Dzisiaj jest Sobota, 23.02.2019, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarnków w 2012 r.

 

 

            Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione a art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r., Nr 234 poz.1536 ze zm.) do wskazania swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym

konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarnków w  2012 r. z zakresu:

            -upowszechniania kultury fizycznej,

            -nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

            - posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

             - nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

             -wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz doprzeprowadzenia procedury  otwartego konkursu ofert.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 28 marca  2012 r. w Urzędzie Gminy w Czarnkowie ul.Rybaki 3 pok. nr 14  lub drogą pocztową  na adres:

 

            Urząd Gminy

            64-700 Czarnków

            ul.Rybaki 3

 

Urząd Gminy po przygotowaniu listy kandydatów i po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Konkursowej, przedstawi ją Wójtowi Gminy, który spośród nich wybierze dwie kandydatury, a następnie powoła Komisję Konkursową oraz regulamin jej pracy.

 

Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr  tel.(67) 255 22 13.

 

FORMULARZ

efs prow ryby unia