Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Aktualne » Zapytanie ofertowe na transport żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2017 roku.

Czarnków, dnia 3 marca 2017 roku

IGROŚ. 271.2.1.2017

 

 

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

 

1. Zamawiający: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 22 27.

2. Przedmiot zamówienia: transport żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2017 roku.

  • Usługa transportowa obejmuje odbiór żużla paleniskowego z SW-SOLAR Czarna Woda, ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków a następnie przewóz i rozładunek żużla na wskazanych przez Zamawiającego lub pracownika Urzędu Gminy Czarnków odcinkach dróg gminnych w następujących miejscowościach: Bialężyn, Brzeźno, Bukowiec, Ciszkowo, Gajewo, Gębice, Gębiczyn, Góra nad Notecią, Grzępy, Huta, Jędrzejewo, Komorzewo, Kuźnica Czarnkowska, Marunowo, Mikołajewo, Paliszewo, Pianówka, Radolinek, Radosiew, Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Sarbka, Sarbia, Śmieszkowo, Średnica, Walkowice, Zofiowo.
  • Transport żużla będzie odbywał się po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego.
  • Szacowana ilość materiału do przetransportowania to około 1500 ton. Ilość ta może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.
  • Do transportu żużla Wykonawca zobowiązany jest dysponować samochodami samowyładowczymi o ładowności 25 ton.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy dysponują pojazdami umożliwiającymi realizację zadania oraz posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

- pisemna oferta przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego;

- oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

- wykaz posiadanych środków transportowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

- kserokopia dokumentu potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 

6. Kryteria oceny ofert wraz z przypisaną im wagą procentową:

Przyjmuje się jedno kryterium oceny - cenę z wagą 100%.

 

7. Sposób obliczenia punktacji za spełnienie kryterium cenowego:

                                   Najniższa oferowana cena brutto

Liczba punktów = ------------------------------------------------  x  100 pkt  x  100 %

                                   Cena brutto oferty badanej

8. Sposób i termin składania ofert:

- ofertę należy złożyć na druku dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego;

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 4 (sekretariat) z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe - transport żużla paleniskowego do remontu dróg na terenie gminy Czarnków w roku 2017, nie otwierać przed 14 marca 2017 roku, godz. 11:00".

 

9. Termin związania ofertą:

30 dni.

 

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie z zamawiającym osobiste, telefonicznie pod nr telefonu 67 255 58 24 lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

 

                                                                                                     Wójt Gminy Czarnków

mgr inż. Bolesław ChwarścianekZałączniki:

- druk oferty - załącznik nr 1;

- druk oświadczenia - załącznik nr 2;

- druk wykazu pojazdów- załącznik nr 3;

- wzór umowy - załącznik nr 4.