Wyszukiwarka:

2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2006 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy"

1.      Zamawiający:

Wójt Gminy Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2006 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w wykazie placówek stanowiącym załącznik do specyfikacji. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek, które wymienione są w załączniku, w którym określono ilości, gatunek opału, jak również orientacyjne odległości z Czarnkowa do poszczególnych placówek.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

15 lutego 2006 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.

 7.    Wadium:

 

NIE DOTYCZY

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 23.01.2006 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 23.01.2006 r., o godz. 10:15.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/01/2006 15:42:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:51:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (06/01/2006 15:42:13)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I MELIORACYJNYCHAdres; 64-700 BRZEŹNO ul. KRÓTKA 1telefon  /067 / 255 22 23  fax. /067/255 22 23

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Wymianę podejść dopływowych i wodomierzy Ø15,Ø20,Ø 25w ilości 2000 szt. teren  Gminy Czarnków,  Lubasz, Drawsko, Ryczywół."

Zamawiający: GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I MELIORACYJNYCH

Adres; 64-700 BRZEŹNO ul. KRÓTKA 1

telefon  /067 / 255 22 23       fax. /067/255 22 23


1. Przedmiot zamówienia: Wymiana podejść dopływowych i wodomierzy Ø15, Ø20, Ø25 w ilości 2000 szt. teren  Gminy Czarnków,  Lubasz, Drawsko,Ryczywół.

Oznaczenie wg  PKOB……  11……


2.Termin realizacji zamówienia : 01.03.2006r. – 31.12.2007r.


3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia  i specyfikacji można uzyskać u p. Grażyny Gendek


4. Wadium w kwocie
…9.000,00....zł należy wnieść do dnia 06.02.2006..do godz. 15.00 na konto GZUWiM

Wadium można wnosić we wszystkich formach przewidzianych w ustawie.

Bank : …BS  Czarnków

Nr rachunku: 64 8951 0009 0000 1430 2000 0010


5. Oferty należy składać do dnia 08.02.2006r. do godz. 10:00

w  GZUWiM ul. Krótka 1


6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.02.2006r. o godzinie 13:00 w GZUWiM Brzeźno ul. Krótka 1


7. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z art.22 ust.2 Prawa  Zamówień  Publicznych  zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane  dokumenty.


8. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

- cena wykonania zamówienia                                                           100%

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (19/01/2006 11:39:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:51:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (19/01/2006 11:39:10)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I MELIORACYJNYCHAdres; 64-700 BRZEŹNO ul. KRÓTKA 1telefon  /067 / 255 22 23  fax. /067/255 22 23

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę paliwa na potrzeby GZUWiM w Brzeźnie"
1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa paliwa na potrzeby GZUWiM w Brzeźnie
2.Termin realizacji zamówienia : 15.02.2006 r. – 31.12.2006 r.


3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia  i specyfikacji można uzyskać u p. Grażyny Gendek


4. Wadium w kwocie
…3.000,00....zł należy wnieść do dnia 09.02.2006..do godz. 15.00 na konto GZUWiM

Wadium można wnosić we wszystkich formach przewidzianych w ustawie.

Bank : …BS  Czarnków

Nr rachunku: 64 8951 0009 0000 1430 2000 0010


5. Oferty należy składać do dnia 09.02.2006r. do godz. 15:00

w  GZUWiM ul. Krótka 1


6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.02.2006r. o godzinie 10:00 w GZUWiM Brzeźno ul. Krótka 1


7. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z art.22 ust.2 Prawa  Zamówień  Publicznych  zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane  dokumenty.


8. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

- cena wykonania zamówienia                                                           100%

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/01/2006 15:30:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:51:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (23/01/2006 15:30:59)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I MELIORACYJNYCHAdres; 64-700 BRZEŹNO ul. KRÓTKA 1telefon  /067 / 255 22 23  fax. /067/255 22 23

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Czarnków"
1. Przedmiot zamówienia:

Wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Czarnków. 

2.Termin realizacji zamówienia
: 15.03.2006 r. – 31.12.2006 r.


3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia  i specyfikacji można uzyskać u p. Grażyny Gendek


4. Wadium
nie dotyczy

5. Oferty należy składać do dnia 06.03.2006 r. do godz. 10:00

w  GZUWiM, ul. Krótka 1


6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.03.2006 r. o godzinie 10:30 w GZUWiM Brzeźno, ul. Krótka 1


7. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z art.22 ust.2 Prawa  Zamówień  Publicznych  zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane  dokumenty.


8. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

- cena wykonania zamówienia                                                           100%

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/02/2006 13:02:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:51:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (14/02/2006 13:02:41)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Rozbudowę sali wiejskiej w Sarbce z przystosowaniem do zajęć sportowych"

1.      Zamawiający:


Gmina Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Koszt specyfikacji - 20 zł (brutto).

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Rozbudowa sali wiejskiej w Sarbce z przystosowaniem do zajęć sportowych. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

30 października 2006 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

        7.    Wadium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 3000 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2006 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 31.03.2006 r., o godz. 10:30.


    10.      Termin związania ofertą:

 

60 dni.

   11.      Informacje dodatkowe:

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006. Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (17/02/2006 10:02:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:51:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (17/02/2006 10:02:04)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Rozbudowę sali wiejskiej w Mikołajewie"

1.      Zamawiający:


Gmina Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Koszt specyfikacji - 15 zł (brutto).

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

30 listopada 2006 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

        7.    Wadium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 1000 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 13.03.2006 r. o godz. 11:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 13.03.2006 r., o godz. 11:30.


    10.      Termin związania ofertą:

 

30 dni.

   11.      Informacje dodatkowe:

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006. Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (24/02/2006 16:02:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:51:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (24/02/2006 16:02:46)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Modernizację sali wiejskiej w Gębicach"

1.      Zamawiający:


Gmina Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Koszt specyfikacji - 15 zł (brutto).

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Modernizacja sali wiejskiej w Gębicach. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

30 października 2006 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

        7.    Wadium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 1500 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 13.03.2006 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 13.03.2006 r., o godz. 10:30.


    10.      Termin związania ofertą:

 

30 dni.

   11.      Informacje dodatkowe:

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006. Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (24/02/2006 16:02:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:52:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (24/02/2006 16:02:46)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Modernizację świetlicy wiejskiej w Radosiewie wraz z rozbiórką części sali"

1.      Zamawiający:


Gmina Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Koszt specyfikacji - 15 zł (brutto).

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radosiewie wraz z rozbiórką części sali. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

30 października 2006 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

        7.    Wadium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 1000 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2006 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 22.03.2006 r., o godz. 10:30.


    10.      Termin związania ofertą:

 

30 dni.

   11.      Informacje dodatkowe:

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006. Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/03/2006 09:54:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:52:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (06/03/2006 09:54:00)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę paliwa do pojazdów samochodowych Gminy Czarnków"

1. Zamawiający:

Wójt Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984
e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30
Godziny otwarcia kasy 7:30 - 15:30

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Oświaty i Wychowania, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 - 15:30, pokój nr 12, II piętro, tel. (067) 253-02-85, faks 255-30-79, email: mszo@wokiss.pl
Specyfikacja jest bezpłatna.

4. Przedmiot zamówienia:

Dostawa paliwa do pojazdów samochodowych Gminy Czarnków.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin realizacji zamówienia:

05.04.2005r. - 31.03.2006r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełnią poniższe warunki:
1) Oferent złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji.
2) Oferent musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków Oferent przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.
3) Oferent musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak w/w dokumentów powoduje odrzucenie oferty.
4) Oferent musi posiadać techniczną zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia w odległości nie większej niż w promieniu do 12 km od siedziby Zamawiającego.
Na potwierdzenie w/w warunków Oferent przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.

7. Wadium:

Nie dotyczy.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert - cena (100 %).

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2006r. o godz. 10:00.
Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 27.03.2006r., o godz. 10:10.

10. Termin związania ofertą:

30 dni.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/03/2006 16:21:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:52:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (10/03/2006 16:21:47)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Usługi medyczne z zakresu prawa pracy dla Urzędu Gminy Czarnków 
w latach 2006 - 2009"

Wójt Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

REGON 000532984

Województwo Wielkopolskie, powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Internet : http:// Czarnkow 1.tc.pl, e-mail : Czarnkow_UG@wokiss.pl

tel. (067) 255-22-27, fax (067) 255-30-79

ogłasza przetarg nieograniczony


USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY

DLA URZĘDU GMINY CZARNKÓW W LATACH 2006 – 2009

1.       Zamówienie obejmuje:

a)      badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne oraz sanitarne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarnków oraz w placówkach oświatowych z terenu gminy, na stanowiskach pracownik administracyjno – biurowy, nauczyciel, obsługa, robotnik gospodarczy.

b)     badania lekarskie specjalistyczne laryngologiczne, okulistyczne i neurologiczne.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych wyłącznie na określony rodzaj badania.

Dodatkowo badania dotyczą osób nie zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarnków – strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, osób skierowanych do prac społecznie użytecznych przez Sąd.

2.       Termin wykonania zamówienia : 30.05.2006r. – 29.05.2009r.

3.       Wadium nie jest wymagane.

4.       Szczegółowe warunki zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1. Formularz jest bezpłatny.

5.       Oferty należy składać nie później niż do dnia 26.04.2006r. do godziny 1100 w Sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4.

6.       Otwarcie ofert nastąpi w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 26.04.2006r. do siedziby Zamawiającego, pokój nr 5 o godzinie 1130.

7.       Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8.       Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:

-        oferowana cena                            100 %

9.       W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust 1 i niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

10.   W imieniu Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Oferentom jest Danuta Madaj, tel. (067) 253-02-88, e-mail : Czarnków_UG@wokiss.pl. .Informacje można uzyskać w godzinach : 730 – 1530.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (05/04/2006 16:25:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:52:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (05/04/2006 16:25:49)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Adaptację pomieszczeń użytkowych na świetlicę wiejską w Walkowicach nr 19"

1.      Zamawiający:


Gmina Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Koszt specyfikacji - 10 zł (brutto).

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Adaptacja pomieszczeń użytkowych na świetlicę wiejską w Walkowicach nr 19. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

30 czerwca 2006 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

        7.    Wadium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 1000 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2006 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 08.05.2006 r., o godz. 10:30.


    10.      Termin związania ofertą:

 

30 dni.

   11.      Informacje dodatkowe:

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006. Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18/04/2006 13:24:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:53:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (18/04/2006 13:24:22)
Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Jędrzejewie
Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Jędrzejewie

Data publikaccji: 21-06-2006

BGK-2222-7/2006                                 Czarnków, dnia 20 czerwca 2006 r.

WÓJT GMINY CZARNKÓW
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
tel. (067) 255-22-27, fax 255-30-79

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie "przetargu nieograniczonego" na budowę boiska sportowego z nawierzchnią z syntetycznej trawy oraz bieżni z nawierzchnią z gumy i poliuretanu typu SP przy sali wiejskiej w Jędrzejewie, 64-700 Jędrzejewo nr 20, gmina Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Teren pod budowę:
Istniejący teren - płaski o nierównomiernym spadku i niewielkich wzniesieniach, z wałem ziemnym (pozostałość po nieczynnej strzelnicy), częściowo porośnięty zakrzaczeniami, w przeważającej części trawą łąkową, całość obejmuje wykonanie n/w prac:

 • powierzchnia całego terenu 0,59 ha;
 • likwidacja zakrzaczeń, likwidacja wału ziemnego, splantowanie terenu z uzyskaniem równomiernych spadków;
 • przygotowanie terenu pozostałego po budowie boiska i bieżni pod nawierzchnię trawiastą;
 • obsianie w/w terenu trawą sportowo-rekreacyjną.


Boisko sportowe wielofunkcyjne
Budowa boiska sportowego do gier zespołowych: koszykówka (pełnowymiarowe), siatkówka (pełnowymiarowe), tenis ziemny (pełnowymiarowe), piłka ręczna (niepełnowymiarowe), a w szczegolności wykonanie n/w prac:

 • wymiary zewn. płyty boiska - 19,0m x 30,0m;
 • wykorytowanie terenu pod płytę boiska i obrzeża betonowe;
 • wykonanie warstw odsączających i podbudowy z kruszyw naturalnych z odwodnieniem powierzchniowym (spadek 0,8-1,0%):
  - warstwa wyrównawcza KLINIEC 0-4mm, gr. 5cm;
  - kruszywo łamane 4-31,5mm, gr. 15cm
  - kruszywo płukane 8-16mm, gr. 10 cm
  - grunt rodzimy.
 • montaż obrzeży betonowychna obwodzie płyty boiska - obrzeża bet. 8 x 25cm;
 • montaż gniazd, kotew i uchwytów do zamocowania urządzeń sportowych;
 • montaż sztucznej nawierzchni typu syntetyczna trawa Tarket Sports Masters 52,5 tys. - 58,8 tys. włókien/1m2 (lub równoważnej) - na gotowo, (ułożenie nawierzchni, linie boisk, posypka piaskiem kwarcowym, itp.);
 • montaż urządzeń sportowych - bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2szt., wysięgniki z tablicami do koszykówki - 2szt., słupki uniwersalne do siatkówki i tenisa ziemnego wraz z mechanizmem naciągowym do siatki - 2szt., siatka do piłki siatkowej - 1szt., siatka do tenisa ziemnego - 1szt.

Bieżnia
Budowa bieżni do biegu na 60,0m dla dwóch zawodników, a w szczególności wykonanie n/w prac:

 • wymiary zewnętrzne bieżni - 72,5m x 2,5m;
 • wykorytowanie terenu pod bieżnię i obrzeża betonowe;
 • wykonanie warstw odsączających i podbudowy z betonu B20 wraz z odwodnieniem powierzchniowym (spadek 0,8-1,0%):
  - płyta betonowa (beton B20) gr. 12cm wraz z dylatacjami,
  - podsypka piaskowa gr. 10-12cm (zagęszczona),
  - grunt rodzimy.
 • montaż obrzeży betonowych na obwodzie bieżni - obrzeża betonowe 8 x 25cm;
 • montaż skrzyni kotwiącej do belki odbicia do skoku w dal;
 • wykonanie sztucznej nawierzchni poliuretanowej typu SP gr. 10-13mm - na gotowo (ułożenie nawierzchni, wykonanie linii torów, itp.);
 • montaż urządzeń sportowych - belka odbicia do skoku w dal.

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z wykonawcami jest Mariusz Szostak,
tel.: (067) 253-02-85
e-mail: mszo@wokiss.pl

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium:
Nie dotyczy

Termin wykonania:
Realizacja zamówienia w roku 2006 - zadanie nalezy zakończyć do dnia 25.08.2006t.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, w pokoju nr 4 nie później niż do dnia 07.07.2006r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.07.2006r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5.
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
cena - 100%

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spelniają następujące warunki:

 • wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 2 tożsamych prac z zakresu wykonania zewnętrznych obiektów sportowo-rekreacyjnych o nawierzchni z syntetycznej trawy i poliuretanu),
 • zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem  przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,
 • udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • spełniają wymoagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do wykonania zamówienia zaproponują materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż opisane w przedmiocie zamówienia. 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły "spełnia - nie spełnia". Niespelnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełnienia warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca wypełni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w portalu internetowym UZP w dniu 21.06.2006r. pod nr OWP/2006/06/21-532495

Specyfikacja SIWZ dokument do pobrania: doc*

UWAGA!
W celu pobrania załączników do SIWZ należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do zamawiającego, kierowanym na adres siedziby zamawiającego lub drogą elektroniczną na n/w adresy e-mail:
czarnkow_UG@wokiss.pl lub mszo@wokiss.pl

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/06/2006 14:32:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:53:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (21/06/2006 14:32:27)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Świadczenie usług transportowych – przewozy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Czarnków

Data publikacji: 22-07-2006

OKA-2323-2/2006                              Czarnków, dnia 22 lipca 2006 r.

WÓJT GMINY CZARNKÓW
ul. Rybaki 3,
64-700 Czarnków
tel. (067) 255-22-27,
fax. 255-30-79
email: czarnkow_ug@wokiss.pl

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” na świadczenie usług transportowych – przewozy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Czarnków w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, województwo wielkopolskie, a w szczególności:

Zadanie Nr 1
– świadczenie usług transportowych taborem, stanowiącym własność Oferenta na trasie:
Romanowo Dolne / Romanowo Górne / Walkowice – przywozy i odwozy.

Zadanie Nr 2
– świadczenie usług transportowych taborem, stanowiącym własność Oferenta na trasie:
Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Paliszewo / Gębice – przywozy i odwozy.

Zadanie Nr 3
– przyjęcie w użyczenie taboru stanowiącego własność Zamawiającego, garażowanie i utrzymanie w sprawności technicznej przyjętego taboru, wykorzystanie przyjętego taboru wyłącznie do realizacji przewozów dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Czarnków - trasa:
a)     Góra / Ciszkowo / Mikołajewo / Rosko – przywozy i odwozy
b)     Śmieszkowo / Komorzewo / Ciążyń / Grzępy / Białężyn / Huta / Gębice / Gębiczyn - przywozy i odwozy

Opiekuna do dzieci w trakcie realizacji przewozów dla wszystkich trzech zadań zapewnia Zamawiający we własnym zakresie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Link do SIWZ: 
Świadczenie usług transportowych - przewozy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Czarnków
 • Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Oferentami jest Mariusz Szostak, tel.: (067) 253-02-85, email: mszo@wokiss.pl

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, jednak oferta częściowa musi dotyczyć realizacji w całości przynajmniej jednego z trzech w/w zadań.

  Wadium:
  Nie dotyczy

  Termin wykonania:
  Realizacja zamówienia w roku szkolnym 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, w pokoju nr 4 nie później niż do dnia 11.08.2006 r. do godziny 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2006 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5.
  Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

  Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  cena – 100 %

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w. warunki Wykonawca spełnia.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w portalu internetowym UZP w dniu 22.07.2006r. pod nr OWP/2006/07/22-847682
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (22/07/2006 18:23:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:53:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (22/07/2006 18:23:26)
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa domu przedpogrzebowego i budowa zbiornika na ścieki w Sarbce.

Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa domu przedpogrzebowego i budowa zbiornika na ścieki w Sarbce. Szcegółowy zakres rzeczowy robót określony zostal w przedmiarze robót, oraz w dokumentacji technicznej, które są dostępne do wglądu w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, I piętro, pokój nr 10.  

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami  
Krzysztof Frąckowiak,
tel.: (067) 255-58-40
e-mail: inwestycje.ugcz@konto.pl

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium:
Wadium wynosi 800 zł i może być wniesione w formach określonych w SIWZ

Termin wykonania:
Termin wykonania - 30czerwca 2007 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, w pokoju nr 4 nie później niż do dnia 02.10.2006 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.10.2006r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5.

Termin związania ofertą:
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
cena - 100%

Opis warunków udziału w postepowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spelniają następujące warunki:

 • wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 1 tożsamej pracy z zakresu wykonania robót ogólnobudowlanych),
 • zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem  przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,
 • złożą ofertę w wymaganym terminie i zaakceptują istotne postanowienia umowy,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ocena spełniania warunków udizału w postępowaniu:
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły "spełnia / nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełnienia warunków podmiotowych dokonywana będzie  na podstawie dokumentów żądanych w pkt 6 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca wypełni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w portalu internetowym UZP w dniu 21.09.2006 r. pod nr OWP/2006/09/21-1897984

Specyfikacja SIWZ dokument do pobrania: SIWZ.doc


UWAGA!
W celu uzyskania załączników do SIWZ (przedmiar robót, dokumentacja techniczna) należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do zamawiającego, kierowanym na adres siedziby zamawiającego lub drogą elektroniczną na n/w adresy e-mail:
czarnkow_UG@wokiss.pl lub inwestycje.ugcz@konto.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Pawłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/09/2006 08:33:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:53:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (21/09/2006 09:01:00)
Przetarg nieograniczony: Budowa drogi gminnej Gajewo -Jędrzejewo Pomorska Wola – Jędrzejewo w gminie Czarnków, ETAP II
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Dengusiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16/08/2006 23:53:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:53:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (23/08/2006 13:51:55)