Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Aktualne » Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.100.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytó

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Czarnków7632091377

Rybaki 3

Czarnków64-700

Polska

Osoba do kontaktów: Magdalena Mendyk

Tel.: +48 672552227

E-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

Faks: +48 672553079

Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czarnkowgmina.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://www.czarnkowgmina.pl/bip/przetargi/ogloszenia-o-przetargach/aktualne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Administracja Samorządowa
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.100.000,00zł na finansowanie planowanego deficytubudżetu Gminy Czarnków w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań
Numer referencyjny: SKG.271.1.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
66113000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.100.000,00zł na finansowanie planowanego deficytubudżetu Gminy Czarnków w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek ikredytów. Terminy spłaty kredytu: lata 2019 - 2036. Spłata kapitału następować będzie w okresach ustalonych wharmonogramie, począwszy od dnia 20.06.2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZwraz z załącznikami.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
GMINA CZARNKÓW z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.100.000,00zł na finansowanie planowanego deficytubudżetu Gminy Czarnków w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek ikredytów. Terminy spłaty kredytu: lata 2019 - 2036. Spłata kapitału następować będzie w okresach ustalonych wharmonogramie, począwszy od dnia 20.06.2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZwraz z załącznikami.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/06/2036
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalnościzawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia naterenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowychobejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (j.t.: Dz. U. z 2017r. poz. 1876 ze zm.)
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa pkt 18. SIWZ - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzonedo treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/10/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Urzędzie Gminy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków - biuro nr 5
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2019r
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium - szczegółowe informacje określa pkt 10 SIWZ. 2.Istotne dla stronpostanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,warunki zmian zawartej umowy określa pkt 18 SIWZ.
3.Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznychi określa je, stosownie do art.36 ust.2 pkt 8a ustawy - wymagania zawarto w pkt 18 SIWZ. 4.Zamawiającyinformuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca najwyżej oceniony zostanie wezwanydo złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczeniawykonawcy z udziału w postępowaniu. Wykaz dokumentów określa pkt 6 SIWZ. 5.Zawartość oferty:
— formularz oferty, sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
— dokument lub dokumenty Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wymagane zgodnie ztreścią niniejszej SIWZ, sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
— pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do zawarciaumowy albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone wformie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
— dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentówskładanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych iogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn.zm),a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentówzłożonych wraz z ofertą,
— oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,
— zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy),
SIWZ zawiera informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywaniaoświadczeń lub dokumentów, w tym JEDZ w formie elektronicznej, a także wskazania osób uprawnionych doporozumiewania się z wykonawcami
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17AWarszawa02-676Polska

Tel.: +48 224587701E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany napodstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca sięniezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywaćokoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania wtaki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albow terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sięw terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze ofertynajkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
6 / 6
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci
papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowaniaodwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż doczasu otwarcia rozprawy.
12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
13. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanieprzepisy Działu VI ustawy Pzp.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2018

 

ZAŁĄCZNIKI:

 SIWZ

Ogłoszenie

Instrukcja wypełniania JEDZ-ESPD

ESPD REQUEST

Edytowalna wersja JEDZ

Załączniki wersja edytowalna

Lista jednostek

Sprawozdania

Opinie RIO