Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Aktualne » Zapytanie ofertowe na obsługę kominiarską budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków na lata 2018 - 2019

Czarnków, dnia 21 grudnia 2017 roku

IGROŚ.271.2.10.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 

 

I. Zamawiający:

 

Gmina Czarnków,

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

NIP: 763-20-91-377, REGON: 570791069,

 

II. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa kominiarska budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków na lata 2018 - 2019, polegająca na:

 

1) przeprowadzeniu okresowych przeglądów przewodów kominowych (spalinowych, dymowych o wentylacyjnych) w budynkach komunalnych,

2) przeprowadzeniu okresowych przeglądów rocznych dotyczących sprawdzenia stanu technicznego i sprawności urządzeń grzewczo - kominowych w budynkach komunalnych,

3) czyszczeniu pieców kaflowych z wyjęciem i założeniem wyczystek,

4) wymianie i montażu dodatkowych drzwiczek wycierowych w kominie, itp.

 

Szczegółowy wykaz budynków z wyszczególnieniem ilości i rodzaju przewodów kominowych w poszczególnych budynkach zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 

III. Termin realizacji zamówienia:

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku

 

IV. Miejsce realizacji zamówienia:

 

Obsługa kominiarska budynków obejmuje teren Gminy Czarnków, wykaz budynków mienia komunalnego zgodny jest z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je stawia:

 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu zapytania ofertowego jest poświadczenie własnoręcznym podpisem uprawnień do wykonywania określonej działalności - formularz oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3).

2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający postawił takie warunki:

 

Do spełnienia warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego uprawnienie Wykonawcy do badania stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych.  

 

VII. Kryteria oceny ofert wraz z przypisaną im wagą punktową lub procentową:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert - cena (100%).

 

VIII. Sposób obliczenia punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów:

 

Punktacja obliczona będzie wg poniższego wzoru:

Liczba punktów =    

 

IX. Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym ( załącznik nr 2) należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), w terminie do dnia  12 stycznia 2018r., do godziny 15.00, z dopiskiem „Oferta - Obsługa kominiarska budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków na lata 2018 - 2019. Proszę nie otwierać przed dniem 12.01.2018r., godz. 15:00".

2. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, numer telefonu,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

3. O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

X. Termin związania ofertą: 

 

30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

 

XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

 

Wykonawca może uzyskać od Zamawiającego wszelkie interesujące go informacje w sprawie przedmiotu zamówienia i warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.

Zapytania należy składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@czarnkowgmina.pl.

Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich informacji, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

 

Do kontaktowania się ze składającymi oferty wyznaczona została Pani Natalia Łukasiak - Inspektor Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowisk, tel. (067) 255-58-24, godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, Referat IGROŚ, pokój nr 15, II piętro.

 

 

Załączniki:

1. Wykaz budynków komunalnych Gminy Czarnków,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Oświadczenie Wykonawcy ,

4. Projekt umowy.