Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia » Pozostałe ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

O G Ł O S Z E N I E

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna:

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

LZS Gryf Zofiowo, Zofiowo 53A

 

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

55.000,00

2.

 

LZS „Wenus" Jędrzejewo,                   Jędrzejewo 73

 

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

62.500,00

3.

 

Klub Sportowy  „Sokół" Gębice,

Gębice ul. Szkolna 16

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

48.500,00

 

4.

 

 

Klub Sportowy „Błękitni

Kuźnica Czarnkowska, ul. Spokojna 24

 

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

29.000,00

 

Razem:

 

195.000,00

 

 

 

Czarnków, 18.02.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/02/2019 18:47:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/02/2019 18:46:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/02/2019 18:46:52)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 51/2019

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 18 lutego 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

             Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Przyznaje się dotacje następującym organizacjom pozarządowym:

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna:

1) LZS Gryf Zofiowo - 55.000,00 zł.

2) LZS „Wenus" Jędrzejewo - 62.500,00 zł;

3) Klub Sportowy „Sokół" Gębice - 48.500,00 zł;

4) Klub Sportowy „Błękitni" Kuźnica Czarnkowska - 29.000,00 zł;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czarnków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Czarnków z dnia 18 lutego 2019 r. - skan

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/02/2019 18:40:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/02/2019 18:41:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/02/2019 18:41:06)
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury kontroli spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych na terenie gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/02/2019 13:52:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/02/2019 13:58:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/02/2019 13:58:13)
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy

 

Zarządzenie Nr 49/2019

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 12 lutego 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy.

 

             Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 6 grudnia 2018  r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zarządza się,  co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków ogłoszonych w otwartym konkursie ofert w dniu 30 stycznia 2019 r. w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komisji: Joanna Mazur - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 2. Sekretarz Komisji: Agnieszka Wiśniewska - Podinspektor ds. Promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Członkowie Komisji: Henryk Siemieniewski - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 2. Ustala się regulamin prac Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Czarnków po zapoznaniu się z dokumentacją konkursu.

§ 4. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarządzenie - skan

Załącznik do zarządzenia skan

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/02/2019 15:18:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/02/2019 15:19:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/02/2019 15:19:47)
Informacja o przebiegu konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Czarnków

Czarnków, dnia 21 styczeń 2019 r.

 

INFORMACJA

o przebiegu konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Czarnków

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) do kompetencji Rady Gminy należy nadanie gminnym jednostkom pomocniczym statutów określających organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XXXI/237/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czarnków Wójt Gminy Czarnków Zarządzeniem Nr 34/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków ogłosił przeprowadzenie w okresie od dnia 4 stycznia 2019 r. do dnia 21 stycznia 2019 r. konsultacji społecznych, których celem było zebranie uwag i opinii dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków.

Proponowana zmiana w statutach sołectw dotyczyła otrzymania przez § 21 ust. 3 nowego brzmienia: „3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.".

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujący sposób:

Projekt uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutu sołectwa został przekazany sołtysom wraz z formularzami ankiety do konsultacji z mieszkańcami sołectwa poprzez umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń i dystrybucję formularzy ankiety.

Zostało przeprowadzone badanie uwag i opinii poprzez umieszczenie projektu uchwał Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków wraz z formularzem ankiety do konsultacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przyjmowanie uwag i opinii dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutów sołectw następowało poprzez złożenie wypełnionego formularza ankiety do konsultacji stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, lub w formie elektronicznej na adres: urzad@czarnkowgmina.pl w terminie od 4 stycznia 2019 roku do 21 stycznia 2019 roku.

W wyznaczonym terminie przyjęto 94 wypełnione formularze ankiety do konsultacji. Odpowiedzi w 94 ankietach zawierały opinie za przyjęciem zmiany w statutach sołectw dotyczącej 5-letniej kadencji sołtysa i rady sołeckiej.

Dodatkowo w 39 ankietach zaproponowano nowe brzmienie przepisu dotyczącego liczby członków rady sołeckiej od 3 do 11.

W okresie konsultacji społecznych w dniu 15 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie Wójta Gminy Czarnków z sołtysami, na którym sołtysi zaproponowali, aby brzmienie przepsiu dotyczącego 5-letniej kadencji sołtysa i rady sołeckiej nieokreślało ścisle 5-letniego okresu, a jedynie zapis o tym, iż kadencja sołtysa i rady sołeckiej jest równa kadencji rady gminy.

Niniejsza informacja o przebiegu konsultacji społecznych zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Czarnków, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/02/2019 14:52:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/02/2019 14:53:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/02/2019 14:55:08)
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 44/2019

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 06 lutego 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy.

 

        Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 6 grudnia 2018  r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zarządza się,  co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków ogłoszonych w otwartym konkursie ofert w dniu 23 stycznia 2019 r. w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komisji: Mariusz Grzegorek - Sekretarz Gminy Czarnków.
 2. Sekretarz Komisji: Agnieszka Wiśniewska - Podinspektor ds. Promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Członkowie Komisji: Henryk Siemieniewski - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 2. Ustala się regulamin prac Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Czarnków po zapoznaniu się z dokumentacją konkursu.

§ 4. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

SKAN ZARZĄDZENIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/02/2019 14:44:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/02/2019 14:45:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/02/2019 14:45:58)
Zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/02/2019 20:44:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/02/2019 20:46:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/02/2019 15:20:00)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków

OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 r. z zakresu:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

-        posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

-        nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

-        wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2019 r., godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 4  lub drogą pocztową  na adres:

            Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

       

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (67) 253 02 84 

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

OGŁOSZENIE 

FORMULARZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/01/2019 15:17:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/01/2019 15:18:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/01/2019 15:18:53)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, o�

Zarządzenie Nr 42/2019

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  i wychowania.

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr III/8/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czarnków.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZARZĄDZENIE 

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA - OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/01/2019 13:57:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/01/2019 13:58:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/01/2019 13:58:10)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków

OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ) Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 r. z zakresu:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

- posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2019 r., godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 4  lub drogą pocztową  na adres:

 

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

           

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu   (67) 253 02 84                                          

  

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

OGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/01/2019 15:22:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/01/2019 15:24:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/01/2019 15:24:09)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 37/2019

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 23 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czarnków.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

ZARZĄDZENIE  

Załącznik - OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/01/2019 15:18:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/01/2019 15:23:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/01/2019 15:23:41)
Konsultacje społeczne dotyczących zmian statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków

Konsultacje społeczne dotyczących zmian statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 34/2019 Wójta Gminy Czarnków z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków

Wójt Gminy Czarnków

ogłasza przeprowadzenie w okresie od dnia 4 stycznia 2019 r. do dnia 21 stycznia 2019 r. konsultacji społecznych, których celem jest zebranie uwag i opinii dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków.

Zmiana w statutach sołectw dotyczy otrzymania przez § 21 ust. 3 nowego brzmienia:

„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.".

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutu sołectwa zostanie przekazany sołtysom wraz z formularzami ankiety do konsultacji z mieszkańcami sołectwa poprzez umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń i dystrybucję formularzy ankiety.

2. Zostanie przeprowadzone badanie uwag i opinii poprzez umieszczenie projektu uchwał Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków wraz
z formularzem ankiety do konsultacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków i w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przyjmowanie uwag i opinii dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutów sołectw nastąpi poprzez złożenie wypełnionego formularza ankiety do konsultacji stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, lub w formie elektronicznej na adres: urzad@czarnkowgmina.pl w terminie od 4 stycznia 2019 roku do 21 stycznia 2019 roku.

 

                                                                                                   Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                   - Bolesław Chwarścianek

 

Załączniki (do pobrania):

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Czarnków z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków

Projekt uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutu sołectwa......

Formularz ankiety do konsultacji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/01/2019 20:18:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/01/2019 20:18:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/01/2019 15:22:59)
Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie "Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/11/2018 18:52:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/11/2018 18:52:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/11/2018 18:52:03)
Informacja o przyznaniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków w 2018 r. dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło 11 w Kuźnicy Czarnkowskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/10/2018 13:43:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/10/2018 14:06:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/10/2018 14:06:55)
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków w roku 2018 dla Stowarzyszenia Bliżej Siebie i Natury
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/10/2018 15:24:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/10/2018 15:25:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/10/2018 15:25:18)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

Czarnków, dnia 19 października 2018 roku

IGROŚ.6721.1.1.11.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego  gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków

 

uchwały Nr LX/476/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo w rejonie ulic Szkolnej, Spokojnej i Słonecznej

 

 

            Zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 pkt 1, 3-5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 15.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 29 listopada 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                                                          Z up. Wójta Gminy Czarnków

                                                                            /-/ Feliks Łaszcz

                                                                             Sekretarz Gminy

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/10/2018 16:02:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/10/2018 16:02:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/10/2018 16:02:21)
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Czarnków

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 18 października 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło 11  w Kuźnicy Czarnkowskiej, 64-700 Czarnków, ul. Myśliwska 9,  na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

- rodzaj  zadania - Organizacja imprez i spotkań mających na celu wzrost aktywności seniorów.

- tytuł  zadania  - Wzrost aktywności społecznej seniorów poprzez spotkania integracyjne mieszkańców Gminy Czarnków.

- termin realizacji zadania publicznego: 18.10.2018 r. - 30.11.2018

- wnioskowana kwota dotacji - 2.600,00 zł.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło 11 zamieszczona na okres 7 dni:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków pod adresem   

www.czarnkowgmina.pl.

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 29.10.2018 r.

TREŚC OFERTY

 

 

Czarnków, 22.10.2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/10/2018 20:34:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/10/2018 20:34:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/10/2018 20:34:55)
Oferta Stowarzyszenia Bliżej Siebie i Natury na realizację zadania publicznego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/10/2018 15:02:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/10/2018 15:02:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/10/2018 15:02:47)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Wójt Gminy Czarnków zarządza przeprowadzenie w okresie od dnia 10 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. na terenie Gminy Czarnków konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

Zostaną przeprowadzone badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez:

1) umieszczenie projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie http://czarnkowgmina.pl

2) przyjmowanie uwag do projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w formie papierowej za pomocą formularza stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wypełnione formularze można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie od 10 października 2018 roku do 31 października 2018 roku.

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. dostępny jest: TUTAJ

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 466/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (link do zarządzenia)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Lista załączników:

1. Zarządzenie Nr 466/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

2. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

3. Formularz zgłaszania uwag.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/10/2018 15:12:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/10/2018 15:12:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/10/2018 15:12:46)
Informacja o zamiarze drogowych zadań inwestycyjnych oraz możliwości wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/10/2018 09:20:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/10/2018 09:22:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/10/2018 09:22:50)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

O G Ł O S Z E N I E

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego,  edukacji, oświaty i wychowania.

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),  o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Zadanie 1 -

a) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

b) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

c) organizacja konkursów językowych,

d) organizacja konkursów tematycznych,

e) warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży:

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

Fundacja „Gębiczyn", Gębiczyn 24, 64-700 Czarnków

 

Warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży pt. ,,Słowo - Obraz - Ruch". Pozaszkolne zajęcia edukacyjno-kulturalne dla uczniów szkół Gminy Czarnków.

 

 

 

4.075,00 zł

                       

 

Razem:

 

4.075,00 zł

 

 

 

 

Czarnków, 14.09.2018 r.

 WÓJT              

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

ZARZĄDZENIE

           

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/09/2018 11:45:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/09/2018 11:45:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/09/2018 11:45:05)
Zarządzenie zmieniające powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/09/2018 13:59:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/09/2018 13:59:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/09/2018 13:59:06)
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy

 

Zarządzenie Nr 449/2018

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 4 września 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy.

 

             Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) uchwały Nr XLVI/375/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków ogłoszonych w otwartym konkursie ofert w dniu 14 sierpnia 2018 r. w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komisji: Feliks Łaszcz - Sekretarz Gminy Czarnków
 2. Sekretarz Komisji: Agnieszka Wiśniewska - Podinspektor ds. Promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
 3. Członek Komisji: Henryk Siemieniewski - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 2. Ustala się regulamin prac Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.1. Decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Czarnków po zapoznaniu się z dokumentacją konkursu.

2. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/09/2018 15:11:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/09/2018 15:11:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/09/2018 15:11:21)
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/10/2018 15:12:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/10/2018 15:12:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/10/2018 15:12:11)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków

OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 r. z zakresu:

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

- posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r., godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 4  lub drogą pocztową  na adres:

 

Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr tel. 67 253 02 84

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/08/2018 13:33:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/08/2018 13:34:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/08/2018 13:34:21)
Oferta Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Czarnków

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

- rodzaj zadania publicznego - z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej

- tytuł zadania publicznego - organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo - rekreacyjnych. VII Festyn sportowo-rekreacyjnych ,,Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł"

- termin realizacji zadania publicznego: 15.08.2018 r. - 30.09.2018.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oferta Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych została zamieszczona na okres 7 dni:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 24.08.2018 r.

 TREŚĆ OFERTY

 

 

Czarnków, 17.08.2018 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/08/2018 15:55:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/08/2018 15:55:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/08/2018 15:55:20)
OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CZARNKÓW W 2018 ROKU W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

OGŁOSZENIE

 

             Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały  XLVI/375/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 listopada 2017 r., w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CZARNKÓW W 2018 ROKU W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

 

Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym, oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy.

I. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 

Zadania wspierane

 

Numer zadania

Tytuł zadania

 

Planowana kwota dotacji

Wymagany wkład własny        (w tym środki finansowe własne oraz z innych źródeł)

 

Dotacje udzielone na podobne zadania w 2017 r.

Zadanie nr 1

a) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

b) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

c) organizacja konkursów językowych,

d) organizacja konkursów tematycznych,

e) warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży.

 

 

6.000,00 zł

 

 

10 %

 

 

5.900,00 zł

  

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.).

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Czarnków.
3. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, spełniającej wszystkie wymogi formalne.
4. Wymogi formalne obejmują złożenie oferty:

- w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Czarnków);

- przez podmiot uprawniony;

- na realizację zadania, które mieści się w celach statutowych oferenta;

- na realizację zadania mieszczącego się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert;

- sporządzoną na właściwym formularzu w sposób kompletny i czytelny (rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300);

- posiadającą wszystkie wymagane załączniki;

- podpisaną przez osoby uprawnione (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej). Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS lub innego rejestru bądź ewidencji;

- posiadającą dołączone kopie dokumentów potwierdzone za zgodności z oryginałem (przez osobę uprawnioną).

5. Wymagane załączniki do oferty:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

- statut;

- w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do jakiej oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw i obowiązków każdej organizacji.

7. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.

8. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 90% kosztów realizacji zadania.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

11. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.

12. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.

13. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Wójt Gminy Czarnków może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 r.

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.

4. Podmiot składający ofertę na realizację wymienionych zadań, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby osobowe i rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostępu do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

5. Oferent przyjmując zadanie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonymi w umowie.

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 14 września 2018 r.      

2. Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert w dwóch etapach: Etap I - ocena formalna, Etap II - ocena merytoryczna.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

4. Każdy z członków Komisji indywidualnie ocenia ofertę według kryteriów określonych w karcie oceny oferty, przyznając punkty zgodnie z określoną skalą punktową od 0 do 5.

5. Po przyznaniu punktów przez poszczególnych członków Komisji, wyliczana jest suma punktów danej oferty.

6.      Podmiotom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje podmiot do złożenia aktualizacji kosztorysu realizacji zadania i/lub  harmonogramu działań.

7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Czarnków w formie zarządzenia.

8. Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków  www.czarnkowgmina.pl

9. Od decyzji Wójta Gminy Czarnków nie przysługuje odwołanie.

10. Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,

b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

V. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać (pocztą tradycyjną lub osobiście) w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie
do dnia   5  września 2018 r., godz. 15:30.

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

 

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego w 2018 r." (z zaznaczeniem numeru i nazwy zadania).

Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej gminy www.czarnkowgmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

 (67) 255 22 13 lub (67) 253 02 84.  

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/08/2018 17:40:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/08/2018 17:41:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/08/2018 17:41:07)
Dotacja na wsparcie zadania publicznego Gminy Czarnków dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Trzcianka
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/07/2018 09:17:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/07/2018 09:18:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/07/2018 09:18:10)
Oferta Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego
 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

- rodzaj zadania - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,

- tytuł zadania publicznego - Powiatowy obóz edukacji ekologicznej - XIV edycja,

- wnioskowana kwota dotacji - 3.000,00 zł.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oferta Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Trzcianka została zamieszczona na okres 7 dni:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 11.07.2018 r.

 

 

 

Czarnków, 04.07.2018 r.

 

 Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

TREŚĆ OFERTY

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/07/2018 13:05:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/07/2018 13:12:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/07/2018 13:12:17)
Program Ochrony Środowiska oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Czarnków, dnia 28 czerwca 2018 roku

IGROŚ.602.2.2018

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czarnków stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) informuje o sporządzeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnków na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnków na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"

Dokumentacja sprawy jest dostępna w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 15 oraz na stronie www.bip.czarnkowgmina.pl

 

Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą składać uwagi i wnioski w terminie od 03  lipca 2018 roku do 24 lipca 2018 roku dotyczące ww. projektów w formie elektronicznej na adres urzad@czarnkowgmina.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

 

                                                                          Wójt Gminy Czarnków

                                                                      /-/ Bolesław Chwarścianek

                                                                        

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/07/2018 09:12:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/07/2018 09:12:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/07/2018 09:12:25)
Umorzenie zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji KS Błękitni Kuźnica Czarnkowska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/06/2018 16:22:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/06/2018 16:31:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/06/2018 16:31:36)
Umorzenie zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji KS Sokół Gębice
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/06/2018 16:22:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/06/2018 16:32:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/06/2018 16:32:04)
Umorzenie zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji SLZS GRYF Zofiowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/06/2018 16:23:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/06/2018 16:32:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/06/2018 16:32:39)
Umorzenie zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji SLZS WENUS Jędrzejewo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/06/2018 16:23:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/06/2018 16:33:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/06/2018 16:33:04)
Zarządzenia w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków w 2018 r. dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew, Radolinek.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/05/2018 11:10:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/05/2018 11:10:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/05/2018 11:10:32)
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew, Radolinek na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Czarnków

OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 08 maja 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew, Radolinek  na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

- rodzaj zadania - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

- nazwa zadania - Udział w zawodach piłki siatkowej plażowej o zasięgu ogólnopolskim.

- termin realizacji zadania publicznego: 01.06.2018 r. - 30.08.2018

- wnioskowana kwota dotacji - 2 300,00 zł.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew, Radolinek  została zamieszczona na okres 7 dni:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 17.05.2018 r.

 OFERTA


Czarnków, 10.05.2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/05/2018 14:16:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/05/2018 14:17:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/05/2018 14:17:58)
Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej oraz statystyczna liczba uczniów w Gminie Czarnków na rok 2018r - aktualizacja

 

INFORMACJA-AKTUALIZACJA MARZEC 2018

 

Działając na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 2017r.o finansowaniu zadań oświatowych -Dz.U. z 2017r.poz.2203 Gmina Czarnków podaje do wiadomości:

Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej oraz statystyczna liczba uczniów w Gminie Czarnków na rok 2018r. wynosi:

Rocznie-10.961,10 zł

Miesięcznie -913,43

Statystyczna liczba uczniów-365

 

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2018 wynosi:

Rocznie-7.475,75 zł

Miesięcznie-622,98 zł

Statystyczna liczba uczniów-34

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/03/2018 13:53:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/03/2018 13:53:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/03/2018 13:53:57)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/03/2018 19:33:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/03/2018 19:34:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/03/2018 19:34:00)
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/03/2018 19:20:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/03/2018 19:20:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/03/2018 19:20:31)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/03/2018 14:06:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/03/2018 14:06:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/03/2018 14:06:52)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zarządzenie Nr 389/2018

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 27 luty 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/375/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi ds. Promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do zarządzenia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/02/2018 19:42:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/02/2018 19:43:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/02/2018 19:43:15)
Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz statystyczna liczba uczniów w Gminie Czarnków na rok 2018r.

 

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 2017r.o finansowaniu zadań oświatowych -Dz.U. z 2017r.poz.2203 Gmina Czarnków podaje do wiadomości:

Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej oraz statystyczna liczba uczniów w Gminie Czarnków na rok 2018r. wynosi:

Rocznie-11.030,45 zł

Miesięcznie -919,20

Statystyczna liczba uczniów-365

 

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2018 wynosi:

Rocznie-7.475,75 zł

Miesięcznie-622,98 zł

Statystyczna liczba uczniów-34

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/02/2018 14:14:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/02/2018 14:14:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/02/2018 14:14:02)
Zarządzenie 383/2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/02/2018 14:56:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/02/2018 14:56:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/02/2018 14:56:11)
Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie "Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/11/2017 15:13:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/11/2017 15:13:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/11/2017 15:13:56)
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w gminie Czarnków wg stanu na 30.09.2017 roku

ZAKTUALIZOWANA PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W GMINIE CZARNKÓW

WG STANU NA 30.09.2017 ROKU

 

         Zgodnie z art. 89d ust 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie   ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw -Dz.U.2016.1010 -ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej podstawową zaktualizowaną kwotę dotacji dla przedszkoli publicznych w Gminie Czarnków oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach publicznych:

1.    Podstawowa kwota dotacji - 9.788,28 zł

2.    Statystyczna liczba uczniów - 362,34

 

  Zgodnie z art. 89d ust 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw -Dz.U.2016.1010 -ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej podstawową zaktualizowaną kwotę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnków oraz statystyczną liczbę uczniów w oddziałach przedszkolnych:

1. Podstawowa kwota dotacji - 6.092,64 zł

2. Statystyczna liczba uczniów - 36.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/10/2017 10:28:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/10/2017 10:28:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/10/2017 10:28:51)
Obwieszczenie dotyczące sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasów.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 2100 ze zm.) informuję, że starostwo Powiatowe w Czarnkowie przystąpiło do sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów dla wsi (obręb) Brzeźno, Grzępy, Huta i Mikołajewo na lata 2018-2027.

Projekt uproszczonych planów urządzania lasów zostają z dniem 12 października 2017r. wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pok. Nr 13 i na stronie internetowej http://www.czarnkowgmina.pl/

Zainteresowani właściciele lasów w terminie 30 dni od daty wyłożenia planu mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Mogą one dotyczyć bonitacji, powierzchnia lasu, zadań gospodarczych lub wieku drzewostanu. Wnioski należy kierować do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

Po zatwierdzeniu planów przez Starostę, projekty staną się obowiązującymi uproszczonymi planami urządzania lasów i będą podstawą naliczania podatku leśnego, jak również wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej.

 

 

    Wójt Gminy Czarnków

(-) Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/10/2017 09:37:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/10/2017 09:38:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/10/2017 09:38:05)
Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,    o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Wójt Gminy Czarnków zarządza przeprowadzenie w okresie od dnia 9 października 2017 r.  do dnia 30 października 2017 r. na terenie Gminy Czarnków konsultacji społecznych  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków  w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

Zostaną przeprowadzone badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez:

 • umieszczenie projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie http://czarnkowgmina.pl
 • przyjmowanie uwag do projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w formie papierowej za pomocą formularza stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wypełnione formularze można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie od 9 października 2017 roku do 30 października 2017 roku.

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. dostępny jest: TUTAJ

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 347/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (link do zarządzenia)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Lista załączników:

 1. Zarządzenie Nr 347/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 2. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 3. Formularz zgłaszania uwag.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/10/2017 13:22:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/10/2017 13:23:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/10/2017 09:38:26)
Wykaz podmiotów realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 października 2017 roku - subregion pilski
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/09/2017 14:38:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/09/2017 14:39:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/09/2017 14:39:28)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

O G Ł O S Z E N I E

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna:

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

Klub Sportowy „Błękitni" Kuźnica Czarnkowska, Kuźnica Czarnkowska, ul. Spokojna 24

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

12.000,00

2.

 

LZS „Wenus" Jędrzejewo, Jędrzejewo 73

 

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

29.500,00

3.

 

 

 

 

Klub Sportowy „Sokół" Gębice, Gębice ul. Szkolna 16

 

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

 

 

21.000,00

 

 

4.

 

 

LZS Gryf Zofiowo, Zofiowo 53A

 

 

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

27.000,00

 

Razem:

 

89.500,00

 

 

 

 

 

Czarnków, 25.07.2017 r.

        

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/07/2017 19:41:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/07/2017 19:42:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/07/2017 19:55:04)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

O G Ł O S Z E N I E

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania.

 

Zadanie 1 - a) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

b) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

c) organizacja konkursów językowych,

d) organizacja konkursów tematycznych,

e) warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży:

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

Fundacja „Gębiczyn", Gębiczyn 24, 64-700 Czarnków

 

- działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci
i młodzieży,

- organizacja konkursów tematycznych,

- warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży - pt. „W domu i w kinie - Rola stołu w życiu rodziny".

 

 

5.900,00

 

Razem:

 

5.900,00

 

 

 

Czarnków, 25.07.2017 r.

        

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/07/2017 19:52:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/07/2017 19:54:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/07/2017 19:54:41)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/07/2017 19:49:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/07/2017 19:50:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/07/2017 19:50:00)
Zarządzanie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/07/2017 18:10:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/07/2017 18:11:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/07/2017 18:11:18)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/07/2017 11:36:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/07/2017 11:37:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/07/2017 11:37:35)
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków w 2017 r. dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Gębice
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/07/2017 12:42:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/07/2017 12:42:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/07/2017 12:42:46)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków

OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. z zakresu:

 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

-        posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

-        nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

-        wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2017 r., godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 4  lub drogą pocztową  na adres:

 

            Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

           

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (67) 253 02 84                                          

 

 Formularz zgłoszeniowy

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:15:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:16:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:16:03)
Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Gębice na realizację zadania publicznego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/07/2017 14:19:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/07/2017 14:20:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/07/2017 14:20:35)
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków w 2017 r. dla Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/07/2017 12:48:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/07/2017 12:49:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/07/2017 12:49:15)
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

                                                                                    

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały  Nr XXXIII/266/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, ogłaszam:

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CZARNKÓW W 2017 ROKU W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Czarnków w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia życia mieszkańców gminy, a w szczególności do zapewnienia warunków sprzyjających rozwojowi sportu we wszystkich formach aktywności fizycznej oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

 

I. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

1)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 

 

Zadania wspierane

 

Numer zadania

Tytuł zadania

 

Planowana kwota dotacji

Wymagany wkład własny        (w tym środki finansowe własne oraz z innych źródeł)

 

Dotacje udzielone na podobne zadania w 2016 r.

Zadanie nr 1

Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna

 

 

 

89.500,00 zł

 

 

 

10 %

 

 

 

122.200,00 zł


 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Czarnków.

3. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, spełniającej wszystkie wymogi formalne.

4. Wymogi formalne obejmują złożenie oferty:

 

- w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Czarnków);

- przez podmiot uprawniony;

- na realizację zadania, które mieści się w celach statutowych oferenta;

- na realizację zadania mieszczącego się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert;

- sporządzoną na właściwym formularzu w sposób kompletny i czytelny (rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300);

- posiadającą wszystkie wymagane załączniki;

- podpisaną przez osoby uprawnione (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem  i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej). Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS lub innego rejestru  bądź ewidencji;

- posiadającą dołączone kopie dokumentów potwierdzone za zgodności z oryginałem (przez osobę uprawnioną).

 

5. Wymagane załączniki do oferty:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

- statut;

- w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do jakiej oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw i obowiązków każdej organizacji.

7. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.

8. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 90% kosztów realizacji zadania.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

11. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.

12. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.

13. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Wójt Gminy Czarnków może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Termin realizacji zadań:

- Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna - od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 r.

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.

4. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji na zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej mogą być przeznaczone w szczególności na:

a) realizację programów szkoleniowych, w tym sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzeń dla trenerów, instruktorów i rehabilitantów;

b) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych;

c) pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach na terenie Gminy Czarnków lub poza terenem Gminy Czarnków;

d)  zakup wody, napojów oraz podstawowych środków medycznych dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych, obozach szkoleniowych i treningach;

e) zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów sportowych;

f) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

g) pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Czarnków oddanych do bezpłatnego użytkowania klubowi sportowemu na podstawie umowy użyczenia;

h) zapewnienie ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych;

i) i inne koszty związane bezpośrednio z działalnością sportową, a nieujęte powyżej.

5. Z dotacji nie mogą być finansowane koszty obejmujące w szczególności:

a) kary, mandaty i inne karne opłaty nałożone na klub sportowy lub zawodnika;

b) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytu;

c) zakup gruntów;

d) działalność gospodarczą;

e) działalność polityczną.

6. Podmiot składający ofertę na realizację wymienionych zadań, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby osobowe i rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostępu  do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

7. Oferent przyjmując zadanie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonymi w umowie.


IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 24 lipiec 2017 r.      

2. Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert w dwóch etapach: Etap I - ocena formalna, Etap II - ocena merytoryczna.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

4. Każdy z członków Komisji indywidualnie ocenia ofertę według kryteriów określonych w karcie oceny oferty, przyznając punkty zgodnie z określoną skalą punktową od 0 do 5.

5. Po przyznaniu punktów przez poszczególnych członków Komisji, wyliczana jest suma punktów danej oferty.

6. Podmiotom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje podmiot do złożenia aktualizacji kosztorysu realizacji zadania i/lub  harmonogramu działań.

7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Czarnków w formie zarządzenia.

8. Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków  www.czarnkowgmina.pl

9. Od decyzji Wójta Gminy Czarnków nie przysługuje odwołanie.

10. Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,

b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać (pocztą tradycyjną lub osobiście) w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2017 r., godz. 15:30.

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

 

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego w 2017 r." (z zaznaczeniem numeru i nazwy zadania).

Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej gminy www.czarnkowgmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu

(67) 255 22 13 lub  (67) 253 02 84.

 Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków

 

 

Czarnków, 20.06.2017 r.

                                                                                                           Wójt Gminy Czarnków

 

                                                                                                           Bolesław Chwarścianek

 

                                                                                                          

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:42:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:44:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:44:04)
Oferta Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego

 

Wójt Gminy Czarnków

 

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

- rodzaj zadania - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,

- nazwa zadania - Powiatowy obóz edukacji ekologicznej - XIII edycja,

- wnioskowana kwota dotacji - 5 000,00 zł.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oferta Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka została zamieszczona na okres 7 dni:

 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

 

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 5.07.2017 r.

 

 TREŚĆ OFERTY

 

 

 

 

                                                                                                          

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/06/2017 14:17:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/06/2017 14:17:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/06/2017 14:17:58)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków

 

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. z zakresu:

 

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

- posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2017 r., godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 4  lub drogą pocztową  na adres:

 

            Urząd Gminy

            64-700 Czarnków

            ul. Rybaki 3

 

Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr tel. 67 253 02 84

 

 FORMULARZ DO POBRANIA

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/06/2017 14:26:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/06/2017 14:28:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/06/2017 14:28:01)
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

                                                                 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/266/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2017, ogłaszam:

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CZARNKÓW W 2017 ROKU W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

 

Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy.

 

I. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

1) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 

Zadania wspierane

 

Numer zadania

Tytuł zadania

 

Planowana kwota dotacji

Wymagany wkład własny        (w tym środki finansowe własne oraz z innych źródeł)

 

Dotacje udzielone na podobne zadania w 2016 r.

Zadanie nr 1

a) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

b) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

c) organizacja konkursów językowych,

d) organizacja konkursów tematycznych,

e) warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży.

 

 

6.000,00 zł

 

 

10 %

 

 

6.500,00 zł


II. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Czarnków.

3. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, spełniającej wszystkie wymogi formalne.

4. Wymogi formalne obejmują złożenie oferty:

- w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Czarnków);

- przez podmiot uprawniony;

- na realizację zadania, które mieści się w celach statutowych oferenta;

- na realizację zadania mieszczącego się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert;

- sporządzoną na właściwym formularzu (UWAGA NOWY WZÓR) w sposób kompletny i czytelny (rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).);

- posiadającą wszystkie wymagane załączniki;

- podpisaną przez osoby uprawnione (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej). Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS lub innego rejestru bądź ewidencji;

- posiadającą dołączone kopie dokumentów potwierdzone za zgodności z oryginałem (przez osobę uprawnioną).

 

5.      Wymagane załączniki do oferty:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

- statut;

- w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

-        

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do jakiej oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw i obowiązków każdej organizacji.

7. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.

8. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 90% kosztów realizacji zadania.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

11. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.

12. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.

13. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Wójt Gminy Czarnków może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 r.

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.

4. Podmiot składający ofertę na realizację wymienionych zadań, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby osobowe i rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostępu do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

5. Oferent przyjmując zadanie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonymi w umowie.

 

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 14 lipca 2017 r.      

2. Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert w dwóch etapach: Etap I - ocena formalna, Etap II - ocena merytoryczna.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

4. Każdy z członków Komisji indywidualnie ocenia ofertę według kryteriów określonych w karcie oceny oferty, przyznając punkty zgodnie z określoną skalą punktową od 0 do 5.

5. Po przyznaniu punktów przez poszczególnych członków Komisji, wyliczana jest suma punktów danej oferty.

6. Podmiotom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje podmiot do złożenia aktualizacji kosztorysu realizacji zadania i/lub  harmonogramu działań.

7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Czarnków w formie zarządzenia.

8. Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków  www.czarnkowgmina.pl

9. Od decyzji Wójta Gminy Czarnków nie przysługuje odwołanie.

10. Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,

b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać (pocztą tradycyjną lub osobiście) w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 11 lipca 2017 r., godz. 15:30.

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

 

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r." (z zaznaczeniem numeru i nazwy zadania).

 

Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej gminy www.czarnkowgmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 FORMULARZ OFERTY

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

 (67) 255 22 13 lub (67) 253 02 84.

 

Czarnków, 20.06.2017 r.

                                                                                                           Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                           Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/06/2017 15:15:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/06/2017 15:16:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/06/2017 15:16:27)
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków w 2017 r dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/05/2017 11:47:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/05/2017 11:47:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/05/2017 11:47:36)
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Czarnków


OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 9 maja 2017 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

- rodzaj zadania - z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

- tytuł zadania - Organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych VI Festyn sportowo-rekreacyjny ,,Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł"

- wnioskowana kwota dotacji - 1 000,00 zł

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oferta Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie została zamieszczona na okres 7 dni:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 22.05.2017 r.

 

 

 

Czarnków, 15.05.2017 r.

   TREŚĆ OFERTY

 

                                                                                                           Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                           Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/05/2017 11:58:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/05/2017 11:59:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/05/2017 14:22:13)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie wspierania i udostępniania kultury fizycznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/03/2017 13:47:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/03/2017 13:47:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/03/2017 13:47:59)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków

 

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. z zakresu:

 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

- posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 6 lub drogą pocztową na adres:

 

            Urząd Gminy

            64-700 Czarnków

            ul. Rybaki 3

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (67) 253 02 84 lub  (67) 253 02 95.

 

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/02/2017 15:27:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/02/2017 07:29:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/02/2017 07:29:30)
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik

do Zarządzenia Nr 251/2017

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 15 lutego 2017 r.

                                                                                    

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr XXXIII/266/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, ogłaszam:

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CZARNKÓW W 2017 ROKU W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Czarnków w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia życia mieszkańców gminy, a w szczególności do zapewnienia warunków sprzyjających rozwojowi sportu we wszystkich formach aktywności fizycznej oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

 

I. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 

Zadania wspierane

 

Numer zadania

Tytuł zadania

 

Planowana kwota dotacji

Wymagany wkład własny (w tym środki finansowe własne oraz z innych źródeł)

 

Dotacje udzielone na podobne zadania w 2016 r.

Zadanie nr 1

Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna

 

 

 

62.500,00 zł

 

 

 

10 %

 

 

 

122.200,00 zł

Zadanie nr 2

a) organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

c) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponad lokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

d) udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

 

 

15.000,00 zł

 

 

10 %

 

 

13.000,00 zł

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Czarnków.

3. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, spełniającej wszystkie wymogi formalne.

4. Wymogi formalne obejmują złożenie oferty:

 

- w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Czarnków);

- przez podmiot uprawniony;

- na realizację zadania, które mieści się w celach statutowych oferenta;

- na realizację zadania mieszczącego się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert;

- sporządzoną na właściwym formularzu (UWAGA NOWY WZÓR) w sposób kompletny i czytelny (rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. poz. 1300).);

- posiadającą wszystkie wymagane załączniki;

- podpisaną przez osoby uprawnione (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej). Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS lub innego rejestru bądź ewidencji;

- posiadającą dołączone kopie dokumentów potwierdzone za zgodności z oryginałem (przez osobę uprawnioną).

 

5. Wymagane załączniki do oferty:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

- statut;

- w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do jakiej oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw i obowiązków każdej organizacji.

7. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.

8. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 90% kosztów realizacji zadania.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

11. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.

12. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.

13. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Wójt Gminy Czarnków może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Termin realizacji zadań:

- Zadanie nr 1 Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie: piłka nożna - od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r.;

- Zadanie nr 2

a) organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

c) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponad lokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

d) udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym - od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 r.;

 

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.

4. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być przeznaczone w szczególności na:

a) realizację programów szkoleniowych, w tym sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzeń dla trenerów, instruktorów i rehabilitantów;

b) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych;

c) pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach na terenie Gminy Czarnków lub poza terenem Gminy Czarnków;

d) zakup wody, napojów oraz podstawowych środków medycznych dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych, obozach szkoleniowych i treningach;

e) zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów sportowych;

f) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

g)  pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Czarnków oddanych do bezpłatnego użytkowania klubowi sportowemu na podstawie umowy użyczenia;

h) zapewnienie ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych;

i)  i inne koszty związane bezpośrednio z działalnością sportową, a nieujęte powyżej.

5.  Z dotacji nie mogą być finansowane koszty obejmujące w szczególności:

a) kary, mandaty i inne karne opłaty nałożone na klub sportowy lub zawodnika;

b) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytu;

c) zakup gruntów;

d) działalność gospodarczą;

e) działalność polityczną.

6. Podmiot składający ofertę na realizację wymienionych zadań, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby osobowe i rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostępu  do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

7. Oferent przyjmując zadanie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonymi w umowie.

 

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 10 marca 2017 r.      

2. Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert w dwóch etapach: Etap I - ocena formalna, Etap II - ocena merytoryczna.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

4. Każdy z członków Komisji indywidualnie ocenia ofertę według kryteriów określonych w karcie oceny oferty, przyznając punkty zgodnie z określoną skalą punktową od 0 do 5.

5. Po przyznaniu punktów przez poszczególnych członków Komisji, wyliczana jest suma punktów danej oferty.

6. Podmiotom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje podmiot do złożenia aktualizacji kosztorysu realizacji zadania i/lub  harmonogramu działań.

7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Czarnków w formie zarządzenia.

8. Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków  www.czarnkowgmina.pl

9. Od decyzji Wójta Gminy Czarnków nie przysługuje odwołanie.

10. Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,

b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać (pocztą tradycyjną lub osobiście) w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 9 marca 2017 r., godz. 15:30.

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

 

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r." (z zaznaczeniem numeru i nazwy zadania).

Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej gminy www.czarnkowgmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

(67) 253 02 84 lub  (67) 253 02 95.

 

 

 Czarnków, 15 luty 2017 r.


Wójt Gminy Czarnków
Bolesław Chwarścianek

                                                                                                          

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/02/2017 14:42:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/02/2017 14:14:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/02/2017 14:22:26)
Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnków w 2017 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/01/2017 13:38:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2017 13:39:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/01/2017 13:39:03)
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnków na rok 2017

 

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W GMINIE CZARNKÓW NA ROK 2017

 

         Zgodnie z art. 89d ust 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie   ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw -Dz.U.2016.1010 -ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli publicznych w Gminie Czarnków oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach publicznych:

1.    Podstawowa kwota dotacji - 9.807,82 zł

2.    Statystyczna liczba uczniów - 361

 

  Zgodnie z art. 89d ust 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw -Dz.U.2016.1010 -ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej podstawową kwotę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnków oraz statystyczną liczbę uczniów w oddziałach przedszkolnych:

1. Podstawowa kwota dotacji - 6.101,44 zł

2. Statystyczna liczba uczniów - 37.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/01/2017 12:21:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/01/2017 12:21:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/01/2017 12:21:06)
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czarnków na lata 2016-2023, konsultacje społeczne – karta projektu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/12/2016 13:56:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/12/2016 13:57:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/12/2016 13:57:44)
Komunikaty Nadzoru Budowlanego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/12/2016 15:19:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/12/2016 15:20:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/12/2016 15:20:31)
Obwieszczenie o dofinansowaniu budowy drogi gminnej w Brzeźnie

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 


 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE

 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

 

W BRZEŹNIE (KOCIOŁKI)

 

 

 

ZREALIZOWANA PRZEZ GMINĘ CZARNKÓW

 W 2016 ROKU

 

BYŁA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ

 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Czarnków, 24 listopada 2016 r.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Czarnków, w sołectwie Brzeźno,

na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl

oraz biuletynie informacji publicznej bip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/11/2016 09:57:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/11/2016 09:58:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/11/2016 09:58:44)
Obwieszczenie o dofinansowaniu budowy drogi gminnej w Marunowie

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

 

W MARUNOWIE

 

 

ZREALIZOWANA PRZEZ GMINĘ CZARNKÓW

 W 2016 ROKU

 

BYŁA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Czarnków, 24 listopada 2016 r.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Czarnków, w sołectwie Marunowo,

na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl

oraz biuletynie informacji publicznej bip

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/11/2016 09:57:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/11/2016 09:59:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/11/2016 09:59:11)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dróg w Kuźnicy Czarnkowskiej, Radosiewie i Jędrzejewie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/11/2016 20:03:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/11/2016 20:04:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/11/2016 20:04:33)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do hodowli drobiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/11/2016 19:50:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/11/2016 19:51:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/11/2016 19:51:11)
Komunikat Zakładu Usług Komunalnych Sp. o.o. z siedzibą w Brzeźnie w sprawie planu podziału spółki.

Brzeźno, dnia 3-10-2016

 

 

W związku z planowanym podziałem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnie (KRS 0000391308) niniejszym Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o. zawiadamia o sporządzeniu planu podziału tej spółki.

Podział polegać będzie na przeniesieniu części majątku Zakładu Usług Komunalnych Sp. o.o. z siedzibą w Brzeźnie (spółki dzielonej), obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa tej spółki w postaci organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnionego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, obejmujących zakład wodociągowo-kanalizacyjny służący do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryczywół na istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. (spółkę przejmującą).

 

PLAN PODZIAŁU ZUK

Pierwsze zawiadomienie wspólnika o zamiarze przeprowadzenia podziału

Zgłoszenie planu podziału do Sądu

Uchwała nr 3/2106 ZUK

Sprawozdanie 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/10/2016 15:03:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/10/2016 14:04:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/10/2016 14:04:27)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/08/2016 13:59:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/08/2016 14:00:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/08/2016 14:00:24)
Informacja o ofercie Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego

                                                                               

 

 

 

Wójt Gminy Czarnków 

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 20 czerwca 2016 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

- rodzaj zadania - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - prowadzenie zajęć z dziećmi
i młodzieżą w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,

- nazwa zadania - Powiatowy obóz edukacji ekologicznej - XII edycja,

- wnioskowana kwota dotacji - 4 000,00 zł.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oferta Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka została zamieszczona na okres 7 dni:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 27.06.2016 r.

 

TREŚĆ OFERTY

 

 

 

Czarnków, 20.06.2016 r.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                           Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/06/2016 15:17:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/06/2016 15:18:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/06/2016 15:18:06)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

O G Ł O S Z E N I E

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  i wychowania.

 

Zadanie 1 - a) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

b) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

c) organizacja konkursów językowych,

d) organizacja konkursów tematycznych,

e) warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży:

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

Fundacja „Gębiczyn", Gębiczyn 24, 64-700 Czarnków

 

- działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci
i młodzieży,

- organizacja konkursów tematycznych,

- warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży - pt. „Apetyt na przyjaźń i sztukę".

 

 

6.500,00

 

Razem:

 

6.500,00

 

 

 

Czarnków, 21.04.2016

        

 

 

 Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/04/2016 12:58:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/04/2016 12:58:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/04/2016 12:58:45)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków

 

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. z zakresu:

-        nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

-        posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

-        nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

-        wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 14 lub drogą pocztową na adres:

 

            Urząd Gminy

            64-700 Czarnków

            ul. Rybaki 3

 

Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr tel. 67 253 02 88

 

 

 

     Wójt Gminy Czarnków

 Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/04/2016 15:08:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/04/2016 15:08:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/04/2016 15:08:41)
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

                                                                                    

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz uchwały Nr XII/94/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, ogłaszam:

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CZARNKÓW W 2016 ROKU W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy.

 

I. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

1) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 

Zadania wspierane

 

Numer zadania

Tytuł zadania

 

Planowana kwota dotacji

Wymagany wkład własny        (w tym środki finansowe własne oraz z innych źródeł)

 

Dotacje udzielone na podobne zadania w 2015 r.

Zadanie nr 1

a) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

b) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

c) organizacja konkursów językowych,

d) organizacja konkursów tematycznych,

e) warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży.

 

 

10.000,00 zł

 

 

20 %

 

 

6.000,00 zł


II. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Czarnków.
3. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, spełniającej wszystkie wymogi formalne.
4. Wymogi formalne obejmują złożenie oferty:

 

- w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Czarnków);

- przez podmiot uprawniony;

- na realizację zadania, które mieści się w celach statutowych oferenta;

- na realizację zadania mieszczącego się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert;

- sporządzoną na właściwym formularzu w sposób kompletny i czytelny (rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

- posiadającą wszystkie wymagane załączniki;

- podpisaną przez osoby uprawnione (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej). Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS lub innego rejestru bądź ewidencji;

- posiadającą dołączone kopie dokumentów potwierdzone za zgodności z oryginałem (przez osobę uprawnioną).

 

5. Wymagane załączniki do oferty:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

- statut;

- w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do jakiej oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw i obowiązków każdej organizacji.

7. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.

8. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 80% kosztów realizacji zadania.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

11.  Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.

12.  Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.

13.  Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14.  Wójt Gminy Czarnków może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 r.

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.

4. Podmiot składający ofertę na realizację wymienionych zadań, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby osobowe i rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostępu do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

5. Oferent przyjmując zadanie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonymi w umowie.

 

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 29 kwietnia 2016 r.      

2. Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert w dwóch etapach: Etap I - ocena formalna, Etap II - ocena merytoryczna.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

4. Każdy z członków Komisji indywidualnie ocenia ofertę według kryteriów określonych w karcie oceny oferty, przyznając punkty zgodnie z określoną skalą punktową od 0 do 5.

5. Po przyznaniu punktów przez poszczególnych członków Komisji, wyliczana jest suma punktów danej oferty.

6. Podmiotom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje podmiot do złożenia aktualizacji kosztorysu realizacji zadania i/lub  harmonogramu działań.

7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Czarnków w formie zarządzenia.

8. Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków  www.czarnkowgmina.pl

9. Od decyzji Wójta Gminy Czarnków nie przysługuje odwołanie.

10. Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,

b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać (pocztą tradycyjną lub osobiście) w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15 kwietnia 2016 r., godz. 15:30.

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

 

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r." (z zaznaczeniem numeru i nazwy zadania).

Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej gminy www.czarnkowgmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

(67) 255 22 13 lub  (67) 253 02 88.

 

 

 

                                                                                                          

Czarnków, 25 marca 2016 r.

 

                                                                                                          

                                                                                                           Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                           Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:18:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:18:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:29:51)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

O G Ł O S Z E N I E

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna:

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

Klub Sportowy „Sokół" Gębice, Gębice ul. Szkolna 16

 

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

23.750,00

2.

 

LZS „Wenus" Jędrzejewo, Jędrzejewo 73

 

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

36.700,00

3.

 

 

 

 

Klub Sportowy „Błękitni" Kuźnica Czarnkowska, Kuźnica Czarnkowska, ul. Spokojna 24

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

 

 

21.550,00

 

 

4.

 

 

LZS Gryf Zofiowo, Zofiowo 53A

 

 

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

40.200,00

 

Razem:

 

122.200,00

 

 

Zadanie nr 2 - a) organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych
i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

c) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponad lokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

d) udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym:

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

Dotacja (zł)

1.

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś" Gębice, ul. Lipowa 4

 

 

- organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych - III Turniej piłki siatkowej plażowej

 

 

700,00

2.

 

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań;

Klub Olimpiad Specjalnych „Kornelówka" Gębice przy Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego
w Gębicach, Poznań, ul. Żniwna 1

 

- udział zawodników w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym

 

 

 

 

 

1.500,00

3.

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Dla dobra wspólnego"

Jędrzejewo 16

 

 

- organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych - II Festyn sportowo-rekreacyjny „W zdrowym ciele zdrowy duch"

 

 

 

300,00

 

 

4.

 

 

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejewie, Jędrzejewo Piaski 3

 

- organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych - I Festyn sportowo-rekreacyjny „Akcja Pożarnicza OSP"

 

 

 

300,00

5.

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie,

Huta, ul. Leśna 2

 

 

 

- organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych - V Festyn sportowo-rekreacyjny „Ruch rzeźbi ciało, serce
i umysł"

 

 

 

800,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy „VENUS" Jędrzejewo,

Jędrzejewo 25

 

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

- udział zawodników w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym -

1. Obóz sportowy koszykarski

2. Udział w rozgrywkach i turniejach

 

 

 

 

 

8.200,00

7.

Klub Karate Shotokan w Czarnkowie, Czarnków, ul. Działkowa 12

- organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

- udział zawodników w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym

 

 

 

 

1.200,00

 

Razem:

 

13.000,00

 

 

 

Czarnków, 29.02.2016

        

Wójt Gminy Czarnków

/-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/02/2016 14:59:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/02/2016 15:00:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/02/2016 15:00:19)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

                                                                                    

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr XII/94/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, ogłaszam:

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CZARNKÓW W 2016 ROKU W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Czarnków w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia życia mieszkańców gminy, a w szczególności do zapewnienia warunków sprzyjających rozwojowi sportu we wszystkich formach aktywności fizycznej oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

 

I. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 

Zadania wspierane

 

Numer zadania

Tytuł zadania

 

Planowana kwota dotacji

Wymagany wkład własny        (w tym środki finansowe własne oraz z innych źródeł)

 

Dotacje udzielone na podobne zadania w 2015 r.

Zadanie nr 1

Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna

 

 

 

125.000,00 zł

 

 

 

20 %

 

 

 

0,00 zł

Zadanie nr 2

a) organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

c) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponad lokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

d) udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

 

 

13.000,00 zł

 

 

20 %

 

 

11.000,00 zł

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Czarnków.
 2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, spełniającej wszystkie wymogi formalne.
 3. Wymogi formalne obejmują złożenie oferty:

 

-        w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Czarnków);

-        przez podmiot uprawniony;

-        na realizację zadania, które mieści się w celach statutowych oferenta;

-        na realizację zadania mieszczącego się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert;

-        sporządzoną na właściwym formularzu w sposób kompletny i czytelny (rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

-        posiadającą wszystkie wymagane załączniki;

-        podpisaną przez osoby uprawnione (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej). Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS lub innego rejestru bądź ewidencji;

-        posiadającą dołączone kopie dokumentów potwierdzone za zgodności z oryginałem (przez osobę uprawnioną).

 

5.      Wymagane załączniki do oferty:

-       kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

-       statut;

-       w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do jakiej oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

6.      W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw i obowiązków każdej organizacji.

7.      Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.

8.      Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 80% kosztów realizacji zadania.

9.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

11.  Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.

12.  Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.

13.  Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14.  Przekazanie dotacji nastąpi w postaci trzech transz - w miesiącach marzec 2016 r., maj 2016 r. oraz wrzesień 2016 r.

15.  Wójt Gminy Czarnków może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

1.      Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 r.

2.       Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3.      Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.

4.      Środki finansowe przekazane w ramach dotacji na zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej mogą być przeznaczone w szczególności na:

a)   realizację programów szkoleniowych, w tym sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzeń dla trenerów, instruktorów i rehabilitantów;

b)   zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych;

c)   pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach na terenie Gminy Czarnków lub poza terenem Gminy Czarnków;

d)  zakup wody, napojów oraz podstawowych środków medycznych dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych, obozach szkoleniowych i treningach;

e)   zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów sportowych;

f)    pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

g)   pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Czarnków oddanych do bezpłatnego użytkowania klubowi sportowemu na podstawie umowy użyczenia;

h)   zapewnienie ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych;

i)     i inne koszty związane bezpośrednio z działalnością sportową, a nieujęte powyżej.

5.      Z dotacji nie mogą być finansowane koszty obejmujące w szczególności:

a)      kary, mandaty i inne karne opłaty nałożone na klub sportowy lub zawodnika;

b)      zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytu;

c)      zakup gruntów;

d)     działalność gospodarczą;

e)      działalność polityczną.

6.      Podmiot składający ofertę na realizację wymienionych zadań, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby osobowe i rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostępu  do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

7.      Oferent przyjmując zadanie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonymi w umowie.

 

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1.      Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 29 lutego 2016 r.      

2.      Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert w dwóch etapach: Etap I - ocena formalna, Etap II - ocena merytoryczna.

3.      Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

4.      Każdy z członków Komisji indywidualnie ocenia ofertę według kryteriów określonych w karcie oceny oferty, przyznając punkty zgodnie z określoną skalą punktową od 0 do 5.

5.      Po przyznaniu punktów przez poszczególnych członków Komisji, wyliczana jest suma punktów danej oferty.

6.      Podmiotom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje podmiot do złożenia aktualizacji kosztorysu realizacji zadania i/lub  harmonogramu działań.

7.      Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Czarnków w formie zarządzenia.

8.      Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków  www.czarnkowgmina.pl

9.      Od decyzji Wójta Gminy Czarnków nie przysługuje odwołanie.

10.  Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,

b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać (pocztą tradycyjną lub osobiście) w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie


do dnia 21 lutego 2016 r., godz. 15:30.

 

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

 

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r." (z zaznaczeniem numeru i nazwy zadania).

Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej gminy www.czarnkowgmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu

(67) 255 22 13 lub  (67) 253 02 88.

 

  DRUK OFERTY

Czarnków, 1 luty 2016 r.

 

                                                                                                          

                                                                                                           Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                           Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/02/2016 15:27:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/02/2016 15:27:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/02/2016 15:00:01)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. z zakresu:

 

-        wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

-        posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

-        nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

-        wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 14 lub drogą pocztową na adres:

 

            Urząd Gminy

            64-700 Czarnków

            ul. Rybaki 3

 

Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr tel. 67 253 02 88

WZÓR FORMULARZA

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/02/2016 14:52:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/02/2016 14:52:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/02/2016 14:52:53)