Wyszukiwarka:

2005

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomoci położonych w obrębie wsi: Bukowiec, Brzeźno i Gębice.
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębach wsi: BUKOWIEC, BRZEŹNO I GĘBICE".

 

1.      Zbywający:

Gmina Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

      ogłasza przetarg nieograniczony do osób fizycznych i prawnych na sprzedaż w formie na własność nieruchomości stanowiące własność Gminy Czarnków - położonych w obrebie wsi:
I. BUKOWIEC
-
działka oznaczona numerem ewidencji gruntów 180/1 o pow. 0,8615 ha 
Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie pod nr KW 29316.
Działka nr 180/1 w chwili obecnej nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ewidencją gruntów stanowi grunty orne klasy V i klasy VI.
Cena nieruchomości - 5 107,86 złotych
Wadium w wysokości - 520,00 złotych
należy wpłacać w kasie tut. Urzędu Gminy lub na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 728951-0009-0000-0954-2000-0010, z wpłatą(wpływem) w/w kwoty na konto Urzędu nie poźniej niż do dnia 21 marca 2005 roku, godz. 14.00.

 II. BRZEŹNO - ulica Łąkowa
-
działka oznaczona numerem ewidencji gruntów 177/2 o pow. 0,2318 ha 
Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie pod nr KW 20288.
Działka nr 177/2 w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej z dopuszczeniem funkcji usługowej, w części teren zabudowy usługowej z wyłączeniem mieszkalnictwa a w pozostałej części teren zabudowy gospodarczej związanej z zabudową mieszkaniową.
Cena nieruchomości - 10 708,46 złotych
Wadium w wysokości - 1 100,00 złotych
należy wpłacać w kasie tut. Urzędu Gminy lub na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 728951-0009-0000-0954-2000-0010, z wpłatą(wpływem) w/w kwoty na konto Urzędu nie poźniej niż do dnia 21 marca 2005 roku, godz. 14.00.

III. GĘBICE - ulica Czarnkowska
-
działka oznaczona numerem ewidencji gruntów 251/3 o pow. 0,1900 ha
- działka oznaczona numerem ewidencji gruntów 251/4 o pow. 0,1900 ha 
Nieruchomości oznaczone w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie pod nr KW 18291.
Działki nr 251/3 i  251/4 w chwili obecnej nie posiadają określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie są objęte żadnym obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ewidencją gruntów stanowią grunty orne klasy VI. Biorąc pod uwagę istniejącą w sąsiedztwie zabudowę mieszkaniową - działki traktuje się jako działki budowlane.
Cena nieruchomości:
działka nr 251/3  - 8 394,26 złotych
działka nr 251/4 - 8 394,26 złotych
Wadium w wysokości - 840,00 złotych ( na każdą działkę odrębnie) należy wpłacać w kasie tut. Urzędu Gminy lub na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 728951-0009-0000-0954-2000-0010, z wpłatą(wpływem) w/w kwoty na konto Urzędu nie poźniej niż do dnia 21 marca 2005 roku, godz. 14.00.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi senę nabycia i płatna jest jednorazowo, najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.
W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu Nabywcy działki od zawarcia umowy notarialnej lub nie stawienia sięw wyznaczonym przez Zbywcę terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/02/2005 13:41:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:40:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (21/02/2005 13:41:16)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Naprawę dróg gruntowych - mechaniczne profilowanie dróg równiarką z zagęszczaniem walcem oraz remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych"

1.      Zamawiający:

Gmina Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 10, I piętro, tel. (067) 255-58-24, faks 255-30-79. Formularz jest bezpłatny.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

a)  Zadanie nr 1: około 200.000 m2 równania dróg gminnych równiarką z zagęszczaniem walcem na terenie gminy Czarnków. Zakres robót może ulec zmianie.
b) Zadanie nr 2: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w miejscowościach: Huta, ul. Radomska; Gębice, ul. Parkowa; Kuźnica Czarnkowska, ul. Szkolna i ul. Mysliwska; Brzeźno, ul. Śmieszkowska, ul. Krótka, ul. Łąkowa; droga do Gębiczyna; droga w Białężynie oraz droga Zofiowo - Gajewo.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wyłącznie na zadanie nr 1 lub wyłącznie na zadanie nr 2.

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

14.03.2005 r. - 30.06.2005 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.

 7.    Wadium:

 

NIE DOTYCZY

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

a) w odniesieniu do zadania nr 1
- oferowana cena 85 %
- termin wykonania 15 %
b) w odniesieniu do zadania nr 2
- oferowana cena 100 %
Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. 

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2005 r. o godz. 11:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 28.02.2005 r., o godz. 11:30.


    10.      Termin związania ofertą:

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/02/2005 09:18:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:40:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (04/02/2005 09:18:51)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Obsługę komunalną budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Czarnków w zakresie wywozu nieczystości stałych oraz zbiórkę surowców wtórnych na terenie Gminy Czarnków"

1.      Zamawiający:

Gmina Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 10, I piętro, tel. (067) 255-58-24, faks 255-30-79. Formularz jest bezpłatny.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje wywóz nieczystości stałych z placówek oświatowych, sal wiejskich, bibliotek i cmentarzy komunalnych zebranych w następujących pojemnikach: kubły 110 l, 240 l, 1100 l, kontenery KP-4 i KP-7 oraz luzem w śmietnikach murowanych. Wyżej wymienione obiekty znajdują się we wszystkich miejscowościach gminy Czarnków.

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

01.03.2005 r. - 29.02.2008 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.

 7.    Wadium:

 

NIE DOTYCZY

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2005 r. o godz. 11:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 31.01.2005 r., o godz. 11:30.


    10.      Termin związania ofertą:

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/01/2005 08:53:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:41:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (10/01/2005 08:53:41)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2005 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy"

1.      Zamawiający:

Wójt Gminy Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2005 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w wykazie placówek stanowiącym załącznik do specyfikacji. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek, które wymienione są w załączniku, w którym określono ilości, gatunek opału, jak również orientacyjne odległości z Czarnkowa do poszczególnych placówek.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

19 lutego 2005 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.

 7.    Wadium:

 

NIE DOTYCZY

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2005 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 20.01.2005 r., o godz. 10:15.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/01/2005 11:31:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:41:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (04/01/2005 11:31:20)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:

"Dostawę paliwa dla pojazdów samochodowych Gminy Czarnków"

1.      Zamawiający:

Wójt Gminy Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Oświaty, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 12, II piętro. Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Oferentom jest Mariusz Szostak., tel. (067) 253-02-85, e-mail: mszo@wokiss.pl.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa paliwa i artykułów ropopochodnych oraz podstawowych artykułów eksploatacyjnych dla pojazdów samochodowych (autobusy szkolne) Gminy Czarnków w okresie kolejnych 12 m-cy licząc od dnia podpisania umowy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

08.04.2005 r. - 31.03.2006 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.

 7.    Wadium:

 

NIE DOTYCZY

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2005 r. o godz. 14:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 29.03.2005 r., o godz. 14:10.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (09/03/2005 10:32:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:41:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (09/03/2005 10:32:02)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę opału na sezon grzewczy II półrocze 2005 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy"

1.      Zamawiający:

Wójt Gminy Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2005 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w wykazie placówek stanowiącym załącznik do specyfikacji. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek, które wymienione są w załączniku, w którym określono ilości, gatunek opału, jak również orientacyjne odległości z Czarnkowa do poszczególnych placówek.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

20 listopada 2005 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.

 7.    Wadium:

 

NIE DOTYCZY

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2005 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 20.10.2005 r., o godz. 10:15.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/10/2005 12:24:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:41:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (04/10/2005 12:24:53)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza  przetarg nieograniczony na:


„Montaż oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w Gajewie, Jędrzejewie-Piaski, Bukowcu”.

1.      Zamawiający:

Wójt Gminy Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow@ug.wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Montaż oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w Gajewie, Jędrzejewie-Piaski, Bukowcu. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

30 września 2005 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.
3) Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak w/w dokumentów powoduje odrzucenie oferty.
4) Wykonawca musi udokumentować praktykę z zakresu robót ogólnobudowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Należy wykazać wykonanie minimum jednego zadania odpowiadającego swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentować, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
Jest to warunek konieczny do spełnienia.

        7.    Wadium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 400 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 19.08.2005 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 19.08.2005 r., o godz. 10:15.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/08/2005 11:39:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:41:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (02/08/2005 11:39:59)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza  przetarg nieograniczony na:


„Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jędrzejewie nr 1”.

1.      Zamawiający:

Wójt Gminy Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow@ug.wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jędrzejewie nr 1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

31 października 2005 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.
3) Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak w/w dokumentów powoduje odrzucenie oferty.
4) Wykonawca musi udokumentować praktykę z zakresu robót ogólnobudowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Należy wykazać wykonanie minimum jednego zadania odpowiadającego swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentować, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
Jest to warunek konieczny do spełnienia.

        7.    Wadium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 500 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2005 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 12.09.2005 r., o godz. 10:15.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (30/08/2005 08:57:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:42:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (30/08/2005 08:57:03)
Budowa gminnej drogi relacji Gajewo-Pomorska Wola-Jędrzejewo - etap I
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza  przetarg nieograniczony na:

„Budowę I etapu gminnej drogi relacji Gajewo - Pomorska Wola - Jędrzejewo, odcinek długości 670 m”.


1.      Zamawiający:

Gmina Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: Czarnkow_UG@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 9, I piętro, tel. (067) 253-02-81 lub (067) 255-58-24, faks 255-30-79.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Budowa I etapu gminnej drogi relacji Gajewo - Pomorska Wola - Jędrzejewo, odcinek długości 670m.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w przedmiarze robót stanowiącym załacznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

31 października 2005 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.

        7.    Wadium:

 

Nie obowiązuje.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 05.10.2005 r. o godz. 11:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 05.10.2005 r., o godz. 11:15.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (22/09/2005 11:06:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:42:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (22/09/2005 11:06:43)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Roboty wykończeniowe ogólnobudowlane wraz z montażem instalacji wod.-kan. i c.o. na budowie – rozbudowa sali wiejskiej w Sarbce"

1.      Zamawiający:

Wójt Gminy Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Roboty wykończeniowe ogólnobudowlane wraz z montażem instalacji wod.-kan. i c.o. na budowie - rozbudowa sali wiejskiej w Sarbce. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

23 grudnia 2005 r.

 

6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.
3) Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak w/w dokumentów powoduje odrzucenie oferty.
4) Wykonawca musi udokumentować praktykę z zakresu robót ogólnobudowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Należy wykazać wykonanie minimum jednego zadania odpowiadającego swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentować, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
Jest to warunek konieczny do spełnienia.

        7.    Wadium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 1500 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2005 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 24.10.2005 r., o godz. 10:15.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (05/10/2005 12:26:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:42:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (05/10/2005 12:26:37)