Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia » Pozostałe ogłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie wspierania i udostępniania kultury fizycznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/03/2017 13:47:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/03/2017 13:47:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/03/2017 13:47:59)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków

 

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 r. z zakresu:

 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

- posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 6 lub drogą pocztową na adres:

 

            Urząd Gminy

            64-700 Czarnków

            ul. Rybaki 3

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (67) 253 02 84 lub  (67) 253 02 95.

 

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/02/2017 15:27:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/02/2017 07:29:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/02/2017 07:29:30)
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Czarnków w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik

do Zarządzenia Nr 251/2017

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 15 lutego 2017 r.

                                                                                    

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr XXXIII/266/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, ogłaszam:

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CZARNKÓW W 2017 ROKU W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Czarnków w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia życia mieszkańców gminy, a w szczególności do zapewnienia warunków sprzyjających rozwojowi sportu we wszystkich formach aktywności fizycznej oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

 

I. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 

Zadania wspierane

 

Numer zadania

Tytuł zadania

 

Planowana kwota dotacji

Wymagany wkład własny (w tym środki finansowe własne oraz z innych źródeł)

 

Dotacje udzielone na podobne zadania w 2016 r.

Zadanie nr 1

Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna

 

 

 

62.500,00 zł

 

 

 

10 %

 

 

 

122.200,00 zł

Zadanie nr 2

a) organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

c) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponad lokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

d) udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

 

 

15.000,00 zł

 

 

10 %

 

 

13.000,00 zł

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Czarnków.

3. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, spełniającej wszystkie wymogi formalne.

4. Wymogi formalne obejmują złożenie oferty:

 

- w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Czarnków);

- przez podmiot uprawniony;

- na realizację zadania, które mieści się w celach statutowych oferenta;

- na realizację zadania mieszczącego się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert;

- sporządzoną na właściwym formularzu (UWAGA NOWY WZÓR) w sposób kompletny i czytelny (rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. poz. 1300).);

- posiadającą wszystkie wymagane załączniki;

- podpisaną przez osoby uprawnione (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej). Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS lub innego rejestru bądź ewidencji;

- posiadającą dołączone kopie dokumentów potwierdzone za zgodności z oryginałem (przez osobę uprawnioną).

 

5. Wymagane załączniki do oferty:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

- statut;

- w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do jakiej oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw i obowiązków każdej organizacji.

7. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.

8. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 90% kosztów realizacji zadania.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

11. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.

12. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.

13. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Wójt Gminy Czarnków może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Termin realizacji zadań:

- Zadanie nr 1 Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie: piłka nożna - od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r.;

- Zadanie nr 2

a) organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

c) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponad lokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

d) udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym - od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 r.;

 

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.

4. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być przeznaczone w szczególności na:

a) realizację programów szkoleniowych, w tym sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzeń dla trenerów, instruktorów i rehabilitantów;

b) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych;

c) pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach na terenie Gminy Czarnków lub poza terenem Gminy Czarnków;

d) zakup wody, napojów oraz podstawowych środków medycznych dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych, obozach szkoleniowych i treningach;

e) zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów sportowych;

f) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

g)  pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Czarnków oddanych do bezpłatnego użytkowania klubowi sportowemu na podstawie umowy użyczenia;

h) zapewnienie ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych;

i)  i inne koszty związane bezpośrednio z działalnością sportową, a nieujęte powyżej.

5.  Z dotacji nie mogą być finansowane koszty obejmujące w szczególności:

a) kary, mandaty i inne karne opłaty nałożone na klub sportowy lub zawodnika;

b) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytu;

c) zakup gruntów;

d) działalność gospodarczą;

e) działalność polityczną.

6. Podmiot składający ofertę na realizację wymienionych zadań, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby osobowe i rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostępu  do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

7. Oferent przyjmując zadanie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonymi w umowie.

 

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 10 marca 2017 r.      

2. Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert w dwóch etapach: Etap I - ocena formalna, Etap II - ocena merytoryczna.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

4. Każdy z członków Komisji indywidualnie ocenia ofertę według kryteriów określonych w karcie oceny oferty, przyznając punkty zgodnie z określoną skalą punktową od 0 do 5.

5. Po przyznaniu punktów przez poszczególnych członków Komisji, wyliczana jest suma punktów danej oferty.

6. Podmiotom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje podmiot do złożenia aktualizacji kosztorysu realizacji zadania i/lub  harmonogramu działań.

7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Czarnków w formie zarządzenia.

8. Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków  www.czarnkowgmina.pl

9. Od decyzji Wójta Gminy Czarnków nie przysługuje odwołanie.

10. Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,

b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać (pocztą tradycyjną lub osobiście) w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 9 marca 2017 r., godz. 15:30.

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

 

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r." (z zaznaczeniem numeru i nazwy zadania).

Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej gminy www.czarnkowgmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

(67) 253 02 84 lub  (67) 253 02 95.

 

 

 Czarnków, 15 luty 2017 r.


Wójt Gminy Czarnków
Bolesław Chwarścianek

                                                                                                          

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/02/2017 14:42:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/02/2017 14:14:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/02/2017 14:22:26)
Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnków w 2017 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/01/2017 13:38:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2017 13:39:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/01/2017 13:39:03)
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnków na rok 2017

 

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W GMINIE CZARNKÓW NA ROK 2017

 

         Zgodnie z art. 89d ust 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie   ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw -Dz.U.2016.1010 -ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli publicznych w Gminie Czarnków oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach publicznych:

1.    Podstawowa kwota dotacji - 9.807,82 zł

2.    Statystyczna liczba uczniów - 361

 

  Zgodnie z art. 89d ust 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw -Dz.U.2016.1010 -ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej podstawową kwotę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnków oraz statystyczną liczbę uczniów w oddziałach przedszkolnych:

1. Podstawowa kwota dotacji - 6.101,44 zł

2. Statystyczna liczba uczniów - 37.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/01/2017 12:21:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/01/2017 12:21:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/01/2017 12:21:06)
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czarnków na lata 2016-2023, konsultacje społeczne – karta projektu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/12/2016 13:56:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/12/2016 13:57:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/12/2016 13:57:44)
Komunikaty Nadzoru Budowlanego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/12/2016 15:19:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/12/2016 15:20:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/12/2016 15:20:31)
Obwieszczenie o dofinansowaniu budowy drogi gminnej w Brzeźnie

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 


 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE

 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

 

W BRZEŹNIE (KOCIOŁKI)

 

 

 

ZREALIZOWANA PRZEZ GMINĘ CZARNKÓW

 W 2016 ROKU

 

BYŁA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ

 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Czarnków, 24 listopada 2016 r.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Czarnków, w sołectwie Brzeźno,

na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl

oraz biuletynie informacji publicznej bip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/11/2016 09:57:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/11/2016 09:58:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/11/2016 09:58:44)
Obwieszczenie o dofinansowaniu budowy drogi gminnej w Marunowie

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

 

W MARUNOWIE

 

 

ZREALIZOWANA PRZEZ GMINĘ CZARNKÓW

 W 2016 ROKU

 

BYŁA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Czarnków, 24 listopada 2016 r.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Czarnków, w sołectwie Marunowo,

na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl

oraz biuletynie informacji publicznej bip

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/11/2016 09:57:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/11/2016 09:59:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/11/2016 09:59:11)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dróg w Kuźnicy Czarnkowskiej, Radosiewie i Jędrzejewie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/11/2016 20:03:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/11/2016 20:04:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/11/2016 20:04:33)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do hodowli drobiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/11/2016 19:50:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/11/2016 19:51:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/11/2016 19:51:11)
Komunikat Zakładu Usług Komunalnych Sp. o.o. z siedzibą w Brzeźnie w sprawie planu podziału spółki.

Brzeźno, dnia 3-10-2016

 

 

W związku z planowanym podziałem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnie (KRS 0000391308) niniejszym Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o. zawiadamia o sporządzeniu planu podziału tej spółki.

Podział polegać będzie na przeniesieniu części majątku Zakładu Usług Komunalnych Sp. o.o. z siedzibą w Brzeźnie (spółki dzielonej), obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa tej spółki w postaci organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnionego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, obejmujących zakład wodociągowo-kanalizacyjny służący do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryczywół na istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. (spółkę przejmującą).

 

PLAN PODZIAŁU ZUK

Pierwsze zawiadomienie wspólnika o zamiarze przeprowadzenia podziału

Zgłoszenie planu podziału do Sądu

Uchwała nr 3/2106 ZUK

Sprawozdanie 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/10/2016 15:03:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/10/2016 14:04:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/10/2016 14:04:27)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/08/2016 13:59:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/08/2016 14:00:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/08/2016 14:00:24)
Informacja o ofercie Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego

                                                                               

 

 

 

Wójt Gminy Czarnków 

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 20 czerwca 2016 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

- rodzaj zadania - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - prowadzenie zajęć z dziećmi
i młodzieżą w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,

- nazwa zadania - Powiatowy obóz edukacji ekologicznej - XII edycja,

- wnioskowana kwota dotacji - 4 000,00 zł.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oferta Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka została zamieszczona na okres 7 dni:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 27.06.2016 r.

 

TREŚĆ OFERTY

 

 

 

Czarnków, 20.06.2016 r.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                           Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/06/2016 15:17:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/06/2016 15:18:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/06/2016 15:18:06)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

O G Ł O S Z E N I E

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  i wychowania.

 

Zadanie 1 - a) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

b) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

c) organizacja konkursów językowych,

d) organizacja konkursów tematycznych,

e) warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży:

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

Fundacja „Gębiczyn", Gębiczyn 24, 64-700 Czarnków

 

- działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci
i młodzieży,

- organizacja konkursów tematycznych,

- warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży - pt. „Apetyt na przyjaźń i sztukę".

 

 

6.500,00

 

Razem:

 

6.500,00

 

 

 

Czarnków, 21.04.2016

        

 

 

 Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/04/2016 12:58:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/04/2016 12:58:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/04/2016 12:58:45)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków

 

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. z zakresu:

-        nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

-        posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

-        nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

-        wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 14 lub drogą pocztową na adres:

 

            Urząd Gminy

            64-700 Czarnków

            ul. Rybaki 3

 

Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr tel. 67 253 02 88

 

 

 

     Wójt Gminy Czarnków

 Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/04/2016 15:08:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/04/2016 15:08:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/04/2016 15:08:41)
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

                                                                                    

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz uchwały Nr XII/94/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, ogłaszam:

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CZARNKÓW W 2016 ROKU W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy.

 

I. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

1) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 

Zadania wspierane

 

Numer zadania

Tytuł zadania

 

Planowana kwota dotacji

Wymagany wkład własny        (w tym środki finansowe własne oraz z innych źródeł)

 

Dotacje udzielone na podobne zadania w 2015 r.

Zadanie nr 1

a) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

b) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

c) organizacja konkursów językowych,

d) organizacja konkursów tematycznych,

e) warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży.

 

 

10.000,00 zł

 

 

20 %

 

 

6.000,00 zł


II. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Czarnków.
3. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, spełniającej wszystkie wymogi formalne.
4. Wymogi formalne obejmują złożenie oferty:

 

- w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Czarnków);

- przez podmiot uprawniony;

- na realizację zadania, które mieści się w celach statutowych oferenta;

- na realizację zadania mieszczącego się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert;

- sporządzoną na właściwym formularzu w sposób kompletny i czytelny (rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

- posiadającą wszystkie wymagane załączniki;

- podpisaną przez osoby uprawnione (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej). Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS lub innego rejestru bądź ewidencji;

- posiadającą dołączone kopie dokumentów potwierdzone za zgodności z oryginałem (przez osobę uprawnioną).

 

5. Wymagane załączniki do oferty:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

- statut;

- w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do jakiej oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw i obowiązków każdej organizacji.

7. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.

8. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 80% kosztów realizacji zadania.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

11.  Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.

12.  Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.

13.  Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14.  Wójt Gminy Czarnków może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 r.

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.

4. Podmiot składający ofertę na realizację wymienionych zadań, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby osobowe i rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostępu do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

5. Oferent przyjmując zadanie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonymi w umowie.

 

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 29 kwietnia 2016 r.      

2. Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert w dwóch etapach: Etap I - ocena formalna, Etap II - ocena merytoryczna.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

4. Każdy z członków Komisji indywidualnie ocenia ofertę według kryteriów określonych w karcie oceny oferty, przyznając punkty zgodnie z określoną skalą punktową od 0 do 5.

5. Po przyznaniu punktów przez poszczególnych członków Komisji, wyliczana jest suma punktów danej oferty.

6. Podmiotom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje podmiot do złożenia aktualizacji kosztorysu realizacji zadania i/lub  harmonogramu działań.

7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Czarnków w formie zarządzenia.

8. Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków  www.czarnkowgmina.pl

9. Od decyzji Wójta Gminy Czarnków nie przysługuje odwołanie.

10. Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,

b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać (pocztą tradycyjną lub osobiście) w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15 kwietnia 2016 r., godz. 15:30.

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

 

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r." (z zaznaczeniem numeru i nazwy zadania).

Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej gminy www.czarnkowgmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

(67) 255 22 13 lub  (67) 253 02 88.

 

 

 

                                                                                                          

Czarnków, 25 marca 2016 r.

 

                                                                                                          

                                                                                                           Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                           Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:18:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:18:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:29:51)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

O G Ł O S Z E N I E

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna:

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

Klub Sportowy „Sokół" Gębice, Gębice ul. Szkolna 16

 

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

23.750,00

2.

 

LZS „Wenus" Jędrzejewo, Jędrzejewo 73

 

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

36.700,00

3.

 

 

 

 

Klub Sportowy „Błękitni" Kuźnica Czarnkowska, Kuźnica Czarnkowska, ul. Spokojna 24

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

 

 

21.550,00

 

 

4.

 

 

LZS Gryf Zofiowo, Zofiowo 53A

 

 

- prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna

 

40.200,00

 

Razem:

 

122.200,00

 

 

Zadanie nr 2 - a) organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych
i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

c) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponad lokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

d) udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym:

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

Dotacja (zł)

1.

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś" Gębice, ul. Lipowa 4

 

 

- organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych - III Turniej piłki siatkowej plażowej

 

 

700,00

2.

 

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań;

Klub Olimpiad Specjalnych „Kornelówka" Gębice przy Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego
w Gębicach, Poznań, ul. Żniwna 1

 

- udział zawodników w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym

 

 

 

 

 

1.500,00

3.

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Dla dobra wspólnego"

Jędrzejewo 16

 

 

- organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych - II Festyn sportowo-rekreacyjny „W zdrowym ciele zdrowy duch"

 

 

 

300,00

 

 

4.

 

 

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejewie, Jędrzejewo Piaski 3

 

- organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych - I Festyn sportowo-rekreacyjny „Akcja Pożarnicza OSP"

 

 

 

300,00

5.

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie,

Huta, ul. Leśna 2

 

 

 

- organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych - V Festyn sportowo-rekreacyjny „Ruch rzeźbi ciało, serce
i umysł"

 

 

 

800,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy „VENUS" Jędrzejewo,

Jędrzejewo 25

 

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

- udział zawodników w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym -

1. Obóz sportowy koszykarski

2. Udział w rozgrywkach i turniejach

 

 

 

 

 

8.200,00

7.

Klub Karate Shotokan w Czarnkowie, Czarnków, ul. Działkowa 12

- organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

- udział zawodników w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym

 

 

 

 

1.200,00

 

Razem:

 

13.000,00

 

 

 

Czarnków, 29.02.2016

        

Wójt Gminy Czarnków

/-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/02/2016 14:59:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/02/2016 15:00:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/02/2016 15:00:19)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

                                                                                    

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr XII/94/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, ogłaszam:

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CZARNKÓW W 2016 ROKU W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Czarnków w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia życia mieszkańców gminy, a w szczególności do zapewnienia warunków sprzyjających rozwojowi sportu we wszystkich formach aktywności fizycznej oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

 

I. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 

Zadania wspierane

 

Numer zadania

Tytuł zadania

 

Planowana kwota dotacji

Wymagany wkład własny        (w tym środki finansowe własne oraz z innych źródeł)

 

Dotacje udzielone na podobne zadania w 2015 r.

Zadanie nr 1

Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna

 

 

 

125.000,00 zł

 

 

 

20 %

 

 

 

0,00 zł

Zadanie nr 2

a) organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

c) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponad lokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

d) udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

 

 

13.000,00 zł

 

 

20 %

 

 

11.000,00 zł

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Czarnków.
 2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, spełniającej wszystkie wymogi formalne.
 3. Wymogi formalne obejmują złożenie oferty:

 

-        w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Czarnków);

-        przez podmiot uprawniony;

-        na realizację zadania, które mieści się w celach statutowych oferenta;

-        na realizację zadania mieszczącego się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert;

-        sporządzoną na właściwym formularzu w sposób kompletny i czytelny (rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

-        posiadającą wszystkie wymagane załączniki;

-        podpisaną przez osoby uprawnione (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej). Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS lub innego rejestru bądź ewidencji;

-        posiadającą dołączone kopie dokumentów potwierdzone za zgodności z oryginałem (przez osobę uprawnioną).

 

5.      Wymagane załączniki do oferty:

-       kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

-       statut;

-       w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do jakiej oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

6.      W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw i obowiązków każdej organizacji.

7.      Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.

8.      Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 80% kosztów realizacji zadania.

9.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

11.  Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.

12.  Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.

13.  Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14.  Przekazanie dotacji nastąpi w postaci trzech transz - w miesiącach marzec 2016 r., maj 2016 r. oraz wrzesień 2016 r.

15.  Wójt Gminy Czarnków może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

1.      Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 r.

2.       Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3.      Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.

4.      Środki finansowe przekazane w ramach dotacji na zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej mogą być przeznaczone w szczególności na:

a)   realizację programów szkoleniowych, w tym sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzeń dla trenerów, instruktorów i rehabilitantów;

b)   zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych;

c)   pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach na terenie Gminy Czarnków lub poza terenem Gminy Czarnków;

d)  zakup wody, napojów oraz podstawowych środków medycznych dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych, obozach szkoleniowych i treningach;

e)   zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów sportowych;

f)    pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

g)   pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Czarnków oddanych do bezpłatnego użytkowania klubowi sportowemu na podstawie umowy użyczenia;

h)   zapewnienie ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych;

i)     i inne koszty związane bezpośrednio z działalnością sportową, a nieujęte powyżej.

5.      Z dotacji nie mogą być finansowane koszty obejmujące w szczególności:

a)      kary, mandaty i inne karne opłaty nałożone na klub sportowy lub zawodnika;

b)      zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytu;

c)      zakup gruntów;

d)     działalność gospodarczą;

e)      działalność polityczną.

6.      Podmiot składający ofertę na realizację wymienionych zadań, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby osobowe i rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostępu  do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

7.      Oferent przyjmując zadanie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonymi w umowie.

 

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1.      Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 29 lutego 2016 r.      

2.      Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert w dwóch etapach: Etap I - ocena formalna, Etap II - ocena merytoryczna.

3.      Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

4.      Każdy z członków Komisji indywidualnie ocenia ofertę według kryteriów określonych w karcie oceny oferty, przyznając punkty zgodnie z określoną skalą punktową od 0 do 5.

5.      Po przyznaniu punktów przez poszczególnych członków Komisji, wyliczana jest suma punktów danej oferty.

6.      Podmiotom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje podmiot do złożenia aktualizacji kosztorysu realizacji zadania i/lub  harmonogramu działań.

7.      Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Czarnków w formie zarządzenia.

8.      Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków  www.czarnkowgmina.pl

9.      Od decyzji Wójta Gminy Czarnków nie przysługuje odwołanie.

10.  Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,

b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać (pocztą tradycyjną lub osobiście) w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie


do dnia 21 lutego 2016 r., godz. 15:30.

 

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

 

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r." (z zaznaczeniem numeru i nazwy zadania).

Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej gminy www.czarnkowgmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu

(67) 255 22 13 lub  (67) 253 02 88.

 

  DRUK OFERTY

Czarnków, 1 luty 2016 r.

 

                                                                                                          

                                                                                                           Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                           Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/02/2016 15:27:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/02/2016 15:27:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/02/2016 15:00:01)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2016 r. z zakresu:

 

-        wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

-        posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

-        nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

-        wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 14 lub drogą pocztową na adres:

 

            Urząd Gminy

            64-700 Czarnków

            ul. Rybaki 3

 

Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr tel. 67 253 02 88

WZÓR FORMULARZA

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/02/2016 14:52:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/02/2016 14:52:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/02/2016 14:52:53)