Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Służba wojskowa » Uznanie osoby za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 

Uznanie osoby za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty

Podanie oraz zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół, a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku.

Karta powołania , kserokopia aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków pracuję :

od poniedziałki do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30

Urząd Gminy Czarnków ,pok. 01, tel.67 253-02-89,

Opłaty

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

Decyzję odmowną doręcza się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie.

Podstawa prawna

Art. 127 i 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Osobie, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej, mającej na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, Wójt Gminy  Czarnków może uznać - na jej wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu osoby są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli osobę obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.