Dzisiaj jest Niedziela, 24.03.2019, Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Wójt Gminy Czarnków

 

 

             Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz  Uchwały Nr XI/130/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

 

Ogłasza

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

 

I. Konkurs adresowany jest do niżej wymienionych podmiotów działających na terenie Gminy Czarnków:

a)         organizacji pozarządowych,

b)         osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c)         stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

d)         spółdzielni socjalnych,

e)         spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

II. Rodzaje wspieranych zadań oraz planowana wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w 2012 roku.

 

1. Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

 

            a) organizacja przygotowań i uczestnictwo w gminnych, regionalnych, ogólnopolskich i

            międzynarodowych imprezach sportowych,

            b) szkolenie dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportowych,

            c) organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,

            d) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

            e) organizowanie amatorskich rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych,

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację  zadania w 2012 r.-11.000,- zł.

 

Wysokość środków przekazanych w 2011 r.-                         11.000,-zł.

 

 

 

 

2.Z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,

 

            a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2012 r.-       6.900,- zł.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w 2011 r.               9.000,- zł

 

III. Termin i miejsce realizacji zadania :

            od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2012 r. -teren gminy Czarnków

 

IV. Warunki realizacji zadania:

 

w konkursie mogą uczestniczyć organizacje, które spełniają następujące warunki:

- realizują zadania na rzecz mieszkańców gminy Czarnków,

- prowadzą działalność statutową  w dziedzinie objętej konkursem,

- posiadają doświadczenie i kadrę zdolną do realizacji zadania,

- przedłożoną prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).

 

Warunki realizacji zadania określają ponadto art.16, 17, 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j .Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ).

 

V. Zasady przyznawania dotacji.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Dotacje na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym i z którym zawarta zostanie umowa. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.

Rozpatrywane będą wyłącznie  oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.

Dotacja może zostać przyznana w wysokości 80% kosztów realizacji projektu.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji po wykonaniu zadania.

 

VI. Termin składania ofert.

 

1.Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w formie pisemnej na obowiązującym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r.”(z zaznaczeniem numeru i nazwy zadania) w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul Rybaki 3 64-700 Czarnków w terminie do dnia 26 marca 2012 r.

 

2. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

 

3.Ogłoszenie zamieszcza się:

            -na stronie internetowej: www.czarnkowgmina.pl;

            -w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarnków bip.czarnkowgmina.pl

 

 

            -na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnkowie,

4.Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej gminy www.czarnkowgmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII Termin , tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

1.Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 

a) ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, realizujących zadanie,

d) ocenę udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

e) ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz

sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

2.Otwarcia i zaopiniowania  złożonych ofert, w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu ich składania, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

 

3.Konkursy rozstrzyga Wójt Gminy Czarnków, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

4.Ogoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków.

 

            Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu

(67) 255 22 13 lub  (67) 253 02 88.

 

 

VIII Informacje dodatkowe.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się że rzeczywisty zakres  realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

           

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

efs prow ryby unia