Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » Zamówienia In-House » Informacja o udzieleniu zamówienia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmieszkowo, ul. Południowa

Czarnków, dnia 23 października 2018 r.

IGROŚ.271.3.7.2018


Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art. 67 ust 1. pkt. 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)


1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmieszkowo, ul. Południowa
Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

  • Organizację i zabezpieczenie terenu budowy,
  • Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia,
  • Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krótkiej 1 w Brzeźnie, 64-700 Czarnków,
  • Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem,
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,

3. Wartość zamówienia:
527.980,19 zł (netto)

 4. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krótkiej 1 w Brzeźnie, 64-700 Czarnków

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Czarnków udzieliła zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy Czarnków oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne spółki, Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o. o. jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w kwestii sytuacji ekonomicznej i finansowej. Spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych poprzez realizację tożsamych prac na terenie Gminy Czarnków. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności spółki i należy do zadań własnych jednostki, dla realizacji których powołano Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o.o.

6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Umowa została zawarta na okres: 17.10.2018 r. – 15.12.2018 r.

7. Informacja o terminie i miejscu opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane:
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

8. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2:
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23 października 2018 r., pod nr 500254754-N-2018.

Wójt Gminy Czarnków
Bolesław Chwarścianek