Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » Zamówienia In-House » Informacja o udzieleniu zamówienia-budowy sieci wodociągowej do działki nr 640/5 w miejscowości Zofiowo

IGROŚ.271.3.4.2018                                                              Czarnków, dnia 5 lipca 2018 r.

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art. 67 ust 1. pkt. 12  ustawy
z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.)

1.       Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

2.       Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego, realizowanego w ramach budowy sieci wodociągowej do działki nr 640/5 w miejscowości Zofiowo.

Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

  • Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z art. 29a pkt 1 ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) w celu realizacji przedmiotu umowy,
  • Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną,
    o której mowa powyżej,
  • Organizację i zabezpieczenie terenu budowy,
  • Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia,
  • Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem,
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,

3.       Wartość zamówienia:

10.000,00 zł (netto)

4.        Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krótkiej 1 w Brzeźnie,
64-700 Czarnków

5.       Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Czarnków udzieliła zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy Czarnków oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne spółki, Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o. o. jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w kwestii sytuacji ekonomicznej i finansowej. Spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych poprzez realizację tożsamych prac na terenie Gminy Czarnków. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności spółki i należy do zadań własnych jednostki, dla realizacji których powołano Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o.o.

6.       Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Umowa została zawarta na okres: 22.06.2018  r. – 30.08.2018  r.

7.       Informacja o terminie i miejscu opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu,
o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane:
 

Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

8.       Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2:
 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 5 lipca 2018 r.,
pod nr 500156613-N-2018

 

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek