Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Wyniki przetargów » Aktualne

Aktualne

Wyniki przetargu nieograniczonego na roboty drogowe na drogach gminnych polegające na wykonaniu nawierzchni podwójnego powierzchniowego utrwalenia z remontem cząstkowym i ścinką poboczy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/08/2015 15:27:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/08/2015 15:28:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/08/2015 15:28:49)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę drogi gminnej w Białężynie"

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/08/2015 13:50:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/08/2015 13:51:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/08/2015 13:51:35)
Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg na dowozy uczniów w roku szkolnym 2015-2016
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (24/07/2015 12:46:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (24/07/2015 12:47:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/07/2015 12:47:57)
Zawiadomienie o wyborze oferty - remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkowie

Czarnków, dnia 24 lutego 2015 roku

BGK.271.4.2015

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkowie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku świetlicy w Walkowicach wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 295,00 pkt. wg przyjętych kryteriów oceny ofert, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

1.

Zakład Usługowy „EWADOR”
Ul. Kraszewskiego 17,
89-100 Nakło n. Not.

OFERTA ODRZUCONA

2.

„SOLID”
Przemysław Gacek
Kamionka 33, 64-720 Lubasz

210,85

15,00

225,85

3.

IZBUD Izabela Pędzińska
66-225 Szczaniec 184

WYKONAWCA WYKLUCZONY

4.

PH „ANN- JUST” Anna Karpińska
Ul. Głęboka 5A, 62-200 Gniezno

256,29

15,00

271,29

5.

„REM-MODER” P.P.U.H.
Konstanty Łagwin
Ul. Ostrorogska 8, 64-500 Szamotuły

247,67

12,50

260,17

6.

Usługi Blacharsko- Dekarskie
Marek Płócienniczak
Topola Osiedle, ul. Leśna 12A
63-421 Przygodzice

261,32

15,00

276,32

7.

 Przedsiębiorstwo Handlowo- Budowlane „Tyliński”
Ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno

105,47

15,00

120,47

8.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”
Mariusz Kądziołka,
ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

252,49

7,50

259,99

9.

P.P.H.U. ALMAR
ul. Mickiewicza 62, 64-761 Krzyż Wlkp.

227,39

10,00

237,39

10.

Blacharstwo- Dekarstwo Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Pławski
Okręg Wieleński 26, 64-410 Sieraków

207,01

15,00

222,01

11.

RED-BUD P.R.B.
Inż.
Andrzej Piotrowski
Ul. Zagrodnicza 31, 61-654 Poznań

187,72

8,33

196,05

12.

„KOMBUD” Zakład Ogólnobudowlany
Teresa Wojciechowska
Ul. Sosnowa 49, 64-630 Ryczywół

196,98

15,00

211,98

13.

 “BF-PARTNERS” Sp. Z o. o.
Ul. Sienkiewicza 6A,
66-520 Dobiegniew

228,85

15,00

243,85

14.

STEF-BUD
Przemysław Stefaniak
Ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

285,00

10,00

295,00

15.

Zakład Blacharsko-Dekarski Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Witkowski
Ul. Bystra 46, 61-366 Poznań

OFERTA ODRZUCONA

16.

ONE TRANS Sp. z o. o.
Ul. Bukowska 12, 60810 Poznań

WYKONAWCA WYKLUCZONY

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

   1. Zakład Usługowy „EWADOR”

Ul. Kraszewskiego 17,

89-100 Nakło n. Notecią

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zgodnie z punktem 6.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał załączenia do oferty następujących dokumentów:

·         Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót

Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy niezgodnie z załączonym przez Zamawiającego przedmiarem robót, nie uwzględniając wszystkich pozycji przedmiaru.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

   1. IZBUD Izabela Pędzińska

66-225 Szczaniec 184

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

   1. Zakład Blacharsko-Dekarski

Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Witkowski

Ul. Bystra 46, 61-366 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Formularz oferty nie został podpisany przez oferenta.

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Mając na uwadze powyższe oraz działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) oraz art. 78 §1 KC oferta została odrzucona przez Zamawiającego.

 

   1. ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12

60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

1.      IZBUD Izabela Pędzińska

66-225 Szczaniec 184

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił brakujących dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

2.      ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12
60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 09.03.2015 r.                                         

                   

Z poważaniem

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (25/02/2015 07:58:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:05:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:05:10)
Zawiadomienie o wyborze oferty - remont budynku świetlicy w Walkowicach

Czarnków, dnia 24 lutego 2015 roku

BGK.271.3.2015

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku świetlicy w Walkowicach

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku świetlicy w Walkowicach wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”

Mariusz Kądziołka,

ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 292,5 pkt. wg przyjętych kryteriów oceny ofert, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

1.

USŁUGI BUDOWLANE
Wiesław Szałata
Ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

251,30

7,50

258,80

2.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”
Mariusz Kądziołka,
ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

285,00

7,50

292,50

3.

„SOLID” Przemysław Gacek
Kamionka 33, 64-720 Lubasz

Oferta odrzucona

4.

P.P.H.U. ALMAR
ul. Mickiewicza 62, 64-761 Krzyż Wlkp.

250,82

10,00

260,82

5.

P.U.S. „SPADOCHRONIARZ” Waldemar Piotrowski
ul. Kamienna 40, 64-920 Piła

253,54

15,00

268,54

6.

RED-BUD P.R.B.
Inż.
Andrzej Piotrowski
Ul. Zagrodnicza 31, 61-654 Poznań

191,88

8,33

200,22

7.

“BF-PARTNERS” Sp. Z o. o.
Ul. Sienkiewicza 6A,
66-520 Dobiegniew

208,37

15,00

223,37

8.

STEF-BUD
Przemysław Stefaniak
Ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

240,65

10,00

250,65

9.

Zakład Ogólnobudowlany
64-800 Chodzież
Jarosław Wardak
Ul. Ks. T. Malepszego 10/26,

185,03

7,50

192,53

10.

Zakład Ogólnobudowlany
Jacek Michalski
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

Wykonawca wykluczony

11.

ONE TRANS Sp. z o. o.
Ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

Wykonawca wykluczony

 

 1. Ofert odrzucone:

 

   1. „SOLID” Przemysław Gacek
    Kamionka 33, 64-720 Lubasz

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

 

Działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający zawiadomił o poprawieniu występującej w treści oferty omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Oferent w wyznaczonym terminie nie wyraził zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

 

 

   1. Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

   1. ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12
60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

   1. Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił brakujących dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

 

   1. ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12
60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił brakujących dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 09.03.2015 r.                                                             

Z poważaniem

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (25/02/2015 07:58:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:04:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:04:42)
Zawiadomienie o wyborze oferty - remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku

Czarnków, dnia 24 lutego 2015 roku

BGK.271.2.2015

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Ogólnobudowlany „MAL-WIT”

Roman Witkowski

Ul. K. Zeidlera 1, 64-850 Ujście

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 296,07 pkt. wg przyjętych kryteriów oceny ofert, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

1.

USŁUGI BUDOWLANE
Wiesław Szałata
Ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

204,26

7,50

211,76

2.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”
Mariusz Kądziołka,
ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

246,19

7,50

253,69

3.

P.P.H.U. ALMAR
ul. Mickiewicza 62, 64-761 Krzyż Wlkp.

248,66

10,00

258,66

4.

P.U.S. „SPADOCHRONIARZ” Waldemar Piotrowski
ul. Kamienna 40, 64-920 Piła

259,15

15,00

274,15

5.

Zakład Ogólnobudowlany „MAL-WIT”
Roman Witkowski
Ul. K. Zeidlera 1, 64-850 Ujście

281,07

15,00

296,07

6.

RED-BUD P.R.B.
Inż.
Andrzej Piotrowski
Ul. Zagrodnicza 31, 61-654 Poznań

177,58

7,50

185,08

7.

“BF-PARTNERS” Sp. Z o. o.
Ul. Sienkiewicza 6A,
66-520 Dobiegniew

223,30

15,00

238,30

8.

STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

Ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

285,00

10,00

295,00

9.

Usługi Budowlano Wykończeniowe
Prywerek Roman
Ul. Bęglewska 10, 64-730 Wieleń

231,86

15,00

246,86

10.

Zakład Ogólnobudowlany
64-800 Chodzież
Jarosław Wardak
Ul. Ks. T.  Malepszego 10/26,

OFERTA ODRZUCONA

11.

FARGO-BUD

Ul. Ogrodowa 38, 78-600 Wałcz

OFERTA ODRZUCONA

12.

ONE TRANS Sp. z o. o.

Ul. Bukowska 12, 60810 Poznań

OFERTA ODRZUCONA

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

   1. Zakład Ogólnobudowlany

64-800 Chodzież

Jarosław Wardak

Ul. Ks. T.  Malepszego 10/26

  

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zgodnie z punktem 6.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał załączenia do oferty następujących dokumentów:

·         Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót

Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy niezgodnie z załączonym przez Zamawiającego przedmiarem robót, nie uwzględniając wszystkich pozycji przedmiaru.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

   1. FARGO-BUD

ul. Ogrodowa 38, 78-600 Wałcz

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zgodnie z punktem 6.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał załączenia do oferty następujących dokumentów:

·         Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót

Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy niezgodnie z załączonym przez Zamawiającego przedmiarem robót, nie uwzględniając wszystkich pozycji przedmiaru.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

   1. ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12

60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Formularz oferty nie został prawidłowo wypełniony.

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Mając na uwadze powyższe oraz działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) oferta została odrzucona przez Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 09.03.2015 r.                                         

                   

Z poważaniem

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (25/02/2015 07:58:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:03:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:03:41)
Zawiadomienie o wyborze oferty - remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach

Czarnków, dnia 24 lutego 2015 roku

BGK.271.1.2015

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku świetlicy w Walkowicach wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Ogólnobudowlany „MAL-WIT”

Roman Witkowski

Ul. K. Zeidlera 1, 64-850 Ujście

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300,00 pkt. wg przyjętych kryteriów oceny ofert, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

1.

USŁUGI BUDOWLANE
Wiesław Szałata
Ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

159,27

7,50

166,77

2.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”
Mariusz Kądziołka,
ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

233,35

7,50

240,85

3.

P.P.H.U. ALMAR
ul. Mickiewicza 62, 64-761 Krzyż Wlkp.

214,80

10,00

224,80

4.

P.U.S. „SPADOCHRONIARZ” Waldemar Piotrowski
ul. Kamienna 40, 64-920 Piła

220,00

15,00

235,00

5.

Zakład Ogólnobudowlany „MAL-WIT”
Roman Witkowski
Ul. K. Zeidlera 1, 64-850 Ujście

285,00

15,00

300,00

6.

RED-BUD P.R.B.
Inż.
Andrzej Piotrowski
Ul. Zagrodnicza 31, 61-654 Poznań

175,20

8,33

183,53

7.

“BF-PARTNERS” Sp. Z o. o.
Ul. Sienkiewicza 6A,
66-520 Dobiegniew

188,96

15,00

203,96

8.

STEF-BUD
Przemysław Stefaniak
Ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

Wykonawca wykluczony

9.

Usługi Budowlano Wykończeniowe
Prywerek Roman
Ul. Bęglewska 10, 64-730 Wieleń

216,80

15,00

231,80

10.

Zakład Ogólnobudowlany
64-800 Chodzież
Jarosław Wardak
Ul. Ks. T.  Malepszego 10/26,

199,62

7,50

207,12

11.

FARGO-BUD

Ul. Ogrodowa 38, 78-600 Wałcz

Oferta odrzucona

12.

Zakład Ogólnobudowlany
Jacek Michalski
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

Wykonawca wykluczony

13.

ONE TRANS Sp. z o. o.
Ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

Wykonawca wykluczony

 

 1. Ofert odrzucone:

 

   1. STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

 

 

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

   1. FARGO-BUD

ul. Ogrodowa 38, 78-600 Wałcz

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zgodnie z punktem 6.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał załączenia do oferty następujących dokumentów:

·         Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót

Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy niezgodnie z załączonym przez Zamawiającego przedmiarem robót, nie uwzględniając wszystkich pozycji przedmiaru.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

   1. Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

   1. ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12

60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

   1. STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w

 

 

 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Złożone oświadczenie nie potwierdza spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

   1. Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Złożone dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

   1. ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12
60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił brakujących dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 09.03.2015 r.                                         

                    

Z poważaniem

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (25/02/2015 07:58:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:02:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:02:55)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2015 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

Czarnków, dnia 12 lutego 2015 roku

BGK.271.5.2015

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2015 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2015 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

MULTI COLOR s.c.

Stanisław Janc, Andrzej Janc

ul. Chodzieska 35, 64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

MULTI COLOR s.c.

Stanisław Janc, Andrzej Janc

ul. Chodzieska 35, 64-700 Czarnków

300,00 pkt

2.

Wielobranżowy Hurt- Detal Import- Eksport Andrzej Psyk

ul. Ukośna 9,  64-700 Czarnków

272,82 pkt

3.

Handel- Usługi- Transport Adam Psyk

Śmieszkowo, ul. Działkowa 1,

64-700 Czarnków

278,13 pkt

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie co najmniej 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 18.02.2015 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (12/02/2015 13:02:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (12/02/2015 13:04:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (12/02/2015 13:04:53)
Wyniki przetargu nieograniczonego na wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 413816-2014 z dnia 2014-12-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnków
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z...
Termin składania ofert: 2014-12-29

Czarnków: Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku..
Numer ogłoszenia: 422854 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 413816 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 856) oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 158 poz. 1657), w tym: 1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty) - według zaistniałej konieczności (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt do schroniska); 2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym: a) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, b) odpchlenie zwierząt, c) odrobaczenie zwierząt. 3) utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w tym: a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, b) karmienie zwierząt, c) opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie), d) przeprowadzenie sterylizacji, e) wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, oraz informowanie Gminy o miejscu ich przekazania, f) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, g) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru do bazy danych, h) przekazywanie w formie elektronicznej zdjęć nowo wyłapanych zwierząt raz w miesiącu wraz ze specyfikacją do faktury. i) prowadzenie ewidencji przyjmowanych pod opiekę bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków. 4) Opłata stała abonamentowa. 5) Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie comiesięcznych faktur zawierających ceny jednostkowe ofertowe obejmujące cały zakres usług, które zostaną przemnożone przez ilości zwierząt objętych opieką w danym miesiącu. 6) Zamawiający szacuje, że średni szacunkowy stan bezdomnych zwierząt przy wzmożonej adopcji w miesiącu będzie wynosił 45 sztuk, co daje rocznie 16425 jednostek rozliczeniowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.21.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VET-AGRO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128115,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 157581,45

 • Oferta z najniższą ceną: 157581,45 / Oferta z najwyższą ceną: 157581,45

 • Waluta: PLN.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/12/2014 13:17:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/12/2014 13:18:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/12/2014 13:18:05)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonego na „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku"

Czarnków, dnia 29 grudnia 2014 roku

RŚG.271.2.2014

 

 


 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku"

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego..

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

VET-AGRO SERWIS

lek. wet. Zenon Jażdżewski

ul. M. Konopnickiej 62

64-980 Trzcianka

 

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

01.

VET-AGRO SERWIS

lek. wet. Zenon Jażdżewski

ul. M. Konopnickiej 62

64-980 Trzcianka

285,00 pkt

15,00 pkt

300,00  pkt

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 1), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w dniu 31.12.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/12/2014 14:48:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/12/2014 14:49:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/12/2014 14:49:30)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Romanowie Dolnym

Czarnków, dnia 22 grudnia 2014 roku

BGK.271.14.2014

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Romanowie Dolnym

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Romanowie Dolnym wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Firma Budowlana JAMAL

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. wg przyjętych kryteriów oceny ofert, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

1.

Usługi Budowlane Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

173,34 pkt

7,50 pkt

180,84 pkt

2.

Zakład Ogólnobudowlany

MARK

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

160,68 pkt

7,50 pkt

168,18 pkt

3.

Firma Budowlana JAMAL

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

285,00 pkt

15,00 pkt

300,00 pkt

4.

Zakład Ogólnobudowlany

MAL-WIT

Roman Witkowski

ul. Zeidlera 1

64-850 Ujście

220,11 pkt

10,00 pkt

230,11 pkt

5.

BF PARTNERS Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 6A

66-520 Dobiegniew

210,51 pkt

10,00 pkt

220,51 pkt

6.

P.P.U.H. „Mirtech”

Sarbka 2

64-700 Czarnków

193,80 pkt

12,51 pkt

206,31 pkt

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 29.12.2014 r.                                                              

 

 

Z poważaniem

 Bolesław Chwarścianek

Wójt Gminy Czarnków

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (22/12/2014 14:22:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (22/12/2014 14:23:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (22/12/2014 14:23:13)
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku".

RSG.271.1.2014                                            Czarnków, dnia 16 grudnia 2014r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku".

         Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku".

 

UZASADNIENIE:
W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Czarnków

(-) Bolesław Chwarścianek


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/12/2014 12:46:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/12/2014 12:47:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/12/2014 12:47:07)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska

Czarnków, dnia 3 września 2014 roku

BGK.271.12.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Firma Budowlana

„JAMAL” Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Firma Budowlana

„JAMAL” Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

300,00 pkt

  


 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

W związku z powyższym termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 08.09.2014 r.                                                           

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (03/09/2014 10:24:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (03/09/2014 10:25:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (03/09/2014 10:25:08)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne

Czarnków, dnia 7 sierpnia 2014 roku

BGK.271.11.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Firma VIABUD

Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Firma VIABUD

Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

300,00 pkt

 

 

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

W związku z powyższym termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 11.08.2014 r.                                                           

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (07/08/2014 13:52:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (07/08/2014 13:59:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (07/08/2014 13:59:03)
Zawiadomienie o wyborze oferty - zapytanie cenowe - Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Kuźnicy Czarnkowskiej"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:29:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:33:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:33:12)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:29:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:32:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:32:08)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.250.000zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2014 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożycz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/07/2014 12:54:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/07/2014 12:54:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/07/2014 12:58:26)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2014/2015.

 

           Urząd Gminy Czarnków

 

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl               e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

 


 GZ.271.1.2014                                                                                             Czarnków, dnia 22.07.2014 r.

 

 

 

                                                                                  Wykonawcy, którzy złożyli

                                                                                  oferty w przetargu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2014/2015.

 

Zadanie Nr 1 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Czarnków / Walkowice / Romanowo Górne / Romanowo Dolne / Osuch / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg ok. 100km.

 

Zadanie Nr 2 - przyjęcie w użyczenie pojazdu (autobus Autosan H9-21 1989 r. prod.) stanowiącego własność Zamawiającego, utrzymanie w sprawności technicznej przyjętego pojazdu, wykorzystanie przyjętego pojazdu wyłącznie do realizacji przewozu uczniów na terenie Gminy Czarnków (ppkt a ) oraz świadczenie usług transportowych pojazdami (2 autobusy powyżej 20 miejsc) stanowiącymi własność Wykonawcy/Oferenta (ppkt b i ppkt c) na trasach:

a)      Pojazd Zamawiającego - Czarnków / Gębice / Śmieszkowo / Komorzewo / Grzępy / Białężyn / Huta / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 190km, ilość godzin pracy kierowcy i opiekuna ok. 6,5 godz.

b)      Pojazd Wykonawcy - Czarnków / Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 80km.

c)      Pojazd Wykonawcy - Czarnków / Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 65km.

 

Zadanie Nr 3 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Czarnków / Góra / Śmieszkowo / Ciszkowo / Mikołajewo / Gulcz / Rosko / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 135km.

 

Zadanie Nr 4 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Czarnków / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Zofiowo /Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 50km.

 

Zadanie Nr 5 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus do 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie:

a)      Czarnków / Pianówka / Gajewo / Pomorska Wola / Średnica / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Śmieszkowo / Sobolewo / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy (przewóz uczniów do szkoły specjalnej w Gębicach)..

b)      Gębice / Gębiczyn / Paliszewo / Huta / Gębice - przywozy i odwozy.

 

dzienny przebieg pojazdu w ppkt a) i b) wynosi suma ok. 220km.

 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w Załączniku nr 4 do SIWZ, stanowiącym rozkład jazdy autobusów, liczbę uczniów koniecznych do przewiezienia, średnią dzienną długość tras oraz ilość zadań do wykonania, załącznik dostępny na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl .

Opiekuna dla uczniów w trakcie realizacji przewozów dla wszystkich Zadań zapewnia Wykonawca w ramach usługi.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, jednak oferta częściowa musiała dotyczyć realizacji w całości przynajmniej jednego z w/w Zadań.

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2014/2015 wybrano najkorzystniejsze oferty, spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Do zadania Nr 1 wpłynęły 3 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

za cenę:

3,50 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 1 wynosi 70000,00 zł (brutto).

Do zadania Nr 2a, 2b, 2c wpłynęły 3 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

za cenę:

a) 43,20 zł/1 godz. (brutto) pracy 1 pojazdu (1 autobus duży) będącego własnością Zamawiającego wraz z opiekunem dla uczniów zatrudnionym przez Wykonawcę.

b) 3,24 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

c) 3,24 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

 

Łączna zaoferowana wartość całego Zadania nr 2a+2b+2c wynosi 150120,00 zł (brutto).

Do zadania Nr 3 wpłynęły 4 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

z cenę:

3,46 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 1 wynosi 93420,00 zł (brutto).

 

 

Do zadania Nr 4 wpłynęły 3 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

za cenę:

3,78 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego Zadania nr 4 wynosi 37800,00 zł (brutto).

 

Do zadania Nr 5a, 5b wpłynęły 4 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przewozy Pasażerów Autobusem Jan i Mariusz Bryćko s.c.

64-510 Wronki, os. Słowackiego 11A/7

za cenę:

2,11 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus mały 20 osób) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 5 wynosi 92840,00 zł (brutto).

 

Ogółem łączna zaoferowana wartość przedmiotu zamówienia pn. Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2014/2015 wynosi:

 

                                                           444180,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferty otrzymały 100 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa Oferenta

Zadanie Nr 1

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 2a, b, c

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 3

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 4

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 5a, b

Liczba pkt w kryterium

CENA

01

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

100

100

100

100

75,09

02

Wan-Bus

Sławomir Wanowicz

Tylkowo 44

12-130 Pasym

66,80

70,30

76,21

46,67

90,17

03

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny

Marek Dolny

Gulcz, Ul. Czarnkowska 19

64-730 Wieleń

brak oferty

brak oferty

84,39

brak oferty

brak oferty

04

„BINEK" Usługi Transportowe Przewóz Osób Radosław Gieremek

ul. Siedmiogóra 30

64-700 Czarnków

brak oferty

80,16

brak oferty

brak oferty

brak oferty

05

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Krystek"

Krystian Nowak

Śmieszkowo, Ul. Wiejska 26

64-700 Czarnków

93,58

brak oferty

brak oferty

79,08

85,77

06

Przewozy Pasażerów Autobusem

Jan i Mariusz Bryćko s.c.

os. Słowackiego 11A/7

64-510 Wronki

brak oferty

brak oferty

85,64

brak oferty

100

 

 

 

 1. Oferty odrzucone:

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

 1. Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach:

 

Nie wniesiono żadnych protestów i odwołań.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 28.07.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/07/2014 13:47:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/07/2014 13:48:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/07/2014 13:48:30)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa placu zabaw w miejscowości Marunowo

Czarnków, dnia 17 lipca 2014 roku

BGK.271.10.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w miejscowości Marunowo

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w miejscowości Marunowo wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

300,00 pkt

2.

SATERNUS SERVICE Sp. z o.o.

ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

189,06 pkt

 

 

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 23.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/07/2014 11:58:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:03:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:03:35)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Mikołajewo

Czarnków, dnia 17 lipca 2014 roku

BGK.271.9.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w miejscowości Mikołajewo

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w miejscowości Mikołajewo wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

300,00 pkt

2.

SATERNUS SERVICE Sp. z o.o.

ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

189,06 pkt

3.

INTER-FLORA Sp. z o.o.

ul. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

152,07 pkt

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 23.07.2014 r.                                                              

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/07/2014 11:58:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:03:06)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Góra n/Notecią

Czarnków, dnia 17 lipca 2014 roku

BGK.271.8.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w miejscowości Góra n/Notecią

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w miejscowości Góra n/Notecią wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

300,00 pkt

2.

INTER-FLORA Sp. z o.o.

ul. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

152,07 pkt

 

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 23.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/07/2014 11:58:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:02:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:02:38)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno

Czarnków, dnia 17 lipca 2014 roku

BGK.271.7.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w miejscowości Brzeźno

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w miejscowości Brzeźno wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

300,00 pkt

2.

SATERNUS SERVICE Sp. z o.o.

ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

189,06 pkt

3.

INTER-FLORA Sp. z o.o.

ul. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

152,07 pkt

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 23.07.2014 r.                                                              

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/07/2014 11:58:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:01:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:01:24)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont sali wiejskiej w Gębicach

Czarnków, dnia 4 lipca 2014 roku

BGK.271.4.2014

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku sali wiejskiej w Gębicach

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku sali wiejskiej w Gębicach wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Limex Plus Sp. z o.o.

ul. Fordońska 393

85-766 Bydgoszcz

177,09 pkt

2.

Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

196,98 pkt

3.

Firma Budowlana JAMAL

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

241,05 pkt

4.

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

300,00 pkt

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 10.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:26:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:28:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:28:41)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont budynku sali wiejskiej w Gębiczynie

Czarnków, dnia 4 lipca 2014 roku

BGK.271.3.2014

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku sali wiejskiej w Gębiczynie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku sali wiejskiej w Gębiczynie wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

177,51 pkt

2.

Zakład Ogólnobudowlany MARK

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

190,41 pkt

3.

Zakład Remontowo-Budowlany

BUDMAJ Piotr Cybel

ul. Kasztanowa 11

64-700 Ciszkowo

208,08 pkt

4.

Firma Budowlana JAMAL

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

226,44 pkt

5.

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

300,00 pkt

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 10.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (01/07/2014 10:45:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:23:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:23:20)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa szatni dla sportowców oraz małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy boisku sportowym w Zofiowie

Czarnków, dnia 30 czerwca 2014 roku

BGK.271.2.2014

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę szatni dla sportowców oraz małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy boisku sportowym w Zofiowie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szatni dla sportowców oraz małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy boisku sportowym w Zofiowie wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

BF PARTNERS Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 6A

66-520 Dobiegniew

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

P.P.U.H. „Mirtech”

Sarbka 2

64-700 Czarnków

272,46 pkt

2.

BF PARTNERS Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 6A

66-520 Dobiegniew

300,00 pkt

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 07.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (30/06/2014 09:02:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (30/06/2014 09:04:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (30/06/2014 09:04:06)
Zawiadomienie o wyborze oferty - wymiana stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej w Brzeźnie i Zofiowie

Czarnków, dnia 30 czerwca 2014 roku

BGK.271.5.2014

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej w Brzeźnie i Zofiowie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej w Brzeźnie i Zofiowie wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Stolplastik Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10A

78-600 Wałcz

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

„OKNO-BROS” Artur Brose

Zakład Produkcyjny

ul. Buszczaka 13

64-800 Chodzież

275,70 pkt

2.

Stolplastik Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10A

78-600 Wałcz

300,00 pkt

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 07.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (30/06/2014 08:18:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (30/06/2014 08:19:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (30/06/2014 08:19:47)
Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2014 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

Czarnków, dnia 10 lutego 2014 roku

BGK.271.1.2014

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2014 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2014 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Kościuszki 24

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Składnica Artykułów Masowych

„WĘGLOPASZ” Sp. j.

ul. Koronowska 38, Żołędowo

86-031 Osielsko

299,40 pkt

1.

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

ul. Kościuszki 24

64-700 Czarnków

300,00 pkt

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie co najmniej 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 17.02.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (10/02/2014 09:08:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (10/02/2014 09:08:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (10/02/2014 09:10:21)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 2)

Czarnków, dnia 15 stycznia 2014 roku

BGK.271.13.2013

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 2).

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 2) wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych

i Ochrony Środowiska

„EKOMEL" Sp. z o.o.

ul. Angowicka 47

89-600 Chojnice

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

205,98 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne „ INSMONT" Sp. z o.o.

ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

oferta odrzucona

3.

„ MPGK " Spółka z o.o

ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec

241,98 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „ EKOMEL" Spółka z o.o.
ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

300,00 pkt

 

 1. Ofert odrzucone:

 

 1. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne

„INSMONT" Sp. z o.o.

ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Kwota oferty złożonej przez w/w wykonawcę stanowiła jedynie około 38% wartości kosztorysu inwestorskiego zamawiającego, oraz w sposób znaczący odbiegała od ofert złożonych przez pozostałych wykonawców. Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Oferent w wyznaczonym terminie nie udzielił stosownych wyjaśnień.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 27.01.2014 r.

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (15/01/2014 10:35:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (15/01/2014 10:40:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (15/01/2014 10:40:50)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka

Czarnków: Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka
Numer ogłoszenia: 541028 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 494094 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka. Zamówienie obejmuje swym zakresem: - odtworzenie rowu melioracyjnego - przebudowę kolektora deszczowego - remont przepustu pod drogą powiatową - wykonanie umocnionego wylotu do rowu melioracyjnego Zamówienie publiczne obejmuje: -Organizację terenu robót budowlanych, -Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, -Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez: Autorską Pracownię Inżynierii Sanitarnej APIS, ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła, -Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, -Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu, -Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, -Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i poniesienie kosztów z tym związanych, Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ (przedmiar robót ma charakter poglądowy).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach programu PO Ryby 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JAMAL Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94181,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 89496,83

 • Oferta z najniższą ceną: 89496,83 / Oferta z najwyższą ceną: 120190,19

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/12/2013 12:04:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (31/12/2013 12:05:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (31/12/2013 12:05:42)
Zawiadomienie o zawarciu umowy w przetargu na bezgotówkową dostawę paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016 Numer ogłoszenia: 535428 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 502916-2013 z dnia 2013-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnków
Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016 - zamówienie obejmuje zakup: 4. - oleju napędowego CPV 09134100-8, 5. - oleju silnikowego CPV 09211100-2, 6. - płynu chłodniczego CPV 24961000-8 7....
Termin składania ofert: 2013-12-13

 

Czarnków: Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016
Numer ogłoszenia: 535428 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 502916 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016 - zamówienie obejmuje zakup: 4. - oleju napędowego CPV 09134100-8, 5. - oleju silnikowego CPV 09211100-2, 6. - płynu chłodniczego CPV 24961000-8 7. oraz innych akcesoriów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych Gminy Czarnków w okresie 36 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia podpisania umowy, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, tj. na stacji paliw usytuowanej w odległości nie większej niż do 12 km od siedziby Zamawiającego (pod rygorem odrzucenia oferty). Na wskazanej stacji paliw zaopatrywać się będą w przedmiot zamówienia dwa autobusy marki Autosan H9-21, będące własnością Zamawiającego. Przetarg obejmuje dostawę towarów w orientacyjnych n/w ilościach: Lp Opis przedmiotu zamówienia Przewidywana, orientacyjna łączna ilość towarów w okr. trw. umowy, tj 36 m-cy (litry) 1.Olej napędowy ON klasy I Eurodiesel, letni i zimowy - 58900 litrów. 2.Olej silnikowy turbo diesel 15/40 API CF-4/SF lub równoważny (opakowania - luzem lub 5dm3) - 450 litrów. 3.Płyn chłodniczy do -35oC, nie wymag. wymiany do 100000 km lub w okresie 3 lat (opakowania - luzem lub 5dm3) - 380 litrów. Poza w/w towarami Zamawiający przewiduje dokonanie u Wykonawcy zakupów towarów uzupełniających, tj. zakupów innych artykułów technicznych przeznaczonych do pojazdów samochodowych o łącznej wartości zamówienia nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. W szczególności chodzi tu o zakup artykułów eksploatacyjnych typu: - oleje do układów hydraulicznych, oleje smarujące, płyny do spryskiwaczy do szyb, płyny hamulcowe, smary techniczne, środki techniczne w opakowaniach ciśnieniowych, i inne art., - żarówki samochodowe, wycieraczki do szyb, skrobaki do szyb, itp. artykuły sztukowe, - środki chemiczne i narzędzia do utrzymania pojazdów w czystości oraz odzież ochronną BHP, - inne nieprzewidziane artykuły motoryzacyjne dostępne w sprzedaży na stacji Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie realizowany jako detaliczne zaopatrywanie się pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy. Rozliczenie za dostawę paliwa następować będzie w oparciu o cenę za 1 litr tankowanego paliwa uwidocznioną na dystrybutorze w czasie tankowania pojazdu pomniejszoną o deklarowany upust. Rozliczenie za pozostałe artykuły wg aktualnych cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy w dniu ich zakupu. Określone ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zakupionego paliwa przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. Paliwo musi odpowiadać Polskim Normom. Rozliczenie za zakupione towary następować będzie na koniec każdego miesiąca na podstawie faktury Wykonawcy z terminem płatności do 14 dni. Zamawiający nie posiada możliwości technicznych do dokonania jednorazowego zakupu i przechowywania w swojej siedzibie w/w towarów. Szczegółowe zasady zakupu, sposobu dostawy towarów do poszczególnych pojazdów, rozliczenia ilościowo/wartościowego za zakupione towary oraz sposób zapłaty za nie określa Projekt umowy stanowiący integralną część SIWZ (Załącznik nr 3)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.21.11.00-2, 24.96.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sprzedaż Paliw Płynnych TOM-PAL, Rybaki 30B, 64-700 Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 287902,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 314688,00

 • Oferta z najniższą ceną: 314688,00 / Oferta z najwyższą ceną: 326924,60

 • Waluta: PLN.

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/12/2013 09:35:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/12/2013 09:36:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/12/2013 09:36:03)
Zawiadomienie o zawarciu umowy w przetargu na wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 511084-2013 z dnia 2013-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnków
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( j.t. Dz.U. z...
Termin składania ofert: 2013-12-19

 

Czarnków: Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r..
Numer ogłoszenia: 535292 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 511084 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 158 poz. 1657) i zaleceń urzędowego lekarza weterynarii w tym: 1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty) - według zaistniałej konieczności (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt do schroniska) 2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym a) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, b) odpchlenie zwierząt, c) odrobaczenie zwierząt. 3) utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w tym: a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, b) karmienie zwierząt, c) opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie), d) przeprowadzenie sterylizacji, e) wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, oraz informowanie Gminy o miejscu ich przekazania, f) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, g) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru do bazy danych, h) przekazywanie w formie elektronicznej zdjęć nowo wyłapanych zwierząt raz w miesiącu wraz ze specyfikacją do faktury. 4) Opłata stała abonamentowa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.21.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VET-AGRO SERWIS, M.Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159432,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 196101,36

 • Oferta z najniższą ceną: 196101,36 / Oferta z najwyższą ceną: 196101,36

 • Waluta: PLN.

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/12/2013 08:55:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/12/2013 08:56:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/12/2013 08:56:36)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka

Czarnków, dnia 20 grudnia 2013 roku

BGK.271.14.2013

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

JAMAL Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Zakład Usług Melioracyjnych

i Instalacyjnych

Zalesie 15, 88-420 Rogowo

223,38 pkt

2.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie

ul. Wodna 5 B, 64-700 Czarnków

276,39 pkt

3.

JAMAL Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła

300,00 pkt

4.

„MPGK” Sp. z o.o.

ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec

258,30 pkt

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 30.12.2013 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (20/12/2013 09:30:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (20/12/2013 09:32:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (20/12/2013 09:32:17)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/12/2013 14:38:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/12/2013 14:41:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/12/2013 14:41:40)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na bezgotówkową dostawę paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014 - 2016
GZ.271.2.2013                                                                                             Czarnków, dnia 13.12.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

 

„Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014 - 2016"

 

w szczególności:

- oleju napędowego CPV 09134100-8,

- oleju silnikowego CPV 09211100-2,

- płynu chłodniczego CPV 24961000-8

oraz innych akcesoriów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych Gminy Czarnków w okresie 36 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia podpisania umowy, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, tj. na stacji paliw usytuowanej w odległości nie większej niż do 12 km od siedziby Zamawiającego (pod rygorem odrzucenia oferty). Na wskazanej stacji paliw zaopatrywać się będą w przedmiot zamówienia dwa autobusy marki Autosan H9-21, będące własnością Zamawiającego. Przetarg obejmuje dostawę towarów w orientacyjnych n/w ilościach:

 

Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Przewidywana, orientacyjna łączna ilość towarów w okr. trw. umowy, tj 36 m-cy

(litry)

1.  

Olej napędowy ON klasy I Eurodiesel, letni i zimowy

58900

2.  

Olej silnikowy turbo diesel 15/40 API CF-4/SF lub równoważny (opakowania - luzem lub 5dm3)

450

3.  

Płyn chłodniczy do -35oC, nie wymag. wymiany do 100000 km lub w okresie 3 lat (opakowania - luzem lub 5dm3)

380

 

Poza w/w towarami Zamawiający przewiduje dokonanie u Wykonawcy zakupów towarów uzupełniających, tj. zakupów innych artykułów technicznych przeznaczonych do pojazdów samochodowych o łącznej wartości zamówienia nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. W szczególności chodzi tu o zakup artykułów eksploatacyjnych typu:

-          oleje do układów hydraulicznych, oleje smarujące, płyny do spryskiwaczy do szyb, płyny hamulcowe, smary techniczne, środki techniczne w opakowaniach ciśnieniowych, i inne art.,

-          żarówki samochodowe, wycieraczki do szyb, skrobaki do szyb, itp. artykuły sztukowe,

-          środki chemiczne i narzędzia do utrzymania pojazdów w czystości oraz odzież ochronną BHP,

-          inne nieprzewidziane artykuły motoryzacyjne dostępne w sprzedaży na stacji Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany jako detaliczne zaopatrywanie się pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy.

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Bezgotówkową dostawę paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014 - 2016 wpłynęły 2 ważne oferty, z pośród których wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego, tj. ofertę:

 

Sprzedaż Paliw Płynnych „TOM-PAL"

ul. Rybaki 30 B

64-700 Czarnków

filia Ługi Ujskie 101, 64-850 Ujście

 

za cenę - 314688,00 zł brutto za cały przedmiot zamówienia, w tym zastosowany stały upust do ceny oleju napędowego ON wynosi 3%.

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 100 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa Oferenta

Wartość brutto zł

Liczba pkt w kryterium

CENA

01

Sprzedaż Paliw Płynnych „TOM-PAL"

ul. Rybaki 30 B, 64-700 Czarnków

filia Ługi Ujskie 101, 64-850 Ujście

314688,00

100,00

02

P.H. „KANON"

I. Kaźmierczak, Ł. Nowakowska

Spółka Jawna

Sarbka, 64-700 Czarnków

326924,60

96,26

 

 1. Oferty odrzucone:

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

 1. Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach:

 

Nie wniesiono żadnych protestów i odwołań.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 24.12.2013 r.

 

 

 

                                                    Z poważaniem

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/12/2013 10:14:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/12/2013 10:15:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/12/2013 10:15:27)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy

Czarnków: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy
Numer ogłoszenia: 496926 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 418798 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie następującego asortyment robót budowlanych: -Roboty rozbiórkowe -Roboty ziemne -Ławy i ściany fundamentowe -Ściany -Stropy -Dach na części dobudowanej -Posadzki -Tynki i okładziny wewnętrzne -Stolarka okienna i drzwiowa -Roboty malarskie -Elewacja -Dach na istniejącej części świetlicy wiejskiej -Dach na istniejącej części mieszkalnej -Instalacje elektryczne -Kanalizacja sanitarna -Instalacja wody -Kotłownia -Centralne ogrzewanie -Armatura i urządzenia Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: -Organizację terenu robót budowlanych, -Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, -Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez: mgr inż. Przemysława Wojciechowskiego, mgr inż. Ryszarda Rakowicza, Janusza Stróżyńskiego, Henryka Kalkowskiego -Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, -Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu -Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót -Zapewnienie wykwalifikowanej osoby odpowiedzialnej za realizację budowy - kierownika budowy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym SEKUTERSKA, Elżbieta Sekuterska, ul. Jana Pawła II 21/3, 64-730 Wieleń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 189116,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 158634,53

 • Oferta z najniższą ceną: 158634,53 / Oferta z najwyższą ceną: 230235,75

 • Waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (03/12/2013 11:39:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (03/12/2013 11:40:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (03/12/2013 11:40:11)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie.

Czarnków: Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie
Numer ogłoszenia: 491704 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225701 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie. Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie następującego asortyment robót: -Sufit podwieszany z paneli PCV -Malowanie sufitów -Malowanie ścian -Malowanie ścian - lamperia -Malowanie krat -Tynk mozaikowy na zapleczu sali -Malowanie grzejników -Malowanie rur -Malowanie stolarki drzwiowej -Wymiana skrzydeł drzwiowych -Docieplenie drzwi zewnętrznych Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.42.11.46-9, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach WRPO 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy SEKUTERSKA Elżbieta Sekuterska, ul. Jana Pawła II 21/3, 64-730 Wieleń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46112,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49564,78

 • Oferta z najniższą ceną: 49564,78 / Oferta z najwyższą ceną: 69858,15

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (29/11/2013 14:09:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (29/11/2013 14:11:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (29/11/2013 14:11:01)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie

BGK.271.12.2013                                                                             Czarnków, dnia 22 listopada 2013 r.

 

 

 

 

 

                                                                                  Wykonawcy, którzy złożyli

                                                                                  oferty w przetargu

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Firma Remontowo – Budowlana

„ Mały ”

Roman Kawczyński

Józefowo 25A, 87- 630 Skępe

223,23 pkt

2.

Usługi Budowlane Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49, 64- 410 Sieraków

252,18 pkt

3.

Zakład Ogólnobudowlany „ Mark”

Mariusz Kądziołka

ul. Sikorskiego 23, 64-830 Margonin

212,85 pkt

4.

Usługi Ogólnobudowlane

Roman Dziubiński

64 – 800 Chodzież, ul. Reymonta 8h/8

234,60 pkt

5.

Usługi Budowlane-Wykończeniowe

Prewerek Roman

ul. Bęglewska 10, 64- 730 Wieleń

274,56 pkt

6.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ Mirtech ”

Miron Skrzeczkowski, Sarbka 2

64-700 Czarnków

293,10 pkt

7.

Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

Romanowo Górne 63

64-700 Czarnków

217,41 pkt

8.

NOW-BUD

Usługi Remontowo-Budowlane

Grzegorz Nowak ul. Sosnowa 10

64-700 Czarnków

285,21 pkt

9.

STEF-BUD Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

272,64 pkt

10.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

300,00 pkt

11.

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy

Sławomir Lisiewicz

Stróżewo 36, 64-800 Chodzież

252,72 pkt

 

 1. Ofert odrzucone:

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 28.11.2013 r.                                                             

 

 

                                                                         Z poważaniem

                                                                                                   Bolesław Chwarścianek

                                                                                                  /Wójt Gminy Czarnków/

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (22/11/2013 16:25:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (22/11/2013 16:26:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (26/11/2013 13:17:01)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy

BGK.271.11.2013                                                                             Czarnków, dnia 19 listopada 2013 r.

 

 

 

 

 

                                                                                  Wykonawcy, którzy złożyli

                                                                                  oferty w przetargu

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Średnicy

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Średnicy wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

Wykonawca wykluczony

2.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

251,58 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ Mirtech ”

Miron Skrzeczkowski, Sarbka 2

64-700 Czarnków

282,00 pkt

4.

Zakład Budownictwa Ogólnego DOMBUD Wiesław Fenske

89-300 Wyrzysk, ul. Różana 10

oferta odrzucona

5.

NOW-BUD

Usługi Remontowo-Budowlane

Grzegorz Nowak ul. Sosnowa 10

64-700 Czarnków

Wykonawca wykluczony

6.

STEF-BUD Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

Wykonawca wykluczony

7.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

Sławomir Lisiewicz Stróżewo 36

64-800 Chodzież

256,38 pkt

8.

Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

64-700 Czarnków

Romanowo Górne 63

Wykonawca wykluczony

9.

ANTBUD Trzcianka

ul. Kopernika 14

64-980 Trzcianka

206,70 pkt

10.

Załad Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

300,00 pkt

11.

Przedsiębiorstwo WENO

Węgrzyn i Nowacki spółka jawna

64-800 Chodzież, ul. Mostowa 2

275,46 pkt

12.

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych

„ SPADOCHRONIARZ”

Waldemar Piotrowski

64-920 Piła, ul. Kamienna 40

244,29 pkt

13.

Firma Budowlana „ JAMAL ”

Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

236,79 pkt

 

 1. Ofert odrzucone:

 

1.      Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2.      Zakład Budownictwa Ogólnego

DOMBUD Wiesław Fenske

89-300 Wyrzysk, ul. Różana 10

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2, pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) zwrócił się do oferenta z informacją o poprawieniu występującej w treści oferty omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty wraz z prośbą o zaakceptowanie wprowadzonych zmian. Oferent w ustawowym terminie nie zaakceptował zmiany.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1, pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) zamawiający odrzuca ofertę, jeśli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

 

3.      NOW-BUD

Usługi Remontowo-Budowlane

Grzegorz Nowak ul. Sosnowa 10

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. STEF-BUD Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

64-700 Czarnków

Romanowo Górne 63

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

1.      Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

·         Zgodnie z pkt. 6.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5. SIWZ Wykonawcy zobowiązani byli przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykazane przez Wykonawcę roboty nie spełniały warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego. Pomimo wezwania do uzupełnienia brakujących referencji Wykonawca nie wykazał się wymaganym doświadczeniem zawodowym.

 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

2.      NOW-BUD

Usługi Remontowo-Budowlane

Grzegorz Nowak ul. Sosnowa 10

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

·           Zgodnie z pkt. 6.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawcy zobowiązani byli przedstawić aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Załączony do oferty wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej był nieaktualny. Pomimo wezwania do uzupełnienia wykonawca nie przedłożył dokumentu, który potwierdzałby spełnianie warunku niepodlegania wykluczeniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

·           Zgodnie z pkt. 6.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawcy zobowiązani byli przedstawić aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Załączone do oferty zaświadczenie było nieaktualne. Pomimo wezwania do uzupełnienia wykonawca nie przedłożył dokumentu, który potwierdzałby spełnianie warunku niepodlegania wykluczeniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

3.      STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

·           Zgodnie z pkt. 6.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawcy zobowiązani byli przedstawić aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Załączony do oferty wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej nie był opatrzony datą jego wygenerowania. Pomimo wezwania do uzupełnienia wykonawca nie przedłożył dokumentu, który potwierdzałby spełnianie warunku niepodlegania wykluczeniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

Romanowo Górne 63

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

·         Zgodnie z pkt. 6.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5. SIWZ Wykonawcy zobowiązani byli przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykazane przez Wykonawcę roboty nie spełniały warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego. Pomimo wezwania do uzupełnienia brakujących referencji Wykonawca nie wykazał się wymaganym doświadczeniem zawodowym.

 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 02.12.2013 r.                                                             

 

 

                                                                         Z poważaniem

                                                                                                   Bolesław Chwarścianek

                                                                                                  /Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (20/11/2013 12:05:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (20/11/2013 12:12:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (20/11/2013 12:12:42)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2013 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy Czarnków

Czarnków: Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2013 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy Czarnków
Numer ogłoszenia: 425890 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400762 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2013 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy Czarnków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2013 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy Czarnków. Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w wykazie placówek - załącznik do SIWZ. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek, które wymienione są w załączniku, w którym określono ilości i gatunek opału..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.14.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Kościuszki 24, 64-700 Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 176601,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 210895,80

 • Oferta z najniższą ceną: 210895,80 / Oferta z najwyższą ceną: 210895,80

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (18/10/2013 13:33:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (18/10/2013 13:33:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (18/10/2013 13:33:52)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Plany

Czarnków: Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo Plany
Numer ogłoszenia: 387556 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330928 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo Plany.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo Plany, odcinek długości 1012 m, przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni tłuczniowej, szerokość jezdni utwardzonej 3m. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: *Organizację terenu budowy, *Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, *Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, *Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez projektanta:Adrian Borowski, *Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szlendak-Baranowski S.C., ul. Partyzantów 4, 66-400 Gorzów, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120913,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 138410,24

 • Oferta z najniższą ceną: 138410,24 / Oferta z najwyższą ceną: 142039,93

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (24/09/2013 15:01:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (24/09/2013 15:02:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/09/2013 15:02:42)
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie robót budowlanych "Utwardzenie placu przy cmentarzu komunalnym w Romanowie Górnym"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/09/2013 13:14:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/09/2013 13:14:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/09/2013 13:14:35)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi gminnej Jędrzejewo - Plany
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/09/2013 10:18:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/09/2013 10:19:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/09/2013 10:19:13)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 1)

Czarnków, dnia 5 września 2013 roku

BGK.271.9.2013

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 1).

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice – etap I – dokończenie budowy (część 1) wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

„MPGK” Sp. z o.o.

ul. Skocka 13

62-100 Wągrowiec

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

EKO-BET Sp. z o.o.

Rzęśnica 9, 78-520 Złotów

136,77 pkt

2.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie

ul. Wodna 5 B, 64-700 Czarnków

237,84 pkt

3.

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz

ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów

222,36 pkt

4.

„MPGK” Sp. z o.o.

ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec

300,00 pkt

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 16.09.2013 r.

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (05/09/2013 10:25:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (05/09/2013 10:27:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (05/09/2013 10:27:19)
Zawiadomienie o podpisaniu umowy na świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014.

Czarnków: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014.
Numer ogłoszenia: 343664 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 293382 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014: Zadanie Nr 1 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Walkowice / Romanowo Górne / Romanowo Dolne / Osuch - przywozy i odwozy. Zadanie Nr 2 - świadczenie usług transportowych pojazdami (2 autobusy powyżej 20 miejsc) stanowiącymi własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice - przywozy i odwozy. Zadanie Nr 3 - przyjęcie w użyczenie pojazdu (autobus Autosan H9-21 1989 r. prod.) stanowiącego własność Zamawiającego, garażowanie i utrzymanie w sprawności technicznej przyjętego pojazdu, wykorzystanie przyjętego pojazdu wyłącznie do realizacji przewozu uczniów na terenie Gminy Czarnków (ppkt a ) oraz świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta (ppkt b) na trasach: a) Śmieszkowo / Komorzewo / Grzępy / Białężyn / Huta / Gębice - przywozy i odwozy b) Góra / Ciszkowo / Mikołajewo / Gulcz / Rosko - przywozy i odwozy Zadanie Nr 4 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska - przywozy i odwozy. Zadanie Nr 5 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus do 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: a) Pianówka / Czarnków / Gajewo / Pomorska Wola / Średnica / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Czarnków / Śmieszkowo / Sobolewo / Gębice - przywozy i odwozy (przewóz uczniów do szkoły specjalnej w Gębicach). b) Gębice / Gębiczyn / Paliszewo / Huta - przywozy i odwozy. Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiącym rozkład jazdy autobusów, liczbę uczniów koniecznych do przewiezienia, średnią dzienną długość tras oraz ilość zadań do wykonania. Opiekuna dla uczniów w trakcie realizacji przewozów dla wszystkich 5 zadań zapewnia Wykonawca w ramach wykonywanej usługi. Koszt opiekuna należy odpowiednio skalkulować i doliczyć do ceny jednostkowej za 1km wyk. usługi oraz za 1 godz. pracy kierowcy (Zadanie nr 3 a)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Walkowice / Romanowo Górne / Romanowo Dolne / Osuch - przywozy i odwozy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewozy Pasażerów Autobusem Jan i Mariusz Bryćko s.c., os. Słowackiego 11A/7, 64-510 Wronki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81495,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 75400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 75400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie Nr 2 - świadczenie usług transportowych pojazdami (2 autobusy powyżej 20 miejsc) stanowiącymi własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice - przywozy i odwozy..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BINEK Usługi Transportowe Przewóz Osób Radosław Gieremek, Siedmiogóra 30, 64-700 Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121135,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 94200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 94200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie Nr 3 - przyjęcie w użyczenie pojazdu (autobus Autosan H9-21 1989 r. prod.) stanowiącego własność Zamawiającego, garażowanie i utrzymanie w sprawności technicznej przyjętego pojazdu, wykorzystanie przyjętego pojazdu wyłącznie do realizacji przewozu uczniów na terenie Gminy Czarnków (ppkt a ) oraz świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta (ppkt b)..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny Marek Dolny, Czarnkowska 19, 64-730 Gulcz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123903,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 172500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 172500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 172500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie Nr 4 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska - przywozy i odwozy..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRYSTEK Krystian Nowak, Wiejska 26, 64-700 Śmieszkowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54718,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43040,00

 • Oferta z najniższą ceną: 43040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43040,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie Nr 5 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus do 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: a) Pianówka / Czarnków / Gajewo / Pomorska Wola / Średnica / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Czarnków / Śmieszkowo / Sobolewo / Gębice - przywozy i odwozy (przewóz uczniów do szkoły specjalnej w Gębicach). b) Gębice / Gębiczyn / Paliszewo / Huta - przywozy i odwozy..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewozy Pasażerów Autobusem Jan i Mariusz Bryćko s.c., os. Słowackiego 11A/7, 64-510 Wronki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108224,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 77600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 77600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112400,00

 • Waluta: PLN.Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/08/2013 14:40:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/08/2013 14:41:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/08/2013 14:41:26)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gębiczynie nr 22

Czarnków: Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gębiczynie nr 22
Numer ogłoszenia: 324706 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141717 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gębiczynie nr 22.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie poniższych robót (ilości szacunkowe): *rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki - 315 m2 *wymiana krokwi - 93 m *remont głowic kominów - 21,68 m2 *wymiana łacenia dachu - 315 m2 *montaż membrany dachowej - 315 m2 *montaż pokrycia dachowego z blachy powlekanej dachówkopodobnej (blacha matowa, w kolorze ceglastym ) - 315 m2 *obróbki blacharskie - 79,3 m2 *montaż rynien i rur spustowych Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PO RYBY 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakładem Ogólnobudowlanym MARK Mariusz Kądziołka, ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57463,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48806,74

 • Oferta z najniższą ceną: 48806,74 / Oferta z najwyższą ceną: 57397,97

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (12/08/2013 11:53:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (12/08/2013 11:55:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (12/08/2013 11:55:04)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014.

 

Zadanie Nr 1 – świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Walkowice / Romanowo Górne / Romanowo Dolne / Osuch – przywozy i odwozy.

 

Zadanie Nr 2 – świadczenie usług transportowych pojazdami (2 autobusy powyżej 20 miejsc) stanowiącymi własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice – przywozy i odwozy.

 

Zadanie Nr 3 – przyjęcie w użyczenie pojazdu (autobus Autosan H9-21 1989 r. prod.) stanowiącego własność Zamawiającego, utrzymanie w sprawności technicznej przyjętego pojazdu, wykorzystanie przyjętego pojazdu wyłącznie do realizacji przewozu uczniów na terenie Gminy Czarnków (ppkt a ) oraz świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta (ppkt b) na trasach:

a)      Śmieszkowo / Komorzewo / Grzępy / Białężyn / Huta / Gębice - przywozy i odwozy

b)      Góra / Ciszkowo / Mikołajewo / Gulcz / Rosko – przywozy i odwozy

 

Zadanie Nr 4 – świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska – przywozy i odwozy.

 

Zadanie Nr 5 – świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus do 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie:

a)      Pianówka / Czarnków / Gajewo / Pomorska Wola / Średnica / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Czarnków / Śmieszkowo / Sobolewo / Gębice – przywozy i odwozy (przewóz uczniów do szkoły specjalnej w Gębicach).

b)      Gębice / Gębiczyn / Paliszewo / Huta – przywozy i odwozy.

 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiącym rozkład jazdy autobusów, liczbę uczniów koniecznych do przewiezienia, średnią dzienną długość tras oraz ilość zadań do wykonania, załącznik dostępny na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl .

Opiekuna dla uczniów w trakcie realizacji przewozów dla wszystkich czterech zadań zapewnia Wykonawca w ramach usługi.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, jednak oferta częściowa musiała dotyczyć realizacji w całości przynajmniej jednego z czterech w/w zadań.

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014 wybrano najkorzystniejsze oferty, spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Do zadania Nr 1 wpłynęły 2 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przewozy Pasażerów Autobusem Jan i Mariusz Bryćko s.c.

64-510 Wronki, os. Słowackiego 11A/7

za cenę:

3,77 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 1 wynosi 75400,00 zł (brutto).

Do zadania Nr 2 wpłynęły 2 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

„BINEK” Usługi Transportowe Przewóz Osób Radosław Gieremek

64-700 Czarnków, ul. Siedmiogóra 30

za cenę:

- trasa dł. 50km – 5,40 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów,

- trasa dł. 30km – 6,70 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

 

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 2 realizowana 2 pojazdami Wykonawcy wynosi 94200,00 zł (brutto).

 

Do zadania Nr 3a i 3b wpłynęła 1 ważna oferta, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny Marek Dolny

64-730 Wieleń, Gulcz, ul. Czarnkowska 19

z cenę:

a) 25 zł/1godz. (brutto) pracy 1 pojazdu (1 autobus duży) będącego własnością Zamawiającego wraz z opiekunem dla uczniów zatrudnionym przez Wykonawcę.

b) 4,10 zł (brutto) za 1 km przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego Zadania nr 3a i 3b wynosi 172500,00 zł (brutto).

 

Do zadania Nr 4 wpłynęły 2 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTEK” Krystian Nowak

64-700 Czarnków, Śmieszkowo, ul. Wiejska 26

za cenę:

5,38 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego Zadania nr 4 wynosi 43040,00 zł (brutto).

 

Do zadania Nr 5 wpłynęły 4 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przewozy Pasażerów Autobusem Jan i Mariusz Bryćko s.c.

64-510 Wronki, os. Słowackiego 11A/7

za cenę:

1,94 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus mały 20 osób) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 5 wynosi 77600,00 zł (brutto).

 

Ogółem wartość przedmiotu zamówienia pn. Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2013/2014. wynosi:

 

                                                           462740,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferty otrzymały 100 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa Oferenta

Zadanie Nr 1

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 2

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 3a, 3b

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 4

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 5

Liczba pkt w kryterium

CENA

01

Miejski Zakład Komunalny Sp. Z o.o.

64-700 Czarnków

Ul. Browarna 6

brak oferty

73,59

brak oferty

brak oferty

71,85

02

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny

Marek Dolny

64-730 Wieleń, Gulcz

Ul. Czarnkowska 19

brak oferty

brak oferty

100,00

brak oferty

brak oferty

03

„NASZ-BUS”

Jarosław Srech

ul. Dworcowa 42/1

64-510 Wronki

brak oferty

brak oferty

brak oferty

brak oferty

85,09

04

„BINEK” Usługi Transportowe Przewóz Osób Radosław Gieremek

ul. Siedmiogóra 30

64-700 Czarnków

brak oferty

100,00

brak oferty

brak oferty

brak oferty

05

Przewozy Pasażerów Autobusem

Jan i Mariusz Bryćko s.c.

os. Słowackiego 11A/7