Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia » Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play na terenie działki o nr ewid. 1125 położonej w Gajewie, g

Czarnków 25.01.2018 roku

IGROŚ.6733.10.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 25 stycznia 2018 roku, dla:

P4 Spółka z o.o.

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

reprezentowanej przez pełnomocnika

P. Piotra Marczaka

została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 dla przedsięwzięcia:

budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play na terenie działki o nr ewid. 1125 położonej w Gajewie, gmina Czarnków.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

                                             ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                              /-/    Monika Piotrowska

Decyzja

Załącznik do decyzji

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 25 stycznia 2018 roku do  23 lutego 2018 roku

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/01/2018 18:09:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/01/2018 18:10:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/01/2018 18:10:13)
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

                                                   Czarnków, dnia 4 stycznia 2018r.

IGROŚ.6721.1.5.65.2017

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

 

 

            Na podstawie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XLVIII/390/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 15.

 

 

                                                    ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW    

                                                                     mgr Monika Piotrowska     

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/01/2018 15:25:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/01/2018 15:25:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/01/2018 15:25:41)
Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji zmieniającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przepustu na drodze gminnej w Radosiewie na rzece Rudnica na terenie działek o nr ewid. 251/1, 260 i 214 położonych w miejscowośc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/01/2018 14:59:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/01/2018 15:00:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/01/2018 15:06:50)
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play na terenie działki nr 1125 w Gajewie.

IGROŚ.6733.10.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 grudnia 2017 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play składającej się z masztu telekomunikacyjnego o wysokości 61,95 m (z odgromem), urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych outdoor, 7 szt. anten radioliniowych zawieszonych na wysokości od 53-57 m n.p.t. oraz systemu 3 anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,50 m, na części działki o numerze ewd. 1125 położonej w Gajewie, gmina Czarnków.

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

1. Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr GN.612.180.2017.ACN z dnia 18 grudnia 2017 roku.

2. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr ZS.224.135.2017.MD z dnia 18 grudnia 2017 roku.

3. Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków- uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego - uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię  postanowienia w celu zapoznania się z jej treścią .

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 


 

 

 

 

                                             ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                              /-/    Monika Piotrowska

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/12/2017 13:02:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/12/2017 13:04:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/12/2017 13:04:56)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa przepustu w miejscowości Ciszkowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/12/2017 14:05:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/12/2017 14:05:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/12/2017 14:05:30)
Obwieszczenie o postanowieniach wydanych w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepustu na drodze gminnej w Radosiewie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/12/2017 11:54:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/12/2017 11:55:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/12/2017 11:55:07)
Obwieszczenie o współfinansowaniu "Przebudowy drogi gminnej w Białężynie"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/11/2017 20:34:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/11/2017 07:52:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/11/2017 07:52:33)
Obwieszczenie dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play na części działki położonej w Gaj

Czarnków, 27 listopada 2017 roku

IGROŚ.6733.10.2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 21 listopada 2017 roku, na wniosek:

P4 Spółka z o.o.

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

reprezentowanej przez pełnomocnika

P. Piotra Marczaka

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play składającej się z masztu telekomunikacyjnego o wysokości 61,95 m  (z odgromem), urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych outdoor, 7 szt. anten radioliniowych zawieszonych na wysokości od 53 - 57 m n.p.t. oraz systemu 3 anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,50 m, na części działki o numerze ewd. 1125 położonej w Gajewie, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

MAPA

 

Z up. WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Feliks Łaszcz

Sekretarz Gminy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/11/2017 22:31:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/11/2017 22:32:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/11/2017 22:32:21)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji celu publicznego nr 5/2017 Dla przebudowy przepustu na drodze gminnej w Radosiewie (na rzece Rudnica) na działkach o nr ewidencyjnych 251, 260 i 2144 w Radosiewie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/11/2017 14:42:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/11/2017 14:42:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/11/2017 14:42:53)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ciszkowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/11/2017 11:44:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/11/2017 11:44:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/11/2017 11:44:44)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

                                      Czarnków, dnia 31 październik 2017r.

IGROŚ.6721.1.1.66.2017

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków

na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

       Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 listopada 2017r. do 18 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 14 i 15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017r. o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.

       Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2018r.

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Czarnków uwagi rozpatruje Rada Gminy Czarnków.

 

                                                                                                    WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

PROGNOZA

TEKST PLANU

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/11/2017 12:26:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/11/2017 12:26:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/11/2017 12:26:53)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa bezobsługowej stacji telefonii komórkowej w miejscowości Średnica
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/10/2017 13:22:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/10/2017 13:22:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/10/2017 13:22:33)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ciszkowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/10/2017 12:56:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/10/2017 12:56:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/10/2017 12:56:42)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przebudowa drogi - budowa chodnika w Romanowie Dolnym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/10/2017 14:12:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/10/2017 14:13:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/10/2017 14:13:21)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla przebudowy przepustu na drodze gminnej w Radosiewie na rzece Rudnica.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/10/2017 12:00:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/10/2017 12:00:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/10/2017 12:00:47)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

                                      Czarnków, dnia 6 październik 2017r.

IGROŚ.6721.1.5.62.2017

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

 

Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 października 2017r. do 21 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 14 i 15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2017r. o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073 ze zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017r.

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Czarnków uwagi rozpatruje Rada Gminy Czarnków.

 

Prognoza środowiskowa

Rysunek do prognozy

Tekst MPZP

Załącznik do MPZP

 

                                                                                                    WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

 

                        

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/10/2017 09:45:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/10/2017 09:45:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/10/2017 11:00:34)
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubasz w sprawie budowy elektrowni fotowoltanicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/10/2017 14:24:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/10/2017 14:25:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/10/2017 14:25:10)
Obwieszczenie o postanowieniach wydanych w toku postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3055 sieci Play na terenie działki o nr ewid. 78 położonej w m. Ś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/09/2017 13:37:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/09/2017 13:37:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/09/2017 13:37:37)
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy przepustu w Radosiewie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/09/2017 14:21:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/09/2017 14:22:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/09/2017 14:22:15)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/09/2017 10:55:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/09/2017 10:56:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/09/2017 10:56:09)
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Gębicach, w rejonie ulicy Lipowej

Czarnków, dnia 8 września 2017 roku

 

IGROŚ.6721.1.6.2.2017

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Czarnków w Gębicach, w rejonie ulicy Lipowej

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XLII/345/2017

z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Gębicach, w rejonie ulicy Lipowej

 

            Zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 pkt 1, 3-5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 14 lub 15.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 12 października 2017 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/09/2017 10:47:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/09/2017 10:48:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/09/2017 10:48:46)
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na terenie działki nr 243 położonej w Grzępach

Czarnków, dnia 8 września 2017 roku

 

IGROŚ.6721.1.7.2.2017

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Czarnków na terenie działki nr 243 położonej w Grzępach

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XLII/344/2017

z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na terenie działki nr 243 położonej w Grzępach

 

            Zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 pkt 1, 3-5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 14 lub 15.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 12 października 2017 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/09/2017 10:47:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/09/2017 10:48:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/09/2017 10:48:24)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play na terenie części działki o numerze ewd. 100 położonej w
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/09/2017 15:07:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/09/2017 15:08:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/09/2017 15:08:28)
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dal przedsięwzięcia budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play na działce położonej w Gajewie, gmina Czarnk
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/08/2017 15:23:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/08/2017 15:24:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/08/2017 15:24:46)
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dal przedsięwzięcia budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play na działce położonej w Średnicy, gm

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/08/2017 15:02:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/08/2017 15:03:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/08/2017 15:03:48)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji celu publicznego na przebudowę przepustu na drodze gminnej w Radosiewie (na rzece Rudnica)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/08/2017 15:32:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/08/2017 15:32:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/08/2017 15:32:37)
Obwieszczenie dotyczy inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play na części działki o numerze ewd. 100 położonej w Hucie, gmina Czarnków.

IGROŚ.6733.4.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 7 sierpnia 2017 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play składającej się z masztu telekomunikacyjnego o wysokości 61,95 m (z odgromem), urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych outdoor, 8 szt. anten radioliniowych zawieszonych na wysokości od 53 - 57 m n.p.t. oraz systemu 12 anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,50 m, na części działki o numerze ewd. 100 położonej w Hucie, gmina Czarnków

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

1. Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr GN.612.96.2017.ACN z dnia 24 lipca 2017 roku.

2. Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Zarządem Dróg Powiatowych - uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych -- uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię  postanowienia w celu zapoznania się z jej treścią .

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/08/2017 14:20:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/08/2017 14:21:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/08/2017 14:21:05)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Wykorzystanie istniejącego potencjału hydrotechnicznego stopnia wodnego Mikołajewo dla celów hydroenergetycznych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/08/2017 13:56:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/08/2017 13:57:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/08/2017 13:57:22)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play na części działki o numerze ewd. 100 w Huc

Czarnków, 30 czerwca 2017 roku

IGROŚ.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 28 czerwca 2017 roku, na wniosek:

P4 Spółka z o.o.

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

reprezentowanej przez pełnomocnika

P. Piotra Marczaka

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play składającej się z masztu telekomunikacyjnego o wysokości 61,95 m (z odgromem), urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych outdoor, 8 szt. anten radioliniowych zawieszonych na wysokości od 53 - 57 m n.p.t. oraz systemu 12 anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,50 m, na części działki o numerze ewd. 100 położonej w Hucie, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 MAPKA

  WÓJT GMINY CZARNKÓW

 /-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/06/2017 14:09:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/06/2017 14:11:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/06/2017 14:11:48)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami oraz budowa placu zabaw na terenie działki położonej w miejscowości Gębice

Czarnków 28 czerwca 2017 roku

BGK.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 28 czerwca 2017 roku na wniosek Gminy Czarnków z siedzibą w Czarnkowie ul. Rybaki 3 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami oraz budowa placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 499/25 położonej przy ulicy Parkowej w miejscowości Gębice, gmina Czarnków.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

 

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

DECYZJA

MAPA

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/06/2017 14:28:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/06/2017 14:29:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/06/2017 14:29:28)
Ogłoszenie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki).

                                        Czarnków, dnia 26 czerwca 2017r.

BGK.6721.1.3.71.2016

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

 

            Na podstawie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XXXIX/325/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki).

 

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 15 w godz. od 800 do 1500.

 

   WÓJT GMINY CZARNKÓW              

 mgr inż. Bolesław Chwarścianek             

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/06/2017 14:36:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/06/2017 14:37:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/06/2017 14:37:07)
Obwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w miejscowości Jędrzejewo.

 

 

IGROŚ.6220.1.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 8 czerwca 2017r.

 

         Na  podstawie  art. 49 ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze  zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 06.06.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.2.201 dla przedsięwzięcia polegającego na

 

ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309

I 174 W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJEWO, GMINA CZARNKÓW

 

Od powyższej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W załączeniu decyzja Wójta.

 

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

Dokumenty sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki nr3, II piętro, pokój nr 17, tel. 67-255-58-40.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 


 
 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/06/2017 15:05:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/06/2017 15:08:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/06/2017 15:08:24)
Obwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w miejscowości Jędrzejewo.

IGROŚ.6220.1.2.2017

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 8 czerwca 2017r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 06.06.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.2.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na

 

ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309

I 174 W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJEWO, GMINA CZARNKÓW

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/06/2017 15:05:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/06/2017 15:07:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/06/2017 15:07:03)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 172 w Śmieszkowie.

IGROŚ.6220.1.1.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 6 czerwca 2017r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 24.05.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.1.2017 dla przedsięwzięcia polegającego

na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 172 w obrębie ewidencyjnym Śmieszkowo, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z  opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/06/2017 14:12:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/06/2017 14:13:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/06/2017 14:13:24)
Obwieszczenie w sprawie wydanych postanowień w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami oraz budowy placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 4

IGROŚ.6733.3.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 6 czerwca 2017 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami oraz budowa placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 499/25 położonej przy ulicy Parkowej w miejscowości Gębice, gmina Czarnków,

 

Wójt Gminy Czarnków wystąpił o uzgodnienie lokalizacji  przedmiotowej inwestycji do innych organów.

 

1.     Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki uzgodnił lokalizację inwestycji na piśmie w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - Postanowienie Nr GN.612.59.2017.ACN z dnia 22 maja 2017 roku.

2.     Marszałek Województwa Wielkopolskiego uzgodnił lokalizację inwestycji w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych w  trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.     Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile uzgodnił lokalizację inwestycji w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków w  trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospo- darowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Wobec powyższego, do niniejszego Obwieszczenia dołącz się kserokopię postanowienia Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego w celu zapoznania się z jego treścią.

 

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Postanowienie Starostwa Powiatowego

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/06/2017 13:48:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/06/2017 13:49:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/06/2017 14:22:51)
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska

                                                  Czarnków, dnia 26 maj 2017r.

IGROŚ.6721.1.3.3.2017

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 778 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków Uchwały Nr XXXVI/301/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska.   

Granice obszaru objętego zmianą określa załącznik do w/w Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

            Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska, opracowywanej na podstawie XXXVI/301/2017 z dnia 29 marca 2017 roku.

            Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres urzad@czarnkowgmina.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

  WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Boleslaw Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/05/2017 12:43:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/05/2017 12:45:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/05/2017 12:45:39)
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

Czarnków, dnia 26 maj 2017r.

 

IGROŚ.6720.1.1.3.2017

WÓJT GMINY CZARNKÓW

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 778 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków Uchwały Nr XXXVI/300/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków.

Granice obszaru objętego zmianą określa załącznik do w/w Uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany wyżej wymienionego studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

            Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, opracowywanej na podstawie Uchwały Nr XXXVI/300/2017 z dnia 29 marca 2017 roku; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu studium na środowisko.

            Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski  do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres urzad@czarnkowgmina.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

  WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Boleslaw Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/05/2017 12:44:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/05/2017 12:45:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/05/2017 12:45:03)
Odmowna decyzja nr 2/2017 z dnia 24.05.2017 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play na terenie części działki o nr ewid. 133 położonej w miejscowoś

Czarnków 24.05.2017 roku

IGROŚ.6733.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 24 maja 2017 roku, dla:

P4 Spółka z o.o.

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

reprezentowanej przez pełnomocnika

P. Piotra Marczaka

została wydana odmowna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play składającej się z masztu telekomunikacyjnego o wysokości 61,95 m  tj ok.62 m (z odgromem), urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych outdoor, 7szt. anten radioliniowych zawieszonych na wysokości od 54 - 56 m n.p.t. oraz systemu 12 anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,50 m, na części działki o numerze ewd. 133 położonej w Komorzewie, gmina Czarnków.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Z up. WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Feliks Łaszcz

Sekretarz Gminy

 

DECYZJA

MAPA

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/05/2017 14:39:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/05/2017 14:40:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/05/2017 14:40:56)
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/05/2017 14:18:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/05/2017 14:18:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/05/2017 14:18:44)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami oraz budowy placu zabaw na działce nr 499/25 położonej w Gębicach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/05/2017 12:19:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/05/2017 12:19:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/05/2017 12:19:50)
Obwieszczenie dotyczy inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play na terenie części działki o nr ewid. 133 położonej w miejscowości Komorzewo, gmina Czarnków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/05/2017 17:02:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/05/2017 17:03:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/05/2017 17:03:22)
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno - usługowego w Romanowie Dolnym

                                                                              Czarnków, dnia 27 kwietnia 2017r.

IGROŚ.6721.1.4.3.2017

 WÓJT GMINY CZARNKÓW 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno - usługowego w Romanowie Dolnym

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków Uchwały Nr XXXVI/308/2017 z dnia

29 marca 2017oku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno - usługowego w Romanowie Dolnym.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Plan obejmuje część terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem planu jest umożliwienie rozpoczęcia a następnie prowadzenia działalności o charakterze produkcyjnym lub usługowym przez zainteresowane podmioty gospodarcze. Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków", uchwalonym uchwałą nr L/354/10 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010r., z późniejszymi zmianami (Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012r. i Uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012r.) obszar objęty procedurą przystąpienia do sporządzenia mpzp położony jest na terenie oznaczonym na mapie studium symbolem P - tereny działalności produkcyjnej i usługowej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czarnków, pod adresem ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, lub na adres mailowy urzad@czarnkowgmina.pl . Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

Wnioski można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 2 czerwca 2017 roku.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

                                                                                                             

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/05/2017 14:41:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/05/2017 11:45:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/05/2017 11:45:35)
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

                                                                                Czarnków, dnia 27 kwietnia 2017r.

IGROŚ.6721.1.5.2.2017

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków Uchwały Nr XXXVII/311/2017 z dnia

20 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Teren objęty planem to grunty rolne, na których prowadzona jest produkcja rolna w kierunku uprawy roślin rolniczych, głównie produkcja zbóż i rzepaku. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn ma na celu uszczegółowienie zasad gospodarowania na terenie wskazanym w studium jako „obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej, podstawowy obszar aktywizacji gospodarczej gminy", w szczególności wprowadzenie zakazu zabudowy na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Czarnków. Granice terenu objętego opracowaniem miejscowego planu stanowią:

- od północnego- zachodu obszar zurbanizowany wsi Brzeźno,

- od zachodu miasto Czarnków,

- od południowego-zachodu miejscowość Śmieszkowo,

- od południa miejscowość Białężyn.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czarnków, pod adresem ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, lub na adres mailowy urzad@czarnkowgmina.pl . Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

Wnioski można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 2 czerwca 2017 roku.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

                                                                                                             

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/05/2017 11:42:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/05/2017 11:46:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/05/2017 11:46:13)
Obwieszczenie zawiadamiające o postanowieniach wydanych w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kuźnicy Czarnkowskiej na działce nr 86
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/04/2017 11:43:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/04/2017 11:44:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/04/2017 11:44:26)
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni w miejscowości Marunowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/04/2017 14:10:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/04/2017 14:13:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/04/2017 14:13:09)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kuźnicy Czarnkowskiej na działce nr 86/1.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/04/2017 12:27:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/04/2017 12:28:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/04/2017 12:28:20)
Obwieszczenie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/03/2017 13:39:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/03/2017 13:40:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/03/2017 13:40:02)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -dotyczy wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3071 sieci Play na części działki nr 133 w Komorzewie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/03/2017 20:35:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/03/2017 20:45:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/03/2017 20:45:50)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki)

                                               Czarnków, dnia 02 marca 2017r.

BGK.6721.1.3.68.2016

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki)

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2016r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków
na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki).

 

       Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 marca 2017r. do 6 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 marca 2017r. o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.

       Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2017r.

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Czarnków uwagi rozpatruje Rada Gminy Czarnków.

 

                                                                                                  WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

1. Projekt uchwały

2. Prognoza oddziaływania na środowisko

3. Rysunek planu

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/03/2017 09:22:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/03/2017 09:23:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/03/2017 09:23:44)
Obwieszczenia dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w Jędrzejewie, gmina Czarnków.

 

IGROŚ.6220.10.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 13 stycznia 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na:

ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309 i 174

W JĘDRZEJEWIE GMINA CZARNKÓW

nastąpi w terminie do  28.02.2017r. po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 


IGROŚ.6220.10.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 13 stycznia 2017r.

 

Na podstawie art.  64 § 4 ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 15.12.2016r. na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309 i 174

W JĘDRZEJEWIE GMINA CZARNKÓW

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3,

64-700 Czarnków pokój nr 17 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/01/2017 15:14:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/01/2017 15:15:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/01/2017 15:15:09)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla przebudowy dróg o nawierzchni gruntowej na drogi o nawierzchni z kruszywa naturalnego na terenie Kuźnicy Czarnkowskiej, Radosiewa i Jędrzejewa
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/01/2017 12:28:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/01/2017 12:29:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/01/2017 12:29:42)
Obwieszczenie o postanowieniach wydanych w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dróg gminnych w Jędrzejewie, Kuźnicy Czarnkowskiej i Radosiewie

BGK.6733.1.5.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 6 grudnia 2016 roku

 

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej na drogi o nawierzchni z kruszywa naturalnego na działkach:

- nr 7237/4 i 7235/3 położonych w obrębie Kuźnica Czarnkowska, odcinek długości ok. 1040 m

- nr 288 położonej w obrębie Radosiew, odcinek długości ok. 560 m,

- nr 115 położonej w obrębie Jędrzejewo, odcinek długości ok.  80 m,

- nr 1116 położonej w obrębie Jędrzejewo, odcinek długości ok. 140 m

 

Wójt Gminy Czarnków wystąpił o uzgodnienie lokalizacji  przedmiotowej inwestycji do Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56,

64-700 Czarnków.

 

Zarząd Dróg Powiatowych  dokonał uzgodnienia w/w przedsięwzięcia  w  trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 7 grudnia 2016 roku do  29 grudnia 2016 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/12/2016 12:00:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/12/2016 12:02:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/12/2016 12:02:30)
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/08/2016 15:31:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/08/2016 15:31:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/08/2016 15:31:35)
Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego “Budowa sieci wodociągowej w Brzeźnie” (w kierunku Sarbki).
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/07/2016 14:40:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/07/2016 14:40:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/07/2016 14:40:19)
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

Czarnków, dnia 12 lipca 2016 roku

 

BGK.6720.1.1.85.2015

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) i w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) oraz uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze obrębów geodezyjnych Marunowo i Gębice,

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 lipca 2016 roku do 22 sierpnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 9 lub 16 w godzinach od 730 - 1530.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2016 roku o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Czarnków, w Sali Narad, piętro I, pokój nr 5.

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 ust 3 i art. 55 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

 

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2016 roku na adres: Wójt Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Uwagi w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów można wnosić zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353).

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

ZAŁĄCZNIKI

1. Treść Studium

2. Rysunek Studium

3. Uzasadnienie

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

5. Uchwała i uzasadnienie studium 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/07/2016 13:35:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/07/2016 13:35:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/07/2016 14:58:07)
Obwieszczenie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego o wydaniu zezwolenia na budowę fermy brojlerów kurzych w Gębicach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/07/2016 14:54:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/07/2016 14:54:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/07/2016 14:54:31)
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dla lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci wodociągowej w Brzeźnie, w kierunku Sarbki.

BGK.6733.1.3.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 czerwca 2016 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 168/3, 7355/11, 101/9, 101/10, 101/12, 101/5, 101/4, 104/3, 105/4, 105/17, 167, 110/1, 113/1, 113/3, 271, 270, 165, 124, 127, 137, 141 i 164 położonych w miejscowości Brzeźno, gmina Czarnków

 

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

 

1.     Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej- Postanowienie Nr WZDW.WU.6511-217/16 z dnia 08.06.2016 roku,

2.     Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr GN.612.106.2016.ACN z dnia 16.06.2016 roku,

3.     Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile w zakresie ochrony melioracji wodnych - pismo Nr ROEUM 4601/T/53/2016  z dnia 07.06.2016 roku,

4.     Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Pile, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, ze zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków - uzgodnienia dokonano w    art. 53 ust. 5 ustawy, poprzez niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

 

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie w/w  uzgodnień w celu zapoznania się z ich treścią.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/06/2016 09:20:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/06/2016 09:20:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/06/2016 09:20:22)
Ogłoszenie dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w Brzeźnie w kierunku Sarbki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/05/2016 10:58:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/05/2016 10:58:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/05/2016 10:58:56)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Gajewo na części działki nr 1123/27 oraz budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 1

Czarnków 20.04.2016 roku

BGK.6733.1.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 19 kwietnia 2016 roku, na wniosek

Pełnomocnika: P. Grzegorza Rydian

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX

Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

w imieniu Związku Międzygminnego

„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

 

zostało wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Gajewo na części działki nr 1123/27 oraz budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 153 -działki nr 72/1 i 71 w Gajewie.

W związku z tym, Urząd Gminy Czarnków do niniejszego obwieszczenia dołącza kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/04/2016 15:08:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/04/2016 08:44:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/04/2016 08:44:34)
Obwieszczenie o postanowieniach wydanych dla lokalizacji celu publicznego „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Gajewo na części działki nr 1123/27 oraz budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 153 –dz

BGK.6733.1.2.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 21 marca 2016 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

w miejscowości Gajewo na części działki nr 1123/27 oraz budowa

zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 153 -działki nr 72/1 i 71 w Gajewie.

 

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

1.     Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego - Postanowienie Nr WZDW.WU.653-735.7/15 z dnia 10.03.2016 roku,

2.     Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - Postanowienie Nr GN.612.43.2016.ACN z dnia 16.03.2016 roku,

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie tych postanowień w celu zapoznania się z ich treścią.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/03/2016 15:22:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/03/2016 15:22:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/03/2016 15:22:23)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki)

Czarnków, dnia 8 marca 2016 roku

 

BGK.6721.1.3.4.2016

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki)

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 199 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XXII/197/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki).

 

            Zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 pkt 1, 3-5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 9 lub 16. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 8 kwietnia 2016 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:22:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:24:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:24:52)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marunowo

Czarnków, dnia 1 marca 2016 roku

 

BGK.6721.1.2.4.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marunowo

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały nr XLII/369/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marunowo.

 

            Na podstawie art. 39 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

 

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 9 lub 16. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 1 kwietnia 2016 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/03/2016 15:02:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/03/2016 15:03:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/03/2016 15:03:27)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Gębice pod nazwą „Wiatraki Gębice"

Czarnków, dnia 1 marca 2016 roku

 

BGK.6721.1.1.4.2016


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Gębice pod nazwą „Wiatraki Gębice"

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały nr XIV/107/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Gębice pod nazwą „Wiatraki Gębice".

 

            Na podstawie art. 39 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

 

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 9 lub 16. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 1 kwietnia 2016 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/03/2016 15:02:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/03/2016 15:03:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/03/2016 15:03:09)
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (16/02/2016 13:58:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (16/02/2016 13:58:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (16/02/2016 13:58:47)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

Czarnków, dnia 2 lutego 2016 roku

 

BGK.6720.1.1.82.2015

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O B W I  E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) i w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze obrębów geodezyjnych Marunowo i Gębice,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 lutego 2016 roku do 11 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,
pokój nr 9 lub 16 w godzinach od 730 - 1530.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Czarnków, w Sali Narad, piętro I, pokój nr 5.

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 54 ust 3 i art. 55 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

 

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2016 roku na adres: Wójt Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Uwagi w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów można wnosić zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.).

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/02/2016 13:05:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/02/2016 13:05:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/02/2016 13:05:09)