Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Rolnictwo i ochrona środowiska » Ochrona środowiska » Programy, plany, sprawozdania

Programy, plany, sprawozdania

Programy ochrony środowiska

UCHWAŁA  Nr XLVI/331/2010

Rady Gminy Czarnków

z dnia 27 maja 2010 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnków na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017. 

 

Na  podstawie  art. 18,  ust. 2, pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z  2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 18  ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, zmiany:  z 2008r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464; Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, , Nr 20 poz.106, Nr 79, poz.666, Nr 130,poz.1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145) - RADA GMINY CZARNKÓW uchwala co następuje:

 

§ 1. W celu realizacji polityki ekologicznej przyjmuje się Program ochrony środowiska dla Gminy Czarnków na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/307/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska" - dla Gminy Czarnków.

 

§ 3.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

do  uchwały  nr XLVI/331/2010

z dnia 27 maja 2010r.

 

 

Wykonując ustawowy obowiązek wynikający z zapisów art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) został opracowany projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnków. Opracowany dokument jest uchwalany przez Radę Gminy Czarnków celem realizacji zapisów polityki ekologicznej państwa. Program zawiera analizę poszczególnych elementów środowiska, cele do osiągnięcia oraz kierunki działań.  Zadania do realizacji zostały ujęte w formie harmonogramu czasowo - finansowego w rozbiciu na lata.

Wybór celów i zadań powstał w oparciu o analizy dokumentów strategicznych szczebla krajowego, wojewódzkiego, programów inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy.

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 32 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2008r. Dz. Nr 199, poz.1227) projekt programu podlegał przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W ramach w/w postępowania:

-         opracowano prognozę oddziaływania programu  na środowisko;

-         zapewniono możliwość udziału społeczeństwa (uwag nie wniesiono);

-          zgodnie z art. 54 ust. 1 w/w ustawy uzyskano pozytywne opinie projektu Programu   wyrażone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Ponadto na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

 

 

Program Ochrony Środowiska

 UCHWAŁA NR XXXVI/256/09

Rady Gminy Czarnków

z dnia 25 czerwca 2009r.

 

 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czarnków".

 

            Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271,  z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111), oraz  ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  /t. j. z 2004r. Dz. U. Nr 3, poz. 20, zmiany: z 2004r. Dz. U. Nr 96, poz.959, Dz. U. Nr 120, poz.1252; Dz. U. Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Dz.U. Nr 10, poz.72/ w celu realizacji założeń „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętego w dniu 14 maja 2002 roku przez Radę Ministrów Rada Gminy Czarnków uchwala, co następuje:

 

 

§1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie

      gminy Czarnków"  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

        

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/256/09

z dnia 25 czerwca 2009r.

 

                                

        Obowiązek opracowania "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  na terenie gminy Czarnków" wynika bezpośrednio z zapisów "Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002r.

Opracowanie i wdrożenie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy  Czarnków umożliwi sukcesywną  ich likwidację  w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i  środowiska.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Kurkiewicz (19/12/2003 12:23:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/03/2010 14:00:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/04/2012 10:20:45)