Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia » Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Odmowna decyzja nr 2/2017 z dnia 24.05.2017 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play na terenie części działki o nr ewid. 133 położonej w miejscowoś

Czarnków 24.05.2017 roku

IGROŚ.6733.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 24 maja 2017 roku, dla:

P4 Spółka z o.o.

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

reprezentowanej przez pełnomocnika

P. Piotra Marczaka

została wydana odmowna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play składającej się z masztu telekomunikacyjnego o wysokości 61,95 m  tj ok.62 m (z odgromem), urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych outdoor, 7szt. anten radioliniowych zawieszonych na wysokości od 54 - 56 m n.p.t. oraz systemu 12 anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,50 m, na części działki o numerze ewd. 133 położonej w Komorzewie, gmina Czarnków.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Z up. WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Feliks Łaszcz

Sekretarz Gminy

 

DECYZJA

MAPA

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/05/2017 14:39:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/05/2017 14:40:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/05/2017 14:40:56)
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/05/2017 14:18:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/05/2017 14:18:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/05/2017 14:18:44)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami oraz budowy placu zabaw na działce nr 499/25 położonej w Gębicach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/05/2017 12:19:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/05/2017 12:19:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/05/2017 12:19:50)
Obwieszczenie dotyczy inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play na terenie części działki o nr ewid. 133 położonej w miejscowości Komorzewo, gmina Czarnków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/05/2017 17:02:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/05/2017 17:03:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/05/2017 17:03:22)
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno - usługowego w Romanowie Dolnym

                                                                              Czarnków, dnia 27 kwietnia 2017r.

IGROŚ.6721.1.4.3.2017

 WÓJT GMINY CZARNKÓW 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno - usługowego w Romanowie Dolnym

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków Uchwały Nr XXXVI/308/2017 z dnia

29 marca 2017oku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno - usługowego w Romanowie Dolnym.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Plan obejmuje część terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem planu jest umożliwienie rozpoczęcia a następnie prowadzenia działalności o charakterze produkcyjnym lub usługowym przez zainteresowane podmioty gospodarcze. Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków", uchwalonym uchwałą nr L/354/10 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010r., z późniejszymi zmianami (Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012r. i Uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012r.) obszar objęty procedurą przystąpienia do sporządzenia mpzp położony jest na terenie oznaczonym na mapie studium symbolem P - tereny działalności produkcyjnej i usługowej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czarnków, pod adresem ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, lub na adres mailowy urzad@czarnkowgmina.pl . Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

Wnioski można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 2 czerwca 2017 roku.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

                                                                                                             

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/05/2017 14:41:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/05/2017 11:45:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/05/2017 11:45:35)
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

                                                                                Czarnków, dnia 27 kwietnia 2017r.

IGROŚ.6721.1.5.2.2017

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków Uchwały Nr XXXVII/311/2017 z dnia

20 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Teren objęty planem to grunty rolne, na których prowadzona jest produkcja rolna w kierunku uprawy roślin rolniczych, głównie produkcja zbóż i rzepaku. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn ma na celu uszczegółowienie zasad gospodarowania na terenie wskazanym w studium jako „obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej, podstawowy obszar aktywizacji gospodarczej gminy", w szczególności wprowadzenie zakazu zabudowy na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Czarnków. Granice terenu objętego opracowaniem miejscowego planu stanowią:

- od północnego- zachodu obszar zurbanizowany wsi Brzeźno,

- od zachodu miasto Czarnków,

- od południowego-zachodu miejscowość Śmieszkowo,

- od południa miejscowość Białężyn.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czarnków, pod adresem ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, lub na adres mailowy urzad@czarnkowgmina.pl . Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

Wnioski można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 2 czerwca 2017 roku.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

                                                                                                             

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/05/2017 11:42:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/05/2017 11:46:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/05/2017 11:46:13)
Obwieszczenie zawiadamiające o postanowieniach wydanych w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kuźnicy Czarnkowskiej na działce nr 86
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/04/2017 11:43:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/04/2017 11:44:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/04/2017 11:44:26)
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni w miejscowości Marunowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/04/2017 14:10:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/04/2017 14:13:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/04/2017 14:13:09)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kuźnicy Czarnkowskiej na działce nr 86/1.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/04/2017 12:27:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/04/2017 12:28:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/04/2017 12:28:20)
Obwieszczenie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/03/2017 13:39:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/03/2017 13:40:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/03/2017 13:40:02)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -dotyczy wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play na części działki nr 133 w Komorzewie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/03/2017 20:35:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/03/2017 20:45:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/03/2017 20:45:50)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki)

                                               Czarnków, dnia 02 marca 2017r.

BGK.6721.1.3.68.2016

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki)

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2016r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków
na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki).

 

       Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 marca 2017r. do 6 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 marca 2017r. o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.

       Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2017r.

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Czarnków uwagi rozpatruje Rada Gminy Czarnków.

 

                                                                                                  WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

1. Projekt uchwały

2. Prognoza oddziaływania na środowisko

3. Rysunek planu

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/03/2017 09:22:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/03/2017 09:23:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/03/2017 09:23:44)
Obwieszczenia dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w Jędrzejewie, gmina Czarnków.

 

IGROŚ.6220.10.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 13 stycznia 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na:

ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309 i 174

W JĘDRZEJEWIE GMINA CZARNKÓW

nastąpi w terminie do  28.02.2017r. po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 


IGROŚ.6220.10.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 13 stycznia 2017r.

 

Na podstawie art.  64 § 4 ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 15.12.2016r. na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309 i 174

W JĘDRZEJEWIE GMINA CZARNKÓW

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3,

64-700 Czarnków pokój nr 17 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/01/2017 15:14:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/01/2017 15:15:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/01/2017 15:15:09)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla przebudowy dróg o nawierzchni gruntowej na drogi o nawierzchni z kruszywa naturalnego na terenie Kuźnicy Czarnkowskiej, Radosiewa i Jędrzejewa
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/01/2017 12:28:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/01/2017 12:29:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/01/2017 12:29:42)
Obwieszczenie o postanowieniach wydanych w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dróg gminnych w Jędrzejewie, Kuźnicy Czarnkowskiej i Radosiewie

BGK.6733.1.5.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 6 grudnia 2016 roku

 

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej na drogi o nawierzchni z kruszywa naturalnego na działkach:

- nr 7237/4 i 7235/3 położonych w obrębie Kuźnica Czarnkowska, odcinek długości ok. 1040 m

- nr 288 położonej w obrębie Radosiew, odcinek długości ok. 560 m,

- nr 115 położonej w obrębie Jędrzejewo, odcinek długości ok.  80 m,

- nr 1116 położonej w obrębie Jędrzejewo, odcinek długości ok. 140 m

 

Wójt Gminy Czarnków wystąpił o uzgodnienie lokalizacji  przedmiotowej inwestycji do Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56,

64-700 Czarnków.

 

Zarząd Dróg Powiatowych  dokonał uzgodnienia w/w przedsięwzięcia  w  trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 7 grudnia 2016 roku do  29 grudnia 2016 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/12/2016 12:00:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/12/2016 12:02:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/12/2016 12:02:30)
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/08/2016 15:31:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/08/2016 15:31:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/08/2016 15:31:35)
Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego “Budowa sieci wodociągowej w Brzeźnie” (w kierunku Sarbki).
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/07/2016 14:40:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/07/2016 14:40:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/07/2016 14:40:19)
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

Czarnków, dnia 12 lipca 2016 roku

 

BGK.6720.1.1.85.2015

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) i w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) oraz uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze obrębów geodezyjnych Marunowo i Gębice,

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 lipca 2016 roku do 22 sierpnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 9 lub 16 w godzinach od 730 - 1530.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2016 roku o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Czarnków, w Sali Narad, piętro I, pokój nr 5.

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 ust 3 i art. 55 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

 

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2016 roku na adres: Wójt Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Uwagi w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów można wnosić zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353).

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

ZAŁĄCZNIKI

1. Treść Studium

2. Rysunek Studium

3. Uzasadnienie

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

5. Uchwała i uzasadnienie studium 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/07/2016 13:35:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/07/2016 13:35:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/07/2016 14:58:07)
Obwieszczenie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego o wydaniu zezwolenia na budowę fermy brojlerów kurzych w Gębicach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/07/2016 14:54:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/07/2016 14:54:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/07/2016 14:54:31)
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dla lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci wodociągowej w Brzeźnie, w kierunku Sarbki.

BGK.6733.1.3.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 czerwca 2016 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 168/3, 7355/11, 101/9, 101/10, 101/12, 101/5, 101/4, 104/3, 105/4, 105/17, 167, 110/1, 113/1, 113/3, 271, 270, 165, 124, 127, 137, 141 i 164 położonych w miejscowości Brzeźno, gmina Czarnków

 

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

 

1.     Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej- Postanowienie Nr WZDW.WU.6511-217/16 z dnia 08.06.2016 roku,

2.     Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr GN.612.106.2016.ACN z dnia 16.06.2016 roku,

3.     Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile w zakresie ochrony melioracji wodnych - pismo Nr ROEUM 4601/T/53/2016  z dnia 07.06.2016 roku,

4.     Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Pile, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, ze zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków - uzgodnienia dokonano w    art. 53 ust. 5 ustawy, poprzez niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

 

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie w/w  uzgodnień w celu zapoznania się z ich treścią.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/06/2016 09:20:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/06/2016 09:20:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/06/2016 09:20:22)
Ogłoszenie dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w Brzeźnie w kierunku Sarbki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/05/2016 10:58:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/05/2016 10:58:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/05/2016 10:58:56)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Gajewo na części działki nr 1123/27 oraz budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 1

Czarnków 20.04.2016 roku

BGK.6733.1.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 19 kwietnia 2016 roku, na wniosek

Pełnomocnika: P. Grzegorza Rydian

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX

Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

w imieniu Związku Międzygminnego

„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

 

zostało wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Gajewo na części działki nr 1123/27 oraz budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 153 -działki nr 72/1 i 71 w Gajewie.

W związku z tym, Urząd Gminy Czarnków do niniejszego obwieszczenia dołącza kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/04/2016 15:08:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/04/2016 08:44:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/04/2016 08:44:34)
Obwieszczenie o postanowieniach wydanych dla lokalizacji celu publicznego „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Gajewo na części działki nr 1123/27 oraz budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 153 –dz

BGK.6733.1.2.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 21 marca 2016 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

w miejscowości Gajewo na części działki nr 1123/27 oraz budowa

zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 153 -działki nr 72/1 i 71 w Gajewie.

 

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

1.     Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego - Postanowienie Nr WZDW.WU.653-735.7/15 z dnia 10.03.2016 roku,

2.     Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - Postanowienie Nr GN.612.43.2016.ACN z dnia 16.03.2016 roku,

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie tych postanowień w celu zapoznania się z ich treścią.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/03/2016 15:22:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/03/2016 15:22:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/03/2016 15:22:23)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki)

Czarnków, dnia 8 marca 2016 roku

 

BGK.6721.1.3.4.2016

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki)

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 199 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XXII/197/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki).

 

            Zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 pkt 1, 3-5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 9 lub 16. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 8 kwietnia 2016 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:22:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:24:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:24:52)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marunowo

Czarnków, dnia 1 marca 2016 roku

 

BGK.6721.1.2.4.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marunowo

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały nr XLII/369/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marunowo.

 

            Na podstawie art. 39 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

 

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 9 lub 16. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 1 kwietnia 2016 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/03/2016 15:02:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/03/2016 15:03:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/03/2016 15:03:27)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Gębice pod nazwą „Wiatraki Gębice"

Czarnków, dnia 1 marca 2016 roku

 

BGK.6721.1.1.4.2016


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Gębice pod nazwą „Wiatraki Gębice"

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały nr XIV/107/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Gębice pod nazwą „Wiatraki Gębice".

 

            Na podstawie art. 39 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

 

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 9 lub 16. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 1 kwietnia 2016 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/03/2016 15:02:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/03/2016 15:03:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/03/2016 15:03:09)
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (16/02/2016 13:58:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (16/02/2016 13:58:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (16/02/2016 13:58:47)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

Czarnków, dnia 2 lutego 2016 roku

 

BGK.6720.1.1.82.2015

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O B W I  E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) i w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze obrębów geodezyjnych Marunowo i Gębice,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 lutego 2016 roku do 11 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,
pokój nr 9 lub 16 w godzinach od 730 - 1530.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Czarnków, w Sali Narad, piętro I, pokój nr 5.

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 54 ust 3 i art. 55 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

 

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2016 roku na adres: Wójt Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Uwagi w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów można wnosić zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.).

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/02/2016 13:05:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/02/2016 13:05:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/02/2016 13:05:09)