Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny » Rok 2014

Podatek rolny za rok 2014
PODATEK ROLNY:
 
 
Wzory poniższych formularzy mają zastosowanie do zmian stanowiących podstawę wymiaru podatków poczynając od roku podatkowego 2014.
 


Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin:
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

INFORMACJA

 

Podatek rolny na 2014 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm)

 

Podatek rolny na 2014 rok ustalony jest wg. wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów  poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z  2013 r. poz.814), która wynosi 69,28 zł za 1 dt.

Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 r. Rady Gminy Czarnków z dnia 28 października 2013 r. obniżono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czarnków na kwotę 54,16 zł za 1 dt

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów  poprzedzający kwartał poprzedzających rok podatkowy 2014

 

- od 1ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów  poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha przeliczeniowy - 2,5q x 54,16 = 135,40 zł

- za 1 ha fizyczny - 5q x 54,16 = 271,80 zł

 

Terminy płatności podatku rolnego obowiązują ustawowe.

 

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/11/2013 08:24:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/11/2013 09:09:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/11/2013 09:51:00)