

7.

Marek Spalony

Brzeźno

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Palikota

8.

Renata Sikora

 

Sarbka

Przewodnicząca

Wójt Gminy Czarnków

O b w ó d  Nr 3

z siedzibą w Gębicach

Publiczne Gimnazjum

Tel. 255 14 21

1.

Renata Fąferek

Gębice

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

2.

Iwona Teresa Kitcza

Gębice 

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Pawła Tanajno

3.

Magdalena Wiśniewska- Napierała

Sarbia

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

4.

Janusz Wielgosz

Gębice

 

 

Przewodniczący

KW Kandydata na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

5.

Wioleta Grażyna

Kamińska

Gębice

 

Z-ca Przewodniczącego

KW Kandydata na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

6.

Marek Spicker

Gębice

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Palikota

7.

Alina  Magdalena Lewandowska

 

Czarnków

 

Członek

Wójt Gminy Czarnków

O b w ó d  Nr 4

z siedzibą w Hucie

Szkoła Podstawowa

Tel. 255 13 17

1.

Remigiusz Molski

Huta

 

Z-ca Przewodniczącej

KW Kandydata na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

2.

Roman Fąferek

Gębice

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

3.

Katarzyna Maria Szulc

Huta

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

4.

Anna Rybińska

Huta

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

5.

Katarzyna Derkacz

Brzeźno

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Palikota

6.

Sylwia Bukowska

Marunowo

 

Członek

Wójt Gminy Czarnków - uzupełnienie

7.

Grażyna Maria Stochaj

Brzeźno

 

 

Przewodnicząca

Wójt Gminy Czarnków

O b w ó d  Nr 5

z siedzibą w Śmieszkowie

Szkoła Podstawowa

Tel. 255 10 26

 1.

Barbara Zawadzka

Śmieszkowo

 

Przewodnicząca

KW Kandydata na Prezydenta RP

Bronisława  Komorowskiego

 2.

Ryszard Banachowicz

Śmieszkowo

 

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

 3.

Henryk  Jan Kalkowski

Śmieszkowo

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

4.

Magdalena Spychała

Bukowiec

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

5.

Monika Malinowska

Śmieszkowo

 

Z-ca Przewodniczącej

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Palikota

 

6.

Marta Kulka

Śmieszkowo

 

Członek

Wójt Gminy Czarnków - uzupełnienie

7.

Jolanta Rybarczyk

Śmieszkowo

 

Członek

Wójt Gminy Czarnków

O b w ó d  Nr 6

z siedzibą w Górze nad Notecią

Budynek byłej szkoły podstawowej

Tel. 255 21 11

1.

Magdalena Joanna Andrzejewska

Kuźnica Czarnkowska

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Bronisława  Komorowskiego

2.

Małgorzata Woźniak

Ciszkowo

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

3.

Jan Stanisław Furman

Góra nad Notecią

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

4.

Artur Paweł Wyrwa

Ciszkowo

 

Z-ca Przewodniczącego

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Korwin-Mikke

5.

Andrzej Mieczysław Przesłański

Goraj -Zamek

 

Przewodniczący

KW Kandydata na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

6.

Lucyna Zofia Libera

Śmieszkowo

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Palikota

7.

Barbara Nowak

Pianówka

Członek

Wójt Gminy Czarnków

O b w ó d   Nr 7

z siedzibą w Jędrzejewie

Zespół Szkół

Tel. 256 35 08

1.

Genowefa Rybarczyk

Średnica

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Bronisława  Komorowskiego

2.

Karolina Szutkowska

Średnica 

Z-ca Przewodniczącej

KW Kandydata na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

3.

Zofia Chestkowska

Jędrzejewo

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

4.

Marian Jur

Gajewo

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Palikota

5.

Elżbieta Helena Wiśniewska

Jędrzejewo

 

Przewodnicząca

KW Kandydata na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

6.

Ewa Meler

Jędrzejewo

 

Członek

Wójt Gminy Czarnków - uzupełnienie

7.

Sławomir Szymański

Jędrzejewo  

Członek

Wójt Gminy Czarnków

O b w ó d  Nr 8

z siedzibą w Gajewie 51

sala wiejska

Tel.  600 542 407

1.

Dorota Małgorzata Naplocha

Romanowo D.

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Bronisława  Komorowskiego

2.

Marta Katarzyna Kiedrowska

Bukowiec

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Pawła Tanajno

3.

Wiesław Hryncewicz

Gajewo

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

4.

Andrzej Stanisław Walczyk

Jędrzejewo 

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

5.

Adam Zdzisław Ratajczak

Bukowiec 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Korwin-Mikke

6.

Jan Pawlak

Bukowiec

 

Z-ca Przewodniczącej

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Palikota

7,

Dorota Anna Trzeźwińska

Jędrzejewo

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

8.

Teresa Kina

Gajewo

 

Przewodnicząca

Wójt Gminy Czarnków

O b w ó d   Nr 9

z siedzibą w Kuźnicy Czarnkowskiej

Zespół Szkół

Tel. 255 05 29

1.

Jacek Krzysztof Pietraszak

Kuźnica Czarnkowska,

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Bronisława  Komorowskiego

2.

Agnieszka Osetek

Kuźnica Czarnkowska

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Pawła Tanajno

3.

Helena Piątek

Kuźnica Czarnkowska

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

4.

Karol Pawłowski

Radolinek

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

5.

Jakub Piotr Pawlak

Romanowo Dolne

 

Przewodniczący

KW Kandydata na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

6.

Małgorzata Pawlak

Bukowiec

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Palikota

7.

Anna Renata Kulak

Kuźnica Czarnkowska

 

 

Z-ca Przewodniczącego

Wójt Gminy Czarnków

O b w ó d   Nr 10

z siedzibą w Romanowie Górnym

Szkoła Podstawowa

Te. 255 16 29

1.

Kinga Wylegała

Romanowo D.

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Bronisława  Komorowskiego

2.

Wioleta Maria Chlebowicz

Radosiew

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Pawła Tanajno

3.

Honorata Matz

Romanowo Dolne

 

Przewodnicząca

KW Kandydata na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

4.

Piotr Maciej Swadzyniak

Pianówka

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

5.

Dorota Piechota

Romanowo D.

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Korwin-Mikke

6.

Urszula Iwona Stachowska

Sarbia

Z-ca Przewodniczącej

KW Kandydata na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

7.

Bogusława Magdalena Spicker

Gębice

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Palikota

8.

Małgorzata Dreczka

Romanowo Dolne

 

Członek

Wójt Gminy Czarnków

O b w ó d  Nr 11

z siedzibą w Brzeźnie

Budynek byłej szkoły podstawowej

Tel. 255 19 11

1.

Jerzy Przychodniak

Sarbka

 

Z-ca Przewodniczącej

KW Kandydata na Prezydenta RP

Bronisława  Komorowskiego

2.

Przemysław Zawadzki

Brzeźno

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

3.

Ewa Deuter

Zofiowo

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

4.

Agnieszka Grochowska

Brzeźno

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Korwin-Mikke

5.

Henryka Irena Tecław

Radosiew

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

6.

Barbara Chyży

Śmieszkowo

 

Członek

KW Kandydata na Prezydenta RP

Janusza Palikota

7.

Elżbieta Zawadzka

Brzeźno

 

 

Przewodnicząca

Wójt Gminy Czarnków

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/05/2015 09:07:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/05/2015 09:07:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/05/2015 09:30:18)
Ogłoszenie w sprawie sprawdzania spisów wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

         O G Ł O S Z E N I E

         w sprawie sprawdzania spisów  wyborców   uprawnionych  do głosowania w wyborach

                Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10  maja 2015 r.

      

        Urząd Gminy w Czarnkowie zawiadamia, że spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach  Prezydenta RP zostaną udostępnione do wglądu 

 na pisemny wniosek zainteresowanego w dniach - od 27 kwietnia 2015r.do 04 maja 2015r. w godzinach od 8.00  do 15.30 w pokoju Nr - 1- Urzędu Gminy

  w Czarnkowie ul. Rybaki Nr 3.

  Osoby, które mają zamiar wziąć udział w wyborach w miejscu pobytu czasowego i osoby przebywające bez zameldowania na terenie gminy powinny złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców lub do rejestru wyborców Gminy Czarnków najpóźniej do 07 maja 2015r.

 

                                      Wójt Gminy Czarnków         

                  /mgr inż.Bolesław Chwarścianek /

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/04/2015 14:35:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/04/2015 14:35:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/04/2015 14:35:23)
Informacje PKW

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/04/2015 11:04:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/04/2015 11:04:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/04/2015 11:04:18)
Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/04/2015 11:11:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/04/2015 11:11:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/04/2015 11:11:14)
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

1)       BRAUN Grzegorz Michał, lat 48, wykształcenie wyższe w zakresie filologii polskiej, wykonujący zawód reżysera i publicysty, zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

2)       DUDA Andrzej Sebastian, lat 42, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Krakowie, członek Prawa i Sprawiedliwości;

3)       JARUBAS Adam Sebastian, lat 40, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód wyższego urzędnika samorządowego, miejsce pracy: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zamieszkały w Błotnowoli gmina Nowy Korczyn, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

4)       KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 62, wykształcenie wyższe historyczne, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

5)       KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 72, wykształcenie wyższe filozoficzne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Józefowie, członek Kongresu Nowej Prawicy;

6)       KOWALSKI Marian Janusz, lat 50, wykształcenie podstawowe, będący osobą bezrobotną, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Narodowego;

7)       KUKIZ Paweł Piotr, lat 51, wykształcenie średnie, wykonujący zawód muzyka i publicysty, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, zamieszkały we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej;

8)       OGÓREK Magdalena Agnieszka, lat 36, wykształcenie wyższe historyczne, wykonująca zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, zamieszkała w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

9)       PALIKOT Janusz Marian, lat 50, wykształcenie wyższe filozoficzne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Lublinie, członek Twojego Ruchu;

10)  TANAJNO Paweł Jan, lat 39, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód doradcy do spraw przedsiębiorców, miejsce pracy: partia polityczna Demokracja Bezpośrednia, zamieszkały w Warszawie, członek Demokracji Bezpośredniej;

11)  WILK Jacek, lat 40, wykształcenie wyższe prawnicze, wykonujący zawód adwokata, miejsce pracy: indywidualna kancelaria adwokacka, zamieszkały w Warszawie, członek Kongresu Nowej Prawicy.

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Wiesław Kozielewicz[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/04/2015 14:43:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/04/2015 14:43:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/04/2015 14:43:35)
Obwieszczenie - ważne terminy

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

Z DNIA 30 MARCA 2015 ROKU

Na mocy art. 16 § 1 kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 roku w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku wyborami Prezydenta RP podaje do wiadomości publicznej informacje o ważnych terminach związanych z wyborami:

 

27 kwietnia 2015 roku

Zgłoszenie przez wyborcę  wójtowi zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a

4 maja 2015 roku

Wyborca niepełnosprawny o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010 r Nr 214, poz.1407, ze zm.) oraz wyborca , który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć wniosek do wójta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu

5 maja 2015 roku

Wyborcy mogą składać do urzędu gminy    wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

 

UWAGA !

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZAMIARU GŁOSOWANIA KRESPONDENCYJNEGO, GŁOSOWANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA JEST WYŁĄCZONE.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ BOLESŁAW CHWARŚCIANEK

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/04/2015 08:42:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/04/2015 08:42:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/04/2015 08:42:26)
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE GMINY CZARNKÓW MIEJSC PRZEZNACZONYCH DO BEZPŁATNEGO UMIESZCZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

Z DNIA 6 KWIETNIA  2015 ROKU

 

W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE GMINY CZARNKÓW MIEJSC PRZEZNACZONYCH DO BEZPŁATNEGO UMIESZCZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I  PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

 

Na mocy art.114 kodeksu wyborczego ( DZ.U. Nr 21 , poz. 112  z późn. zm. ) podaję do wiadomości publicznej miejsca wyznaczone do zamieszczania obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Czarnków :

 

 

§ 1

 

Wyznacza się tablice informacyjne we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Czarnków, jako miejsca do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.

 

 

§ 2

 

Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód .

 

 

§ 3

 

Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

 

§ 4

 

Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych zobowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ BOLESŁAW CHWARŚCIANEK

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/04/2015 08:40:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/04/2015 08:40:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/04/2015 08:40:54)
Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz głosowaniu korespondencyjnym

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Czarnków

z dnia  30 marca 2015 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach

 i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o  lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz  głosowaniu korespondencyjnym w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku wyborami Prezydenta RP oraz zgodnie z  uchwałą Nr XXV/221/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2012 roku ( z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości co następuje:

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji

1

 

Romanowo Dolne,

Osuch, Lipica

Zespół Szkół

Romanowo Dolne  123

tel. 67 255 16 20

2

 

Sarbia, Sarbka,

Marunowo

Szkoła Podstawowa

Sarbia 1

tel. 67 255 12 77

3

 

Gębice, Sobolewo, Paliszewo, Gębiczyn, Hutka

Zespół Szkół

Gębice ul. Szkolna 2

(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)

tel. 67 255 14 21

4

 

Huta,  Grzępy

Komorzewo z osadą  Ciążyń

Szkoła Podstawowa

Huta ul. Radomska 22

tel. 67 255 13 17

5

 

Śmieszkowo,

Białężyn,

Szkoła Podstawowa

Śmieszkowo ul. Szkolna 38

tel. 67 255 10 26

6

Mikołajewo, Ciszkowo, Góra nad Notecią, Pianówka, Goraj Zamek

Góra nad Notecią 2

(budynek byłej szkoły podstawowej)

 (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)

tel. 67  255 21 11

7

 

Średnica,

Jędrzejewo

Zespół Szkół

Jędrzejewo 25

tel. 67 256 35 08

8

Gajewo, Bukowiec,

Zofiowo

Sala wiejska

Gajewo 51

(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)

                                        tel. 600 542 407

9

Kuźnica Czarnkowska, Radolinek, Radosiew

Zespół Szkół

Kuźnica Czarnkowska ul. Szkolna 10

(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)

tel. 67 255 05 29

10

Romanowo Górne,

Walkowice

Zespół Szkół

Romanowo Górne 72

tel. 67 255 16 29

11

Brzeźno

 

Brzeźno ul. Czarnkowska 17

 (budynek  byłej szkoły podstawowej)

tel. 67 255 19 11

 

Lokale wyborcze w dniu wyborów tj. 10 maja 2015 r. będą czynne w godzinach

 

od 7.00 do 21.00

                                                                                                                        Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                           /-/ mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/04/2015 08:38:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/04/2015 08:38:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/05/2015 08:17:41)
Kalendarz wyborczy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/03/2015 09:41:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/03/2015 09:41:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/03/2015 09:41:00)