Dzisiaj jest Sobota, 23.02.2019, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player


BGK.6220.1.5.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW
z dnia 08 marca 2012r.

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w dniu 07.03.2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.5.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na

BUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309
W JĘDRZEJEWIE GMINA CZARNKÓW

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW
                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

BGK.6220.1.5.1.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CZARNKÓW
z dnia 8 marca 2012r.

    Na  podstawie  art. 49 ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 roku  ze  zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
ZAWIADAMIAM

że w dniu 07.03.2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.5.1.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na

BUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309
W JĘDRZEJEWIE GMINA CZARNKÓW

Od powyższej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W załączeniu decyzja Wójta.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


Dokumenty sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki nr3,
II piętro, pokój nr 16, tel. 67-255-58-24.

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW
                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 ZAŁĄCZNIK

efs prow ryby unia