Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY CZARNKÓW

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W GĘBICACH   gm. Czarnków
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JĘDRZEJEWIE  gm. Czarnków
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ gm. Czarnków
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŚMIESZKOWIE gm. Czarnków

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1/ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce ;
2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4/uzyskał:
a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
-przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora ,a przypadku ,o którym mowa w art.36 a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu-przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5/spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6/nie był karany karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela/Dz. U.z 2006r.Nr 97 poz.674 z póź.zm./a w przypadku nauczyciela akademickiego-karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym/Dz.U.Nr 164 poz.1365 z póź.zm./oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7/nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
8/nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9/nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych -Dz.U.z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź.zm.

2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1/posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ,państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2/ukończyła studia  magisterskie;
3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4/ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5/nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6/spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2,5,7 i 9.

3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,
2/poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4/oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy ,o którym mowa w pkt.3,
5/oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6/zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7oświadczenie ,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela Dz.U.z 2006r.Nr 97 poz.674 z póź.zm. lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym –Dz.U.Nr 164 poz.1365 z póź.zm.-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
8/oświadczenie ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9/oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź.zm.,
10/oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych- Dz.U.z 2002r.Nr 101 poz.926 z póź.zm. w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
11/oświadczenie ,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
12/oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-w przypadku nauczyciela,
13/oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub dorobku zawodowego-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14/oświadczenie ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„ KONKURS –PP GĘBICE” „KONKURS –PP JĘDRZEJEWO” „KONKURS –PP KUŹNICA CZARNKOWSKA” „KONKURS –PP ŚMIESZKOWO” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie tj. do dnia

30 marca 2012r.do godz.15.30

Oferty należy składać na adres :Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnków .

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


efs prow ryby unia