Dzisiaj jest Niedziela, 24.02.2019, Imieniny Almy, Cezarego, Jarosława
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

WYBORY 2011
 
 
Podstawa prawna:
         Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.)
         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2011 r. Nr 157, poz. 936).
         Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 162 poz. 978).
 
 

Wymagane dokumenty:

1.    "Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” - załącznik Nr 1
2.    Załączniki:
a.    "Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”  - załącznik Nr 2
b.    kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat,
c.    kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa i nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania,
d.   kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje).
 
     Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.
     Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, o których mowa u ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.) w art. 12 § 4 i 7, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 61c § 1.
     Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminie Czarnków  lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.  Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
     Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
     Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

     Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, to jest do 29 września 2011r.
     Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy.
     Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.
     Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 
Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:
•      śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
•      wykreślenia z rejestru wyborców gminy Czarnków pełnomocnika;
•      wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;
•      wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
pok.nr 1 (ewidencja ludności)  tel. 67 253 02 89
Godziny pracy :
Poniedziałek - piątek  7:30-15:30
 
     Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są zadaniem zleconym gminy i są wolne od opłat. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.
 
 
O G Ł O S Z E N I E

o sprawdzeniu  spisów  wyborców
do  udziału  w  wyborach
do  Sejmu  i  do  Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

 
      Urząd Gminy w Czarnkowie zawiadamia, że spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach zostaną  wyłożone  do  wglądu  w  dniach  21 - 23  września 2011 roku  w  godzinach  od 8.00 do 15.30  w  pokoju  nr  1 Urzędu  Gminy  w  Czarnkowie  ul. Rybaki  Nr  3. 
      Osoby, które mają zamiar wziąć udział w wyborach w miejscu pobytuczasowego i osoby przebywające  bez zameldowania na terenie gminy powinny złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców GminyCzarnków  najpóźniej  do  04  października 2011 roku . 
                                                             
 
 Wójt Gminy Czarnków
                                                                     /mgr inż.Bolesław Chwarścianek / 
 
 
 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

Z DNIA 22 SIERPNIA 2011 ROKU

 

W SPRAWIE WYZNACZENIA I PODANIA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ  MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW

 

Na mocy art.114 kodeksu wyborczego ( DZ.U. Nr 21 , poz. 112, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588 , nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881 oraz Nr 149, poz.889) podaję do wiadomości publicznej miejsca wyznaczone do zamieszczania obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Czarnków :

 

Lp.

            Miejscowość  

Usytuowanie tablic informacyjnych

1.

BIAŁĘŻYN

przy blokach

przy sklepie

2.

BRZEŹNO

osiedle przy blokach

przy przystanku autobusowym

3.

BUKOWIEC

przy świetlicy

przy posesjach nr 1-2

4.

CISZKOWO

przy dwóch sklepach

5.

GAJEWO

przy sklepie

przy posesji nr 70

przy blokach

6.

GĘBICE

przy sklepie w centrum wsi

przy sklepie „Kubuś”

Paliszewo – była szkoła

Sobolewo – przy sklepie

Hutka- budynek gospodarczy za trafostacją

remiza strażacka

7.

GĘBICZYN

przy sali wiejskiej

8.

GÓRA –PIANÓWKA

przy budynku przedszkola

przy posesji nr 103

9.

GRZĘPY

przy skrzynkach pocztowych

10.

HUTA

ul. Pilska

remiza OSP

przy szkole

przy przystanku – ul. Poznańska

11.

JĘDRZEJEWO

cokół ogłoszeniowy w centrum wsi

przy posesji nr 39

12.

KOMORZEWO

przy sklepie

13.

KUŹNICA CZARNKOWSKA

przy przystanku – ul. Wyzwolenia

ul. Myśliwska

os. Śmietankowo

przy sklepie

14.

MARUNOWO

przy sklepie

przy leśniczówce

15.

MIKOŁAJEWO

przy posesji nr 24

przy skrzynkach pocztowych, obok posesji nr 10,30 i 50

16.

RADOLINEK

przy posesjach nr 16,17,40 i 30

17.

RADOSIEW

przy świetlicy wiejskiej

18.

ROMANOWO DOLNE

Osuch przy przystanku

przy trzech sklepach

19.

ROMANOWO GÓRNE

przy sklepie

przy posesji nr 124

20.

SARBIA- SARBKA

przy sklepie

Sarbka- przy drodze do Nadleśnictwa

21.

ŚMIESZKOWO

ul. Słoneczna, ul.Wiejska, ul. Polna,

       ul. Jana Pawła II

22.

ŚREDNICA

przy posesji nr 5, 34

23.

WALKOWICE

przy sklepie

przy świetlicy wiejskiej

24.

ZOFIOWO

przy dwóch sklepach

przy posesji nr 18, 89

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ BOLESŁAW CHWARŚCIANEK

INFORMACJA

DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

            Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 25 września 2011 roku do Urzędu Gminy.

 

            Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407, z późn. zm.) oraz wyborca , który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może terminie do 29 września 2011 roku  złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

 

            Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.  W terminie do dnia 18 września 2011 roku należy zgłosić Wójtowi Gminy Czarnków zamiar głosowania korespondencyjnego , w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 

UWAGA !

 

            W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego , głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

            Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków przy ul. Rybaki 3  pokój  nr 1 lub 11 albo pod numerem telefonu 672530289 lub

672530295 lub w formie elektronicznej , adres e-mail mkoz@vp.pl lub

ewagala@poczta.onet.pl

 

            Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ BOLESŁAW CHWARŚCIANEK

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Czarnków

z dnia  7 września 2011 roku

 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie , które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 

Na podstawie art. 16§1 i art.61a§1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112 Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777 i Nr 147, poz.881) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie , które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji

1

Romanowo Dolne,

Osuch, Lipica

Publiczne Gimnazjum

Romanowo Dolne  123

tel. 255 16 20

2

Sarbia, Sarbka,

Marunowo

Szkoła Podstawowa

Sarbia 1

tel. 255 12 77

 

3

Gębice, Sobolewo, Paliszewo, Gębiczyn, Hutka

Publiczne Gimnazjum

Gębice ul. Szkolna 2

tel. 255 14 21

4

Huta,

Komorzewo z osadą  Ciążyń

Szkoła Podstawowa

Huta ul. Radomska 22

tel. 255 13 17

5

Śmieszkowo,

Białężyn, Grzępy

Szkoła Podstawowa

Śmieszkowo ul. Szkolna 38

tel. 255 10 26

6

Mikołajewo, Ciszkowo, Góra nad Notecią, Pianówka, Goraj Zamek

Góra nad Notecią 2

 (budynek byłej szkoły podstawowej)

tel. 255 21 11

7

Średnica,

Jędrzejewo

Zespół Szkół

Jędrzejewo 25

tel. 256 35 08

8

Gajewo, Bukowiec,

Zofiowo

Gajewo 34

(budynek byłej szkoły podstawowej)

tel. 256 62 06

9

Kuźnica Czarnkowska, Radolinek, Radosiew

Zespół Szkół

Kuźnica Czarnkowska ul. Szkolna 10

tel. 255 05 29

10

Romanowo Górne,

Walkowice

Szkoła Podstawowa

Romanowo Górne 72

tel. 255 16 29

11

Brzeźno

 

Brzeźno ul. Czarnkowska 17

 (budynek  byłej szkoły podstawowej)

tel. 255 19 11

 

Lokale wyborcze w dniu wyborów tj. 9 października 2011 r. będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00.

                                     

                                                  Wójt Gminy Czarnków

                                                                      /-/ mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

 

 

- obwody oznaczone symbolem , posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

- obwody oznaczone symbolem , zarządzeniem Nr 43/III/11 Wójta Gminy Czarnków  w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.

efs prow ryby unia