Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Wyniki przetargów » Aktualne

Aktualne

Wyniki przetargu nieograniczonego na wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 413816-2014 z dnia 2014-12-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnków
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z...
Termin składania ofert: 2014-12-29

Czarnków: Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku..
Numer ogłoszenia: 422854 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 413816 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 856) oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 158 poz. 1657), w tym: 1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty) - według zaistniałej konieczności (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt do schroniska); 2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym: a) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, b) odpchlenie zwierząt, c) odrobaczenie zwierząt. 3) utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w tym: a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, b) karmienie zwierząt, c) opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie), d) przeprowadzenie sterylizacji, e) wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, oraz informowanie Gminy o miejscu ich przekazania, f) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, g) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru do bazy danych, h) przekazywanie w formie elektronicznej zdjęć nowo wyłapanych zwierząt raz w miesiącu wraz ze specyfikacją do faktury. i) prowadzenie ewidencji przyjmowanych pod opiekę bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków. 4) Opłata stała abonamentowa. 5) Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie comiesięcznych faktur zawierających ceny jednostkowe ofertowe obejmujące cały zakres usług, które zostaną przemnożone przez ilości zwierząt objętych opieką w danym miesiącu. 6) Zamawiający szacuje, że średni szacunkowy stan bezdomnych zwierząt przy wzmożonej adopcji w miesiącu będzie wynosił 45 sztuk, co daje rocznie 16425 jednostek rozliczeniowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.21.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VET-AGRO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128115,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 157581,45

 • Oferta z najniższą ceną: 157581,45 / Oferta z najwyższą ceną: 157581,45

 • Waluta: PLN.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/12/2014 13:17:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/12/2014 13:18:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/12/2014 13:18:05)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonego na „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku"

Czarnków, dnia 29 grudnia 2014 roku

RŚG.271.2.2014

 

 


 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku"

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego..

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

VET-AGRO SERWIS

lek. wet. Zenon Jażdżewski

ul. M. Konopnickiej 62

64-980 Trzcianka

 

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

01.

VET-AGRO SERWIS

lek. wet. Zenon Jażdżewski

ul. M. Konopnickiej 62

64-980 Trzcianka

285,00 pkt

15,00 pkt

300,00  pkt

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 1), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w dniu 31.12.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/12/2014 14:48:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/12/2014 14:49:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/12/2014 14:49:30)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Romanowie Dolnym

Czarnków, dnia 22 grudnia 2014 roku

BGK.271.14.2014

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Romanowie Dolnym

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Romanowie Dolnym wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Firma Budowlana JAMAL

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. wg przyjętych kryteriów oceny ofert, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

1.

Usługi Budowlane Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

173,34 pkt

7,50 pkt

180,84 pkt

2.

Zakład Ogólnobudowlany

MARK

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

160,68 pkt

7,50 pkt

168,18 pkt

3.

Firma Budowlana JAMAL

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

285,00 pkt

15,00 pkt

300,00 pkt

4.

Zakład Ogólnobudowlany

MAL-WIT

Roman Witkowski

ul. Zeidlera 1

64-850 Ujście

220,11 pkt

10,00 pkt

230,11 pkt

5.

BF PARTNERS Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 6A

66-520 Dobiegniew

210,51 pkt

10,00 pkt

220,51 pkt

6.

P.P.U.H. „Mirtech”

Sarbka 2

64-700 Czarnków

193,80 pkt

12,51 pkt

206,31 pkt

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 29.12.2014 r.                                                              

 

 

Z poważaniem

 Bolesław Chwarścianek

Wójt Gminy Czarnków

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (22/12/2014 14:22:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (22/12/2014 14:23:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (22/12/2014 14:23:13)
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku".

RSG.271.1.2014                                            Czarnków, dnia 16 grudnia 2014r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku".

         Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku".

 

UZASADNIENIE:
W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Czarnków

(-) Bolesław Chwarścianek


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/12/2014 12:46:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/12/2014 12:47:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/12/2014 12:47:07)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska

Czarnków, dnia 3 września 2014 roku

BGK.271.12.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Firma Budowlana

„JAMAL” Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Firma Budowlana

„JAMAL” Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

300,00 pkt

  


 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

W związku z powyższym termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 08.09.2014 r.                                                           

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (03/09/2014 10:24:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (03/09/2014 10:25:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (03/09/2014 10:25:08)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne

Czarnków, dnia 7 sierpnia 2014 roku

BGK.271.11.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Firma VIABUD

Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Firma VIABUD

Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

300,00 pkt

 

 

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

W związku z powyższym termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 11.08.2014 r.                                                           

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (07/08/2014 13:52:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (07/08/2014 13:59:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (07/08/2014 13:59:03)
Zawiadomienie o wyborze oferty - zapytanie cenowe - Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Kuźnicy Czarnkowskiej"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:29:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:33:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:33:12)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:29:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:32:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:32:08)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.250.000zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2014 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożycz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/07/2014 12:54:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/07/2014 12:54:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/07/2014 12:58:26)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2014/2015.

 

           Urząd Gminy Czarnków

 

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl               e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

 


 GZ.271.1.2014                                                                                             Czarnków, dnia 22.07.2014 r.

 

 

 

                                                                                  Wykonawcy, którzy złożyli

                                                                                  oferty w przetargu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2014/2015.

 

Zadanie Nr 1 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Czarnków / Walkowice / Romanowo Górne / Romanowo Dolne / Osuch / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg ok. 100km.

 

Zadanie Nr 2 - przyjęcie w użyczenie pojazdu (autobus Autosan H9-21 1989 r. prod.) stanowiącego własność Zamawiającego, utrzymanie w sprawności technicznej przyjętego pojazdu, wykorzystanie przyjętego pojazdu wyłącznie do realizacji przewozu uczniów na terenie Gminy Czarnków (ppkt a ) oraz świadczenie usług transportowych pojazdami (2 autobusy powyżej 20 miejsc) stanowiącymi własność Wykonawcy/Oferenta (ppkt b i ppkt c) na trasach:

a)      Pojazd Zamawiającego - Czarnków / Gębice / Śmieszkowo / Komorzewo / Grzępy / Białężyn / Huta / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 190km, ilość godzin pracy kierowcy i opiekuna ok. 6,5 godz.

b)      Pojazd Wykonawcy - Czarnków / Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 80km.

c)      Pojazd Wykonawcy - Czarnków / Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 65km.

 

Zadanie Nr 3 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Czarnków / Góra / Śmieszkowo / Ciszkowo / Mikołajewo / Gulcz / Rosko / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 135km.

 

Zadanie Nr 4 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Czarnków / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Zofiowo /Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 50km.

 

Zadanie Nr 5 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus do 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie:

a)      Czarnków / Pianówka / Gajewo / Pomorska Wola / Średnica / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Śmieszkowo / Sobolewo / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy (przewóz uczniów do szkoły specjalnej w Gębicach)..

b)      Gębice / Gębiczyn / Paliszewo / Huta / Gębice - przywozy i odwozy.

 

dzienny przebieg pojazdu w ppkt a) i b) wynosi suma ok. 220km.

 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w Załączniku nr 4 do SIWZ, stanowiącym rozkład jazdy autobusów, liczbę uczniów koniecznych do przewiezienia, średnią dzienną długość tras oraz ilość zadań do wykonania, załącznik dostępny na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl .

Opiekuna dla uczniów w trakcie realizacji przewozów dla wszystkich Zadań zapewnia Wykonawca w ramach usługi.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, jednak oferta częściowa musiała dotyczyć realizacji w całości przynajmniej jednego z w/w Zadań.

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2014/2015 wybrano najkorzystniejsze oferty, spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Do zadania Nr 1 wpłynęły 3 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

za cenę:

3,50 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 1 wynosi 70000,00 zł (brutto).

Do zadania Nr 2a, 2b, 2c wpłynęły 3 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

za cenę:

a) 43,20 zł/1 godz. (brutto) pracy 1 pojazdu (1 autobus duży) będącego własnością Zamawiającego wraz z opiekunem dla uczniów zatrudnionym przez Wykonawcę.

b) 3,24 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

c) 3,24 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

 

Łączna zaoferowana wartość całego Zadania nr 2a+2b+2c wynosi 150120,00 zł (brutto).

Do zadania Nr 3 wpłynęły 4 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

z cenę:

3,46 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 1 wynosi 93420,00 zł (brutto).

 

 

Do zadania Nr 4 wpłynęły 3 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

za cenę:

3,78 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego Zadania nr 4 wynosi 37800,00 zł (brutto).

 

Do zadania Nr 5a, 5b wpłynęły 4 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przewozy Pasażerów Autobusem Jan i Mariusz Bryćko s.c.

64-510 Wronki, os. Słowackiego 11A/7

za cenę:

2,11 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus mały 20 osób) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 5 wynosi 92840,00 zł (brutto).

 

Ogółem łączna zaoferowana wartość przedmiotu zamówienia pn. Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2014/2015 wynosi:

 

                                                           444180,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferty otrzymały 100 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa Oferenta

Zadanie Nr 1

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 2a, b, c

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 3

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 4

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 5a, b

Liczba pkt w kryterium

CENA

01

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

100

100

100

100

75,09

02

Wan-Bus

Sławomir Wanowicz

Tylkowo 44

12-130 Pasym

66,80

70,30

76,21

46,67

90,17

03

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny

Marek Dolny

Gulcz, Ul. Czarnkowska 19

64-730 Wieleń

brak oferty

brak oferty

84,39

brak oferty

brak oferty

04

„BINEK" Usługi Transportowe Przewóz Osób Radosław Gieremek

ul. Siedmiogóra 30

64-700 Czarnków

brak oferty

80,16

brak oferty

brak oferty

brak oferty

05

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Krystek"

Krystian Nowak

Śmieszkowo, Ul. Wiejska 26

64-700 Czarnków

93,58

brak oferty

brak oferty

79,08

85,77

06

Przewozy Pasażerów Autobusem

Jan i Mariusz Bryćko s.c.

os. Słowackiego 11A/7

64-510 Wronki

brak oferty

brak oferty

85,64

brak oferty

100

 

 

 

 1. Oferty odrzucone:

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

 1. Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach:

 

Nie wniesiono żadnych protestów i odwołań.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 28.07.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/07/2014 13:47:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/07/2014 13:48:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/07/2014 13:48:30)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa placu zabaw w miejscowości Marunowo

Czarnków, dnia 17 lipca 2014 roku

BGK.271.10.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w miejscowości Marunowo

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w miejscowości Marunowo wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

300,00 pkt

2.

SATERNUS SERVICE Sp. z o.o.

ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

189,06 pkt

 

 

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 23.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/07/2014 11:58:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:03:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:03:35)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Mikołajewo

Czarnków, dnia 17 lipca 2014 roku

BGK.271.9.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w miejscowości Mikołajewo

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w miejscowości Mikołajewo wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

300,00 pkt

2.

SATERNUS SERVICE Sp. z o.o.

ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

189,06 pkt

3.

INTER-FLORA Sp. z o.o.

ul. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

152,07 pkt

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 23.07.2014 r.                                                              

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/07/2014 11:58:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:03:06)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Góra n/Notecią

Czarnków, dnia 17 lipca 2014 roku

BGK.271.8.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w miejscowości Góra n/Notecią

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w miejscowości Góra n/Notecią wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

300,00 pkt

2.

INTER-FLORA Sp. z o.o.

ul. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

152,07 pkt

 

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 23.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/07/2014 11:58:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:02:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:02:38)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno

Czarnków, dnia 17 lipca 2014 roku

BGK.271.7.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w miejscowości Brzeźno

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w miejscowości Brzeźno wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

300,00 pkt

2.

SATERNUS SERVICE Sp. z o.o.

ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

189,06 pkt

3.

INTER-FLORA Sp. z o.o.

ul. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

152,07 pkt

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 23.07.2014 r.                                                              

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/07/2014 11:58:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:01:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:01:24)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont sali wiejskiej w Gębicach

Czarnków, dnia 4 lipca 2014 roku

BGK.271.4.2014

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku sali wiejskiej w Gębicach

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku sali wiejskiej w Gębicach wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Limex Plus Sp. z o.o.

ul. Fordońska 393

85-766 Bydgoszcz

177,09 pkt

2.

Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

196,98 pkt

3.

Firma Budowlana JAMAL

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

241,05 pkt

4.

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

300,00 pkt

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 10.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:26:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:28:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:28:41)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont budynku sali wiejskiej w Gębiczynie

Czarnków, dnia 4 lipca 2014 roku

BGK.271.3.2014

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku sali wiejskiej w Gębiczynie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku sali wiejskiej w Gębiczynie wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

177,51 pkt

2.

Zakład Ogólnobudowlany MARK

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

190,41 pkt

3.

Zakład Remontowo-Budowlany

BUDMAJ Piotr Cybel

ul. Kasztanowa 11

64-700 Ciszkowo

208,08 pkt

4.

Firma Budowlana JAMAL

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

226,44 pkt

5.

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

300,00 pkt

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 10.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (01/07/2014 10:45:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:23:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:23:20)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa szatni dla sportowców oraz małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy boisku sportowym w Zofiowie

Czarnków, dnia 30 czerwca 2014 roku

BGK.271.2.2014

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę szatni dla sportowców oraz małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy boisku sportowym w Zofiowie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szatni dla sportowców oraz małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy boisku sportowym w Zofiowie wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

BF PARTNERS Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 6A

66-520 Dobiegniew

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

P.P.U.H. „Mirtech”

Sarbka 2

64-700 Czarnków

272,46 pkt

2.

BF PARTNERS Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 6A

66-520 Dobiegniew

300,00 pkt

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 07.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (30/06/2014 09:02:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (30/06/2014 09:04:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (30/06/2014 09:04:06)
Zawiadomienie o wyborze oferty - wymiana stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej w Brzeźnie i Zofiowie

Czarnków, dnia 30 czerwca 2014 roku

BGK.271.5.2014

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej w Brzeźnie i Zofiowie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej w Brzeźnie i Zofiowie wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Stolplastik Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10A

78-600 Wałcz

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

„OKNO-BROS” Artur Brose

Zakład Produkcyjny

ul. Buszczaka 13

64-800 Chodzież

275,70 pkt

2.

Stolplastik Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10A

78-600 Wałcz

300,00 pkt

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 07.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (30/06/2014 08:18:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (30/06/2014 08:19:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (30/06/2014 08:19:47)
Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2014 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

Czarnków, dnia 10 lutego 2014 roku

BGK.271.1.2014

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2014 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2014 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Kościuszki 24

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Składnica Artykułów Masowych

„WĘGLOPASZ” Sp. j.

ul. Koronowska 38, Żołędowo

86-031 Osielsko

299,40 pkt

1.

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

ul. Kościuszki 24

64-700 Czarnków

300,00 pkt

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie co najmniej 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 17.02.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (10/02/2014 09:08:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (10/02/2014 09:08:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (10/02/2014 09:10:21)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 2)

Czarnków, dnia 15 stycznia 2014 roku

BGK.271.13.2013

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 2).

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 2) wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych

i Ochrony Środowiska

„EKOMEL" Sp. z o.o.

ul. Angowicka 47

89-600 Chojnice

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

205,98 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne „ INSMONT" Sp. z o.o.

ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

oferta odrzucona

3.

„ MPGK " Spółka z o.o

ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec

241,98 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „ EKOMEL" Spółka z o.o.
ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

300,00 pkt

 

 1. Ofert odrzucone:

 

 1. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne

„INSMONT" Sp. z o.o.

ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Kwota oferty złożonej przez w/w wykonawcę stanowiła jedynie około 38% wartości kosztorysu inwestorskiego zamawiającego, oraz w sposób znaczący odbiegała od ofert złożonych przez pozostałych wykonawców. Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Oferent w wyznaczonym terminie nie udzielił stosownych wyjaśnień.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 27.01.2014 r.

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (15/01/2014 10:35:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (15/01/2014 10:40:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (15/01/2014 10:40:50)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka

Czarnków: Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka
Numer ogłoszenia: 541028 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 494094 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka. Zamówienie obejmuje swym zakresem: - odtworzenie rowu melioracyjnego - przebudowę kolektora deszczowego - remont przepustu pod drogą powiatową - wykonanie umocnionego wylotu do rowu melioracyjnego Zamówienie publiczne obejmuje: -Organizację terenu robót budowlanych, -Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, -Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez: Autorską Pracownię Inżynierii Sanitarnej APIS, ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła, -Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, -Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu, -Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, -Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i poniesienie kosztów z tym związanych, Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ (przedmiar robót ma charakter poglądowy).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach programu PO Ryby 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JAMAL Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94181,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 89496,83

 • Oferta z najniższą ceną: 89496,83 / Oferta z najwyższą ceną: 120190,19

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/12/2013 12:04:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (31/12/2013 12:05:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (31/12/2013 12:05:42)
Zawiadomienie o zawarciu umowy w przetargu na bezgotówkową dostawę paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016 Numer ogłoszenia: 535428 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 502916-2013 z dnia 2013-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnków
Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016 - zamówienie obejmuje zakup: 4. - oleju napędowego CPV 09134100-8, 5. - oleju silnikowego CPV 09211100-2, 6. - płynu chłodniczego CPV 24961000-8 7....
Termin składania ofert: 2013-12-13

 

Czarnków: Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016
Numer ogłoszenia: 535428 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 502916 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016 - zamówienie obejmuje zakup: 4. - oleju napędowego CPV 09134100-8, 5. - oleju silnikowego CPV 09211100-2, 6. - płynu chłodniczego CPV 24961000-8 7. oraz innych akcesoriów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych Gminy Czarnków w okresie 36 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia podpisania umowy, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, tj. na stacji paliw usytuowanej w odległości nie większej niż do 12 km od siedziby Zamawiającego (pod rygorem odrzucenia oferty). Na wskazanej stacji paliw zaopatrywać się będą w przedmiot zamówienia dwa autobusy marki Autosan H9-21, będące własnością Zamawiającego. Przetarg obejmuje dostawę towarów w orientacyjnych n/w ilościach: Lp Opis przedmiotu zamówienia Przewidywana, orientacyjna łączna ilość towarów w okr. trw. umowy, tj 36 m-cy (litry) 1.Olej napędowy ON klasy I Eurodiesel, letni i zimowy - 58900 litrów. 2.Olej silnikowy turbo diesel 15/40 API CF-4/SF lub równoważny (opakowania - luzem lub 5dm3) - 450 litrów. 3.Płyn chłodniczy do -35oC, nie wymag. wymiany do 100000 km lub w okresie 3 lat (opakowania - luzem lub 5dm3) - 380 litrów. Poza w/w towarami Zamawiający przewiduje dokonanie u Wykonawcy zakupów towarów uzupełniających, tj. zakupów innych artykułów technicznych przeznaczonych do pojazdów samochodowych o łącznej wartości zamówienia nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. W szczególności chodzi tu o zakup artykułów eksploatacyjnych typu: - oleje do układów hydraulicznych, oleje smarujące, płyny do spryskiwaczy do szyb, płyny hamulcowe, smary techniczne, środki techniczne w opakowaniach ciśnieniowych, i inne art., - żarówki samochodowe, wycieraczki do szyb, skrobaki do szyb, itp. artykuły sztukowe, - środki chemiczne i narzędzia do utrzymania pojazdów w czystości oraz odzież ochronną BHP, - inne nieprzewidziane artykuły motoryzacyjne dostępne w sprzedaży na stacji Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie realizowany jako detaliczne zaopatrywanie się pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy. Rozliczenie za dostawę paliwa następować będzie w oparciu o cenę za 1 litr tankowanego paliwa uwidocznioną na dystrybutorze w czasie tankowania pojazdu pomniejszoną o deklarowany upust. Rozliczenie za pozostałe artykuły wg aktualnych cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy w dniu ich zakupu. Określone ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zakupionego paliwa przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. Paliwo musi odpowiadać Polskim Normom. Rozliczenie za zakupione towary następować będzie na koniec każdego miesiąca na podstawie faktury Wykonawcy z terminem płatności do 14 dni. Zamawiający nie posiada możliwości technicznych do dokonania jednorazowego zakupu i przechowywania w swojej siedzibie w/w towarów. Szczegółowe zasady zakupu, sposobu dostawy towarów do poszczególnych pojazdów, rozliczenia ilościowo/wartościowego za zakupione towary oraz sposób zapłaty za nie określa Projekt umowy stanowiący integralną część SIWZ (Załącznik nr 3)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.21.11.00-2, 24.96.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sprzedaż Paliw Płynnych TOM-PAL, Rybaki 30B, 64-700 Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 287902,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 314688,00

 • Oferta z najniższą ceną: 314688,00 / Oferta z najwyższą ceną: 326924,60

 • Waluta: PLN.

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/12/2013 09:35:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/12/2013 09:36:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/12/2013 09:36:03)
Zawiadomienie o zawarciu umowy w przetargu na wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 511084-2013 z dnia 2013-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnków
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( j.t. Dz.U. z...
Termin składania ofert: 2013-12-19

 

Czarnków: Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r..
Numer ogłoszenia: 535292 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 511084 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 158 poz. 1657) i zaleceń urzędowego lekarza weterynarii w tym: 1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty) - według zaistniałej konieczności (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt do schroniska) 2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym a) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, b) odpchlenie zwierząt, c) odrobaczenie zwierząt. 3) utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w tym: a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, b) karmienie zwierząt, c) opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie), d) przeprowadzenie sterylizacji, e) wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, oraz informowanie Gminy o miejscu ich przekazania, f) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, g) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru do bazy danych, h) przekazywanie w formie elektronicznej zdjęć nowo wyłapanych zwierząt raz w miesiącu wraz ze specyfikacją do faktury. 4) Opłata stała abonamentowa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.21.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VET-AGRO SERWIS, M.Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159432,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 196101,36

 • Oferta z najniższą ceną: 196101,36 / Oferta z najwyższą ceną: 196101,36

 • Waluta: PLN.

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/12/2013 08:55:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/12/2013 08:56:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/12/2013 08:56:36)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka

Czarnków, dnia 20 grudnia 2013 roku

BGK.271.14.2013

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

JAMAL Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Zakład Usług Melioracyjnych

i Instalacyjnych

Zalesie 15, 88-420 Rogowo

223,38 pkt

2.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie

ul. Wodna 5 B, 64-700 Czarnków

276,39 pkt

3.

JAMAL Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła

300,00 pkt

4.

„MPGK” Sp. z o.o.

ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec

258,30 pkt

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 30.12.2013 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (20/12/2013 09:30:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (20/12/2013 09:32:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (20/12/2013 09:32:17)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/12/2013 14:38:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/12/2013 14:41:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/12/2013 14:41:40)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na bezgotówkową dostawę paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014 - 2016
GZ.271.2.2013                                                                                             Czarnków, dnia 13.12.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

 

„Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014 - 2016"

 

w szczególności:

- oleju napędowego CPV 09134100-8,

- oleju silnikowego CPV 09211100-2,

- płynu chłodniczego CPV 24961000-8

oraz innych akcesoriów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych Gminy Czarnków w okresie 36 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia podpisania umowy, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, tj. na stacji paliw usytuowanej w odległości nie większej niż do 12 km od siedziby Zamawiającego (pod rygorem odrzucenia oferty). Na wskazanej stacji paliw zaopatrywać się będą w przedmiot zamówienia dwa autobusy marki Autosan H9-21, będące własnością Zamawiającego. Przetarg obejmuje dostawę towarów w orientacyjnych n/w ilościach:

 

Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Przewidywana, orientacyjna łączna ilość towarów w okr. trw. umowy, tj 36 m-cy

(litry)

1.  

Olej napędowy ON klasy I Eurodiesel, letni i zimowy

58900

2.  

Olej silnikowy turbo diesel 15/40 API CF-4/SF lub równoważny (opakowania - luzem lub 5dm3)

450

3.  

Płyn chłodniczy do -35oC, nie wymag. wymiany do 100000 km lub w okresie 3 lat (opakowania - luzem lub 5dm3)

380

 

Poza w/w towarami Zamawiający przewiduje dokonanie u Wykonawcy zakupów towarów uzupełniających, tj. zakupów innych artykułów technicznych przeznaczonych do pojazdów samochodowych o łącznej wartości zamówienia nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. W szczególności chodzi tu o zakup artykułów eksploatacyjnych typu:

-          oleje do układów hydraulicznych, oleje smarujące, płyny do spryskiwaczy do szyb, płyny hamulcowe, smary techniczne, środki techniczne w opakowaniach ciśnieniowych, i inne art.,

-          żarówki samochodowe, wycieraczki do szyb, skrobaki do szyb, itp. artykuły sztukowe,

-          środki chemiczne i narzędzia do utrzymania pojazdów w czystości oraz odzież ochronną BHP,

-          inne nieprzewidziane artykuły motoryzacyjne dostępne w sprzedaży na stacji Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany jako detaliczne zaopatrywanie się pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy.

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Bezgotówkową dostawę paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014 - 2016 wpłynęły 2 ważne oferty, z pośród których wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego, tj. ofertę:

 

Sprzedaż Paliw Płynnych „TOM-PAL"

ul. Rybaki 30 B

64-700 Czarnków

filia Ługi Ujskie 101, 64-850 Ujście

 

za cenę - 314688,00 zł brutto za cały przedmiot zamówienia, w tym zastosowany stały upust do ceny oleju napędowego ON wynosi 3%.

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 100 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa Oferenta

Wartość brutto zł

Liczba pkt w kryterium

CENA

01

Sprzedaż Paliw Płynnych „TOM-PAL"

ul. Rybaki 30 B, 64-700 Czarnków

filia Ługi Ujskie 101, 64-850 Ujście

314688,00

100,00

02

P.H. „KANON"

I. Kaźmierczak, Ł. Nowakowska

Spółka Jawna

Sarbka, 64-700 Czarnków

326924,60

96,26

 

 1. Oferty odrzucone:

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

 1. Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach:

 

Nie wniesiono żadnych protestów i odwołań.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 24.12.2013 r.

 

 

 

                                                    Z poważaniem

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/12/2013 10:14:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/12/2013 10:15:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/12/2013 10:15:27)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy

Czarnków: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy
Numer ogłoszenia: 496926 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 418798 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie następującego asortyment robót budowlanych: -Roboty rozbiórkowe -Roboty ziemne -Ławy i ściany fundamentowe -Ściany -Stropy -Dach na części dobudowanej -Posadzki -Tynki i okładziny wewnętrzne -Stolarka okienna i drzwiowa -Roboty malarskie -Elewacja -Dach na istniejącej części świetlicy wiejskiej -Dach na istniejącej części mieszkalnej -Instalacje elektryczne -Kanalizacja sanitarna -Instalacja wody -Kotłownia -Centralne ogrzewanie -Armatura i urządzenia Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: -Organizację terenu robót budowlanych, -Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, -Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez: mgr inż. Przemysława Wojciechowskiego, mgr inż. Ryszarda Rakowicza, Janusza Stróżyńskiego, Henryka Kalkowskiego -Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, -Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu -Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót -Zapewnienie wykwalifikowanej osoby odpowiedzialnej za realizację budowy - kierownika budowy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym SEKUTERSKA, Elżbieta Sekuterska, ul. Jana Pawła II 21/3, 64-730 Wieleń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 189116,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 158634,53

 • Oferta z najniższą ceną: 158634,53 / Oferta z najwyższą ceną: 230235,75

 • Waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (03/12/2013 11:39:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (03/12/2013 11:40:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (03/12/2013 11:40:11)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie.

Czarnków: Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie
Numer ogłoszenia: 491704 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225701 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie. Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie następującego asortyment robót: -Sufit podwieszany z paneli PCV -Malowanie sufitów -Malowanie ścian -Malowanie ścian - lamperia -Malowanie krat -Tynk mozaikowy na zapleczu sali -Malowanie grzejników -Malowanie rur -Malowanie stolarki drzwiowej -Wymiana skrzydeł drzwiowych -Docieplenie drzwi zewnętrznych Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.42.11.46-9, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach WRPO 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy SEKUTERSKA Elżbieta Sekuterska, ul. Jana Pawła II 21/3, 64-730 Wieleń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46112,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49564,78

 • Oferta z najniższą ceną: 49564,78 / Oferta z najwyższą ceną: 69858,15

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (29/11/2013 14:09:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (29/11/2013 14:11:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (29/11/2013 14:11:01)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie

BGK.271.12.2013                                                                             Czarnków, dnia 22 listopada 2013 r.

 

 

 

 

 

                                                                                  Wykonawcy, którzy złożyli

                                                                                  oferty w przetargu

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Firma Remontowo – Budowlana

„ Mały ”

Roman Kawczyński

Józefowo 25A, 87- 630 Skępe

223,23 pkt

2.

Usługi Budowlane Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49, 64- 410 Sieraków

252,18 pkt

3.

Zakład Ogólnobudowlany „ Mark”

Mariusz Kądziołka

ul. Sikorskiego 23, 64-830 Margonin

212,85 pkt

4.

Usługi Ogólnobudowlane

Roman Dziubiński

64 – 800 Chodzież, ul. Reymonta 8h/8

234,60 pkt

5.

Usługi Budowlane-Wykończeniowe

Prewerek Roman

ul. Bęglewska 10, 64- 730 Wieleń

274,56 pkt

6.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ Mirtech ”

Miron Skrzeczkowski, Sarbka 2

64-700 Czarnków

293,10 pkt

7.

Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

Romanowo Górne 63

64-700 Czarnków

217,41 pkt

8.

NOW-BUD

Usługi Remontowo-Budowlane

Grzegorz Nowak ul. Sosnowa 10

64-700 Czarnków

285,21 pkt

9.

STEF-BUD Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

272,64 pkt

10.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

300,00 pkt

11.

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy

Sławomir Lisiewicz

Stróżewo 36, 64-800 Chodzież

252,72 pkt

 

 1. Ofert odrzucone:

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 28.11.2013 r.                                                             

 

 

                                                                         Z poważaniem

                                                                                                   Bolesław Chwarścianek

                                                                                                  /Wójt Gminy Czarnków/

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (22/11/2013 16:25:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (22/11/2013 16:26:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (26/11/2013 13:17:01)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy

BGK.271.11.2013                                                                             Czarnków, dnia 19 listopada 2013 r.

 

 

 

 

 

                                                                                  Wykonawcy, którzy złożyli

                                                                                  oferty w przetargu

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Średnicy

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Średnicy wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

Wykonawca wykluczony

2.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

251,58 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ Mirtech ”

Miron Skrzeczkowski, Sarbka 2

64-700 Czarnków

282,00 pkt

4.

Zakład Budownictwa Ogólnego DOMBUD Wiesław Fenske

89-300 Wyrzysk, ul. Różana 10

oferta odrzucona

5.

NOW-BUD

Usługi Remontowo-Budowlane

Grzegorz Nowak ul. Sosnowa 10

64-700 Czarnków

Wykonawca wykluczony

6.

STEF-BUD Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

Wykonawca wykluczony

7.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

Sławomir Lisiewicz Stróżewo 36

64-800 Chodzież

256,38 pkt

8.

Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

64-700 Czarnków

Romanowo Górne 63

Wykonawca wykluczony

9.

ANTBUD Trzcianka

ul. Kopernika 14

64-980 Trzcianka

206,70 pkt

10.

Załad Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

300,00 pkt

11.

Przedsiębiorstwo WENO

Węgrzyn i Nowacki spółka jawna

64-800 Chodzież, ul. Mostowa 2

275,46 pkt

12.

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych

„ SPADOCHRONIARZ”

Waldemar Piotrowski

64-920 Piła, ul. Kamienna 40

244,29 pkt

13.

Firma Budowlana „ JAMAL ”

Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

236,79 pkt

 

 1. Ofert odrzucone:

 

1.      Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2.      Zakład Budownictwa Ogólnego

DOMBUD Wiesław Fenske

89-300 Wyrzysk, ul. Różana 10

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2, pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) zwrócił się do oferenta z informacją o poprawieniu występującej w treści oferty omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty wraz z prośbą o zaakceptowanie wprowadzonych zmian. Oferent w ustawowym terminie nie zaakceptował zmiany.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1, pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) zamawiający odrzuca ofertę, jeśli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

 

3.      NOW-BUD

Usługi Remontowo-Budowlane

Grzegorz Nowak ul. Sosnowa 10

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. STEF-BUD Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

64-700 Czarnków

Romanowo Górne 63

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

1.      Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

·         Zgodnie z pkt. 6.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5. SIWZ Wykonawcy zobowiązani byli przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykazane przez Wykonawcę roboty nie spełniały warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego. Pomimo wezwania do uzupełnienia brakujących referencji Wykonawca nie wykazał się wymaganym doświadczeniem zawodowym.

 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

2.      NOW-BUD

Usługi Remontowo-Budowlane

Grzegorz Nowak ul. Sosnowa 10

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

·           Zgodnie z pkt. 6.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawcy zobowiązani byli przedstawić aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Załączony do oferty wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej był nieaktualny. Pomimo wezwania do uzupełnienia wykonawca nie przedłożył dokumentu, który potwierdzałby spełnianie warunku niepodlegania wykluczeniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

·           Zgodnie z pkt. 6.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawcy zobowiązani byli przedstawić aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Załączone do oferty zaświadczenie było nieaktualne. Pomimo wezwania do uzupełnienia wykonawca nie przedłożył dokumentu, który potwierdzałby spełnianie warunku niepodlegania wykluczeniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

3.      STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

·           Zgodnie z pkt. 6.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawcy zobowiązani byli przedstawić aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Załączony do oferty wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej nie był opatrzony datą jego wygenerowania. Pomimo wezwania do uzupełnienia wykonawca nie przedłożył dokumentu, który potwierdzałby spełnianie warunku niepodlegania wykluczeniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

Romanowo Górne 63

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

·         Zgodnie z pkt. 6.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5. SIWZ Wykonawcy zobowiązani byli przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykazane przez Wykonawcę roboty nie spełniały warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego. Pomimo wezwania do uzupełnienia brakujących referencji Wykonawca nie wykazał się wymaganym doświadczeniem zawodowym.

 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 02.12.2013 r.                                                             

 

 

                                                                         Z poważaniem

                                                                                                   Bolesław Chwarścianek

                                                                                                  /Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (20/11/2013 12:05:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (20/11/2013 12:12:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (20/11/2013 12:12:42)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2013 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy Czarnków

Czarnków: Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2013 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy Czarnków
Numer ogłoszenia: 425890 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400762 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2013 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy Czarnków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2013 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy Czarnków. Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w wykazie placówek - załącznik do SIWZ. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek, które wymienione są w załączniku, w którym określono ilości i gatunek opału..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.14.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Kościuszki 24, 64-700 Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 176601,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 210895,80

 • Oferta z najniższą ceną: 210895,80 / Oferta z najwyższą ceną: 210895,80

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (18/10/2013 13:33:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (18/10/2013 13:33:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (18/10/2013 13:33:52)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Plany

Czarnków: Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo Plany
Numer ogłoszenia: 387556 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330928 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo Plany.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo Plany, odcinek długości 1012 m, przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni tłuczniowej, szerokość jezdni utwardzonej 3m. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: *Organizację terenu budowy, *Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, *Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, *Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez projektanta:Adrian Borowski, *Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szlendak-Baranowski S.C., ul. Partyzantów 4, 66-400 Gorzów, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120913,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 138410,24

 • Oferta z najniższą ceną: 138410,24 / Oferta z najwyższą ceną: 142039,93

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (24/09/2013 15:01:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (24/09/2013 15:02:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/09/2013 15:02:42)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi gminnej Jędrzejewo - Plany
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/09/2013 10:18:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/09/2013 10:19:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/09/2013 10:19:13)
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie robót budowlanych "Utwardzenie placu przy cmentarzu komunalnym w Romanowie Górnym"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/09/2013 13:14:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/09/2013 13:14:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/09/2013 13:14:35)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 1)

Czarnków, dnia 5 września 2013 roku

BGK.271.9.2013

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 1).

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice – etap I – dokończenie budowy (część 1) wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

„MPGK” Sp. z o.o.

ul. Skocka 13

62-100 Wągrowiec

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

EKO-BET Sp. z o.o.

Rzęśnica 9, 78-520 Złotów

136,77 pkt

2.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie

ul. Wodna 5 B, 64-700 Czarnków

237,84 pkt

3.

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz

ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów

222,36 pkt

4.

„MPGK” Sp. z o.o.

ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec

300,00 pkt

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 16.09.2013 r.

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (05/09/2013 10:25:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (05/09/2013 10:27:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (05/09/2013 10:27:19)
Zawiadomienie o podpisaniu umowy na świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014.

Czarnków: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014.
Numer ogłoszenia: 343664 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 293382 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014: Zadanie Nr 1 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Walkowice / Romanowo Górne / Romanowo Dolne / Osuch - przywozy i odwozy. Zadanie Nr 2 - świadczenie usług transportowych pojazdami (2 autobusy powyżej 20 miejsc) stanowiącymi własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice - przywozy i odwozy. Zadanie Nr 3 - przyjęcie w użyczenie pojazdu (autobus Autosan H9-21 1989 r. prod.) stanowiącego własność Zamawiającego, garażowanie i utrzymanie w sprawności technicznej przyjętego pojazdu, wykorzystanie przyjętego pojazdu wyłącznie do realizacji przewozu uczniów na terenie Gminy Czarnków (ppkt a ) oraz świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta (ppkt b) na trasach: a) Śmieszkowo / Komorzewo / Grzępy / Białężyn / Huta / Gębice - przywozy i odwozy b) Góra / Ciszkowo / Mikołajewo / Gulcz / Rosko - przywozy i odwozy Zadanie Nr 4 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska - przywozy i odwozy. Zadanie Nr 5 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus do 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: a) Pianówka / Czarnków / Gajewo / Pomorska Wola / Średnica / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Czarnków / Śmieszkowo / Sobolewo / Gębice - przywozy i odwozy (przewóz uczniów do szkoły specjalnej w Gębicach). b) Gębice / Gębiczyn / Paliszewo / Huta - przywozy i odwozy. Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiącym rozkład jazdy autobusów, liczbę uczniów koniecznych do przewiezienia, średnią dzienną długość tras oraz ilość zadań do wykonania. Opiekuna dla uczniów w trakcie realizacji przewozów dla wszystkich 5 zadań zapewnia Wykonawca w ramach wykonywanej usługi. Koszt opiekuna należy odpowiednio skalkulować i doliczyć do ceny jednostkowej za 1km wyk. usługi oraz za 1 godz. pracy kierowcy (Zadanie nr 3 a)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Walkowice / Romanowo Górne / Romanowo Dolne / Osuch - przywozy i odwozy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewozy Pasażerów Autobusem Jan i Mariusz Bryćko s.c., os. Słowackiego 11A/7, 64-510 Wronki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81495,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 75400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 75400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie Nr 2 - świadczenie usług transportowych pojazdami (2 autobusy powyżej 20 miejsc) stanowiącymi własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice - przywozy i odwozy..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BINEK Usługi Transportowe Przewóz Osób Radosław Gieremek, Siedmiogóra 30, 64-700 Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121135,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 94200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 94200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie Nr 3 - przyjęcie w użyczenie pojazdu (autobus Autosan H9-21 1989 r. prod.) stanowiącego własność Zamawiającego, garażowanie i utrzymanie w sprawności technicznej przyjętego pojazdu, wykorzystanie przyjętego pojazdu wyłącznie do realizacji przewozu uczniów na terenie Gminy Czarnków (ppkt a ) oraz świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta (ppkt b)..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny Marek Dolny, Czarnkowska 19, 64-730 Gulcz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123903,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 172500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 172500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 172500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie Nr 4 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska - przywozy i odwozy..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRYSTEK Krystian Nowak, Wiejska 26, 64-700 Śmieszkowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54718,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43040,00

 • Oferta z najniższą ceną: 43040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43040,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie Nr 5 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus do 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: a) Pianówka / Czarnków / Gajewo / Pomorska Wola / Średnica / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Czarnków / Śmieszkowo / Sobolewo / Gębice - przywozy i odwozy (przewóz uczniów do szkoły specjalnej w Gębicach). b) Gębice / Gębiczyn / Paliszewo / Huta - przywozy i odwozy..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewozy Pasażerów Autobusem Jan i Mariusz Bryćko s.c., os. Słowackiego 11A/7, 64-510 Wronki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108224,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 77600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 77600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112400,00

 • Waluta: PLN.Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/08/2013 14:40:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/08/2013 14:41:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/08/2013 14:41:26)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gębiczynie nr 22

Czarnków: Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gębiczynie nr 22
Numer ogłoszenia: 324706 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141717 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gębiczynie nr 22.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie poniższych robót (ilości szacunkowe): *rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki - 315 m2 *wymiana krokwi - 93 m *remont głowic kominów - 21,68 m2 *wymiana łacenia dachu - 315 m2 *montaż membrany dachowej - 315 m2 *montaż pokrycia dachowego z blachy powlekanej dachówkopodobnej (blacha matowa, w kolorze ceglastym ) - 315 m2 *obróbki blacharskie - 79,3 m2 *montaż rynien i rur spustowych Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PO RYBY 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakładem Ogólnobudowlanym MARK Mariusz Kądziołka, ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57463,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48806,74

 • Oferta z najniższą ceną: 48806,74 / Oferta z najwyższą ceną: 57397,97

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (12/08/2013 11:53:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (12/08/2013 11:55:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (12/08/2013 11:55:04)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014.

 

Zadanie Nr 1 – świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Walkowice / Romanowo Górne / Romanowo Dolne / Osuch – przywozy i odwozy.

 

Zadanie Nr 2 – świadczenie usług transportowych pojazdami (2 autobusy powyżej 20 miejsc) stanowiącymi własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice – przywozy i odwozy.

 

Zadanie Nr 3 – przyjęcie w użyczenie pojazdu (autobus Autosan H9-21 1989 r. prod.) stanowiącego własność Zamawiającego, utrzymanie w sprawności technicznej przyjętego pojazdu, wykorzystanie przyjętego pojazdu wyłącznie do realizacji przewozu uczniów na terenie Gminy Czarnków (ppkt a ) oraz świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta (ppkt b) na trasach:

a)      Śmieszkowo / Komorzewo / Grzępy / Białężyn / Huta / Gębice - przywozy i odwozy

b)      Góra / Ciszkowo / Mikołajewo / Gulcz / Rosko – przywozy i odwozy

 

Zadanie Nr 4 – świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska – przywozy i odwozy.

 

Zadanie Nr 5 – świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus do 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie:

a)      Pianówka / Czarnków / Gajewo / Pomorska Wola / Średnica / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Czarnków / Śmieszkowo / Sobolewo / Gębice – przywozy i odwozy (przewóz uczniów do szkoły specjalnej w Gębicach).

b)      Gębice / Gębiczyn / Paliszewo / Huta – przywozy i odwozy.

 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiącym rozkład jazdy autobusów, liczbę uczniów koniecznych do przewiezienia, średnią dzienną długość tras oraz ilość zadań do wykonania, załącznik dostępny na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl .

Opiekuna dla uczniów w trakcie realizacji przewozów dla wszystkich czterech zadań zapewnia Wykonawca w ramach usługi.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, jednak oferta częściowa musiała dotyczyć realizacji w całości przynajmniej jednego z czterech w/w zadań.

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014 wybrano najkorzystniejsze oferty, spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Do zadania Nr 1 wpłynęły 2 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przewozy Pasażerów Autobusem Jan i Mariusz Bryćko s.c.

64-510 Wronki, os. Słowackiego 11A/7

za cenę:

3,77 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 1 wynosi 75400,00 zł (brutto).

Do zadania Nr 2 wpłynęły 2 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

„BINEK” Usługi Transportowe Przewóz Osób Radosław Gieremek

64-700 Czarnków, ul. Siedmiogóra 30

za cenę:

- trasa dł. 50km – 5,40 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów,

- trasa dł. 30km – 6,70 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

 

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 2 realizowana 2 pojazdami Wykonawcy wynosi 94200,00 zł (brutto).

 

Do zadania Nr 3a i 3b wpłynęła 1 ważna oferta, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny Marek Dolny

64-730 Wieleń, Gulcz, ul. Czarnkowska 19

z cenę:

a) 25 zł/1godz. (brutto) pracy 1 pojazdu (1 autobus duży) będącego własnością Zamawiającego wraz z opiekunem dla uczniów zatrudnionym przez Wykonawcę.

b) 4,10 zł (brutto) za 1 km przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego Zadania nr 3a i 3b wynosi 172500,00 zł (brutto).

 

Do zadania Nr 4 wpłynęły 2 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTEK” Krystian Nowak

64-700 Czarnków, Śmieszkowo, ul. Wiejska 26

za cenę:

5,38 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego Zadania nr 4 wynosi 43040,00 zł (brutto).

 

Do zadania Nr 5 wpłynęły 4 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przewozy Pasażerów Autobusem Jan i Mariusz Bryćko s.c.

64-510 Wronki, os. Słowackiego 11A/7

za cenę:

1,94 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus mały 20 osób) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 5 wynosi 77600,00 zł (brutto).

 

Ogółem wartość przedmiotu zamówienia pn. Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014. wynosi:

 

                                                           462740,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferty otrzymały 100 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa Oferenta

Zadanie Nr 1

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 2

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 3a, 3b

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 4

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 5

Liczba pkt w kryterium

CENA

01

Miejski Zakład Komunalny Sp. Z o.o.

64-700 Czarnków

Ul. Browarna 6

brak oferty

73,59

brak oferty

brak oferty

71,85

02

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny

Marek Dolny

64-730 Wieleń, Gulcz

Ul. Czarnkowska 19

brak oferty

brak oferty

100,00

brak oferty

brak oferty

03

„NASZ-BUS”

Jarosław Srech

ul. Dworcowa 42/1

64-510 Wronki

brak oferty

brak oferty

brak oferty

brak oferty

85,09

04

„BINEK” Usługi Transportowe Przewóz Osób Radosław Gieremek

ul. Siedmiogóra 30

64-700 Czarnków

brak oferty

100,00

brak oferty

brak oferty

brak oferty

05

Przewozy Pasażerów Autobusem

Jan i Mariusz Bryćko s.c.

os. Słowackiego 11A/7

64-510 Wronki

100,00

brak oferty

brak oferty

brak oferty

100,00

06

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Krystek”

Krystian Nowak

64-700 Czarnków, Śmieszkowo

Ul. Wiejska 26

   98,18

brak oferty

brak oferty

100,00

69,04

 

 

 

 1. Oferty odrzucone:

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

 1. Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach:

 

Nie wniesiono żadnych protestów i odwołań.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 19.08.2013 r.                                                              

 

 

 

                                                            Z poważaniem

                                                                                                   Bolesław Chwarścianek

                                                                                                  /Wójt Gminy Czarnków/

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (07/08/2013 07:50:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (07/08/2013 07:51:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (07/08/2013 11:39:53)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego (PLN) w kwocie 2.900.000 zł

Czarnków: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego (PLN) w kwocie 2.900.000 zł
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115601 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego (PLN) w kwocie 2.900.000 zł.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 2.900.000zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2.Terminy spłaty kredytu: lata 2014 - 2023. 3.Spłata kapitału następować będzie w okresach ustalonych w harmonogramie, począwszy od dnia 20.06.2014 roku. 4.Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 5.Uruchomienie kredytu w terminie 3 dni od zawarcia umowy w terminach i transzach wskazanych w pisemnym wniosku Zamawiającego z ostatecznym wykorzystaniem do 30 listopada 2013r. 6.Koszt kredytu. 1)należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. 2)naliczanie odsetek dokonuje się w kwartalnych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. 3)odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu kwartału w terminie 10 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej (informacji) o wysokości naliczonych odsetek, przy czym:pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał tj. 30 września 2013r. kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego i są równe z kwartałami kalendarzowymi. ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 4)za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy, przy czym jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 5)oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów miesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego (miesiąca), (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz.11.00) powiększonej (+) / pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota niebędąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. 7.Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie. 8.Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 9.Zamawiający nie dopuszcza wyszczególniania w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. 10.Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający udostępnia następujące dokumenty: 1)sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za 2010r., 2011r. i 2012r. I kw. 2013r, 2)sprawozdanie Rb-27S- z wykonania dochodów budżetowych za 2010r., 2011r. i 2012r. I kw. 2013r, 3)sprawozdanie Rb-28S- z wykonania wydatków budżetowych za 2010r., 2011r. i 2012r. I kw. 2013r, 4)sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za rok 2010r., 2011r. i 2012r. I kw. 2013r, 5)sprawozdanie Rb -N o należnościach za rok 2010r., 2011r. i 2012r. I kw. 2013r, 6)opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków: - za 2011r., 7)opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Czarnków na rok 2012r, 8)uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XXXII/207/2013 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 9)zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Czarnkowie o nie zaleganiu w podatkach przez Gminę Czarnków; 10)zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne przez Gminę Czarnków, 11)zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Gminy Czarnków REGON, 12)decyzja o Numerze Identyfikacji Podatkowej Gminy Czarnków, UWAGA: powyższe sprawozdania, opinie i zaświadczenia udostępnione są na stronie BIP http://www.czarnkowgmina.pl/bip/budzet/sprawozdawczosc.html - sprawozdania http://www.czarnkowgmina.pl/bip/budzet/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej.html - opinie RIO 11.Zamawiający informuje, że: 1)Bank, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złoży parafowany projekt umowy, uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ, a w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w SIWZ, 2)Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy, 3)Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SWIZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ, informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Czarnków są dostępne na stronie BIP www.bip.czarnkowgmina.pl 4)uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być przesłane przed podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. Wielkopolskie Centrum Korporacyjne, ul. Roosvelta 18, 60-829 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 798965,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 702356,34
 • Oferta z najniższą ceną: 702356,34 / Oferta z najwyższą ceną: 765198,75
 • Waluta: PLN.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/07/2013 09:08:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (31/07/2013 09:09:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (31/07/2013 09:09:33)
Zawiadomienie o wyborze oferty - remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gębiczynie nr 22

 

 

BGK.271.7.2013                                                                                                       Czarnków, dnia 31 lipca 2013 r.

 

 

 

 

                                                                                  Wykonawcy, którzy złożyli

                                                                                  oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gębiczynie nr 22

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gębiczynie nr 22 wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

300,00 pkt

2.

Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

Romanowo Górne 63

64-700 Czarnków

oferta

odrzucona

3.

BOGIMASS

Piotr Bogala

Zofiowo 71

64-700 Czarnków

oferta

odrzucona

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

Romanowo Górne 63

64-700 Czarnków

 

UZASDNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca zastosował w obliczeniu ceny oferty błędną stawkę podatku VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka VAT dla robót związanych z budownictwem mieszkaniowym wynosi 8%, natomiast wykonawca zastosował stawkę 23%. Przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT jest równoznaczne z błędem w obliczeniu zawartej w ofercie ceny.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

BOGIMASS

Piotr Bogala

Zofiowo 71

64-700 Czarnków

 

UZASDNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca zastosował w obliczeniu ceny oferty błędną stawkę podatku VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka VAT dla robót związanych z budownictwem mieszkaniowym wynosi 8%, natomiast wykonawca zastosował stawkę 23%. Przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT jest równoznaczne z błędem w obliczeniu zawartej w ofercie ceny.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnego wykonawcy

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 12.08.2013 r.                                                             

 

 

                                                                         Z poważaniem

                                                                                                   Bolesław Chwarścianek

                                                                                                  /Wójt Gminy Czarnków/

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/07/2013 08:50:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (31/07/2013 08:51:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (31/07/2013 08:51:36)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Jędrzejewie

Czarnków: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Jędrzejewie.
Numer ogłoszenia: 291918 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92799 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Jędrzejewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje swym zakresem: - wymianę drewnianej stolarki okiennej na okna PCV - okna w kolorze białym wewn. i na zewn., profil 5-cio komorowy, klamki białe z przyciskiem, podział skrzydeł oraz sposób otwierania zgodnie z załączonymi rysunkami, podokienniki prefabrykowane PCV. Wymiary okien: 1400*2100 mm - 37 szt. 1200*1900 mm - 11 szt. 1150*1850 mm - 9 szt. - wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi aluminiowe - drzwi jednoskrzydłowe, profil ciepły, kolor ciemny brąz, bez szyby, 2 zamki patentowe, pochwyt, stopka hamująca, samozamykacz. Drzwi o wymiarach: 1100*2250 mm - 1 szt. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji - przedmiar robót ma charakter poglądowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PO RYBY 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 26.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IDEAL OKNA Sp. z o.o., ul. Królewiecka 215, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78995,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 61082,29

 • Oferta z najniższą ceną: 61082,29 / Oferta z najwyższą ceną: 97466,90

 • Waluta: PLN.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (24/07/2013 10:53:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (24/07/2013 10:54:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/07/2013 10:54:18)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont dachu na budynku mieszkalno-użytkowym w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Różana 3

Czarnków: Remont dachu na budynku użytkowo-mieszkalnym w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Różana 3
Numer ogłoszenia: 291828 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90731 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu na budynku użytkowo-mieszkalnym w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Różana 3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie poniższych robót: o rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki - 514 m2 o remont głowic kominów - 2 szt. o wymiana łacenia dachu - 514 m2 o montaż membrany dachowej - 514 m2 o montaż pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w łuskę (dachówka ceramiczna karpiówka matowa, w kolorze ceglastym naturalnym) - 514 m2 o obróbki blacharskie o montaż rynien i rur spustowych Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PO RYBY 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Ogólnobudowlany Jacek Michalski, Romanowo Górne 63, 64-700 Romanowo Górne, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103386,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 95066,23

 • Oferta z najniższą ceną: 81252,09 / Oferta z najwyższą ceną: 168553,82

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (24/07/2013 10:39:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (24/07/2013 10:39:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/07/2013 10:39:35)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Walkowice (Błota)

Czarnków: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Walkowice (Błota)
Numer ogłoszenia: 291640 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88455 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Walkowice (Błota).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje swym zakresem realizację budowy sieci wodociągowej: o budowa rurociągu PVC 110 mm - 2.191,0 m, w tym przewiert 23,0 m o budowa przyłączy PE 32 mm - 95,0 m o montaż hydrantów pożarowych- 12 szt. o montaż zasuw żeliwnych - 3,0 szt. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: -Organizację terenu robót budowlanych, -Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, -Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez:Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków -Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, -Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i poniesienie kosztów z tym związanych - włączenie wodociągu na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1209P z droga gminną -Uzyskanie projektu czasowej organizacji ruchu i wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt czasowej organizacji ruchu na czas budowy -Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu -Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót -Złożenie, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do PINB w Czarnkowie, ul. Kościuszki 88 Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji (przedmiar robót ma charakter poglądowy).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, ul. Wodna 5B, 64-700 Śmieszkowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161213,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 116608,37

 • Oferta z najniższą ceną: 116608,37 / Oferta z najwyższą ceną: 295200,00

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (24/07/2013 10:15:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (24/07/2013 10:16:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/07/2013 10:16:08)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śmieszkowie przy ul. Szkolnej - etap II

Czarnków: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śmieszkowie przy ul. Szkolnej - etap II
Numer ogłoszenia: 291520 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88745 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śmieszkowie przy ul. Szkolnej - etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej (podano orientacyjne długości-wymagana jest ich weryfikacja z projektem budowlanym): - budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 200 mm - 675,0 m: * odcinek S34-S38 - 125,0 m * odcinek S29-S21 - 312,0 m * odcinek S21-Po - 129,0 m * odcinek S21-S4 - 109,0 m - budowa rurociągu tłocznego PE 90 mm - 444,0 m: * odcinek Srew.3-Po - 444,0 m Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: -Organizację terenu robót budowlanych, -Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, -Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez: Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków -Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, -Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu -Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót -Złożenie, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do PINB w Czarnkowie, ul. Kościuszki 88 Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji (przedmiar robót ma charakter poglądowy).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, ul. Wodna 5B, 64-700 Śmieszkowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 366702,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 292255,11

 • Oferta z najniższą ceną: 292255,11 / Oferta z najwyższą ceną: 427917,18

 • Waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (24/07/2013 09:59:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (24/07/2013 10:00:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/07/2013 10:00:11)
Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu cenowym na "Przebudowę drogi do cmentarza w Romanowie Górnym"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/07/2013 14:29:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/07/2013 15:06:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/07/2013 15:06:46)
Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu w Gębicach wraz z kotłownią wbudowaną i kominem

Czarnków, dnia 16.07.2013 r.

 

 

 

Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

 

 

1.   Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu w Gębicach wraz z kotłownią wbudowaną i kominem.

2.   Cena za przedmiot zamówienia: wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego stanowi kwotę 48 427,29 zł brutto.

3.   Zapytanie cenowe skierowano do następujących wykonawców:

 • Firma Budowlana „JAMAL" Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła;
 • PROWENT Usługi Remontowo-Budowlane i Instalacyjne, Witold Wylegała,
  64-704 Romanowo Dolne 23A;
 • Zakład Instalacji Wodno-kanalizacyjnej Centralnego Ogrzewania i Gazu Wojciech Klofik, ul. Gdańska 20, 64-700 Czarnków.

4. Uzyskano następujące warunki realizacji zadania (porównanie ofert):

 • Firma Budowlana „JAMAL" Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła - oferta na wartość brutto 70255,88 zł;
 • INSTAL ORACZEWSCY Sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 68-100 Żagań - oferta na wartość brutto 56822,14 zł;
 • Zakład Ogólnobudowlany TOM-PIL Tomasz Muszyński, ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła - oferta na wartość brutto 41730,74 zł;
 • Zakład Instalacji Wodno-kanalizacyjnej Centralnego Ogrzewania i Gazu Wojciech Klofik, ul. Gdańska 20, 64-700 Czarnków - oferta na wartość brutto 38062,01 zł.

5. Umowę zawarto w dniu 16.07.2013 r. z Zakładem Instalacji Wodno-Kanalizacyjnej Centralnego Ogrzewania i Gazu, Wojciech Klofik, ul. Gdańska 20, 64-700 Czarnków.

6. Umowie nadano numer BGK.215.52.2013.

 

 

Zatwierdzam

Wójt Gminy Czarnków

/Bolesław Chwarścianek/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/07/2013 11:56:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/07/2013 12:20:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/07/2013 12:20:38)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego ( PLN) w kwocie 2.900.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"

 

Gmina Czarnków

 

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl          e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

 

 

FK.271.1.2013                                                                                      Czarnków, dnia 15  lipca  2013 r.

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                       Wykonawcy, którzy złożyli

                                                                                       oferty w przetargu                                                           

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Udzielenie  i obsługę kredytu  długoterminowego złotowego ( PLN)

                  w kwocie 2.900.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań z tytułu kredytów i 

                    pożyczek"

                

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego ( PLN) w kwocie 2.900.000,00 na  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Wielkopolskie Centrum korporacyjne

ul. Roosevelta 18

60-829 Poznań

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert  za wykonanie przedmiotowego zamówienia  i  spełniła wszystkie  wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła 12

Centrum Korporacyjne w Poznaniu

60-529  POZNAŃ

ul .Dąbrowskiego 19 a

292,32  pkt.

2.

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

64-700 CZARNKÓW

ul. Kościuszki 5

 

275,37 pkt.

3.

Bank Polska Kasa Opieki  S.A.

Wielkopolskie Centrum Korporacyjne

ul. Roosevelta 18

60- 829  Poznań

300,00 pkt.

4.

Banko Gospodarstwa Krajowego

 Oddział w Poznaniu

ul. Składowa 5

61-888 Poznań

298,44 pkt.

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj.  najwcześniej w dniu  29.07.2013 .                                                      

 

 

 

 

                                                                         Z poważaniem

                                                                                                 

 

                                                                                                  /Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/07/2013 11:09:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/07/2013 11:10:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/07/2013 11:10:13)
Zawiadomienie o wyborze oferty - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Jędrzejewie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (11/07/2013 13:38:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (11/07/2013 13:39:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (11/07/2013 13:39:21)
Zawiadomienie o wyborze oferty - remont dachu na budynku użytkowo-mieszkalnym w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Różana 3
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (10/07/2013 10:55:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (10/07/2013 10:56:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (10/07/2013 10:56:15)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w Brzeźnie (Kociołki) - etap I
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (26/02/2013 12:04:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (26/02/2013 12:05:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (26/02/2013 12:05:14)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2013 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (28/01/2013 11:31:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (28/01/2013 11:34:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (28/01/2013 11:34:21)
Wyniki przetargu na Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r.
 
 
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r.

Numer ogłoszenia: 511118 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 466256 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.) raz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 158 poz. 1657) i zaleceń urzędowego lekarza weterynarii w tym: 1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty) - według zaistniałej konieczności (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt do schroniska); 2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym: a) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, b) odpchlenie zwierząt, c) odrobaczenie zwierząt. 3) utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w tym: a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, b) karmienie zwierząt, c) opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie), d) przeprowadzenie sterylizacji, e) wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, oraz informowanie Gminy o miejscu ich przekazania, f) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, g) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru do bazy danych, h) przekazywanie w formie elektronicznej zdjęć nowo wyłapanych zwierząt raz w miesiącu wraz ze specyfikacją do faktury. 4) Opłata stała abonamentowa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.21.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VET-AGRO SERWIS, Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156161,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 191522,80

 • Oferta z najniższą ceną: 191522,80 / Oferta z najwyższą ceną: 191522,80

 • Waluta: PLN.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/12/2012 10:26:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/12/2012 10:26:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/12/2012 10:26:09)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Walkowice (Błota)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (11/12/2012 14:10:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (11/12/2012 14:11:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (11/12/2012 14:11:39)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonego na ,,Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku"
 

RŚG.271.2.2012                                                                             Czarnków, dnia 5 grudnia 2012 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką

weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od

01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku".

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,, Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką

weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku" wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

VET- AGRO SERWIS

             ul. M. Konopnickiej 62

             64-980 Trzcianka

             lek. wet. Z. Jażdżewski

 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt.w kryterium oceny ofert ,deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia , jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane w kryterium oceny ofert (cena)

1.

VET- AGRO SERWIS

ul. M. Konopnickiej 62

64-980 Trzcianka

     lek. wet. Z. Jażdżewski

 

300,00 pkt

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

             Nie odrzucono żadnej z  ofert.

 

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                   Nie wykluczono żadnego z  wykonawców.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

W związku z faktem , iż złożona została tylko jedna oferta .Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminów , o których mowa w art. 94 ust.1,t.j.w dniu 14.12.2012r.

 

 

 

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                  Bolesław Chwarścianek

                                                                                                 /Wójt Gminy Czarnków /

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/12/2012 11:20:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/12/2012 11:46:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/12/2012 11:46:54)
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czarnków


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY CZARNKÓW NA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12-2015 r..

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 423380 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY CZARNKÓW NA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12-2015 r...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych Urząd Gminy Czarnków, Publiczne Przedszkole w Gębicach, Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej, Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie, Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie, Szkoła Podstawowa w Sarbi, Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie, Szkoła Podstawowa w Hucie, Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym, Publiczne Gimnazjum w Gębicach, Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie, Publiczne Gimnazjum w Jędrzejewie, Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej, Publiczne Gimnzajum w Kuźnicy Czarnkowskiej, Publiczne Gimnazjum w Romanowie Dolnym, Biblioteka Publiczna w Hucie, Biblioteka Publiczna w Kuźnicy Czarnkowskiej, Biblioteka Publiczna w Romanowie Dolnym, Biblioteka Publiczna w Gębicach, Biblioteka Publiczna w Jędrzejewie oraz Jednostki OSP(Śmieszkowo, Gajewo, Huta, Jędrzejewo, Sarbia-Sarbka)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Bydgoszczy Oddział w Pile, Browarna 19, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 160443,00

 • Oferta z najniższą ceną: 160443,00 / Oferta z najwyższą ceną: 160443,00

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/12/2012 11:32:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/12/2012 11:32:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/12/2012 11:32:47)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czarnków na okres od 01.01.2013 do 31.12.2015 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (16/11/2012 14:04:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (16/11/2012 14:10:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (16/11/2012 14:29:41)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony na przebudowę rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo

Czarnków: Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo
Numer ogłoszenia: 225659 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201045 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo Zamówienie obejmuje swym zakresem realizację następującego zakresu robót: - budowa konstrukcji upustowej - przebudowa rurociągu odwadniającego PVC 400 mm - 332,9 m - budowa studni kanalizacyjnych DN 1000 z kręgów betonowych - 9 szt. - budowa umocnionego wylotu do rowu melioracyjnego Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: - Organizację terenu robót budowlanych, - Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, - Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, - Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Autorską Pracownię Inżynierii Sanitarnej APIS, Al. Niepodległości 154, 64-920 Piła - Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, - Uzyskanie projektu czasowej organizacji ruchu i wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt czasowej organizacji ruchu na czas budowy - Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu - Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załącznik do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO Ryby 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MPGK Sp. z o.o., ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 149722,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 147320,27

 • Oferta z najniższą ceną: 147320,27 / Oferta z najwyższą ceną: 215250,00

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (24/10/2012 08:38:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (24/10/2012 08:43:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/10/2012 08:43:24)
Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony na przebudowę rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (12/10/2012 13:25:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (12/10/2012 13:26:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (12/10/2012 13:26:42)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na utrzymanie terenów zielonych i prace porządkowe na terenie gminy Czarnków

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/10/2012 15:20:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/10/2012 15:21:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/10/2012 15:21:06)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na przebudowę rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (18/09/2012 13:48:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (18/09/2012 13:50:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (18/09/2012 13:50:11)
Zawiadomienie o wyborze oferty dla zapytania cenowego na przebudowę chodnika na ul. Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej - etap II (od km 0+219,50 do km 0+303), odc. dł. 83,5 m.


Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl               e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: zapytania cenowego na przebudowę chodnika na ul. Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej - etap II  (od km 0+219,50 do km 0+303), odc. dł. 83,5 m.

 

            Na podstawie § 7 ust. 8 Zarządzenia Nr 84/III/11 Wójta Gminy Czarnków z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Czarnków Regulaminu Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzenia w/w zapytania cenowego wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

Oferta najkorzystniejsza:

 

 

  Rejonowy Związek Spółek Wodnych

  w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie

  ul. Wodna 5 B, 64-700 Śmieszkowo

 

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację powyższego zadania.

 

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Czarnków

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/09/2012 13:56:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/09/2012 13:56:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/09/2012 13:56:52)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012

Czarnków: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012
Numer ogłoszenia: 191729 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155359 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) *podbudowa przepuszczalna *nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) 1. Typ włókna: monofil 2. Skład chemiczny włókna: polietylen 3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 -obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) *wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: *19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) podbudowa: I sposób* - podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). *nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. *wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach - 2 sztuki *wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka 3. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). 5. Chodniki Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). 6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6: * na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. * na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 7. Budowa budynku sanitarno-szatniowego Szczegółowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1136468,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1048821,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1048821,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1291500,00

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (06/09/2012 08:43:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (06/09/2012 08:44:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (06/09/2012 08:44:38)
Zawiadomienie o wyborze oferty - konserwacja rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (05/09/2012 10:40:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (05/09/2012 10:42:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (05/09/2012 10:42:00)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (05/09/2012 10:40:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (05/09/2012 10:41:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (05/09/2012 10:41:51)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.600.000,00
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (24/08/2012 15:13:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: (27/08/2012 08:13:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/08/2012 15:14:44)
Zawiadomienie o wyborze oferty - plac zabaw Średnica oraz plac rekreacyjno-sportowy Radolinek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (20/08/2012 14:02:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (20/08/2012 14:03:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (20/08/2012 14:03:38)
Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/08/2012 14:58:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (27/08/2012 08:13:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/08/2012 14:59:38)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2012/2013.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249090 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2012/2013. Zadanie Nr 1 - świadczenie usług transportowych pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Walkowice / Romanowo Górne / Romanowo Dolne / Osuch - przywozy i odwozy. Zadanie Nr 2 - świadczenie usług transportowych pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Paliszewo / Gębice - przywozy i odwozy. Zadanie Nr 3 - przyjęcie w użyczenie pojazdu stanowiącego własność Zamawiającego, garażowanie i utrzymanie w sprawności technicznej przyjętego pojazdu, wykorzystanie przyjętego pojazdu wyłącznie do realizacji przewozu uczniów na terenie Gminy Czarnków (ppkt a ) oraz świadczenie usług transportowych pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta (ppkt b) na trasie: a) Śmieszkowo / Komorzewo / Ciążyń / Grzępy / Białężyn / Huta / Gębice - przywozy i odwozy b) Góra / Goraj Zamek / Ciszkowo / Mikołajewo / Gulcz / Rosko - przywozy i odwozy Gębice / Gębiczyn / Gębice / Paliszewo / Gębice / Huta - przywozy i odwozy Zadanie Nr 4 - świadczenie usług transportowych pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: a) Pianówka / Czarnków / Gajewo / Pomorska Wola / Średnica / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Czarnków / Sobolewo / Gębice - przywozy i odwozy (przewóz uczniów do szkoły specjalnej w Gębicach). Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiącym rozkład jazdy autobusów, liczbę uczniów koniecznych do przewiezienia, średnią dzienną długość tras oraz ilość zadań do wykonania. Opiekuna dla uczniów w trakcie realizacji przewozów dla wszystkich czterech zadań zapewnia Wykonawca w ramach usługi...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie Nr 1 - świadczenie usług transportowych pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Walkowice / Romanowo Górne / Romanowo Dolne / Osuch - przywozy i odwozy..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krystek Krystian Nowak, Wiejska 26, 64-700 Śmieszkowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 545057,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 84920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 84920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 130680,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie Nr 2 - świadczenie usług transportowych pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Paliszewo / Gębice - przywozy i odwozy..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o., Browarna 6, 64-700 Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 545057,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 181000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 181000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 181000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie Nr 3 - przyjęcie w użyczenie pojazdu stanowiącego własność Zamawiającego, garażowanie i utrzymanie w sprawności technicznej przyjętego pojazdu, wykorzystanie przyjętego pojazdu wyłącznie do realizacji przewozu uczniów na terenie Gminy Czarnków (ppkt a ) oraz świadczenie usług transportowych pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta (ppkt b) na trasie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Marek Dolny, Czarnkowska 19, 64-730 Gulcz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 545057,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 183800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 183800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 183800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie Nr 4 - świadczenie usług transportowych pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: a) Pianówka / Czarnków / Gajewo / Pomorska Wola / Średnica / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Czarnków / Sobolewo / Gębice - przywozy i odwozy (przewóz uczniów do szkoły specjalnej w Gębicach)..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Marek Dolny, Czarnkwoska 19, 64-730 Gulcz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 545057,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 138920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 138920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 163760,00

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/08/2012 12:24:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/08/2012 12:24:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/08/2012 12:24:55)
Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony na Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2012/2013.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (25/07/2012 10:16:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (25/07/2012 10:19:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (25/07/2012 10:19:57)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Jędrzejewie

Czarnków: Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Jędrzejewie
Numer ogłoszenia: 153823 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122133 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Jędrzejewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje realizację następującego zakresu robót o Rozbiórka rynien dachowych oraz rur spustowych - 191 m o Rozbiórka pokrycia dachu z blachy falistej - 869 m2 o Rozbiórka obróbek blacharskich - 109,6 m2 o Montaż łat i kontrłat - 869 m2 o Membrana paroprzepuszczalna - 869,0 m2 o Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną powlekaną - 955,9 m o Montaż gąsiorów - 133,4 m o Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej - 109,6 m2 o Montaż rynien dachowych oraz rur spustowych - 191 m o Malowanie 2-krotne głowic komina - 33,5 m2 o Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - 50 m2 Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załącznik do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ANIX Nieruchomości - Inwestycje Jarosław Tadeusz & Maciej Halec S. J., ul. Macieja Palacza 13, 60-242 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112431,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 115448,69

 • Oferta z najniższą ceną: 104143,41 / Oferta z najwyższą ceną: 143777,21

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (13/07/2012 14:21:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (13/07/2012 14:22:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (13/07/2012 14:22:58)
Zawiadomienie o wyborze oferty - remont dachu na budynku sali wiejskiej w Jędrzejewie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (29/06/2012 08:43:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (29/06/2012 08:44:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (29/06/2012 08:44:56)
Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej Huta-Gębice, Gębiczyn
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (26/04/2012 14:27:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (26/04/2012 14:28:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (26/04/2012 14:28:46)
Duplikat Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap I i etap II

Czarnków: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap I i etap II
Numer ogłoszenia: 67651 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35127 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap I i etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap I i etap II I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje zlewnie od PS1 do PS7 (od przepompowni PS1 do studni kanalizacyjnej S325.2): - budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 200 mm - 8.030,0 m - budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 160 mm - 2.540,0 m - budowa rurociągu tłocznego PE 110 mm - 1.794,61 m - budowa rurociągu tłocznego PE 90 mm - 1.452,0 m - budowa przyłączy PVC 160-200 mm - 1.444,25 m - montaż przepompowni ścieków - 7 szt. Realizacja I etapu budowy przez: DROGBUD Radosław Drozdowicz, Szczygłów101, 32-020 Wieliczka Okres realizacji: 05.03.2012 r. - 31.05.2013 r. II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje zlewnie od PS8 do PS10 (od studni S325.2 do studni S421.3): - budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 200 mm - 2.910,0 m - budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 160 mm - 476,0 m - budowa rurociągu tłocznego PE 90 mm - 1.215,0 m - budowa przyłączy PVC 160-200 mm - 821,0 m - montaż przepompowni ścieków - 3 szt. Realizacja II etapu budowy przez: EKO-BET Sp. z o.o., ul. 15 Sierpnia 2, 78-520 Złocieniec Okres realizacji: 05.03.2012 r. - 31.05.2013 r. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: o Reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizowania z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją budowlano - wykonawczą oraz zasadami wiedzy technicznej. o Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. o Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazanie go do użytkowania. o Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad robót budowlanych, o Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem kompletności i treści merytorycznej, o Udział we wprowadzeniu wykonawców na budowę i odbiorach, o Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy, o Sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych o Sprawdzanie czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i gwarancje, odbiór tych dokumentów podczas odbioru końcowego robót, o Wizytowanie prowadzonych budów w częstotliwości gwarantującej prawidłową ich kontrolę, w tym bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu. W razie konieczności wizyty mają być potwierdzone wpisami do dziennika budowy, o Kontrola poprawności wykonania robót pod kątem zgodności z przekazaną dokumentacją projektową i umową zawartą na ich wykonanie, o Każdorazowe, niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich przerw i opóźnień w wykonywaniu prac, trwających powyżej 3 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Brzeźno, objętego dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. Kontrakt Andrzej Iwiński, ul. Żeleńskiego 20/4, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78104,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29274,00

 • Oferta z najniższą ceną: 28290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 119925,00

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (23/03/2012 12:59:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (23/03/2012 13:00:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (23/03/2012 13:00:17)
Duplikat Zawiadomienie o powtórnym wyborze oferty - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap I i etap I
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (12/03/2012 14:14:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (12/03/2012 14:16:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (12/03/2012 14:16:10)
Duplikat Zawiadomienie o wyborze oferty - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap I i etap II
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (27/02/2012 14:20:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (27/02/2012 14:21:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (27/02/2012 14:21:51)
Duplikat Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2012 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy

Czarnków: Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2012 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy
Numer ogłoszenia: 35317 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17735 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2012 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2012 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy. Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w wykazie placówek - załącznik do niniejszej specyfikacji. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek, które wymienione są w załączniku, w którym określono ilości i gatunek opału..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.14.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Kościuszki 24, 64-700 Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138686,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 162169,97

 • Oferta z najniższą ceną: 162169,97 / Oferta z najwyższą ceną: 170546,88

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (13/02/2012 13:15:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (13/02/2012 13:18:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (13/02/2012 13:18:51)
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/02/2012 14:14:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/02/2012 14:15:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/02/2012 14:14:54)
Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu na wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 01 luty 2012r. do 31 grudnia 2012 r

Czarnków: Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 01 luty 2012r. do 31 grudnia 2012 r
 

Numer ogłoszenia: 30018 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5284 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 01 luty 2012r. do 31 grudnia 2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.) oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 158 poz. 1657) i zaleceń urzędowego lekarza weterynarii w tym: 1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty) - według zaistniałej konieczności (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt do schroniska); 2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym: a) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, b) odpchlenie zwierząt, c) odrobaczenie zwierząt. 3) utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w tym: a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, b) karmienie zwierząt, c) opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie), d) przeprowadzenie sterylizacji, e) wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, oraz informowanie Gminy o miejscu ich przekazania, f) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, g) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru do bazy danych, h) przekazywanie w formie elektronicznej zdjęć nowo wyłapanych zwierząt raz w miesiącu wraz ze specyfikacją do faktury. 4) Opłata stała abonamentowa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.21.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VET-AGRO SERWIS, Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 150415,00

 • Oferta z najniższą ceną: 150415,00 / Oferta z najwyższą ceną: 150415,00

 • Waluta: PLN.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30018 - 2012 data 01.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, fax. 067 2553079.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5.
 • W ogłoszeniu jest: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130081,30 PLN.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/02/2012 08:58:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/02/2012 08:58:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/02/2012 08:58:40)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2012 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (30/01/2012 12:44:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (30/01/2012 12:45:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (30/01/2012 12:44:33)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, usytuowanych na posesjach administrowanych przez Gminę Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/01/2012 15:34:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/01/2012 15:35:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/01/2012 15:34:57)
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na "Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r."
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/12/2011 11:46:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/12/2011 11:46:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/12/2011 11:46:34)
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Czarnków w okresie 01.01.2012 r. - 31.01.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/12/2011 09:52:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/12/2011 09:52:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/12/2011 09:52:33)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Śmieszkowie przy ul. Szkolnej - etap I.

Czarnków: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Śmieszkowie przy ul. Szkolnej - etap I
Numer ogłoszenia: 303079 - 2011; data zamieszczenia: 21.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269453 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Śmieszkowie przy ul. Szkolnej - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Śmieszkowie przy ul. Szkolnej - etap I Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej: - budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 200 mm - 699,0 m: * odcinek S29-S46 - 160,0 m * odcinek S29-S34 - 169,0 m * odcinek S3-Srozp. - 351,0 m * przecisk pod drogą - 19,0 m - budowa rurociągu tłocznego PE 90 mm - 172,0 m: * odcinek Srew.3-Wtł.5 - 153,0 m * przecisk pod drogą - 19,0 m Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: *Organizację terenu robót budowlanych, *Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, *Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, *Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez: - Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków *Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, *Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i poniesienie kosztów z tym związanych, *Uzyskanie projektu czasowej organizacji ruchu i wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt czasowej organizacji ruchu na czas budowy *Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu *Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót *Złożenie, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do PINB w Czarnkowie Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załącznik do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Budowlana JAMAL Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161765,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 98847,29

 • Oferta z najniższą ceną: 98847,29 / Oferta z najwyższą ceną: 196385,53

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/11/2011 12:46:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (21/11/2011 12:47:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (21/11/2011 12:46:50)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2011 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy

Czarnków: Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2011 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy
Numer ogłoszenia: 268195 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 254843 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2011 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2011 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy. Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w wykazie placówek - załącznik do SIWZ. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek, które wymienione są w załączniku, w którym określono ilości i gatunek opału..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Kościuszki 24, 64-700 Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138838,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 170530,28

 • Oferta z najniższą ceną: 170530,28 / Oferta z najwyższą ceną: 170530,28

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (12/10/2011 12:52:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (12/10/2011 12:53:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (12/10/2011 12:52:58)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap II

Czarnków: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap II
Numer ogłoszenia: 265869 - 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227515 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap II Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej - zlewnie od PS8 do PS10 (od studni S325.2 do studni S421.3): - budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 200 mm - 2.910,0 m - budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 160 mm - 476,0 m - budowa rurociągu tłocznego PE 90 mm - 1.215,0 m - budowa przyłączy PVC 160-200 mm - 821,0 m - montaż przepompowni ścieków - 3 szt. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: * Organizację terenu robót budowlanych, * Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, * Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, * Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez: - EKO-INSTAL Harasimowicz i wspólnicy s.j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp. * Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, * Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i poniesienie kosztów z tym związanych, * Uzyskanie projektu czasowej organizacji ruchu i wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt czasowej organizacji ruchu na czas budowy * Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu * Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót * Złożenie, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do PINB w Czarnkowie Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2007-2013, priorytet III, działanie 3.4.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EKO-BET Sp. z o.o., ul. 15 Sierpnia 2, 78-520 Złocieniec, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4956922,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1667300,01

 • Oferta z najniższą ceną: 1667300,01 / Oferta z najwyższą ceną: 3990085,23

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/10/2011 13:08:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (10/10/2011 13:09:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (10/10/2011 13:08:25)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2011 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/10/2011 13:01:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (06/10/2011 13:02:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (06/10/2011 13:01:50)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki)

Czarnków: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki).
Numer ogłoszenia: 259969 - 2011; data zamieszczenia: 03.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222511 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki). Podstawa opracowania miejscowego planu: UCHWAŁA NR IX/74/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki). Szczegółowe granice opracowania planu określa załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu. Powierzchnia terenu objęta planem wynosi około 40 ha. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: 1) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z rozstrzygnięciami, stanowiącymi załącznik do uchwały, 2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko; 3) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, 4) w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko, na każdym etapie sporządzania planu, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag, 5) dokonanie podsumowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Urbanistyczna Plan 21 Magdalena Kalinowska, ul. Pniewska 8, 60-446 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31488,00

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (03/10/2011 13:59:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (03/10/2011 14:00:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (03/10/2011 13:59:49)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap II
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/09/2011 12:20:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (21/09/2011 12:31:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (21/09/2011 12:20:20)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki)
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/09/2011 14:56:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/09/2011 14:57:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/09/2011 14:56:58)
Zawiadomienie o wyborze oferty - zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.169.488 zł na refinansowanie i finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/08/2011 11:56:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (26/08/2011 11:57:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (26/08/2011 11:56:32)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap I

Czarnków: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap I
Numer ogłoszenia: 223673 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184151 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap I Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej - zlewnie od PS1 do PS7: - budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 200 mm - 8.030,0 m - budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 160 mm - 2.540,0 m - budowa rurociągu tłocznego PE 110 mm - 1.794,61 m - budowa rurociągu tłocznego PE 90 mm - 1.452,0 m - budowa przyłączy PVC 160-200 mm - 1.444,25 m - montaż przepompowni ścieków - 7 szt. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: *Organizację terenu robót budowlanych, *Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, *Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, *Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez: - EKO-INSTAL Harasimowicz i wspólnicy s.j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp. *Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, *Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i poniesienie kosztów z tym związanych, *Uzyskanie projektu czasowej organizacji ruchu i wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt czasowej organizacji ruchu na czas budowy *Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu *Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót *Złożenie, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do PINB w Czarnkowie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2007-2013, priorytet III, działanie 3.4..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGBUD Radosław Drozdowicz, Szczygłów 101, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10445080,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6338402,64

 • Oferta z najniższą ceną: 6338402,64 / Oferta z najwyższą ceną: 11777957,25

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (19/08/2011 14:10:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (19/08/2011 14:10:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (19/08/2011 14:10:12)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice - etap I
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/08/2011 12:45:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (08/08/2011 12:45:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (08/08/2011 12:45:21)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno

Czarnków: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno
Numer ogłoszenia: 210473 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149018 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno. Podstawa opracowania zmiany studium: UCHWAŁA NR VI 46 2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno. Szczegółowe granice opracowania zmiany studium określa załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany. Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków uchwalone zostało Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr L 354 10 z dnia 24 września 2010 roku. Rysunek studium wykonany jest na mapie topograficznej w skali 1:25000. Powierzchnia terenu objęta zmianą studium obejmuje działki położone w obrębie geodezyjnym Brzeźno nr 86/7 i 86/4 o powierzchni około 34 ha, które mają być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Obowiązujące studium gminy Czarnków dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czarnków: http://bip.czarnkowgmina.pl/ , zakładka Prawo, zakładka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków uchwalone Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr L/354/10 z dnia 24 września 2010 roku. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: 1) opracowanie projektu studium zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, 3) w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie studium i prognozie oddziaływania na środowisko, na każdym etapie sporządzania studium, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag, 4) dokonanie podsumowania na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), UWAGA! 1. Zamawiający oczekuje na uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. 2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Urbanistyczna PLAN 21 Magdalena Kalinowska, ul. Pniewska 8, 60-446 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46740,00

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (03/08/2011 15:11:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (03/08/2011 15:12:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (03/08/2011 15:11:29)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej

Czarnków: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej.
Numer ogłoszenia: 209237 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141401 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej. Podstawa opracowania miejscowego planu: UCHWAŁA NR IV/24/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej Szczegółowe granice opracowania planu określa załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu. Powierzchnia terenu objęta planem wynosi około 155 ha. Obszar objęty sporządzeniem planu przedstawiony jest także na mapie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr L/354/10 z dnia 24 września 2010 r. Studium dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czarnków: http://bip.czarnkowgmina.pl/ , zakładka Prawo, zakładka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków uchwalone Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr L/354/10 z dnia 24 września 2010 r. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: 1) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z rozstrzygnięciami, stanowiącymi załącznik do uchwały, 2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko; 3) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, 4) w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko, na każdym etapie sporządzania planu, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag, 5) dokonanie podsumowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), UWAGA: 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet map zasadniczych w skali 1: 1000 do sporządzenia mpzp. 2. Zamawiający uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. 3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 23.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektów i Usług Technicznych AKANT bis Jerzy Domagalski, ul. Południowa 35, 62-081 Przeźmierowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18450,00

 • Oferta z najniższą ceną: 18450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 91020,00

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/08/2011 14:54:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (02/08/2011 14:55:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (02/08/2011 14:54:42)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla terenów produkcji elektroenergetycznej nr I, II, III, IV, V i VI - Park Elektrowni Wiatrowych

Czarnków: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla terenów produkcji elektroenergetycznej nr I, II, III, IV, V i VI - Park Elektrowni Wiatrowych.
Numer ogłoszenia: 201977 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129157 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla terenów produkcji elektroenergetycznej nr I, II, III, IV, V i VI - Park Elektrowni Wiatrowych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla terenów produkcji elektroenergetycznej nr I, II, III, IV, V i VI - Park Elektrowni Wiatrowych. Obszary produkcji elektroenergetycznej PE przedstawione są na mapie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr L/354/10 z dnia 24 września 2010 r. Studium dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czarnków: http://bip.czarnkowgmina.pl/ , zakładka Prawo, zakładka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków uchwalone Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr L/354/10 z dnia 24 września 2010 r. Podstawa opracowania miejscowych planów: uchwały Rady Gminy Czarnków o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków. Szczegółowe granice opracowania planów określają załączniki graficzne do uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu. Powierzchnia terenu objęta planem wynosi około 1400 ha. Powierzchnia terenu PE przewidziana w studium pod elektrownie wiatrowe wynosi ok. 750 ha. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: 1) opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z rozstrzygnięciami, stanowiącymi załączniki do uchwały, 2) opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko; 3) opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu, 4) w razie konieczności dokonanie korekt w projektach planu i prognozach oddziaływania na środowisko, na każdym etapie sporządzania planów, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag, 5) dokonanie podsumowania do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), 6) zakup map ewidencyjnych do sporządzenia mpzp. UWAGA: 1. Zakup map ewidencyjnych do celów urbanistycznych w skali 1:2000 z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czarnkowie leży po stronie Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o., ul. Grottgera 26/3, 80-311 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105691,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 36900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 237390,00

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/07/2011 08:47:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (26/07/2011 08:48:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (26/07/2011 08:47:26)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/07/2011 14:27:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/07/2011 14:28:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/07/2011 14:27:43)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej

Czarnków: Przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej
Numer ogłoszenia: 186329 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151537 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej. Realizacja zamówienia polega na przebudowie nawierzchni gruntowej chodnika na nawierzchnię twardą z kostki brukowej betonowej. Zamówieniem objęty jest ETAP I zaznaczony na planie sytuacyjnym w dokumentacji projektowej. Jest to odcinek chodnika od kilometra 0+000 do 0+219,5 przy ul. Szkolnej oraz 20 mb chodnika przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Kościelną. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: *Organizację terenu budowy, *Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia *Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, *Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez: Panią Irenę Mietlicką, zam. Os. Zacisze 6/5, 64-700 Czarnków *Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, *Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz druku kosztorysu ofertowego, stanowiących załączniki do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.60-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Powroźniczy Edyta Czarniecka, Halina Czarniecka s.c., ul. Ogrodowa 24/26, 62-100 Wągrowiec, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64143,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 70700,65

 • Oferta z najniższą ceną: 70700,65 / Oferta z najwyższą ceną: 83374,71

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/07/2011 11:12:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (07/07/2011 11:12:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (07/07/2011 11:12:16)
Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa chodnika na ul. Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (24/06/2011 12:24:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (24/06/2011 12:25:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/06/2011 12:24:59)
Zawiadomienie o wyborze oferty przetrgu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla terenów produkcji elektroenergetycznej nr I, II, III, IV, V i VI – Park Elektrowni Wiatrowyc

WÓJT GMINY CZARNKÓW                                                   Czarnków, dnia 16 czerwca 2011 r.

ul. Rybaki  3

       64-700 Czarnków

 

BGK.271.4.2011                                                                           

 

 

                                                                                 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego gminy Czarnków dla terenów produkcji elektroenergetycznej nr I, II, III, IV, V i VI – Park Elektrowni Wiatrowych

 

           

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

PPP Biuro Urbanistyczne Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 26/3

80-311 Gdańsk

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert: