Wyszukiwarka:

2004

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Gmina Czarnków, ul. Rybaki nr 3, 64-700 Czarnków
ogłasza wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
wybór banku do obsługi bankowej gminy Czarnków w okresie 2004 - 2006

Zamawiający: Wójt Gminy Czarnków
                      regon: 000532984
                      ul. Rybaki nr 3
                      64-700 Czarnków
                      województwo wielkopolskie
                      powiat czarnkowsko-trzcianecki
                      e-mail Czarnkow_UG@wokiss.pl
         
             tel. 067 255 2227
                      fax 067 255 3079
Znak sprawy: KW. 0114-2/46/03
Wartość zamówienia przyjeta przy wszczęciu postępowania (bez VAT): poniżej 30.000 EURO
Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane:
                     1. Tablica ogłoszeń
                     2. Internet
Zostały złożone trzy oferty
Wybrano ofertę: Spółdzielcza Grupa Bankowa, 
                          Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
                          ul. T.Kościuszki nr 5
                          64-700 Czarnków
                          powiat czarnkowsko-trzcianecki
                          województwo wielkopolskie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (09/01/2004 09:23:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:36:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (09/01/2004 09:23:24)
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:
"Dostawę sprzetu komputerowego dla Urzędu Gminy Czarnków"

Zamawiający:
Urząd Gminy Czarnków
ul. Rybaki nr3, 64-700 Czarnków
tel. 067 255 2227
fax 067 255 3079
REGON: P-000532984-90957117-69-3-914-57117
NIP: 763-10-02-845

Przedmiot zamówienia:
dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Czarnków

Postępowanie:
prowadzone jest zgodnie z procedurą zapytania o cenę dostawy towarów o wartości do 30.000,00 EURO, określoną szczegółowo w ustawie z 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76/94 poz. 344 z późn. zm.)

Termin (okres) realizacji zamówienia:
2004-02-16

Specyfikację istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 12, PN - PT w godz. 7.30 - 15.30. Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Szostak Mariusz
tel. 067 253 0285
e-mail: mszo@wokiss.pl
pokój nr 12 w godz. 7.30 - 15.30

W postępowaniu może wziąć udział oferent spełniający warunki:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 19 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 z póź. zm.)
b) spełnia wymogi określone w SIWZ

Miejsce i termin składania ofert:
siedziba zamawiającego, sekretariat (pok. nr 4)
w terminie do: 2004-02-06 do godz. 15.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego, sekretariat (pok. nr 5)
w terminie: 2004-02-06 o godz. 15.10

Kryteria wyboru oferty:
jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta o najniższej łacznej cenie brutto za cały przedmiot zamówienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/02/2004 11:47:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:36:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (04/02/2004 11:47:07)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30.000 EURO
Gmina Czarnków, ul. Rybaki nr 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na
opracowanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych na terenach przewidzianych do kanalizacji i wodociągowania


Zamawiający: Gmina Czarnków
                      regon: 00053298400018
                     ul. Rybaki nr 3
                     64-700 Czarnków
                     województwo wielkopolskie
                     powiat czarnkowsko-trzcianecki
                     e-mail: Czarnkow_UG@wokiss.pl

                     tel. 067 255 2227
                     fax 067 255 3079
Znak sprawy: BGK-7023-3/04
PKWiU: 74.20.7
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce realizacji zamówienia: 
                  - Średnica i Książnica
                  - Białężyn
                  - Sarbia i Sarbka
                  - Komorzewo i Huta

Wymagany termin realizacji zamówienia:
                   45 dni od podpisania umowy
Rodzaj zamówienia: usługi
                    Dopuszcza sie składanie ofert częściowych, liczba zadań: 4
Kryteria wyboru oferty:
                     cena - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiscie w Urzędzie Gminy Czarnków pokój nr 10 (formularz jest bezpłatny)
Miejsce i termin składania ofert:
                      Urząd Gminy Czarnków pokój nr 4
                      do dnia 2004-02-26 godz. 12.00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
                      Urząd Gminy Czarnków pokój nr 5
                      w dniu 2004-02-26 godz. 12.15
Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:
                      Krzysztof Frąckowiak
                      tel. 067 255 5824
                      e-mail: Czarnkow_UG@wokiss.pl
                      Urząd Gminy Czarnków pokój nr 10
                      w godz. 7.30 - 15.30

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16/02/2004 12:35:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:36:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (16/02/2004 12:35:40)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30.000 EURO
Gmina Czarnków, ul. Rybaki nr 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na
opracowanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych na terenach przewidzianych do kanalizacji i wodociągowania

Zamawiający: Gmina Czarnków                      
                      regon: 00053298400018                     
                      ul. Rybaki nr 3                    
                      64-700 Czarnków                     
                      województwo wielkopolskie                    
                      powiat czarnkowsko-trzcianecki                    
                      e-mail: Czarnkow_UG@wokiss.pl
                 
                      tel. 067 255 2227  fax 067 255 3079
Znak sprawy: BGK-7023-3/04
PKWiU: 74.20.7
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce realizacji zamówienia:                   
                      - Średnica i Książnica                  
                      - Białężyn                  
                      - Sarbia i Sarbka                 
                      - Komorzewo i Huta

Wymagany termin realizacji zamówienia:                   
                       45 dni od podpisania umowy
Rodzaj zamówienia: usługi
Kryteria wyboru oferty:                    
                        cena - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiscie w Urzędzie Gminy Czarnków pokój nr 10 (formularz jest bezpłatny)
Miejsce i termin składania ofert:                       
                        Urząd Gminy Czarnków pokój nr 4                      
                        do dnia 2004-03-10 godz. 12.00
Miejsce i termin otwarcia ofert:                      
                        Urząd Gminy Czarnków pokój nr 5                     
                        w dniu 2004-03-10 godz. 12.15
Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:                     
                         Krzysztof Frąckowiak                      
                         tel. 067 255 5824                     
                         e-mail: Czarnkow_UG@wokiss.pl                      
                         Urząd Gminy Czarnków pokój nr 10                      
                          w godz. 7.30 - 15.30

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/03/2004 14:42:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:36:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (01/03/2004 14:42:27)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartoci do 60.000 EURO
Gmina Czarnków, ul. Rybaki nr 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na
naprawę dróg gruntowych
- mechaniczne profilowanie dróg równiarką z zagęszczaniem walcem

Zamawiający: Gmina Czarnków                      
                      regon: 000532984                   
                      ul. Rybaki nr 3                    
                      64-700 Czarnków                     
                      województwo wielkopolskie                    
                      powiat czarnkowsko-trzcianecki                    
                      e-mail: Czarnkow_UG@wokiss.pl
                
                      tel. 067 255 2227  fax 067 255 3079
Znak sprawy: BGK-7040-U-4/2004
PKWiU 45.23.10
Zamówienie obejmuje około 1.500 m2 równania dróg gminnych na terenie gminy Czarnków. Zkres robót może ulec zmianie.
Orientacyjny termin realizacji zamówienia:                   
                       19.04.2004r. - 30.06.2004r.
Wadium nie jest wymagane
Kryteria wyboru oferty:                    
                        oferowana cena - 85%
                        termin wykonania - 15%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiscie w Urzędzie Gminy Czarnków pokój nr 10 (formularz jest bezpłatny)
Miejsce i termin składania ofert:                       
                        Urząd Gminy Czarnków pokój nr 4                      
                        do dnia 2004-04-09 godz. 11.00
Miejsce i termin otwarcia ofert:                      
                        Urząd Gminy Czarnków pokój nr 5                     
                        w dniu 2004-04-09 godz. 11.30
Termin związania ofertą wynosi 30 dni
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymagania określone w art.22 ust.1 i niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177)
Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:                     
                         Krzysztof Madaj                   
                         tel. 067 255 5824                     
                         e-mail: Czarnkow_UG@wokiss.pl          
                         Urząd Gminy Czarnków pokój nr 10                      
                          w godz. 7.30 - 15.30

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (24/03/2004 13:08:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:36:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (24/03/2004 13:08:05)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Urząd Gminy Czarnkówogłasza przetarg nieograniczony na projekt budowlany drogi dojazdowej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.Droga dojazdowa położona jest w Śmieszkowie, odcinek długości ok. 525m, na ulicy Leśnej.
1. Zamawiający:
Wójt Gminy Czarnków
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3,
telefon (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30
Godziny otwarcia kasy 7:30 - 15:30

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 30.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 204 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177)

3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr9, I piętro, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Oferent możne zwrócić się telefonicznie lub na piśmie o przesłanie SIWZ pocztą. Telefon kontaktowy: (067) 253-02-81.
Specyfikacja jest bezpłatna.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Projekt budowlany drogi dojazdowej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.
Droga dojazdowa położona jest w Śmieszkowie, odcinek długości ok. 525m, na ulicy Leśnej.

5. Termin wykonania zamówienia
60 dni od podpisania umowy

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art.22 ust.1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie Wykonawca (Oferent) przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy - warynek konieczny do spełnienia.
Brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.
2) Wykonawca (Projektant Wykonawcy) musi posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe oraz być zrzeszony w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Na potwierdzenie Wykonawca (Oferent) przedłoży kopię uprawnień projektowych i stosownego zaświadczenia z Izby potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osobę właściwą do reprezentowania firmy - warunek konieczny do spełnienia.
Brak w/w dokumentów powoduje odrzucenie oferty.
3) Wykonawca musi udokumentować praktykę z zakresu projektowania dróg w okresie pięciu ostatnich lat - wykazać wykonanie minimum dwóch opracowań o podobnym zakresie - warunek konieczny do spełnienia.Oferty, w których Wykonawca wykaże większą ilość opracowań od wymaganego minimum (2 opracowania) będą traktowane tak samo, jak oferty z wykazanym minimum.Oferty, w których oferent wykaże mniej niż dwa tożsame opracowania będą odrzucone.

7. Wymagania dotyczące wadium

NIE DOTYCZY

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert - cena (100%)Technika przyznawania punktów oferentom:
P = cena najkorzystniejsza / cena oferty badanej x 100 pkt x 100%

9. Miejsce i termin składania ofert
Oferta musi być złożona w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro, w terminie do dnia 12.05.2004r., do godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 12.05.2004r., o godz. 14:10.
Otwarcie ofert nastąpi w sposób jawny, w obecnosci wszystkich oferentów, którzy przybędą na otwarcie ofert.

10. Termin związania ofertą

30 dni.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (28/04/2004 13:38:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:37:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (28/04/2004 13:38:11)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60.000 EURO
Urząd Gminy Czarnków ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na zadanie p.n. "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum o salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-technicznym i modernizacja szkoły".
1. Zamawiający:
Gmina Czarnków
Urząd Gminy Czarnków
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3,
telefon (067) 255-22-27,
faks (067) 255-30-79
e-mail: Czarnkow_UG@wokiss.pl
www.czarnkowgmina.pl
NIP 763-10-02-845,
REGON 000532984
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30
Godziny otwarcia kasy 7:30 - 15:30

Numer sprawy: OKA-2222-1-3/2004

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177)

3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr12, II piętro, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Telefon kontaktowy: (067) 253-02-85.
Dostępne do dnia 01.06.2004r. 
Cena specyfikacji wynosi 15,00 zł .

4. Opis przedmiotu zamówienia
1. Opracowanie dokumenatcji budowlano-wykonawczej - 6 egz.
2. Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę
3. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego.
(szczegółowy zakres określa SIWZ)

5. Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
Wielkopolska, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Gmina Czarnków, miejscowość Gębice, ul. Szkolna 2

6. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
75 dni licząc od daty udzielenia zamówienia

7. Nomenklatura
Wspólny słownik zamówienia (CPV)
Główny przedmiot 74.23.22.00-6

8. Wymagania dotyczące wadium

wymagane wadium wynosi 1000,00 zł

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Zastosowane będą dwa kryterium oceny ofert - najniższa cena (90%), termin (10%)

10. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbedne do oceny, czy spełnia o­n minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

1. Spełnia warunki określone w art.22, ust.1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Spełnia warunki SIWZ

11. Miejsce i termin składania ofert
Oferta musi być złożona w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro, w terminie do dnia 07.06.2004r., do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 07.06.2004r., o godz. 12:10.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej  

12. Termin związania ofertą
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

13. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej -
program w trakcie opracowania

14. Osoba upoważniona do kontaktu:
Szostak Mariusz
ul. Rybaki nr 3, pok. 12
64-700 Czarnków
tel. 067 253 0285
e-mail: mszo@wokiss.pl
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/05/2004 15:50:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:37:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (21/05/2004 15:50:18)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki nr3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:
I - Montaż oświetlenia drogowego przy drodze wojeówdzkiej w Ciszkowie- wybudowanie,
II - Montaz oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w Gajewie,
III - Montaż dodatkowej lampy oswietlenia drogowego w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Krótka,
IV - Montaż dwóch dodatkowych lamp oświetlenia drogowego w Jędrzejewie

Zamawiający:
Gmina Czarnków
ul. Rybaki nr3, 64-700 Czarnków
tel. 067 255 2227, faks 067 255 3079

Przedmiot zamówienia:
I - montaż oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w Ciszkowie- wybudowanie,
II - montaż oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w Gajewie,
III - montaż dodatkowej lampy oświetlenia drogowego w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Krótka,
IV - montaż dwóch dodatkowych lamp oświetlenia drogowego w Jędrzejewie

Termin realizacji zamówienia:
od 04.08.2004r. do 13.09.2004r.

Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Krzysztofa Frąckowiaka w pokoju nr10.

Oferty należy składać do dnia 26.07.2004r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr4 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07.2004r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy.

Postępowanie będzie prowadzone z /bez zastosowania/ em obowiązujących preferencji krajowych.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
- cena wykonania zamówienia 100%.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (12/07/2004 14:49:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:37:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (12/07/2004 14:49:20)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki nr3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej z przyłaczami dla wsi Średnica i przysiółków: Jędrzejewo-Książnica, Jędrzejewo-Jesionowo, Jędrzejewo-Plany.


Zamawiający:
Gmina Czarnków
ul. Rybaki nr3, 64-700 Czarnków
tel. 067 255 2227, faks 067 255 3079

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Średnica i przysiółków: Jędrzejewo-Książnica, Jędrzejewo-Jesionowo, Jędrzejewo-Plany

Termin realizacji zamówienia: 20.12.2004r.

Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Krzysztofa Frąckowiaka w pokoju nr16.

Wadium w kwocie 300 zł należy wnieść do dnia 09.08.2004r. do godziny 10.00. Wadium można wnosić we wszystkich formach przewidzianych w ustawie.
Bank: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
Nr rachunku: 728951 0009 0000 0954 2000 0010

Oferty należy składać do dnia 09.08.2004r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr4 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.08.2004r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy.

Postępowanie będzie prowadzone z /bez zastosowania/ em obowiązujących preferencji krajowych.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:- cena wykonania zamówienia 100%.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (27/07/2004 09:30:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:37:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (27/07/2004 09:30:00)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki nr3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorami tłocznymi, przepompowniami ścieków i przyłączami dla wsi Białężyn.


Zamawiający:
Gmina Czarnków
ul. Rybaki nr3, 64-700 Czarnków
tel. 067 255 2227, faks 067 255 3079

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorami tłocznymi, przepompowniami ścieków i przyłączami dla wsi Białężyn.

Termin realizacji zamówienia: 28.02.2005r.

Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Krzysztofa Frąckowiaka w pokoju nr16.

Wadium w kwocie 100 zł należy wnieść do dnia 20.08.2004r. do godziny 10.00. Wadium można wnosić we wszystkich formach przewidzianych w ustawie.
Bank: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
Nr rachunku: 728951 0009 0000 0954 2000 0010

Oferty należy składać do dnia 20.08.2004r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr4 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2004r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy.

Postępowanie będzie prowadzone z /bez zastosowania/ em obowiązujących preferencji krajowych.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:- cena wykonania zamówienia 100%.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/08/2004 14:34:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:37:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (02/08/2004 14:34:24)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki nr3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorami tłocznymi, przepompowniami ścieków i przyłączami dla wsi Huta, Komorzewo.
Zamawiający:
Gmina Czarnków
ul. Rybaki nr3, 64-700 Czarnków
tel. 067 255 2227, faks 067 255 3079

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorami tłocznymi, przepompowniami ścieków i przyłączami dla wsi Huta, Komorzewo.

Termin realizacji zamówienia: 28.02.2005r.

Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Krzysztofa Frąckowiaka w pokoju nr16.

Wadium w kwocie 500 zł należy wnieść do dnia 16.08.2004r. do godziny 10.00. Wadium można wnosić we wszystkich formach przewidzianych w ustawie.
Bank: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
Nr rachunku: 728951 0009 0000 0954 2000 0010

Oferty należy składać do dnia 16.08.2004r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr4 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2004r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy.

Postępowanie będzie prowadzone z /bez zastosowania/ em obowiązujących preferencji krajowych.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:- cena wykonania zamówienia 100%.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/08/2004 14:38:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:38:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (02/08/2004 14:38:47)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki nr3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorami tłocznymi, przepompowniami ścieków i przyłączami dla wsi Sarbia, Sarbka.


Zamawiający:
Gmina Czarnków
ul. Rybaki nr3, 64-700 Czarnków
tel. 067 255 2227, faks 067 255 3079

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorami tłocznymi, przepompowniami ścieków i przyłączami dla wsi Sarbia, Sarbka.

Termin realizacji zamówienia: 15.03.2005r.

Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Krzysztofa Frąckowiaka w pokoju nr16.

Wadium w kwocie 500 zł należy wnieść do dnia 31.08.2004r. do godziny 10.00. Wadium można wnosić we wszystkich formach przewidzianych w ustawie.
Bank: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
Nr rachunku: 728951 0009 0000 0954 2000 0010

Oferty należy składać do dnia 31.08.2004r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr4 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.08.2004r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy.

Postępowanie będzie prowadzone z /bez zastosowania/ em obowiązujących preferencji krajowych.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:- cena wykonania zamówienia 100%.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/08/2004 10:11:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:38:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (04/08/2004 10:11:16)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych,
ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę podejść dopływowych i wodomierzy Ø15, Ø20, Ø25 w ilości 1000 szt. - teren Gmin Czarnków, Drawsko, Lubasz i Ryczywół

1. Zamawiający:
Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych
ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno
tel. (067) 255 22 23, faks (067) 255 22 23


2. Przedmiot zamówienia:
"Wymiana podejść dopływowych i wodomierzy Ø15, Ø20, Ø25 w ilości 1000 szt. - teren Gmin Czarnków, Drawsko, Lubasz i Ryczywół."
oznaczenie wg PKOB: 11

3. Termin realizacji zamówienia: 01.10.2004 r. - 31.12.2005 r.

4. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Grażyny Gendek w GZUWiM w Brzeźnie, ul. Krótka 1.
 
5. Wadium w kwocie 2 500 zł należy wnieść do dnia 16.09.2004 r. do godziny 15.00. Wadium można wnosić we wszystkich formach przewidzianych w ustawie.
Bank: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
Nr rachunku: 64 8951 0009 0000 1430 2000 0010

6. Oferty należy składać do dnia 17.09.2004 r. do godz. 11.00 w GZUWiM w Brzeźnie, ul. Krótka 1.

7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 17.09.2004 r. o godzinie 13.00 w GZUWiM w Brzeźnie, ul. Krótka 1.

8. Postępowanie będzie prowadzone z /bez  zastosowania/em obowiązujących preferencji krajowych.

9. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art 22 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

10. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
- cena wykonania zamówienia 100%.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (30/08/2004 14:45:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:38:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (30/08/2004 14:45:26)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:


"Budowę gminnej drogi dojazdowej położonej w Śmieszkowie, odcinek długości ok. 505 m na ulicy Leśnej, od drogi powiatowej nr 262 – ulicy Wiejskiej w kierunku zabudowy zagrodowej (byłego gospodarstwa rolnego PGR)".

1.      Zamawiający:

Wójt Gminy Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow@ug.wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.p

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 9, I piętro, tel. (067) 253-02-81 lub 255-58-24, faks 255-30-79.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Budowa gminnej drogi dojazdowej położonej w Śmieszkowie, odcinek długości ok. 505 m, na ulicy Leśnej, od drogi powiatowej nr 262 – ulicy Wiejskiej w kierunku zabudowy zagrodowej (byłego gospodarstwa rolnego PGR). Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

15 października 2004 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.
3) Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie Wykonawca przedłoży kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy w zakresie budowy dróg i stosownego zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę właściwą do reprezentowania firmy oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak w/w dokumentów powoduje odrzucenie oferty.
4) Wykonawca musi udokumentować praktykę z zakresu budowy dróg w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Należy wykazać wykonanie minimum trzech inwestycji drogowych odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentować, że inwestycje te zostały wykonane z należytą starannością.
Jest to warunek konieczny do spełnienia.
Oferty, w których Wykonawca wykaże większą ilość robót od wymaganego minimum będą traktowane tak samo, jak oferty z wykazanym minimum.
Oferty, w których wykonawca wykaże mniej niż trzy tożsame inwestycje będą odrzucone.


 7.    Wadium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 2000 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2004 r. o godz. 13:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 16.09.2004 r., o godz. 13:15.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/09/2004 14:15:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:38:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (01/09/2004 14:15:52)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Remont korytarzy na I i II piętrze oraz klatki schodowej pomiędzy I i II piętrem w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3".

1.      Zamawiający:

Wójt Gminy Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow@ug.wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Remont korytarzy na I i II piętrze oraz klatki schodowej pomiędzy I i II piętrem w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

30 listopada 2004 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.
3) Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak w/w dokumentów powoduje odrzucenie oferty.
4) Wykonawca musi udokumentować praktykę z zakresu robót ogólnobudowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Należy wykazać wykonanie minimum trzech zadań odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentować, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
Jest to warunek konieczny do spełnienia.
Oferty, w których Wykonawca wykaże większą ilość robót od wymaganego minimum będą traktowane tak samo, jak oferty z wykazanym minimum.
Oferty, w których wykonawca wykaże mniej niż trzy tożsame roboty będą odrzucone.


 7.    Wadium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 300 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2004 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 17.09.2004 r., o godz. 10:15.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/09/2004 13:16:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:38:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (02/09/2004 13:16:08)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę opału na sezon grzewczy II półrocze 2004 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy"

1.      Zamawiający:

Wójt Gminy Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow@ug.wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2004 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w wykazie placówek, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek, które wymienione są w załączniku nr 2, w którym określono ilości, gatunek węgla, jak również orientacyjne odległości z Czarnkowa do poszczególnych placówek.

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

29 października 2004 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.


       7.    Wadium:

 

NIE DOTYCZY

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2004 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 24.09.2004 r., o godz. 10:15.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/09/2004 09:53:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:39:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (08/09/2004 09:53:31)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Remont dachu na budynku mieszkalno-przedszkolnym w Gajewie nr 34".

1.      Zamawiający:

Wójt Gminy Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Remont dachu na budynku mieszkalno przedszkolnym w Gajewie nr 34. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

30 listopada 2004 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.
3) Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak w/w dokumentów powoduje odrzucenie oferty.
4) Wykonawca musi udokumentować praktykę z zakresu robót dekarsko-blacharskich w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Należy wykazać wykonanie minimum trzech zadań odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentować, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
Jest to warunek konieczny do spełnienia.
Oferty, w których Wykonawca wykaże większą ilość robót od wymaganego minimum będą traktowane tak samo, jak oferty z wykazanym minimum.
Oferty, w których wykonawca wykaże mniej niż trzy tożsame roboty będą odrzucone.


 7.    Wadium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 350 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 05.10.2004 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 05.10.2004 r., o godz. 10:15.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/09/2004 09:02:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:39:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (21/09/2004 09:02:33)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Remont chodnika na gminnej drodze dojazdowej położonej w Jędrzejewie, odcinek długości 280,5 m".

1.      Zamawiający:

Gmina Czarnków
Wójt Gminy Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl,    URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 9, I piętro, tel. (067) 253-02-81 lub 255-58-24, faks 255-30-79.

Specyfikacja jest bezpłatna.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Remont chodnika na gminnej drodze dojazdowej położonej w Jędrzejewie, odcinek długości 280,5 m. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

30 listopada 2004 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.
3) Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie Wykonawca przedłoży kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy w zakresie budowy dróg i stosownego zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę właściwą do reprezentowania firmy oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak w/w dokumentów powoduje odrzucenie oferty.
4) Wykonawca musi udokumentować praktykę z zakresu robót chodnikowych (remonty, budowa) w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Należy wykazać wykonanie minimum dwóch zadań z zakresu realizacji chodników odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentować, że zadania te zostały wykonane z należytą starannością.
Jest to warunek konieczny do spełnienia.
Oferty, w których Wykonawca wykaże większą ilość robót od wymaganego minimum będą traktowane tak samo, jak oferty z wykazanym minimum.
Oferty, w których wykonawca wykaże mniej niż dwa tożsame zadania będą odrzucone.


 7.    Wadium:

 

Wadium nie jest wymagane.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 18.10.2004 r. o godz. 13:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 18.10.2004 r., o godz. 13:15.


    10.      Termin związania ofertą;

 

30 dni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/10/2004 15:22:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:39:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (01/10/2004 15:22:58)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Budowę sieci kanalizacyjnej dla wsi Śmieszkowo"

1.      Zamawiający:

Gmina Czarnków           

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon: (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79
NIP 763-10-02-845, REGON 000532984

e-mail: czarnkow_ug@wokiss.pl, URL: http://www.czarnkowgmina.pl

Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia kasy 7:30 – 15:30

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

 

3.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30, pokój nr 16, II piętro, tel. (067) 255-58-40, faks 255-30-79.

Koszt specyfikacji - 50 zł.

 

4.      Przedmiot zamówienia:

 

Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Śmieszkowo. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      Termin realizacji zamówienia:

 

30 listopada 2005 r.

 

 6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1) Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz załącznikami, w sposób  określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie w/w warunków wykonawca przedłoży oświadczenie podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania firmy stanowiące załącznik do specyfikacji.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.
3) Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jest to warunek konieczny do spełnienia, brak w/w dokumentów powoduje odrzucenie oferty.
4) Wykonawca musi udokumentować praktykę z zakresu robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Należy wykazać wykonanie minimum trzech zadań odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentować, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
Jest to warunek konieczny do spełnienia.
Oferty, w których Wykonawca wykaże większą ilość robót od wymaganego minimum będą traktowane tak samo, jak oferty z wykazanym minimum.
Oferty, w których wykonawca wykaże mniej niż trzy tożsame roboty będą odrzucone.


 7.    Wadium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 35000 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

8.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100 %).

 

9.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2004 r. o godz. 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków,
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 07.12.2004 r., o godz. 10:30.


    10.      Termin związania ofertą:

 

60 dni.

   11.      Informacje dodatkowe:

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18/10/2004 13:15:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:39:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (18/10/2004 13:15:33)