Dzisiaj jest Sobota, 23.02.2019, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 13 marca  2012 roku
RŚG.6840.8.2011.2012

Wójt Gminy Czarnków
O G Ł A S Z A:
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi  ROMANOWO DOLNE, gmina Czarnków

•    Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie – Kw Nr PO2T/00018166/4.
•    Oznaczona w ewidencji gruntów jako:
       - działka nr 469/2  o  pow. 1,9517 ha
•     Działka nr 469/2 w Romanowie Dolnym w chwili obecnej nie posiada aktualnego przeznaczenia w planie, ponieważ  nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/354/10 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. działka stanowi węzłowe obszary przyrodnicze, strefa zalewowa rzeki  Noteć, Natura 2000.  
•    Działka  nr 469/2 położona jest w strefie zabudowy siedliskowej i terenów rolnych wsi Romanowo  Górne. W sąsiedztwie działki  podobne tereny rolne. Działka od wschodu przylega wąskim fragmentem do drogi asfaltowej prowadzącej z Czarnkowa  do Walkowic, od zachodu graniczy z kanałem. Lokalizację działki  uznaje się jako bardzo  korzystną.  Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Działka w kształcie regularnym, teren równy. Konfiguracja i kształt korzystny.  Działka użytkowana rolniczo jako łąka.   Według ewidencji gruntów działki stanowią  użytki: RV, RVI,  ŁIV, ŁVI, PsV, N i W.
•    Cena wywoławcza – 36.700,00 złotych  
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54 poz.535 z późn. zm.)
Działka nr 469/2 nie jest  obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018166/4.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.
Wadium w wysokości – 4.000,00 złotych należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150, z wpłatą /wpływem nie później niż do dnia 12 kwietnia 2012 roku.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.
O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.
W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie – Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.
Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.
efs prow ryby unia