Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Aktualne

Aktualne

Zapytanie cenowe na transport żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2018 roku

                                                                                                   Czarnków, dnia 17 maja 2018 roku

IGROŚ. 271.2.2.2018 

Za dowodem doręczenia

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

 

1. Zamawiający: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 22 27.

2. Przedmiot zamówienia: transport żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2018 roku.

1) Usługa transportowa obejmuje odbiór żużla paleniskowego z SW-SOLAR Czarna Woda, ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków a następnie przewóz i rozładunek żużla na wskazanych przez Zamawiającego lub pracownika Urzędu Gminy Czarnków odcinkach dróg gminnych w następujących miejscowościach: Białężyn, Brzeźno, Bukowiec, Ciszkowo, Gajewo, Gębice, Gębiczyn, Góra nad Notecią, Grzępy, Huta, Jędrzejewo, Komorzewo, Kuźnica Czarnkowska, Marunowo, Mikołajewo, Paliszewo, Pianówka, Radolinek, Radosiew, Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Sarbka, Sarbia, Śmieszkowo, Średnica, Walkowice, Zofiowo.

2) Transport żużla będzie odbywał się po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego.

Zamawiający według potrzeb każdorazowo uzgodni zapotrzebowanie na ilość żużla lub liczbę transportów żużla pisemnie lub telefonicznie z wyznaczoną przez Zleceniobiorcę osobę, informując o terminie odbioru żużla, o punkcie docelowym dostarczenia żużla oraz liczbie transportów.

3) Szacowana ilość materiału do przetransportowania to około 1500 ton. Ilość ta może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.

4) Do transportu żużla Wykonawca zobowiązany jest dysponować samochodami samowyładowczymi o ładowności 25 ton.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy dysponują pojazdami umożliwiającymi realizację zadania oraz posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

- pisemna oferta przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego;

- oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

- wykaz posiadanych środków transportowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

- kserokopia dokumentu potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 

6. Kryteria oceny ofert wraz z przypisaną im wagą procentową:

Przyjmuje się jedno kryterium oceny - cenę z wagą 100%.

 

7. Sposób obliczenia punktacji za spełnienie kryterium cenowego:

                                   Najniższa oferowana cena brutto

Liczba punktów = ------------------------------------------------  x  100 pkt  x  100 %

                                   Cena brutto oferty badanej

8. Sposób i termin składania ofert:

-  ofertę należy złożyć na druku dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego;

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 4 (sekretariat) z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe - transport żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2018 roku", nie otwierać przed 30 maja 2018 roku, godz. 13:00".

 

9. Termin związania ofertą:

30 dni.

 

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie z zamawiającym osobiste, telefonicznie pod nr telefonu 67 255 58 24, 67 255 58 40 lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

 


Załączniki:

- druk oferty - załącznik nr 1;

- druk oświadczenia - załącznik nr 2;

- druk wykazu pojazdów- załącznik nr 3;

- wzór umowy - załącznik nr 4.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/05/2018 15:21:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/05/2018 15:26:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/05/2018 15:26:29)
Przetarg nieograniczony na równanie, profilowanie i naprawa gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2018 roku


Ogłoszenie nr 553560-N-2018 z dnia 2018-05-04 r.

Gmina Czarnków: Równanie, profilowanie i naprawa gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2018 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3 , 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.czarnkowgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czarnkowgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Równanie, profilowanie i naprawa gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2018 roku
Numer referencyjny: IGROŚ.271.1.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych polegający na równaniu i profilowanie równiarką, zagęszczaniu przez wałowanie oraz lokalnych naprawach dróg gruntowych z wbudowaniem materiałów poprawiających stan nawierzchni dróg na terenie gminy Czarnków w 2018 roku. Zakres robót obejmuje: 1) równanie i profilowanie równiarką dróg wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym, 2) dowóz pospółki drogowej (mieszanka optymalna) we wskazane miejsca, 3) dowóz wraz z wbudowaniem pospółki drogowej (mieszanka optymalna) we wskazanych miejscach, 4) dowóz kruszywa łamanego (0-63 mm) kamiennego, z wykluczeniem kruszywa wapiennego, we wskazane miejsca, 5) dowóz wraz z wbudowaniem kruszywa łamanego (0-63 mm) kamiennego, z wykluczeniem kruszywa wapiennego, we wskazanych miejscach, 6) załadunek, dowóz i wbudowanie gruzu betonowego – materiał Zamawiającego, zgromadzony w m. Śmieszkowo i Huta (dowóz na odległość ok. 10 km) we wskazanych miejscach, 7) wbudowanie żużla paleniskowego – materiał Zamawiającego, dowieziony przez Zamawiającego w miejsce wbudowania. Szczegółową ilość i zakres robót do wykonania określono w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 344333,50
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów na spełnienie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w odniesieniu do Wykonawcy: - Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na równaniu, profilowaniu i naprawie dróg gruntowych lub wykonaniu warstw podbudów drogowych z kruszyw, (niebitumicznych), o powierzchni nie mniejszej niż 30 tys. m2 i całkowitej wartości robót brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł każda wraz z podaniem rodzaju robót budowlanych, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) w odniesieniu do osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- wykazu minimum dwóch robót budowlanych polegających polegające na równaniu, profilowaniu i naprawie dróg gruntowych, lub wykonaniu warstw podbudów drogowych z kruszyw, (niebitumicznych) o powierzchni profilowania z zagęszczeniem nie mniejszej niż 30 tys. m2 i całkowitej wartości robót brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika do SIWZ, - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 5.000,00 zł , (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: „Wadium – Równanie, profilowanie i naprawa gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2018 roku ”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin wykonania zadania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiana terminu wykonania zamówienia: a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie (tylko w przypadku niepodważalnego udokumentowania takiego przypadku) - prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) w przypadku wystąpienia niespodziewanych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp.; c) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych warunków terenowych, w szczególności przeszkód terenowych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastruktury, które spowodowałyby utrudnienia i opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy; d) wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy e) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy f) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno - prawnych, g) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ppkt a-f); termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. h) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Zmiana spowodowana zgłoszeniem podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 4) Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 5) Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHSIWZ wraz z załącznikamiOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/05/2018 17:53:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/05/2018 17:53:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/05/2018 17:53:02)
Odpowiedzi na zapytanie nr 1, 2 i 3 do przetargu na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/04/2018 12:08:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/04/2018 12:08:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/04/2018 12:08:18)
Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Śmieszkowie


Ogłoszenie nr 548422-N-2018 z dnia 2018-04-20 r.

Gmina Czarnków: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Śmieszkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3 , 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
www.czarnkowgmina.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Śmieszkowie
Numer referencyjny: IGROŚ.271.1.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Śmieszkowie, polegająca na: - przygotowaniu i zagospodarowaniu terenu, - budowie boiska wielofunkcyjnego, - budowie placu zabaw, - montażu ogrodzenia, Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:  Organizację i zabezpieczenie terenu budowy,  Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanymi przez C2 Centrum Projektowe, ul. Rzemieślnicza 2a, 64-700 Czarnków,  Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót z Zamawiającym,  Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają: 1. projekt budowlany - załącznik nr 6 do SIWZ, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6 do SIWZ, 3. wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, 4. SIWZ. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń (wyposażenia placu zabaw oraz wyposażenie boiska), w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, ewentualne wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno-sportowe niż wskazano w projekcie budowlanym. UWAGA: 1. Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w projekcie budowlano - wykonawczym, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) należy traktować jako propozycję Zamawiającego, służącą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadających właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem RYCZAŁTOWYM. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45212221-1
37400000-2
45342000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 159246,16
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  4   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
4      

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku. Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie obiektów sportowych - boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej, o wartości brutto nie niższej niż 120 000,00 PLN (każda robota) wraz z podaniem rodzaju robót budowlanych, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-wykaz minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie obiektów sportowych - boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej, o wartości brutto nie niższej niż 120 000,00 PLN (każda robota) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika do SIWZ III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
-w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń (wyposażenia placu zabaw oraz wyposażenie boiska), w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, ewentualne wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) -kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie projektu budowlanego, STWiOR, siwz i załączonego przedmiaru robót - kosztorys pełni jedynie rolę dokumentu pomocniczego SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 3 000,00 PLN , (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: „Wadium - Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Śmieszkowie". 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) Zmiana terminu wykonania zamówienia: a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie; b) wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy c) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy d) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno - prawnych, e) stwierdzenia w czasie wykonywania prac błędów w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji, f) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga określonych warunków atmosferycznych, g) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ppkt a-f); termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. h) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy; 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Zmiana spowodowana zgłoszeniem podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 4) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa 5) Zmiana terminu wykonania zamówienia i/lub wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych i/lub dodatkowych wynikłych z konieczności korekty dokumentacji projektowej, 6) Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 7) Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
SIWZ wraz z załącznikami
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/04/2018 11:51:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/04/2018 11:51:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/04/2018 11:51:29)
Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu rekreacyjnego w Brzeźnie
Gmina Czarnków: Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzeźnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3 , 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
www.czarnkowgmina.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.czarnkowgmina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzeźnie
Numer referencyjny: IGROŚ.271.1.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzeźnie, polegająca na: - przygotowaniu terenu, - budowie placu zabaw, - budowie siłowni plenerowej, - montażu ogrodzenia kompleksu, - montażu elementów małej architektury. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: - Organizację i zabezpieczenie terenu budowy, - Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu opracowanym przez mgr inż. Stefanię Szwed, - Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót z Zamawiającym, - Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 96152,75
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
3      

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku. Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie obiektów sportowych/rekreacyjnych - placów zabaw, siłowni plenerowych o wartości brutto nie niższej niż 80 000,00 PLN (każda robota) wraz z podaniem rodzaju robót budowlanych, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- wykaz minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie obiektów sportowych/rekreacyjnych - placów zabaw, siłowni plenerowych o wartości brutto nie niższej niż 80 000,00 PLN (każda robota) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika do SIWZ III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) - kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie projektu zagospodarowania terenu, siwz i załączonego przedmiaru robót - kosztorys pełni jedynie rolę dokumentu pomocniczego SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 2 000,00 PLN , (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: „Wadium - Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzeźnie". 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) Zmiana terminu wykonania zamówienia: a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie; b) wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, c) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, d) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno - prawnych, e) stwierdzenia w czasie wykonywania prac błędów w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji, f) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ppkt a-e); termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. g) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy; 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Zmiana spowodowana zgłoszeniem Podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 4) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa 5) Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SIWZ wraz z załącznikami

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/04/2018 10:54:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/04/2018 10:54:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/04/2018 10:54:13)
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018. do 30.06.2019r.


Ogłoszenie nr 544624-N-2018 z dnia 2018-04-13 r.

Gmina Czarnków: Gmina Czarnków. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018. do 30.06.2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3 , 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
www.czarnkowgmina.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.czarnkowgmina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Urzęd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gmina Czarnków. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018. do 30.06.2019r.
Numer referencyjny: IGROŚ.271.1.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego o łącznym szacowanym wolumenie 587,48 MWh w okresie od dnia 01.07.2018r. do 30.06.2019r. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)15%. Łączna przewidywana ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 114 szt. Szczegóły dotyczące zużycia w poszczególnych punktach poboru zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy. Obecnie obowiązują umowy kompleksowe, które zostały przez zamawiającego wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30.06.2018r. Stosowane okresy rozliczeniowe - 2 miesiące. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017r.

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09310000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 146870,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie ważnej Koncesji na obrót energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 (jednej) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 300,00 MWh (trzysta) oraz dostaw energii elektrycznej do co najmniej 50 (pięćdziesięciu) punktów poboru, przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy do wymaganej ilości punktów poboru zostały (są) wykonane (wykonywane). Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej 1 (jednej) dostawy energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 300 MWh (trzysta) oraz b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 50 (pięćdziesięciu) punktów poboru, przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy do wymaganej ilości punktów poboru zostały (są) wykonane (wykonywane). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. 2016 poz. 1126), oprócz Oświadczeń wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ, żąda przedłożenia Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert). III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. -Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych dwa tysiące 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancjach bankowych. 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 z dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej. 5. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów na wypadek gdyby Wykonawca: 1) W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o który mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określić wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie skutkować odrzuceniem oferty. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści umowy w min. w zakresie: 1) Zmiany jednostkowej ceny za 1 MWh brutto wyłącznie w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT i/lub b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek oraz, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w lit. c) i d) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku: c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek. Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera a i b obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian ustawowych z zastrzeżeniem, że Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT/akcyzy na energię elektryczną ze wskazaniem wysokości stawki i terminu obowiązywania zmienionych stawek. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Strony zobowiązane są podpisać aneks do umowy regulujący zmianę ceny 1 MWh oraz termin wejścia w życie zmienionych stawek. Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera c i d obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do aneksu jest udokumentowanie przez Wykonawcę wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących bezpośredni udział w realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy. W odniesieniu do okoliczności opisanych w pkt 1) litera a-d zmiany nastąpić mogą wyłącznie o kwotę wynikającą ze zmiany stawek. 2) Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru z eksploatacji w okresie trwania Umowy, podłączenia punktu poboru, włączenia do eksploatacji lub zmiany stanu prawnego punktu poboru (w tym przejęcia), zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. Zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz Załączniku nr 1 do Umowy. 3) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron. 4) Zmiany ilości energii elektrycznej w wyniku zmiany ilości punktów poboru. 5) Zmiany łącznego wynagrodzenie brutto Wykonawcy określonego w §11 ust.2 umowy, o ile zajdą okoliczności (łącznie lub rozdzielnie) opisane w pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu. 6) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIKI:
SIWZ

Załącznik nr 1 Wykaz punktów poboru

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 7 Pełnomocnictwo

Załącznik nr 8 Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (oświadczenie składane jest przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert).


 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/04/2018 10:50:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/04/2018 10:50:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/04/2018 10:50:50)
Przetarg na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2018 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków
Gmina Czarnków: Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2018 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3 , 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
www.czarnkowgmina.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.czarnkowgmina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2018 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków
Numer referencyjny: IGROŚ.271.1.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2018 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ według wykazów nr 1, 2, 3, 4, 5. Asortyment o właściwościach nie gorszych niż: 1) węgiel Orzech I Typ 31 - 168,0 ton: • wartość opałowa w stanie roboczym Qir: min. 25 MJ/kg • zawartość popiołu: do 10 % • zawartość siarki: do 1 % • uziarnienie: 30 - 80 mm • dostawa wraz z rozładunkiem Zamówienie obejmuje jednorazową dostawę w/w opału własnym transportem Wykonawcy do placówek wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ wraz z jego rozładunkiem ze środka transportowego. 2) Miał węglowy Typ 31 - 61,0 ton: • wartość opałowa w stanie roboczym Qir: min. 23 MJ/kg • zawartość popiołu: do 10 % • zawartość siarki: do 1 % • uziarnienie: do 30 mm • dostawa wraz z rozładunkiem Zamówienie obejmuje jednorazową dostawę w/w opału własnym transportem Wykonawcy do placówek wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ wraz z jego rozładunkiem ze środka transportowego. 3) Węgiel Groszek I Typ 31 - 7,0 ton: • wartość opałowa w stanie roboczym Qir - min. 26 MJ/kg • zawartość siarki - do 1% • zawartość popiołu - do 10% • średnica ziarna - 5-25mm • dostawa wraz z rozładunkiem Zamówienie obejmuje jednorazową dostawę w/w opału własnym transportem Wykonawcy do placówek wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ wraz z jego rozładunkiem ze środka transportowego. 4) biomasa - brykiet drzewny (paczkowany w worki foliowe, paczki o wadze 10-25kg) - 5,0 ton: • wartość opałowa w stanie roboczym Qir: min. 17 MJ/kg • zawartość popiołu: do 1 % • zawartość siarki: do 1 % • wilgotność: do 9% • skład: min. drewno liściaste twarde 70% / drewno iglaste 30% • paczkowany w worki foliowe, paczki o wadze 10-25kg • dostawa wraz z rozładunkiem Zamówienie obejmuje jednorazową dostawę w/w opału własnym transportem Wykonawcy do placówek wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ wraz z jego rozładunkiem ze środka transportowego. 5) biomasa - pellet drzewny (paczkowany w worki foliowe, paczki o wadze 10-25kg) - 15,0 ton: • norma PN-EN ISO 17225-2:2014 (E), klasa ENPlusA1 (A1) (C1) • wartość opałowa w stanie roboczym Qir: min. 17 MJ/kg • zawartość popiołu: do 1 % • wilgotność: do 10% • średnica granulatu: maks. 6-8mm • długość granulatu: do 40mm • paczkowany w worki foliowe o wadze do 25kg/worek • dostawa w 3 częściach po 5t wraz z rozładunkiem Zamówienie obejmuje dostawę w/w opału w 3 partiach częściowych po 5 ton każda dostawa, własnym transportem Wykonawcy do placówek wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ wraz z jego rozładunkiem ze środka transportowego. Termin każdej dostawy częściowej Zamawiający będzie ustalał telefonicznie z Wykonawcą, nie później jednak niż w odstępach 1-miesięcznych między poszczególnymi dostawami. Zapłata dla Wykonawcy nastąpi każdorazowo po zrealizowaniu każdej dostawy częściowej na ogólnych zasadach określonych w umowie.

II.5) Główny kod CPV: 09111000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09111400-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 173590,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie wymagane
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Nie wymagane
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środek dowodowy potwierdzający zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) nie dotyczy SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: „Wadium - dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy I półrocze 2018 r.". 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
kryterium jakościowe 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
nie dotyczy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy 
 
 ZAŁĄCZNIKI:
SIWZ

Załącznik nr 1-1 - Formularz Oferty

Załącznik nr 1-2 - Załącznikiem oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz ilościowo-sortymentowy opału (1 do 5).

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 22 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Atest.

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 - Projekt umowy.


 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/01/2018 14:32:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/01/2018 14:32:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/01/2018 14:32:37)
Zapytanie ofertowe na obsługę kominiarską budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków na lata 2018 - 2019

Czarnków, dnia 21 grudnia 2017 roku

IGROŚ.271.2.10.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 

 

I. Zamawiający:

 

Gmina Czarnków,

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

NIP: 763-20-91-377, REGON: 570791069,

 

II. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa kominiarska budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków na lata 2018 - 2019, polegająca na:

 

1) przeprowadzeniu okresowych przeglądów przewodów kominowych (spalinowych, dymowych o wentylacyjnych) w budynkach komunalnych,

2) przeprowadzeniu okresowych przeglądów rocznych dotyczących sprawdzenia stanu technicznego i sprawności urządzeń grzewczo - kominowych w budynkach komunalnych,

3) czyszczeniu pieców kaflowych z wyjęciem i założeniem wyczystek,

4) wymianie i montażu dodatkowych drzwiczek wycierowych w kominie, itp.

 

Szczegółowy wykaz budynków z wyszczególnieniem ilości i rodzaju przewodów kominowych w poszczególnych budynkach zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 

III. Termin realizacji zamówienia:

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku

 

IV. Miejsce realizacji zamówienia:

 

Obsługa kominiarska budynków obejmuje teren Gminy Czarnków, wykaz budynków mienia komunalnego zgodny jest z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je stawia:

 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu zapytania ofertowego jest poświadczenie własnoręcznym podpisem uprawnień do wykonywania określonej działalności - formularz oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3).

2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający postawił takie warunki:

 

Do spełnienia warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego uprawnienie Wykonawcy do badania stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych.  

 

VII. Kryteria oceny ofert wraz z przypisaną im wagą punktową lub procentową:

 

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert - cena (100%).

 

VIII. Sposób obliczenia punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów:

 

Punktacja obliczona będzie wg poniższego wzoru:

Liczba punktów =   

 

IX. Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym ( załącznik nr 2) należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), w terminie do dnia  12 stycznia 2018r., do godziny 15.00, z dopiskiem „Oferta - Obsługa kominiarska budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków na lata 2018 - 2019. Proszę nie otwierać przed dniem 12.01.2018r., godz. 15:00".

2. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, numer telefonu,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

3. O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

X. Termin związania ofertą: 

 

30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

 

XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

 

Wykonawca może uzyskać od Zamawiającego wszelkie interesujące go informacje w sprawie przedmiotu zamówienia i warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.

Zapytania należy składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@czarnkowgmina.pl.

Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich informacji, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

 

Do kontaktowania się ze składającymi oferty wyznaczona została Pani Natalia Łukasiak - Inspektor Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowisk, tel. (067) 255-58-24, godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, Referat IGROŚ, pokój nr 15, II piętro.

 

 

Załączniki:

1. Wykaz budynków komunalnych Gminy Czarnków,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Oświadczenie Wykonawcy ,

4. Projekt umowy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/12/2017 14:57:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/12/2017 14:57:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/12/2017 15:01:20)
Przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy II półrocze 2017 r. do placówek będących pod administarcją urzędu Gminy Czarnków


Ogłoszenie nr 591663-N-2017 z dnia 2017-09-21 r.

Gmina Czarnków: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY II PÓŁROCZE 2017 r. DO PLACÓWEK BĘDĄCYCH POD ADMINISTARCJĄ URZĘDU GMINY CZARNKÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3 , 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.czarnkowgmina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY II PÓŁROCZE 2017 r. DO PLACÓWEK BĘDĄCYCH POD ADMINISTARCJĄ URZĘDU GMINY CZARNKÓW
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2017 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ według wykazów nr 1, 2, 3, 4, 5. Kod CPV - 09.11.10.00-0, 09.11.14.00-4 Asortyment o właściwościach nie gorszych niż: 1) węgiel orzech - 168,0 ton: - wartość opałowa w stanie roboczym: min. 26 MJ/kg, - zawartość popiołu: do 8%, - zawartość siarki: do 0,7%, - uziarnienie: 30 - 80 mm; 2) miał węglowy - 55,0 ton: - wartość opałowa w stanie roboczym: min. 23 MJ/kg, - zawartość popiołu: do 10%, - zawartość siarki: do 1%, - uziarnienie: do 30 mm; 3) węgiel groszek - 2,0 tony: - wartość opałowa w stanie roboczym: min. 27 MJ/kg, - zawartość siarki: do 0,7%, - zawartość popiołu: do 6%, - średnica ziarna: 5-25mm; 4) biomasa - brykiet drzewny (paczkowany w worki foliowe, paczki o wadze 10-25kg) - 5,0 ton: - wartość opałowa w stanie roboczym: min. 18 MJ/kg, - zawartość popiołu: do 1%, - zawartość siarki: do 1%, - wilgotność: do 9%, - skład: min. drewno liściaste twarde 70% / drewno iglaste 30%. 5) biomasa - pellet drzewny norma PN-EN ISO 17225-2:2014 (E), klasa ENPlusA1 (A1) (C1) (paczkowany w worki foliowe, paczki o wadze 10-25kg) - 30,0 ton: - wartość opałowa: min. 18 MJ/kg - zawartość popiołu: do 1 % - wilgotność: do 10% - średnica granulatu: mkas. 6-8mm - długość granulatu: do 40mm

II.5) Główny kod CPV: 09111000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09111400-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: „Wadium - dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy II półrocze 2017 r.". 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
kryterium jakościowe 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
SWIZ
1. Druk ofertu
2. Załącznik do oferty
3. Wykaz sortymentowy
4. Oświadczenie art. 22
5. Oświadczenie art. 24
6. Atest
7. Przynależność do grupy kapitałowej
8. Wzór umowy
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/09/2017 13:32:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/09/2017 13:32:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/09/2017 13:43:03)
Odpowiedź na zapytanie nr 3 do przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.100.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/08/2017 14:07:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/08/2017 14:07:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/08/2017 14:07:58)
Odpowiedź na zapytanie nr 2 do przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.100.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/08/2017 08:49:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/08/2017 08:49:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/08/2017 08:49:07)
Odpowiedź na zapytanie nr 1 do przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.100.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/07/2017 16:44:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/07/2017 16:44:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/08/2017 15:51:47)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.100.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/07/2017 10:44:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/07/2017 10:44:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/07/2017 10:45:29)
Odpowiedź na zapytanie numer 2 do przetargu na budowę boska wielofunkcyjnego w miejscowości Kuźnica Czarnkowska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/07/2017 14:58:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/07/2017 14:58:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/07/2017 14:58:25)
Odpowiedź na zapytanie numer 1 do przetargu na budowę boska wielofunkcyjnego w miejscowości Kuźnica Czarnkowska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/07/2017 10:10:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/07/2017 10:10:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/07/2017 10:11:08)
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Białężynie


Ogłoszenie nr 549760-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

Gmina Czarnków: Przebudowa drogi gminnej w Białężynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3 , 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, , e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, , faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.czarnkowgmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.czarnkowgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czarnkowgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w Białężynie
Numer referencyjny: IGROŚ.271.1.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w Białężynie. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 500 m z nawierzchni gruntowej na drogę tłuczniową zamkniętą potrójnym powierzchniowym utrwaleniem. Droga przebiega w obrębie geodezyjnym Białężyn po działkach gminnych o numerach ewidencyjnych 70/8 i 69/1 i łączy się z drogą powiatową nr 1351 P położoną na działce nr 23/3. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:  Organizację i zabezpieczenie terenu budowy, w tym tymczasową i stałą organizację ruchu,  Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia,  Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez ADBOR Projektowanie Wykonawstwo Nadzór, Adrian Borowski, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wielkopolski i opinią geotechniczną, stwierdzającą, że warunki geotechniczne podłoża w miejscu planowanej budowy są proste, o korzystnych parametrach geotechnicznych.  Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z Zamawiającym, stanowiącego załącznik do umowy z Zamawiającym,  Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem,  Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,  Wykonanie potwierdzonych protokołem, badań podbudowy drogi zgodnie z SST. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają: 1. projekt budowlany w branży drogowej – załącznik nr 7 do SIWZ, 2. projekt czasowej organizacji ruchu – załącznik nr 8 do SIWZ, 3. projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 9 do SIWZ, 4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SIWZ, 5. wzór umowy – załącznik nr 11 do SIWZ, 6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowalne.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 277785,37
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-09-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów na spełnienie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) W odniesieniu do Wykonawcy: Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie dróg o nawierzchni tłuczniowej lub bitumicznej lub przebudowie dróg gruntowych na drogi o nawierzchni tłuczniowej lub bitumicznej, o długości nie mniejszej niż 300 m i wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 zł wraz z podaniem rodzaju robót budowlanych, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) W odniesieniu do osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności drogowej, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wykazu minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie dróg o nawierzchni tłuczniowej lub bitumicznej lub przebudowie dróg gruntowych na drogi o nawierzchni tłuczniowej lub bitumicznej, o długości nie mniejszej niż 300 m i wartości brutto nie mniejszej niż 250.000,00 zł wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika do SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami - wg załącznika do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 PLN , (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: „Wadium – Przebudowa drogi gminnej w Białężynie”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) Zmiana terminu wykonania zamówienia: a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie - prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) w przypadku wystąpienia niespodziewanych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp.; c) w przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji geodezyjnej i projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastruktury; d) wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, e) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, f) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno - prawnych, g) stwierdzenia w czasie wykonywania prac błędów w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji, h) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ppkt a-e); termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. i) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy; 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Zmiana spowodowana zgłoszeniem Podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 4) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa 5) Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 6) Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez Wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/07/2017 14:06:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/07/2017 14:06:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/07/2017 14:07:55)
Przetarg nieograniczony świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2017/2018


Ogłoszenie nr 549054-N-2017 z dnia 2017-07-11 r.

Gmina Czarnków: Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2017/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3 , 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, , e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, , faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czrankowgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.czarnkowgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czarnkowgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2017/2018
Numer referencyjny: IGROŚ.271.1.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
5
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie Nr 1 – świadczenie usług transportowych pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy (1 autobus): Łączna dzienna długość trasy 1 autobusu / potrzebna ilość autobusów - do szkoły i ze szkoły – 100 km / 1 autobus 40-50 miejsc Zadanie Nr 2 – świadczenie usług transportowych pojazdami stanowiącymi własność Wykonawcy (ppkt a, b – 2 autobusy): a) Autobus nr 1: Łączna dzienna długość trasy / potrzebna ilość autobusów - do szkoły i ze szkoły – 113,0 km / 1 autobus 40-50 miejsc b) Autobus nr 2: Łączna dzienna długość trasy / potrzebna ilość autobusów - do szkoły i ze szkoły – 126,0 km / 1 autobus 40-50 miejsc Zadanie Nr 3 – świadczenie usług transportowych pojazdem, stanowiącym własność Wykonawcy (1 autobus): Łączna dzienna długość trasy / potrzebna ilość autobusów - do szkoły i ze szkoły – średnio 125,0 km / 1 autobus 53 miejsca Zadanie Nr 4 – świadczenie usług transportowych pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy (1 autobus): Łączna dzienna długość trasy 1 autobusu / wymagana min. ilość autobusów - do szkoły i ze szkoły – 121,0 km / 1 autobus 40-50 miejsc Zadanie Nr 5 – świadczenie usług transportowych pojazdami, stanowiącymi własność Wykonawcy ( a) 1 BUS 20 os., b) 1 BUS 30 os.): a) Uczniowie niepełnosprawni do ZSS w Gębicach i przewozy do ZS w Gębicach (1 BUS 20 osobowy): Łączna dzienna długość trasy 1 autobusu / wymagana min. ilość autobusów: - do szkoły i ze szkoły – średnio 198,0 km / 1 BUS 20 miejsc b) Uczniowie do ZS w Gębicach (1 BUS 30 osobowy): Łączna dzienna długość trasy 1 autobusu / wymagana min. ilość autobusów: - do szkoły i ze szkoły – średnio 68,0 km / 1 BUS 30 miejsc Przewóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnków jest realizowany w formie przewozu regularnego specjalnego. Transport ma zapewnić dowóz i odwóz dzieci mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania uczniów w podróży. Zamawiający zastrzega sobie: 1) prawo zmiany liczby dni świadczenia usługi, wynikającej z organizacji i planu pracy danej placówki, 2) prawo do dodatkowych kursów wynikających z realizacji innych zadań edukacyjnych i zmiany organizacji szkół, rekolekcji, egzaminów szkolnych, itp. zajęć szkolnych. 3) prawo do możliwości zmiany trasy. 4) realizację przewozu dzieci do szkół zgodnie z Regulaminem organizacyjnym transportu i opieki dla uczniów szkół Gminy Czarnków, będącego integralną częścią SIWZ. Długości tras w poszczególnych zadaniach są liczone od miejsca siedziby zamawiającego. Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w Załączniku nr 5 do SIWZ, stanowiącym rozkład jazdy autobusów. Zamawiający informuje, że średnia ilość kilometrów na trasach planowanych przewozów, w związku z organizacją zajęć lekcyjnych, zmianą ilości dowożonych dzieci itp., w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2017/2018 może ulec zmianie. Opiekuna dla uczniów w trakcie realizacji przewozów dla wszystkich 5 zadań zapewnia wykonawca w ramach wykonywanej usługi. Koszt opiekuna należy odpowiednio skalkulować i doliczyć do ceny jednostkowej za 1km wykonywanej usługi. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na opiekuna do dzieci osobę posiadającą predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, o nieposzlakowanej opinii, nie karanej wcześniej, oraz przeszkolonej w zakresie „Kierowania ruchem” zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.). Na poświadczenie tego wykonawca złoży oświadczenie na załączonym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 506306,36
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. (Dz.U.2016.1907 t.j.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych dokumentów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów na spełnienie tego warunku. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych oświadczeń.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę wykonywaną w sposób ciągły przez okres min. 6 miesięcy, o wartości min. 100 000,00 zł brutto polegającą na transporcie zbiorowym osób. W przypadku usługi wykonywanej wymóg wartości 100 000,00 zł dotyczy tej części usługi, która już została wykonana. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4 : „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane”. b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj. minimalną ilością środków transportu, wymaganych do realizacji każdego z 5 Zadań: - Zadanie nr 1 – 1 autobus 40-50 miejsc siedzących, - Zadanie nr 2 – 2 autobusy 40-50 miejsc siedzących, - Zadanie nr 3 – 1 autobus 53 miejsca siedzące, - Zadanie nr 4 – 1 autobus 40-50 miejsc siedzących, - Zadanie nr 5 – 1 BUS 20 miejsc siedzących i 1 BUS 30 miejsc siedzących. Każdy pojazd musi posiadać aktualne: ubezpieczenie OC, NW oraz dokument potwierdzający stan techniczny - dopuszczenie pojazdu do ruchu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może być złożona wspólnie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykazu minimum jednej usługi wykonywanej w sposób ciągły przez okres min. 6 miesięcy, o wartości min. 100 000,00 zł brutto (każda usługa), polegającej na transporcie zbiorowym osób i wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane – wg załącznika do SIWZ. c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi transportowej, kierowanie pojazdami i sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przewozów, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami - wg załącznika do SIWZ. d) wykaz sprzętu – wykaz pojazdów, którymi wykonawca zrealizuje zamówienie – wg załącznika nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla każdego z 5 Zadań oddzielnie w wysokości: 1 000,00 zł / Zadanie (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) / Zadanie. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: „Wadium – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2017/2018”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
2. Czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy, w tym kary umowne określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1. Zmiana terminu wykonania zamówienia: 1) Wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia zgodnie z rozkładem jazdy. 2) Wskutek zmian w planie lekcji i dni nauki szkolnej w placówkach oświatowych objętych przedmiotem zamówienia. 3) Wskutek zmian związanych z reformą oświatową i reorganizacją sieci placówek oświatowych objętych przedmiotem zamówienia. 4) Dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy. 5) Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w pkt 1 i 2. Termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 1) Cena Umowna jednostkowa za 1km, pozostaje niezmienna na czas trwania umowy, a jej wartość może ulec zmianie wyłącznie w wyniku zmiany czynników niezależnych od wykonawcy i wpływających znacznie na koszt świadczenia usług transportowych, np. zmiana przepisów dot. podatku od towarów i usług lub znaczna zmiana rynkowych cen paliw, materiałów eksploatacyjnych i ropopochodnych. W przypadku konieczności zastosowania zmiany cen wykonawca lub zamawiający wystąpi pisemnie i uzasadni taką konieczność najpóźniej w terminie 14 dni przed zastosowaniem nowej ceny. 2) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT - jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę. 3) Zmiany w rozkładzie jazdy – zmianom może ulegać długość trasy, ilość przebytych km oraz liczba przewożonych osób w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego, w związku z tym zmianie może ulegać również wysokość zapłaty dla wykonawcy przy zachowaniu niezmiennej stałej umownej stawki za 1 km pracy pojazdu. 3. Zmiana pojazdu i personelu wykonawcy – zmianie może ulec personel oraz pojazd wykonawcy, które zostaną użyte do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 1) Awaria, uszkodzenie, kolizja, sprzedaż, lub inne zdarzenie losowe powodujące konieczność wymiany pojazdu na inny o tożsamych parametrach technicznych wymaganych i określonych w SIWZ. 2) Zmiana zatrudnienia, choroba lub inne przyczyny losowe wymuszające na wykonawcy dokonanie zmiany zatrudnionego personelu, przy zachowaniu tożsamych kwalifikacji zawodowych i uprawnień dla osób personelu zatrudnianych zamiennie. 4. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, itp).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-20, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 1 – świadczenie usług transportowych pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy (1 autobus): Łączna dzienna długość trasy 1 autobusu / potrzebna ilość autobusów - do szkoły i ze szkoły – 100 km / 1 autobus 40-50 miejsc
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 66990,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie Nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 2 – świadczenie usług transportowych pojazdami stanowiącymi własność Wykonawcy (ppkt a, b – 2 autobusy): a) Autobus nr 1: Łączna dzienna długość trasy / potrzebna ilość autobusów - do szkoły i ze szkoły – 113,0 km / 1 autobus 40-50 miejsc b) Autobus nr 2: Łączna dzienna długość trasy / potrzebna ilość autobusów - do szkoły i ze szkoły – 126,0 km / 1 autobus 40-50 miejsc
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 160106,10
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia autobusu zsatępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie Nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 3 – świadczenie usług transportowych pojazdem, stanowiącym własność Wykonawcy (1 autobus): Łączna dzienna długość trasy / potrzebna ilość autobusów - do szkoły i ze szkoły – średnio 125,0 km / 1 autobus 53 miejsca
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 83737,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie Nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 4 – świadczenie usług transportowych pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy (1 autobus): Łączna dzienna długość trasy 1 autobusu / wymagana min. ilość autobusów - do szkoły i ze szkoły – 121,0 km / 1 autobus 40-50 miejsc
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 81057,90
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie Nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 5 – świadczenie usług transportowych pojazdami, stanowiącymi własność Wykonawcy ( a) 1 BUS 20 os., b) 1 BUS 30 os.): a) Uczniowie niepełnosprawni do ZSS w Gębicach i przewozy do ZS w Gębicach (1 BUS 20 osobowy): Łączna dzienna długość trasy 1 autobusu / wymagana min. ilość autobusów: - do szkoły i ze szkoły – średnio 198,0 km / 1 BUS 20 miejsc b) Uczniowie do ZS w Gębicach (1 BUS 30 osobowy): Łączna dzienna długość trasy 1 autobusu / wymagana min. ilość autobusów: - do szkoły i ze szkoły – średnio 68,0 km / 1 BUS 30 miejsc
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 114414,86
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:ZAŁĄCZNIKI
 
 Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:33:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:33:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:34:35)
Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z przygotowaniem terenu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej


Ogłoszenie nr 543969-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

Gmina Czarnków: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przygotowaniem terenu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3 , 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, , e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, , faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.czarnkowgmina.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.czarnkowgmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przygotowaniem terenu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej
Numer referencyjny: IGROŚ.271.1.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przygotowaniem terenu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: - Organizację i zabezpieczenie terenu budowy, - Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, - Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Pracownię Projektową FORSTYL Danuta Badzińska, 64-920 Piła, ul. Kondratowicza 12/11, - Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót z Zamawiającym, stanowiącego załącznik do umowy z Zamawiającym, - Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem, - Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają: 1. projekt budowlany - załącznik nr 7 do SIWZ, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, 3. wzór umowy - załącznik nr 10 do SIWZ, 4. SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45212221-1

37400000-2

45342000-6

45112710-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 741173,59
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-09-08

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów na spełnienie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektów sportowych - boisk o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wartości brutto nie niższej niż 500 000,00 PLN (każda robota) wraz z podaniem rodzaju robót budowlanych, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie obiektów sportowych - boisk o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wartości brutto nie niższej niż 500 000,00 PLN (każda robota) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika do SIWZ - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami - wg załącznika do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, dokumentacji projektowej - kosztorys pełni jedynie rolę dokumentu pomocniczego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 15 000,00 PLN , (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: „Wadium - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźnicy Czarnkowskiej". 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji na wykonane roboty

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) Zmiana terminu wykonania zamówienia: a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie; b) wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, c) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, d) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno - prawnych, e) stwierdzenia w czasie wykonywania prac błędów w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji, f) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ppkt a-e); termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. g) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy; 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Zmiana spowodowana zgłoszeniem Podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 4) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa 5) Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 6) Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez Wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 ZAŁĄCZNIKI

      SIWZ

1.        Druk oferty,

     2.        Druk oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

3.        Druk oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,

4.        Druk oświadczenia Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,

5.        Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych,

6.        Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

7.        Projekt budowlany,

8.        Przedmiary robót,

9.        Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

10.    Projekt umowy z Wykonawcą.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/07/2017 16:04:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/07/2017 16:04:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/07/2017 15:15:23)
Zapytanie ofertowe na transport żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2017 roku.

Czarnków, dnia 3 marca 2017 roku

IGROŚ. 271.2.1.2017

 

 

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

 

1. Zamawiający: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 22 27.

2. Przedmiot zamówienia: transport żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2017 roku.

 • Usługa transportowa obejmuje odbiór żużla paleniskowego z SW-SOLAR Czarna Woda, ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków a następnie przewóz i rozładunek żużla na wskazanych przez Zamawiającego lub pracownika Urzędu Gminy Czarnków odcinkach dróg gminnych w następujących miejscowościach: Bialężyn, Brzeźno, Bukowiec, Ciszkowo, Gajewo, Gębice, Gębiczyn, Góra nad Notecią, Grzępy, Huta, Jędrzejewo, Komorzewo, Kuźnica Czarnkowska, Marunowo, Mikołajewo, Paliszewo, Pianówka, Radolinek, Radosiew, Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Sarbka, Sarbia, Śmieszkowo, Średnica, Walkowice, Zofiowo.
 • Transport żużla będzie odbywał się po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego.
 • Szacowana ilość materiału do przetransportowania to około 1500 ton. Ilość ta może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.
 • Do transportu żużla Wykonawca zobowiązany jest dysponować samochodami samowyładowczymi o ładowności 25 ton.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy dysponują pojazdami umożliwiającymi realizację zadania oraz posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

- pisemna oferta przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego;

- oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

- wykaz posiadanych środków transportowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

- kserokopia dokumentu potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 

6. Kryteria oceny ofert wraz z przypisaną im wagą procentową:

Przyjmuje się jedno kryterium oceny - cenę z wagą 100%.

 

7. Sposób obliczenia punktacji za spełnienie kryterium cenowego:

                                   Najniższa oferowana cena brutto

Liczba punktów = ------------------------------------------------  x  100 pkt  x  100 %

                                   Cena brutto oferty badanej

8. Sposób i termin składania ofert:

- ofertę należy złożyć na druku dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego;

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 4 (sekretariat) z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe - transport żużla paleniskowego do remontu dróg na terenie gminy Czarnków w roku 2017, nie otwierać przed 14 marca 2017 roku, godz. 11:00".

 

9. Termin związania ofertą:

30 dni.

 

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie z zamawiającym osobiste, telefonicznie pod nr telefonu 67 255 58 24 lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

 

                                                                                                     Wójt Gminy Czarnków

mgr inż. Bolesław ChwarścianekZałączniki:

- druk oferty - załącznik nr 1;

- druk oświadczenia - załącznik nr 2;

- druk wykazu pojazdów- załącznik nr 3;

- wzór umowy - załącznik nr 4.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/03/2017 14:38:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/03/2017 14:38:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/03/2017 14:38:10)
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ul. Słoneczna.Ogłoszenie nr 24142 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ul. Słoneczna.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3, 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczyI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
www.czarnkowgmina.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.czarnkowgmina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w frormie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 4 (sekretariat)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ul. Słoneczna.
Numer referencyjny: IGROŚ.271.1.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ul. Słoneczna. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 934 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną. Przedmiot umowy nie obejmuje przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową (zakresu robót w pasie drogi powiatowej). Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: -Organizację i zabezpieczenie terenu budowy, w tym tymczasową i stałą organizację ruchu, -Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, -Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez ADBOR Projektowanie Wykonawstwo Nadzór, Adrian Borowski, ul.Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wielkopolski, -Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót z Zamawiającym, stanowiącego załącznik do umowy z Zamawiającym, -Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem, -Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, -Wykonanie, potwierdzonych protokołem, badań podbudowy drogi oraz mieszanki mineralno-asfaltowej (zgodnie z SST).

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:45233220-7, 45111200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 689679.41
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 09/06/2017

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów na spełnienie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w odniesieniu do Wykonawcy: - Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie dróg o nawierzchni bitumicznej lub przebudowie dróg gruntowych na drogi o nawierzchni bitumicznej, o długości nie mniejszej niż 500 m i wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 PLN wraz z podaniem rodzaju robót budowlanych, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) w odniesieniu do osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie dróg o nawierzchni bitumicznej lub przebudowie dróg gruntowych na drogi o nawierzchni bitumicznej, o długości nie mniejszej niż 500 m i wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 PLN wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika do SIWZ. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami - wg załącznika do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) -kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej - kosztorys pełni jedynie rolę dokumentu pomocniczego służącego do rozliczeń Zamawiającego z dysponentami funduszy zewnętrznych. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 PLN , (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: „Wadium - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ul. Słoneczna". 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60
okres gwarancji na wykonane roboty 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) Zmiana terminu wykonania zamówienia: a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie; b) wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, c) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, d) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno - prawnych, e) stwierdzenia w czasie wykonywania prac błędów w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji, f) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ppkt a-e); termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. g) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy; 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Zmiana spowodowana zgłoszeniem Podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 4) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa 5) Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 6) Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez Wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ wraz z załącznikami

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/02/2017 13:36:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/02/2017 13:36:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/02/2017 13:40:19)
Przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2017 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ według wykazów nr 1, 2, 3, 4.


Ogłoszenie nr 5608 - 2017 z dnia 2017-01-10 r.
Czarnków: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2017 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ według wykazów nr 1, 2, 3, 4.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3, 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.czarnkowgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2017 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ według wykazów nr 1, 2, 3, 4.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2017 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ według wykazów nr 1, 2, 3, 4. Kod CPV – 09.11.10.00-0, 09.11.14.00-4 Asortyment o właściwościach nie gorszych niż: 1) węgiel orzech gat. I typ 32: - wartość opałowa: min. 26 MJ/kg, - zawartość popiołu: do 8%, - zawartość siarki: do 0,7%, - uziarnienie: 30 – 80 mm; 2) miał węglowy gat. I typ 32: - wartość opałowa: min. 24 MJ/kg, - zawartość popiołu: do 10%, - zawartość siarki: do 1%, - uziarnienie: do 30 mm; 3) groszek gat. I typ 32: - wartość opałowa: min.28 MJ/kg, - zawartość siarki: do 0,7%, - zawartość popiołu: do 6%, - średnica ziarna: 5-25mm; 4) biomasa – brykiet drzewny (paczkowany w worki foliowe, paczki o wadze 10-25kg): - wartość opałowa: min. 18 MJ/kg, - zawartość popiołu: do 1%, - zawartość siarki: do 1%, - wilgotność: do 9%, - skład: min. drewno liściaste twarde 70% / drewno iglaste 30%.

II.5) Główny kod CPV: 09111000-0
Dodatkowe kody CPV:09111400-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 17/02/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
kryterium jakościowe 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapuWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/01/2017 15:45:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/01/2017 15:45:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/01/2017 15:45:22)
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/01/2017 13:58:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/01/2017 13:58:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/01/2017 13:58:55)
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/01/2017 14:00:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/01/2017 14:00:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/01/2017 14:00:55)
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/01/2017 14:02:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/01/2017 14:02:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/01/2017 14:02:56)
Odpowiedzi na pytania numer 6 do przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/11/2016 09:51:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/11/2016 09:51:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/11/2016 09:51:04)
Odpowiedzi na pytania numer 3, 4 oraz 5 do przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/11/2016 15:28:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/11/2016 15:28:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/11/2016 15:29:53)
Odpowiedzi na pytania numer 2 do przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/11/2016 12:23:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/11/2016 12:23:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/11/2016 12:23:46)
Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/10/2016 14:50:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/10/2016 14:50:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/10/2016 14:50:02)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3, 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, e-mail , faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.czarnkowgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.czarnkowgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 4 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem
Numer referencyjny: IGROŚ.271.1.6.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:  Organizację i zabezpieczenie terenu budowy,  Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia,  Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,  Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Pracownię Projektową FORSTYL Danuta Badzińska, 64-920 Piła, ul. Kondratowicza 12/11,  Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z Zamawiającym, stanowiącego załącznik do umowy z Zamawiającym,  Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem,  Złożenie wniosku, w imieniu Zamawiającego, do PINB w Czarnkowie w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,  Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i pozytywne zatwierdzenie w ZUDP. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają: 1. projekty budowlane poszczególnych branż – załącznik nr 7 do SIWZ 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do SIWZ 3. wzór umowy – załącznik nr 10 do SIWZ 4. SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowalne. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na ruchomości niebędące częściami składowymi budynku. Zważywszy, że przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem Zamawiający wymaga ustalenia czasu reakcji serwisowej określonego w godzinach i wynoszącego nie mniej niż 1 godzina i nie więcej niż 24 godziny, przy czym przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas od momentu zawiadomienia Wykonawcy o usterce lub wadzie przedmiotu umowy do podjęcia pierwszych czynności naprawczych. UWAGA: 1. Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w projekcie budowlano – wykonawczym, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) należy traktować jako propozycję Zamawiającego, służącą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadających właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem RYCZAŁTOWYM. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 5 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania tj. czynności ogólnobudowlane. W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa powyżej Zamawiający wymagać będzie, najpóźniej w dniu udzielenia zamówienia, przedłożenia przez wykonawcę do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności ogólnobudowlane lub złożenia przez wykonawcę/podwykonawcę oświadczenia, że umowy o prace zawarte są na okres realizacji zamówienia lub obejmują okres realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest, bez wcześniejszego uprzedzenia wykonawcy, do kontroli zatrudnienia przez cały okres obowiązywania umowy z możliwością żądania od wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia dowodów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie robót budowlanych, w tym szczególności: - kopii umów o pracę lub, - kopii dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub, - innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy o pracę. Wykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie zamawiającemu , wraz z uzyskaniem od tych osób pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) Nieprzedłożenie przez wykonawcę w/w dowodów uznane będzie przez zamawiającego za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań Zamawiającego dotyczących zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, wykonawca lub podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w umowie. Wymagania organizacyjne: Przed rozpoczęciem robót wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu. Za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada wykonawca (kierownik budowy). Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia wykonawcy robót.

II.5) Główny kod CPV: 45262500-6
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45110000-1, 45262311-4, 45320000-6, 45262400-5, 45422000-1, 45260000-7, 45421000-4, 45421100-5, 45400000-1, 45430000-0, 45410000-4, 45431000-7, 45442100-8, 45111291-4, 45233253-7, 45223300-9, 77310000-6, 45000000-7, 45310000-3, 45330000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3909620.25
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/06/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże minimalny obrót na poziomie 4.000.000,00 złotych (cztery miliony złotych) w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, poprzez złożenie w oryginale oświadczenia wykonawcy o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektów kubaturowych (budynków), w tym co najmniej jednego kubaturowego obiektu sportowego,o kubaturze nie mniejszej niż 10.000,00 m3 i wartości brutto nie mniejszej niż 2.000 000,00 PLN wraz z podaniem rodzaju robót budowlanych, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, , przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz, - kierowników robót (min. jedna osoba w branży) posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- oświadczenia wykonawcy o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, - wykazu minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie obiektów kubaturowych (budynków), w tym co najmniej jednego kubaturowego obiektu sportowego, o kubaturze nie mniejszej niż 10.000,00 m3 i wartości brutto nie mniejszej niż 2.000 000,00 PLN wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika do SIWZ. - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami - wg załącznika do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; dokumentacji projektowej – kosztorys pełni jedynie rolę dokumentu pomocniczego służącego do rozliczeń Zamawiającego z dysponentami funduszy zewnętrznych
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 50 000,00 PLN , (słownie: pięćdziesiąttysięcyzłotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: „Wadium - Rozbudowa Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem.” 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60
okres gwarancji na wykonane roboty 25
okres gwarancji na ruchomości niebędące częściami składowymi budynku 10
czas reakcji serwisowej 5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapuWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) Zmiana terminu wykonania zamówienia: a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie; b) wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy c) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy d) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno - prawnych, e) stwierdzenia w czasie wykonywania prac błędów w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji, f) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ppkt a-e); termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. g) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy; 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Zmiana spowodowana zgłoszeniem podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 4) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa 5) Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 6) Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
ZAŁĄCZNIKI
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/10/2016 14:06:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/10/2016 14:06:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/10/2016 14:08:07)
Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego usługa udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2016 roku, oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

   Czarnków , dnia 12.10.2016

Nr sprawy :  SKG.271.1.2016

 INFORMACJA NA PODSTAWIE ART.86 UST 5 PKT 1-3 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004.PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( TEKST JEDNOLITY DZ.U Z 2015 R POZ 2164 ZE ZM.)

1.Przedmiot  zamówienia  :

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2016 roku, oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert  odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 sala Nr 5 ( I piętro) w dniu 11.10.2016 o godz.9,30

3.Kwota jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Bezpośrednio przed otwarciem  ofert zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  w wysokości  449 852,00 PLN

4.Lista złożonych w terminie i otwartych ofert :

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena (PLN)

 Termin wykonania

 Okres 

gwarancji  

Warunki

płatności 

1.

Getin Noble Bank  S.A.
 Ul Przyokopowa
33 01-208 Warszawa

602 774,50

20.06.2030 r.

 nie dotyczy   zg. z SIWZ

2.

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
 Ul. Kościuszki  5 
 64-700 Czarnków

439 855,16

20.06.2030r. 

 nie dotyczy  zg. z SIWZ 

 

Dokumenty dotyczące przynależności  do tej samej grupy kapitałowej .

Wykonawca   w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy   , przekaże zamawiającemu  oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust 1 pkt. 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić  dowody , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji

                                                                                          

                                                                                                       Z -ca Wójta Gminy Czarnków

                                                                                                    /-/    Monika Piotrowska

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/10/2016 15:18:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/10/2016 15:18:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/10/2016 15:18:00)
Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2016 roku, oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Ogłoszenie nr 316507 - 2016 z dnia 2016-10-03 r. Czarnków: Usługa udzielenia kredyt długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2016 roku, oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3, 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 672 552 227, e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
http://www.czarnkowgmina.pl/bip/przetargi/ogloszenia-o-przetargach/aktualne.html
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
http://www.czarnkowgmina.pl/bip/przetargi/ogloszenia-o-przetargach/aktualne.html
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
FAX 672553079
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:

Adres:
Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa udzielenia kredyt długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2016 roku, oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 766 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2016 roku oraz spłatę zobowiązań z tytuł wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Termin spłaty 2017-2030.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 20/06/2030

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz.128 j.t.) lub inny dokument , z którego wynika zezwolenie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art.36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz.128 j.t.) lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie - kserokopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ pkt: 17. Płatność rat kapitałowych w terminach, o którym mowa w pkt. 7 może ulec przesunięciu, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas oznaczony. Wniosek powinien być złożony w banku najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Przesunięcia są możliwe w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanego przez zwiększone wydatki na usuniecie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w przypadku załamania wpływu dochodów budżetowych spowodowanych niekorzystną sytuacją gospodarczą. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może Wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na niezmienionych zasadach określonych w ofercie i umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu raty kapitałowej bank dokona stosownego przeliczenia tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczeniu terminu płatności. Z tytułu wyżej wymienionych czynności opisanych w niniejszym punkcie bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji; 18. W przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanego przez zwiększone wydatki na usuniecie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w przypadku załamania wpływu dochodów budżetowych spowodowanych niekorzystną sytuacją gospodarczą, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej, poprzedzonej stosowną zmianą przez Radę Gminy i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w umowie. Z tytułu przedłużenia terminu spłaty kredytu oprocentowanie kredytu będzie naliczane na zasadach zaproponowanych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji; 19. Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania, jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż wynikających z harmonogramu spłat. Zdarzenie możliwe jest w przypadku osiągnięcia przez zamawiającego dobrego wyniku finansowego potwierdzonego nadwyżką budżetową. Wcześniejsza spłata kapitału wymaga uprzednio złożenia przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia z 7-dniowym wyprzedzeniem do wykonawcy. Wykonawca dokona stosownego przeliczenia spłaty rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku złożonego przez Zamawiającego. Za powyższą czynność wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11/10/2016, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIKI

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XXVI/210/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.

Załącznik Nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku podstaw  do wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SIWZ - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.

 

Dokumenty wskazane w rozdziale 2 ustęp 10 SIWZ

1)      sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za 2010r., 2011r., 2012r., 2013r,  2014r. 2015r. II kw. 2016r.

2)      sprawozdanie Rb-27S - z wykonania dochodów budżetowych za 2010r., 2011r., 2012r., 2013r, 2014r., 2015r., II kw. 2016r.

3)      sprawozdanie Rb - 28S - z wykonania wydatków budżetowych za 2010r., 2011r., 2012r., 2013r., 2014r., 2015r., II kw. 2016r.

4)      sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za rok 2010r., 2011r., 2012r., 2013r., 2014r., 2015r., II kw. 2016r.

5)      sprawozdanie Rb - N o należnościach za rok 2010r., 2011r., 2012r., 2013r., 2014r., 2015r., II kw. 2016r.

6)      opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków: - za 2011r., 2012r., 2013r., 2014r. 2015r.,

7)      opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Czarnków na rok 2012r., 2013r., 2014r., 2015r., 2016r.,

8)      uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XXVI/210/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2016 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;

9)      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Czarnkowie o nie zaleganiu w podatkach przez Urząd Gminy Czarnków;

10)  zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne przez Urząd Gminy Czarnków,

11)  opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gminę Czarnków deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej na 2016 rok;

12)  opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnków;

13)  wykaz jednostek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Czarnków;

14)  zestawienie zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2016r.

15)  informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.

16)  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Gminy Czarnków REGON,

17)  decyzja o Numerze Identyfikacji Podatkowej Gminy Czarnków,

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/10/2016 11:27:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/10/2016 11:27:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/10/2016 11:32:27)
Dokument bez nazwy
Ogłoszenie nr 311439 - 2016 z dnia 2016-09-21 r.
 
 Czarnków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2016 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ według wykazów nr 1, 2, 3, 4.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3, 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 672 552 227, e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowgmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.czarnkowgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2016 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ według wykazów nr 1, 2, 3, 4.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2016 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ według wykazów nr 1, 2, 3, 4. CPV – 09.11.10.00-0, 09.11.14.00-4 Asortyment : - węgiel orzech gat. I typ 31, - miał węglowy gat. I typ 31, - ekogroszek gat. I, - biomasa – brykiet drzewny.

II.5) Główny kod CPV: 09111000-0
Dodatkowe kody CPV:09111400-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 126829.26
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 28/10/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie z art.22 Ustawy – prawo zamówień publicznych
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie z art.22 Ustawy – prawo zamówień publicznych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 95
Termin płatności faktur 5IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapuWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/09/2016 14:12:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/09/2016 14:12:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/09/2016 14:12:57)
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego " Wykonanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kuźnica Czarnkowska".

Czarnków, dnia 08.09.2016 r.

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kuźnica Czarnkowska".

Informacje o projektowanym obiekcie:

- projektowany obiekt wielofunkcyjny składać się będzie z boisk do następujących dyscyplin sportowych: piłka nożna, koszykówka (2 boiska), siatkówka (2 boiska),

- nawierzchnia boiska zostanie ustalona z zamawiającym na wstępnym etapie projektowania,

- wzdłuż dłuższej krawędzi boiska planuje się bieżnię lekkoatletyczną 60 m zakończoną skocznią do skoku w dal, 

- usytuowanie boiska zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym,

- obiekt zlokalizowany będzie na istniejącym rowie melioracyjnym, stąd zaprojektować należy zakrycie rowu umożliwiające swobodny przepływ wód opadowych,

- orientacyjny wymiar boiska - 62x30m + bieżnia ze skocznią,

- zaprojektować należy ogrodzenie obiektu o wys. min. 4m wzdłuż dłuższych krawędzi obiektu oraz piłkochwyty wzdłuż krótszych krawędzi,

- zaprojektować należy instalację oświetleniową obiektu.

 

Zamówienie obejmuje swym zakresem:

 

 1. Złożenie wniosku o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. Opracowanie projektu budowlanego (wersja papierowa - 4 egz., wersja elektroniczna - płyta CD),
 3. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
 6. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii wynikających z przepisów szczególnych i lokalnych uwarunkowań.

 

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)      Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462),

2)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. z 2013 roku poz. 1129);

3)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389).

 

 

 

UWAGA:

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem RYCZAŁTOWYM. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

 

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- terminów wykonania zamówienia

 (wymagany termin realizacji zamówienia - do 20.12.2016 r.)       

 

Przygotowanie i złożenie oferty:

- ofertę złożyć należy na druku dołączonym do niniejszego zapytania cenowego

- ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 19.09.2016 r. do godz. 15:30

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 4 (sekretariat)

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek 

 


Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/09/2016 11:06:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/09/2016 11:06:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/09/2016 11:06:13)
Zapytanie ofertowe na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnków

Czarnków, dnia 1 września 2016 r.

IGROŚ.271.2.15.2016

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNKÓW

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnków.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czarnków

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

NIP: 763-20-91-377, REGON: 570791069,

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnków" w ramach którego zakłada się realizację następujących zadań:

1. Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych.

a) Opracowanie bazy danych winno być poprzedzone wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach znajdujących się na terenie Gminy Czarnków oraz wyliczeniem ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy Czarnków w roku bazowym.

b) Inwentaryzacja winna być sporządzona z wykorzystaniem badania ankietowego (zrealizowanego w ramach w/w zamówienia). Celem opracowania ankiety i przeprowadzenia badania ankietowego wśród mieszkańców gminy w poszczególnych sektorach i obiektach jest uzyskanie danych na temat zużycia energii oraz emisji CO2. Pozyskane dane podczas inwentaryzacji powinny być możliwie jak najdokładniejsze, a sposób sporządzania inwentaryzacji powinien być dokładnie udokumentowany.

c) Na podstawie wykonanej szczegółowej inwentaryzacji źródeł emisji w poszczególnych sektorach, branżach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy należy stworzyć bazę danych zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach. Bazę danych należy wykonać na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych MS Excel z założeniami, wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami oraz w wersji tradycyjnej (papierowej) w formie raportu z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Czarnków (w formie tabeli) jak również przedstawionej w formie graficznej - na kolorowej mapie.

 

 

2. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czarnków.

a) Plan należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej", z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) oraz innymi pokrewnymi przepisami prawa.

b) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie obejmował cały teren Gminy Czarnków, która zajmuje powierzchnię 346 km2, z liczbą mieszkańców 11.330 (wg stanu na 31.12.2015 r.) Plan obejmował będzie wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii.

c) W Planie winny zostać uwzględnione, w szczególności, następujące elementy sektora publicznego i prywatnego:

- budynki, instalacje i urządzenia (budynki usługowe, mieszkalne, oświetlenie publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa),

- transport publiczny i prywatny,

- lokalna produkcja energii elektrycznej,

- planowanie przestrzenne i planowanie transportu,

- zamówienia publiczne w zakresie termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii,

- współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami.

d) Adresatami Planu są:

- Urząd Gminy Czarnków i jednostki pomocnicze (sołectwa),

- Jednostki organizacyjne Gminy Czarnków,

- Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości,

- Lokalni przedsiębiorcy,

- Organizacje pozarządowe.

e) Celem planu jest zainspirowanie adresatów planu do działania na rzecz obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej.

f) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej powinno przyczynić się do zapewnia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, płynące z działań zmniejszających emisje osiągane m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności gospodarki.

g) Plan obejmie zadania zatwierdzone do realizacji przez Zamawiającego w planowanym okresie. W ramach przygotowania projektu planu Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania jego treści z Zamawiającym.

h) Ze względu na pomoc finansową udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie niniejszego planu konieczne jest stosowanie się do wytycznych i reguł opracowanych przez Fundusz, w tym m. in.:

- weryfikacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na podstawie listy sprawdzającej, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

- przekazanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do weryfikacji WFOŚiGW w Poznaniu oraz uzyskanie pozytywnej opinii przez Doradcę energetycznego Funduszu, akceptującej plan

i) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej (4 egzemplarze) wraz z edytowalną wersją elektroniczną (plik MS Word).

j) Całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu, wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.

 

3. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania całego postępowania dotyczącego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnków.

W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) Przygotowania wzorów pism: m.in. ogłoszeń, obwieszczeń, informacji oraz wystąpień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie: uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu; zaopiniowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania.

b) Zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze: podanie projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości; zebranie uwag i ich analiza - rozpatrzenie i uwzględnienie zasadnych uwag.

c) Sporządzenia podsumowania procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

 

W przypadku możliwości uzyskania odstąpienia od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 48 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) na mocy stosownych decyzji organów, o których mowa w art. 57 i 58, do wyceny zakresu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy przyjąć:

- koszt opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania odstąpienia,

- koszt uzyskania odstąpienia.

 

III. OPIS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i unijnymi.

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie za uznany, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem usług - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - polegających na przygotowaniu co najmniej trzech uchwalonych dokumentów opracowania z zakresu ochrony środowiska lub planowania przestrzennego wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym co najmniej jednego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi została wykonana należycie (referencje).

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2016 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), w terminie do dnia 12 września 2016 r.,
do godz. 14.00
z dopiskiem „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnków".

2. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: urzad@czarnkowgmina.pl jako skan dokumentów. W tytule wiadomości należy wpisać: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnków".

3. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, numer telefonu,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

4. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 15 września 2016 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.czarnkowgmina.pl.

 

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena 100%

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.

2. Wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: www.czarnkowgmina.pl

3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w punkcie istotne postanowienia umowy. Jeżeli firma, której oferta zostanie wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

I. Realizacja zgodnie z warunkami ogłoszenia i ofertą.

II. Termin wykonania prac: Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie ostatniego zamówienia strony ustalają na dzień 30 listopada 2016 r. Nieprzekraczalny termin uzyskania pozytywnej opinii przez Doradcę energetycznego WFOŚiGW w Poznaniu - 15 grudnia 2016 r.

Pozostałe zakresy zamówienia zostaną zrealizowane w następujących terminach:

- opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią do dnia: ......................,

- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czarnków do dnia: ..........................,

- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia: .....................,

III. Płatności: Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy każdorazowo po zakończeniu i odebraniu każdego z zakresów określonych w §.................., w terminie do 14 dni od daty protokolarnego ich przekazania oraz wystawienia faktur VAT, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

IV. Kary umowne:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa w § ........., za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wykonania określonego w § ...........,

b) za odstąpienie od umowy w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa w § ..........

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa w § ..........

b) za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, ustawowe odsetki.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania, w przypadku szkody przewyższającej wysokość należnych kar umownych.

V. Na Zamawiającego przechodzą całkowite prawa autorskie wraz z prawami do modyfikacji i przetwarzania wszystkich produktów przedmiotu zamówienia.

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI - do pobrania

1.      Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

2.      Lista sprawdzająca do oceny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

3.      Wzór formularza ofertowego.

4.      Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/09/2016 13:08:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/09/2016 13:08:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/09/2016 13:08:02)
Przetarg nieograniczony na podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej ulicy Szkolnej i ulicy Myśliwskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej
Czarnków: Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej ulicy Szkolnej i ulicy Myśliwskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej

Numer ogłoszenia: 125459 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków , ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnkowgmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej ulicy Szkolnej i ulicy Myśliwskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami, poprzedzone remontem cząstkowym nawierzchni oraz ścinką poboczy z wywozem gruntu. Zakres rzeczowy zamówienia: 1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-emulsyjna na zimno, przy średniej głębokości ubytku 2 cm - powierzchnia ok. 400 m2, 2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco (AC11S), przy średniej głębokości ubytku 4 cm - powierzchnia ok. 100 m2, 3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco (AC11S), przy średniej głębokości wyboju 6 cm - powierzchnia ok. 200 m2, 4) ścinka poboczy - długość 2 x 2.355 m, szerokość 0,8 m, średnia grubość warstwy 15 cm, spadek pobocza 8%, z odwozem gruntu z pobocza, 3768 m2, 5) podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg emulsją asfaltową i grysami - 15.090 m2. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem polegającym na kolejnym rozłożeniu warstwy lepiszcza, warstwy kruszywa o frakcji 8 - 11 mm, warstwy lepiszcza i warstwy kruszywa o frakcji 2 - 5 mm, który należy wykonać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.05.03.08. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy średniej głębokości ubytku 2 cm wykonywany przy zastosowaniu mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno (typu slurry seal). Mieszanka jest sporządzona z kruszywa o ciągłym uziarnieniu, wody, emulsji asfaltowej i dodatków, układana na zimno. Przy kalkulowaniu ceny za 1 m2 ścinki poboczy należy uwzględnić szerokość pobocza 0,8 m, nadanie spadku 8% i wywóz nadmiaru ziemi w miejsca wskazane przez zamawiającego tj. do wyrobiska położonego na końcu odcinka drogi - ulicy Myśliwskiej. Przy kalkulowaniu ceny za 1 m2 remontu cząstkowego należy uwzględnić mechaniczne obcięcie krawędzi oraz mieszankę mineralno-asfaltową AC 11 S dla KR 1 do KR 2 oraz zabiegi obejmujące: a) wypełnienie ubytków - gr. warstwy 4 cm, b) wypełnienie wybojów - gr. warstwy 6 cm . Szczegółowe parametry i wymogi techniczne, technologiczne i jakościowe określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Całkowity zakres przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie i zatwierdzenie przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu oraz ustawienie niezbędnego oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót. 2. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 2 lata, a maksymalny 4 lata. 3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszty przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi wykonawca..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.20.00-5, 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu wykonawca wniesie wadium w wysokości 1.000,00 zł. Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150. Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie można wnieść w kasie Urzędu Gminy Czarnków, pokój nr 3, I piętro w godzinach od 7:30 do 14:30 lub w zamkniętej kopercie razem z ofertą. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jej późniejszy zwrot do wykonawcy bez konieczności rozkompletowania oferty. Dokument wadium ma być we wspólnym opakowaniu z ofertą, jednak nie zszyty z ofertą i nie wpięty do oferty. W przeciwnym wypadku zwrot dokumentu wadium nie będzie możliwy, gdyż zamawiający przechowuje ofertę bez jej naruszania. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę zadania, którego przetarg dotyczy - Wadium - Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej. Zamawiający sprawdza czy wadium wpłynęło na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. W sprawach związanych z wadium i jego zwrotem zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatrzymanie wadium: a) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty (o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na oprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ oraz załączonych dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniającego ten wymóg Wykonawcę, który w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem i wartością zamówienia będącego przedmiotem postępowania tj: - dwa zadania polegające na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości minimum 100.000,00 zł każde. Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz podać rodzaj robót, ich wartość, datę i miejsca wykonania oraz załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły - spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ i treści załączonych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły - spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły - spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, według formuły -spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty, Kosztorys ofertowy sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, na podstawie udostępnionego przez zamawiającego przedmiaru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji jakości - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem, że: a) zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych (zamówienie dodatkowe w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) na zadaniu o wykonanie robót budowlanych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia, b) wystąpiły warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, c) wystąpiły działania siły wyższej, klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, tornada, wichury, ulewy itp., mające wpływ na terminowość robót budowlanych, d) prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub z uzasadnionego powodu przez zamawiającego lub działającego z ramienia inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego, e) zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowanie inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów; Okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy. 2) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy: a) na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub b) z którym zawarto umowę o podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia publicznego, pod warunkiem, że: - wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub - wykonawca wykaże, że samodzielnie spełni warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 3) w zakresie zmiany kierownika budowy, za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego, w przypadku, gdy: a) wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika, nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy zawartej w ramach przedmiotowego zamówienia, jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się koniecznością z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy (rezygnacji), b) zamawiający żąda zmiany kierownika budowy gdy uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy zawartej w ramach przedmiotowego zamówienia bądź unika kontaktu z inwestorem. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu. 4) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy: a)Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę. b) Zmiana spowodowana ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych. 5) Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 6) Dopuszcza się zmianę osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnkowgmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Czarnków Rybaki 3 64-700 Czarnków Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Czarnków Rybaki 3 64-700 Czarnków Pokój nr 4 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


ZAŁĄCZNIKI

SIWZ

1)       Druk oferty - załącznik nr 1

2)       Kosztorys ofertowy - Tabela Elementów Rozliczeniowych - załącznik nr 2

3)       Druk oświadczenia wykonawcy - art. 22 ust.1 - załącznik nr 3

4)       Druk oświadczenia wykonawcy - art. 24 ust. 1 - załącznik nr 4

5)       Druk doświadczenia zawodowego - załącznik nr 5

6)       Projekt umowy z wykonawcą - załącznik nr 6

7)       Przedmiar robót - załącznik nr 7

8)       Druk informacji o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 8

9)       Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - załącznik nr 9 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/07/2016 15:27:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/07/2016 15:27:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/07/2016 15:27:35)
Odpowiedź na zadane pytanie do przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/07/2016 09:46:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/07/2016 09:46:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/07/2016 09:46:21)
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2016/2017
Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2016/2017

Numer ogłoszenia: 101339 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków , ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnkowgmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2016/2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2016/2017.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla każdego z 5 Zadań oddzielnie w wysokości: 1 000,00 zł na Zadanie (słownie: jeden tysiąc złotych) na Zadanie. Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150. Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie wnosi się w kasie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 3, I piętro w godzinach od 7:30 do 14:30. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę zadania, którego przetarg dotyczy - Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2016/2017. Zamawiający sprawdza wpływ wadium na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert, tj. w dniu 06.07.2016 r., do godziny 10:00. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego, a w innej formie - w kasie Urzędu Gminy Czarnków. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. W sprawach związanych z wadium i jego zwrotem zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz przedstawić stosowny dokument na potwierdzenie spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły - spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły - spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły - spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły - spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły - spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie woli Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem formularza oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ . Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wystawiona dla przynajmniej jednej z osób zarządzających firmą wykonawcy. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 4 do SIWZ. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Podpisane oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Czas podstawienia autobusu zastępczego - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1. Zmiana terminu wykonania zamówienia: 1) wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia zgodnie z rozkładem jazdy. 2) Wskutek zmian w planie lekcji i dni nauki szkolnej w placówkach oświatowych objętych przedmiotem zamówienia. 3) Dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy. 4) Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w pkt 1 i 2. Termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 1) Cena Umowna jednostkowa za 1km, pozostaje niezmienna na czas trwania umowy, a jej wartość może ulec zmianie wyłącznie w wyniku zmiany czynników niezależnych od wykonawcy i wpływających znacznie na koszt świadczenia usług transportowych, np. zmiana przepisów dot. podatku od towarów i usług lub znaczna zmiana rynkowych cen paliw, materiałów eksploatacyjnych i ropopochodnych. W przypadku konieczności zastosowania zmiany cen wykonawca lub zamawiający wystąpi pisemnie i uzasadni taką konieczność najpóźniej w terminie 14 dni przed zastosowaniem nowej ceny. 2) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT - jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę. 3) Zmiany w rozkładzie jazdy - zmianom może ulegać długość trasy, ilość przebytych km oraz liczba przewożonych osób w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego, w związku z tym zmianie może ulegać również wysokość zapłaty dla wykonawcy przy zachowaniu niezmiennej stałej umownej stawki za 1 km pracy pojazdu. 3. Zmiana pojazdu i personelu wykonawcy - zmianie może ulec personel oraz pojazd wykonawcy, które zostaną użyte do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 1) Awaria, uszkodzenie, kolizja, sprzedaż, lub inne zdarzenie losowe powodujące konieczność wymiany pojazdu na inny o tożsamych parametrach technicznych wymaganych i określonych w SIWZ. 2) Zmiana zatrudnienia, choroba lub inne przyczyny losowe wymuszające na wykonawcy dokonanie zmiany zatrudnionego personelu, przy zachowaniu tożsamych kwalifikacji zawodowych i uprawnień dla osób personelu zatrudnianych zamiennie. 4. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, itp).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnkowgmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Czarnków Rybaki 3 64-700 Czarnków Pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Czarnków Rybaki 3 64-700 Czarnków Pokój nr 4 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność wykonawcy na trasie: Czarnków / Walkowice / Romanowo Górne / Romanowo Dolne / Osuch / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg ok. 111 km..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Czas podstawienia autobusu zastępczego - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 2 - świadczenie usług transportowych pojazdami (3 autobusy powyżej 20 miejsc) stanowiącymi własność wykonawcy na trasach: a) Pojazd wykonawcy nr 1 - Czarnków / Białężyn / Grzępy / Śmieszkowo / Huta / Gębice / Sobolewo / Gębice / Huta / Komorzewo / Huta / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 128 km. b) Pojazd wykonawcy nr 2 - Czarnków / Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice / Gębice ZSS i DPS / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 74 km. c) Pojazd wykonawcy nr 3 - Czarnków / Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 87 km. Razem dzienny przebieg: a) + b) + c) = ok. 289 km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Czas podstawienia autobusu zastępczego - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 3 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność wykonawcy na trasie: Czarnków / Śmieszkowo / Pianówka / Góra n/Notecią / Ciszkowo / Mikołajewo / Gulcz / Rosko / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny średni przebieg pojazdu ok. 131 km..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Czas podstawienia autobusu zastępczego - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie Nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 4 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność wykonawcy na trasie: Czarnków / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Zofiowo /Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 48 km..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Czas podstawienia autobusu zastępczego - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie Nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 5 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus BUS do 20 miejsc) stanowiącym własność wykonawcy na trasie: a) Czarnków / Śmieszkowo / Pianówka / Zofiowo / Bukowiec / Jędrzejewo / Pomorska Wola / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Zofiowo (waga) / Romanowo Dolne / Śmieszkowo / Gębice / Sobolewo - przywozy i odwozy (kurs z uczniami niepełnosprawnymi). b) Gębice / Sobolewo / Gębiczyn / Paliszewo / Huta / Gębice - przywozy i odwozy. Razem średni dzienny przebieg pojazdu: a) + b) = ok. 224 km..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Czas podstawienia autobusu zastępczego - 5SIWZ

Załączniki

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie Wykonwacy

3. Wykaz personelu

4. Wykaz pojazdów

5. Rozkład jazdy autobusów

6. Projekt umowy

7. Regulamin dowozów

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/06/2016 13:51:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/06/2016 13:51:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/06/2016 13:53:04)
Przetarg nieograniczony na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie
Czarnków: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie

Numer ogłoszenia: 92829 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków , ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnkowgmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przewidywanych robót obejmuje: - budowa ścieżki pieszo-rowerowej z kruszywa naturalnego - pospółki, w obrzeżach betonowych, - nawierzchnia z kruszywa naturalnego - pospółki, grubość 20 cm układana w dwóch warstwach, warstwa dolna 12 cm, warstwa górna 8 cm, - odcinek długości 836 m, - szerokość ścieżki 2,00 m, - zjazdy, - przepust. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje także: - organizację terenu budowy, - pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, - dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, - wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez projektanta pana Ryszarda Burdajewicza, - wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, - wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, - zapewnienie wykwalifikowanej osoby odpowiedzialnej za realizację budowy - kierownika budowy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Zamawiający przekaże wykonawcy zatwierdzone projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych oraz projekt stałej organizacji ruchu..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu wykonawca wniesie wadium w wysokości 3.000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ oraz załączonych dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniającego ten wymóg Wykonawcę, który w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem i wartością zamówienia będącego przedmiotem postępowania tj: - dwie roboty budowlane branży drogowej, z których każda polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg lub ścieżek rowerowych w technologii tożsamej z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 200.000,00 zł w odniesieniu do każdej roboty. Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz podać rodzaj robót, ich wartość, datę i miejsca wykonania oraz z załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ i treści załączonych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ stanie według formuły -spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty, Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie udostępnionego przez zamawiającego przedmiaru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - OKRES GWARANCJI JAKOŚCI - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy, w tym kary umowne określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Umowę zawiera się na czas oznaczony. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem, że: a) zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych (zamówienie dodatkowe w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) na zadaniu o wykonanie robót budowlanych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia, b) wystąpiły nietypowe dla danej pory roku warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, c) wystąpiły działania siły wyższej, klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, tornada, wichury, ulewy itp., mające wpływ na terminowość robót budowlanych, d) prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub z uzasadnionego powodu przez zamawiającego lub działającego z ramienia inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego, e) zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowanie inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów; Okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy. 2) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy: a) na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub b) z którym zawarto umowę o podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia publicznego, pod warunkiem, że: - wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub - wykonawca wykaże, że samodzielnie spełni warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 3) w zakresie zmiany kierownika budowy, za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego, w przypadku, gdy: a) wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika, nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy zawartej w ramach przedmiotowego zamówienia, jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się koniecznością z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy (rezygnacji), b) zamawiający żąda zmiany kierownika budowy gdy uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy zawartej w ramach przedmiotowego zamówienia bądź unika kontaktu z inwestorem. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy: Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). Dopuszcza się zmianę osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnkowgmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Czarnków Rybaki 3 64 - 700 Czarnków Pokój nr 9 I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Czarnków Rybaki 3 64 - 700 Czarnków Pokój nr 4 - I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ

Załączniki

1. Druk oferty

2. Kosztorys ofertowy

3. Druk oświadczenie art. 22 ust.1

4. Druk oświadczenie art. 22 ust.1

5. Doświadczenie zawodowe

6. Projekt umowy

7. Przedmiar robót

8. Druk informacji o grupie kapitałowej

9. Projekt budowlany

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/06/2016 15:36:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/06/2016 15:36:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/06/2016 15:36:43)
Przetarg nieograniczony przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie (Kociołki)
Czarnków: Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie (Kociołki)

Numer ogłoszenia: 90887 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków , ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie (Kociołki).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przewidywanych robót obejmuje: - budowa drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego granitowego łamanego, - odcinek długości 808 m, - szerokość jezdni utwardzonej 5m, - podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego granitowego frakcji 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr. 15 cm po zagęszczeniu, układana rozkładarką do kruszywa, - nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego granitowego frakcji 0-31,5 mm, warstwa grubości 8 cm po zagęszczeniu, układana rozkładarką do kruszywa, - pobocze strona prawa, szerokość 2,5 m, wzmocnione kruszywem naturalnym - pospółką stabilizowanym mechanicznie, grubość 15 cm, - pobocze strona lewa, szerokość 0,75 m, gruntowe, - rów strona lewa. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje także: - opracowanie przez wykonawcę i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych, - organizację terenu budowy, - pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, - dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, - wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez projektanta pana Bolesława Mierzwę, - wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, - wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, - zapewnienie wykwalifikowanej osoby odpowiedzialnej za realizację budowy - kierownika budowy, Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu wykonawca wniesie wadium w wysokości 6.000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ oraz załączonych dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniającego ten wymóg Wykonawcę, który w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem i wartością zamówienia będącego przedmiotem postępowania tj: - dwie roboty budowlane branży drogowej, z których każda polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg o wartości minimum 280.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz podać rodzaj robót, ich wartość, datę i miejsca wykonania oraz z załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ i treści załączonych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ stanie według formuły -spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Wypełniony i podpisany formularz oferty, -Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie udostępnionego przez zamawiającego przedmiaru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji jakości - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy, w tym kary umowne określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Umowę zawiera się na czas oznaczony. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem, że: a) zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych (zamówienie dodatkowe w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) na zadaniu o wykonanie robót budowlanych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia, b) wystąpiły nietypowe dla danej pory roku warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, c) wystąpiły działania siły wyższej, klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, tornada, wichury, ulewy itp., mające wpływ na terminowość robót budowlanych, d) prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub z uzasadnionego powodu przez zamawiającego lub działającego z ramienia inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego, e) zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowanie inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów; Okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy. 2) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy: a) na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub b) z którym zawarto umowę o podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia publicznego, pod warunkiem, że: - wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub - wykonawca wykaże, że samodzielnie spełni warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 3) w zakresie zmiany kierownika budowy, za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego, w przypadku, gdy: a) wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika, nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy zawartej w ramach przedmiotowego zamówienia, jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się koniecznością z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy (rezygnacji), b) zamawiający żąda zmiany kierownika budowy gdy uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy zawartej w ramach przedmiotowego zamówienia bądź unika kontaktu z inwestorem. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy: Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). Dopuszcza się zmianę osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnkowgmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Czarnków Rybaki 3 64-700 Czarnków Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Czarnków Rybaki 3 64-700 Czarnków Pokój nr 4 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI:

1. Druk oferty

2. Kosztorys ofertowy

3. Druk oświadczenie art. 22 ust.1

4. Druk oświadczenie art. 24 ust.1

5. Doświadczenie zawodowe

6. Projekt umowy

7. Przedmiar robót

8. Informacja o grupie kapitałowej

9. Projekt budowlany

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/06/2016 08:49:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/06/2016 09:35:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/06/2016 10:09:59)
Przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2016 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków , ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnkowgmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2016 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2016 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków. Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w Załącznik nr 2 (Wykazy nr 1-3) do niniejszej specyfikacji. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek, wymienionych w Załączniku nr 2 (Wykazy nr 1-3), określającym rodzaj, ilość, parametry opału oraz adres i miejsce dostawy i nazwę Odbiorcy - dane do wystawienia Faktury.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.11.00-0, 09.11.14.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz przedstawić stosowny dokument na potwierdzenie spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik do oferty z obliczeniem cen dla poszczególnych sortymentów opału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy, w tym kary umowne określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1. Zmiana terminu wykonania zamówienia: 1) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie; 2) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek uzasadnionego wstrzymania robót przez zamawiającego; 3) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy; 4) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w pkt 1 i 2. Termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 1) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnkowgmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Czarnków Rybaki 3 64-700 Czarnków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Czarnków Rybaki 3 64-700 Czarnków Sekretariat pok 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI:

1. Siwz

2. Druk oferty wraz załącznikiem

3. Zestawienie BIOMASY

4. Zestawienie MIAŁ

5. Zestawienie ORZECH

6. Druk oświadczenia oferenta-art.22

7. Druk oświadczenia oferenta-art.24

8. Projekt umowy z Wykonawcą

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/01/2016 15:19:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/01/2016 15:19:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/01/2016 14:37:43)
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białężyn, Os. Polne".

Czarnków, dnia 05.01.2016 r.

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białężyn, Os. Polne".

Informacje o projektowanej drodze:

- zakres robót: przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną,

- nr ewidencyjny działki drogowej 70/8 i 69/1,

- przebieg drogi: od drogi powiatowej nr 1351P do działki o nr ewidencyjnym 68/18, położonej na końcu Osiedla Polnego,

- orientacyjna długość odcinka: około 520 m,

- obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Zamówienie obejmuje swym zakresem:

 

 1. Mapy sytuacyjno-wysokościowe,
 2. Opracowanie projektu budowlanego (wersja papierowa - 4 egz., wersja elektroniczna - płyta CD),
 3. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
 6. Opracowanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniach drogi gminnej z innymi drogami,
 7. Opracowanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu  i oznakowania na czas prowadzenia robót drogowych,
 8. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii wynikających z przepisów szczególnych i lokalnych uwarunkowań.

 

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)      Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462),

2)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. z 2013 roku poz. 1129);

3)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389).

 

 

 

 

 

UWAGA:

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem RYCZAŁTOWYM. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

 

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- terminów wykonania zamówienia

 (wymagane terminy realizacji zamówienia:

- uzgodniony projekt budowlany w formie do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z kosztorysem inwestorskim, informacją bioz, oraz stwior  - do 29.02.2016 r.

- zatwierdzony projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniach drogi gminnej z innymi drogami,

zatwierdzony projektu organizacji ruchu  i oznakowania na czas prowadzenia robót drogowych - do 29.04.2016 r.),

                                                                           

Przygotowanie i złożenie oferty:

- ofertę złożyć należy na druku dołączonym do niniejszego zapytania cenowego

- ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 15.01.2016 r. do godz. 15:30

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 4 (sekretariat)

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

 

 

 

 

                                                                                              ........................................................  

(podpis  Wójta  Gminy - Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

Załączniki:


1.      Druk oferty,

2.      Wzór umowy ,

3.      Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem drogi.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/01/2016 15:08:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/01/2016 15:13:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/01/2016 15:13:15)
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica".

Czarnków, dnia 05.01.2016 r.

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica".

Informacje o projektowanej drodze:

- zakres robót: przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną,

- nr ewidencyjny działki drogowej 1,

- przebieg drogi: od drogi wojewódzkiej nr 509 do działki o nr ewidencyjnym 211/1, położonej w Średnicy nr 28,

- orientacyjna długość odcinka: około 950 m,

- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Zamówienie obejmuje swym zakresem:

 

 1. Mapy sytuacyjno-wysokościowe,
 2. Opracowanie projektu budowlanego (wersja papierowa - 4 egz., wersja elektroniczna - płyta CD),
 3. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
 6. Opracowanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniach drogi gminnej z innymi drogami,
 7. Opracowanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu  i oznakowania na czas prowadzenia robót drogowych,
 8. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii wynikających z przepisów szczególnych i lokalnych uwarunkowań.

 

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)      Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462),

2)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. z 2013 roku poz. 1129);

3)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389).

 

 

 

 

 

UWAGA:

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem RYCZAŁTOWYM. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

 

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- terminów wykonania zamówienia

 (wymagane terminy realizacji zamówienia:

- uzgodniony projekt budowlany w formie do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z kosztorysem inwestorskim, informacją bioz, oraz stwior  - do 29.02.2016 r.

- zatwierdzony projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniach drogi gminnej z innymi drogami,

zatwierdzony projektu organizacji ruchu  i oznakowania na czas prowadzenia robót drogowych - do 29.04.2016 r.),

                                                                           

Przygotowanie i złożenie oferty:

- ofertę złożyć należy na druku dołączonym do niniejszego zapytania cenowego

- ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 15.01.2016 r. do godz. 15:30

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 4 (sekretariat)

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

 

 

 

 

                                                                                              ........................................................  

(podpis  Wójta  Gminy - Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

Załączniki:


1.      Druk oferty,

2.      Wzór umowy ,

3.      Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem drogi.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/01/2016 15:08:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/01/2016 15:12:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/01/2016 15:12:55)
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarbia, Os. Polne".

Czarnków, dnia 05.01.2016 r.

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarbia, Os. Polne".

Informacje o projektowanej drodze:

- zakres robót: przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną,

- nr ewidencyjny działki drogowej 40 i 41/2,

- przebieg drogi: od drogi wojewódzkiej nr 183 do działki o nr ewidencyjnym 28/1, położonej na Os. Polnym nr 10,

- orientacyjna długość odcinka: około 1200 m,

- obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Zamówienie obejmuje swym zakresem:

 

 1. Mapy sytuacyjno-wysokościowe,
 2. Opracowanie projektu budowlanego (wersja papierowa - 4 egz., wersja elektroniczna - płyta CD),
 3. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
 6. Opracowanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniach drogi gminnej z innymi drogami,
 7. Opracowanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu  i oznakowania na czas prowadzenia robót drogowych,
 8. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii wynikających z przepisów szczególnych i lokalnych uwarunkowań.

 

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)      Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462),

2)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. z 2013 roku poz. 1129);

3)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389).

 

 

 

 

 

UWAGA:

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem RYCZAŁTOWYM. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

 

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- ostatecznego terminu wykonania zamówienia (wymagany termin realizacji zamówienia do 29.02.2016 r.),

                                                                           

Przygotowanie i złożenie oferty:

- ofertę złożyć należy na druku dołączonym do niniejszego zapytania cenowego

- ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 15.01.2016 r. do godz. 15:30

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 4 (sekretariat)

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

 

 

 

 

                                                                                               ........................................................  

(podpis  Wójta  Gminy - Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

Załączniki:


1.      Druk oferty,

2.      Wzór umowy ,

3.      Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem drogi.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/01/2016 15:08:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/01/2016 15:10:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/01/2016 15:10:19)
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ulica Słoneczna”.

Czarnków, dnia 05.01.2016 r.

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ulica Słoneczna".

Informacje o projektowanej drodze:

- zakres robót: przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną,

- nr ewidencyjny działki drogowej 323,

- przebieg drogi: od drogi powiatowej nr 1345P do działki o nr ewidencyjnym 445, położonej przy ul. Słonecznej nr12,

- orientacyjna długość odcinka: około 920 m,

- obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Zamówienie obejmuje swym zakresem:

 

 1. Mapy sytuacyjno-wysokościowe,
 2. Opracowanie projektu budowlanego (wersja papierowa - 4 egz., wersja elektroniczna - płyta CD),
 3. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
 6. Opracowanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniach drogi gminnej z innymi drogami,
 7. Opracowanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu  i oznakowania na czas prowadzenia robót drogowych,
 8. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii wynikających z przepisów szczególnych i lokalnych uwarunkowań.

 

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)      Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462),

2)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. z 2013 roku poz. 1129);

3)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389).

 

 

 

 

 

UWAGA:

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem RYCZAŁTOWYM. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

 

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- terminów wykonania zamówienia

 (wymagane terminy realizacji zamówienia:

- uzgodniony projekt budowlany w formie do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z kosztorysem inwestorskim, informacją bioz, oraz stwior  - do 29.02.2016 r.

- zatwierdzony projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniach drogi gminnej z innymi drogami,

zatwierdzony projektu organizacji ruchu  i oznakowania na czas prowadzenia robót drogowych - do 29.04.2016 r.),

                                                                           

Przygotowanie i złożenie oferty:

- ofertę złożyć należy na druku dołączonym do niniejszego zapytania cenowego

- ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 15.01.2016 r. do godz. 15:30

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 4 (sekretariat)

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

 

 

 

 

                                                                                              ........................................................  

(podpis  Wójta  Gminy - Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

Załączniki:


1.      Druk oferty,

2.      Wzór umowy ,

3.      Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem drogi.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/01/2016 15:08:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/01/2016 15:09:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/01/2016 15:09:59)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż autobusu marki Autosan H9-21

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515).

 

NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN H9-21, ROK PRODUKCJI 1989, NR REJESTRACYJNY PIA 415P - AUTOBUS SZKOLNY- STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY CZARNKÓW

 

1.Nazwa siedziba Sprzedającego:

  

   Gmina Czarnków

   64-700 Czarnków

   Ul. Rybaki 3

   tel. 67 255 22 27, Fax. 67 255 30 79

   e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

   www.czarnkowgmina.pl

 

2. Przedmiot przetargu:

 

Autobus Marki AUTOSAN model H9-21 - autobus szkolny

Rok produkcji: 1989

Kolor: pomarańczowy

Numer rejestracyjny:  PIA 415P

Numer nadwozia VIN: 650395

Pojemność silnika: 6540 cm3

Data pierwszej rejestracji: 27.06.1989 r.

Ilość miejsc: 39 siedzących + 12 stojących

Stan licznika: 386331 km

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Przegląd techniczny ważny do: 12.06.2015 r.

Ubezpieczenie OC ważne do: 26.02.2016 r.

Stan techniczny pojazdu:

- pojazd sprawny, jeżdżący

- rama, kratownica nośna i poszycie nadwozia ze śladami korozji powierzchniowych oraz punktów konstrukcyjnych,

- powłoka lakierowa - matowa z oznakami korozji i zarysowań,

- silnik kompletny, z niewielkimi nieszczelnościami,

- luzy drążka zmiany biegów,

- luzy układu kierowniczego,

- bębny i szczęki hamulcowe do naprawy,

- opony rozmiar 10Rx22,5 bezdętkowe, stan średni 50% zużycia bieżnika,

- tachograf sprawny.

 

3. Tryb przetargu:

Przetarg ofertowy pisemny.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty z jedną ceną.   

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej                     wg Załącznika nr 1.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1)    zostanie złożona po wyznaczonym terminie,

2)    przez oferenta który nie wniósł wadium,

3)    nie zawiera poprawnych danych, dokumenty są niekompletne, nieczytelne bądź budzą wątpliwości, a oferent wezwany do wyjaśnienia i ich uzupełnienia nie dokonał tej czynności.

4)    cena ofertowa będzie niższa od ceny wywoławczej plus jednokrotne postąpienie ceny.

 

4.Cena wywoławcza autobusu:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę: 4500,00 zł brutto (słownie: czterytysiącepięćset i 00/100 złotych brutto).

Przystępujący do przetargu winni okazać dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 450,00 zł (słownie: czterystapięćdziesiąt i 00/100 złotych).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Czarnków w terminie do dnia 22.12.2015 r., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu wadium na konto) Bank Spółdzielczy w Czarnkowie nr konta: 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 lub w kasie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, w terminie j.w. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.

Do oferty należy dołączyć kopie wniesienia wadium.

Minimalne postąpienie ceny ofertowej wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt i 00/100 złotych).

 

5.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Sprzedającego - Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3 - Sekretariat - pokój nr 4, lub przesłać pocztą na jego adres w terminie do 22.12.2015 r. do godz. 10:00.

Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta na zakup AUTOBUSU AUTOSAN H9-21 ROK PRODUKCJI 1989 - AUTOBUS SZKOLNY".

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia dodatkowych ofert, z ceną postąpienia nie niższą niż 50 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie złożenia dodatkowych ofert.

 

6.Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pok. nr 5 w dniu 22.12.2015 r. o godz.10.15.

 

7.Informacje na temat pojazdu i przetargu oraz miejsce i termin gdzie można obejrzeć przedmiot przetargu:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, Pn.-Pt., godz. 7.30-15.30, tel/fax. 67 253 02 85

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne do pobrania w siedzibie Sprzedającego i na stronie internetowej Sprzedającego www.czarnkowgmina.pl zakładka ‘Przetargi Aktualne'.

 

8.Inne informacje

 

1)  Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.

2) Data podpisania umowy kupna - sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna - sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

4) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i uzyskaniu potwierdzenia wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.

5) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania żadnej oferty i bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/12/2015 14:37:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/12/2015 14:38:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/12/2015 14:38:02)
Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż autobusu marki Autosan H9-21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515).

 

NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN H9-21, ROK PRODUKCJI 1989, NR REJESTRACYJNY PIA 415P - AUTOBUS SZKOLNY- STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY CZARNKÓW

 

1.Nazwa siedziba Sprzedającego:

  

   Gmina Czarnków

   64-700 Czarnków

   Ul. Rybaki 3

   tel. 67 255 22 27, Fax. 67 255 30 79

   e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

   www.czarnkowgmina.pl

 

2. Przedmiot przetargu:

 

Autobus Marki AUTOSAN model H9-21 - autobus szkolny

Rok produkcji: 1989

Kolor: pomarańczowy

Numer rejestracyjny:  PIA 415P

Numer nadwozia VIN: 650395

Pojemność silnika: 6540 cm3

Data pierwszej rejestracji: 27.06.1989 r.

Ilość miejsc: 39 siedzących + 12 stojących

Stan licznika: 386331 km

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Przegląd techniczny ważny do: 12.06.2015 r.

Ubezpieczenie OC ważne do: 26.02.2016 r.

Stan techniczny pojazdu:

- pojazd sprawny, jeżdżący

- rama, kratownica nośna i poszycie nadwozia ze śladami korozji powierzchniowych oraz punktów konstrukcyjnych,

- powłoka lakierowa - matowa z oznakami korozji i zarysowań,

- silnik kompletny, z niewielkimi nieszczelnościami,

- luzy drążka zmiany biegów,

- luzy układu kierowniczego,

- bębny i szczęki hamulcowe do naprawy,

- opony rozmiar 10Rx22,5 bezdętkowe, stan średni 50% zużycia bieżnika,

- tachograf sprawny.

 

3. Tryb przetargu:

Przetarg ofertowy pisemny.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty z jedną ceną.   

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej                     wg Załącznika nr 1.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1)    zostanie złożona po wyznaczonym terminie,

2)    przez oferenta który nie wniósł wadium,

3)    nie zawiera poprawnych danych, dokumenty są niekompletne, nieczytelne bądź budzą wątpliwości.

4)    cena ofertowa będzie niższa od ceny wywoławczej.

 

4.Cena wywoławcza autobusu:

Cenę wywoławczą ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy pojazdów  w wysokości: 5000,00 zł brutto (słownie: pięćtysięcy i 00/100 złotych brutto).

Przystępujący do przetargu winni okazać dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100 złotych).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Czarnków w terminie do dnia 14.12.2015 r., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu wadium na konto) Bank Spółdzielczy w Czarnkowie nr konta: 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 lub w kasie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, w godz. 7.30 do 14.30. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.

Do oferty należy dołączyć kopie wniesienia wadium.

Minimalne postąpienie ceny ofertowej wynosi 100,00 zł (słownie: sto i 00/100 złotych).

 

5.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Sprzedającego - Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3 - Sekretariat - pokój nr 4, lub przesłać pocztą na jego adres w terminie do 14.12.2015 r. do godz. 10:00.

Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta na zakup AUTOBUSU AUTOSAN H9-21 ROK PRODUKCJI 1989 - AUTOBUS SZKOLNY".

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia dodatkowych ofert, z ceną postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie złożenia dodatkowych ofert.

 

6.Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pok. nr 5 w dniu 14.12.2015 r. o godz.10.15.

 

7.Informacje na temat pojazdu i przetargu oraz miejsce i termin gdzie można obejrzeć przedmiot przetargu:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, Pn.-Pt., godz. 7.30-15.30, tel/fax. 67 253 02 85

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania dostępne w siedzibie Sprzedającego i na stronie internetowej Sprzedającego www.czarnkowgmina.pl zakładka ‘Przetargi Aktualne'.

 

8.Inne informacje

1)  Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.

2) Data podpisania umowy kupna - sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna - sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

4) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i uzyskaniu potwierdzenia wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.

5) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania żadnej oferty i bez podania przyczyny. 

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/12/2015 11:13:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/12/2015 11:14:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/12/2015 10:08:41)
Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na realizacje usługi pn.: ,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czarnków n lata 2016 - 2019 ".

 

Czarnków, dnia 23.11.2015 r.

 

                                                                                  Do wszystkich zainteresowanych  Wykonawców

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na realizacje usługi pn.: ,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czarnków n lata 2016 - 2019 ".

 

            W związku z zapytaniami Wykonawców do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia wg niżej przedstawionej treści:

Pytanie 1.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie składki minimalnej w ubezpieczeniu auto casco w wysokości 250 zł?

 Odpowiedź 1. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2.Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 01.12.2015 r.

Odpowiedź 2. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 3.Prosimy o skrócenie terminu wykonania zamówienia do 36 miesięcy.

Odpowiedź 3. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 4.Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o podanie liczby miejsc w pojazdach tam gdzie nie zostały one podane.

Odpowiedź 4. Poniżej informacje o liczbie miejsc w pojazdach:

PIA976E    -  6 miejsc

PCTN203  -   6 miejsc

PAE0092   -   6 miejsc

PIB590S    -   6 miejsc

PCTG581  -    6 miejsc

PCT27TG  -    6 miejsc

PCT44326  -   9 miejsc

 

Pytanie 5.Prosimy o informację w odniesieniu do pojazdu AUTOSAN (autobus) czy pojazd jest wykorzystywany na trasach międzynarodowych, czy też porusza się tylko na terenie Gminy

Odpowiedź 5. Przedmiotowy pojazd AUTOSAN porusza się tylko na terenie Gminy.

 

Pytanie 6.W odniesieniu do ryzyka Auto Casco prosimy o zmianę  zapisu - „Koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości minimum 2.000,- zł ..." na „Koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia pojazdu jednak nie więcej niż 1.000,- zł"

Odpowiedź 6. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 7. Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o informacje dotyczącą zamontowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź 7.

PIA976E    -  alarm w garażu  + zamki w pojeździe

PCTN203  -  metalowa brama na klucz + zamki w pojeździe

PAE0092   -  alarm w garażu + zamki w pojeździe

PIB590S    -  metalowa brama na klucz + zamki w pojeździe

PCTE151   -  garaż zamykany + zamki w pojeździe

PCTG581  -   alarm w garażu + zamki w pojeździe

PIB572S    -   garaż zamykany + zamki w pojeździe

PCT27TG  -   alarm w garażu + zamki w pojeździe

PCT44326  -  brama otwierana pilotem + zamki w pojeździe

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/11/2015 12:43:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/11/2015 12:44:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/11/2015 12:44:29)
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego na okres od 01.01.2016-31.12.2019
 
 
 
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego na okres od 01.01.2016-31.12.2019

Numer ogłoszenia: 308386 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków , ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnkowgmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego na okres od 01.01.2016-31.12.2019.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, oraz ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali Wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali Wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali Wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty. 2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załączonym wzorem - oświadczenie Wykonawcy nr 3. Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum, koasekuracja). 1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 składa i podpisuje ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wszyscy Wykonawcy składają i podpisują oświadczenie łącznie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć odrębnie: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie do treści art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności