Dzisiaj jest Sobota, 23.02.2019, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków: Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Jędrzejewie
Numer ogłoszenia: 153823 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122133 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Jędrzejewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje realizację następującego zakresu robót o Rozbiórka rynien dachowych oraz rur spustowych - 191 m o Rozbiórka pokrycia dachu z blachy falistej - 869 m2 o Rozbiórka obróbek blacharskich - 109,6 m2 o Montaż łat i kontrłat - 869 m2 o Membrana paroprzepuszczalna - 869,0 m2 o Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną powlekaną - 955,9 m o Montaż gąsiorów - 133,4 m o Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej - 109,6 m2 o Montaż rynien dachowych oraz rur spustowych - 191 m o Malowanie 2-krotne głowic komina - 33,5 m2 o Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - 50 m2 Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załącznik do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ANIX Nieruchomości - Inwestycje Jarosław Tadeusz & Maciej Halec S. J., ul. Macieja Palacza 13, 60-242 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112431,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 115448,69

  • Oferta z najniższą ceną: 104143,41 / Oferta z najwyższą ceną: 143777,21

  • Waluta: PLN.

efs prow ryby unia