Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia » Informacje o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „zalegalizowanie użytkowanych chlewni nr 1 i nr 2 w Sarbce na działkach nr 101 i 96”

IGROŚ.6220.10.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 14 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJE,

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla

    przedsięwzięcia:

    „zalegalizowanie użytkowanych  chlewni nr 1 i nr 2, dla których wykonano prace

    polegające na ich przebudowie, w których realizowany jest chów trzody chlewnej

    metodą bezściółkową w liczbie do 91 DJP  w Sarbce, gm. Czarnków na działkach o

    numerach ewidencyjnych 101 i 96”.  

2) że w dniu 20.06.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

    wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

    „zalegalizowanie użytkowanych  chlewni nr 1 i nr 2, dla których wykonano prace

    polegające na ich przebudowie, w których realizowany jest chów trzody chlewnej

    metodą bezściółkową w liczbie do 91 DJP  w Sarbce, gm. Czarnków na działkach o

    numerach ewidencyjnych 101 i 96”.  

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego

      przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania  uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

      ul. J.H. Dąbrowskiego 79,  60-529 Poznań i Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich

      w Poznaniu,

    - do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z

    raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest do

    wglądu w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 17 ( II

    piętro).

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                             

 

                             WÓJT GMINY CZARNKÓW

                            /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 14 stycznia 2019 roku do  14 lutego 2019 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (15/01/2019 07:52:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (15/01/2019 07:55:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (15/01/2019 07:58:23)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/10/2018 14:51:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/10/2018 14:56:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/10/2018 14:56:22)
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla parku wiatrowego „Ujście Czarnków” - 3 turbin wiatrowych na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie, gm. Czarnków.

IGROŚ.6220.12.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 28 września 2018 r.

         Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia,

 

w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 17, tel. 67-255-58-40, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie parku wiatrowego „Ujście Czarnków" - 3 turbin wiatrowych na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie, gm. Czarnków.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

                                                           

 

                                                                   WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 


Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 02 października 2018 roku do 24 października 2018 roku.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/10/2018 14:23:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/10/2018 14:28:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/10/2018 14:28:23)
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla parku wiatrowego „Ujście Czarnków” - 3 turbin wiatrowych na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie, gm. Czarnków.

IGROŚ.6220.12.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 28 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM:

 

- o wydanym w dniu 15.11.2017 r. postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOO-I.4242.146.2017.AA.2 uzgadniającym realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego „Ujście Czarnków" - 3 turbin wiatrowych na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie, gm. Czarnków,

- o wydanej w dniu 31.01.2018 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie  znak ON.NS.751.1.2018 dotyczącej  powyższego przedsięwzięcia.

 

Doręczenie postanowienia i opinii uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W załączeniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  i opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Czarnkowie.

 

 

                                                                   WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 02 października 2018 roku do  17 października 2018 roku


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/10/2018 14:26:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/10/2018 14:27:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/10/2018 14:27:43)
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa budynku chlewni dla loch o maksymalnej obsadzie 213,35 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 96 w Sarbi, g

IGROŚ.6220.12.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 28.09.2018 r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJE,

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

    budowie budynku chlewni dla loch o maksymalnej obsadzie 213,35 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 96 w miejscowości Sarbia, gmina Czarnków (docelowo hodowla zlokalizowana na działce nr ewid. 96 osiągnie maksymalną obsadę w ilości 305,75 DJP),

2) że w dniu 14.08.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowie budynku chlewni dla loch o maksymalnej obsadzie 213,35 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 96 w miejscowości Sarbia, gmina Czarnków,

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania  uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79,  60-529 Poznań i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu,

    - do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z  raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 17 ( II piętro).

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                            

 

                                                                    WÓJT GMINY CZARNKÓW

    /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od  01 października 2018 roku do  31 października 2018 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/10/2018 14:53:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/10/2018 14:54:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/10/2018 14:54:27)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE GODRA na działkach nr 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689 i 690 w obrębie Walko

IGROŚ.6220.1.7.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  27 września 2018 roku

   

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 20.09.2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.7.2018 dla przedsięwzięcia polegającego

na powierzchniowej (odkrywkowej)  eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE GODRA na działkach nr 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689 i 690  w obrębie Walkowice, gmina Czarnków.

 

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki nr 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

    

                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 27 września 2018 roku do  29 października 2018 roku

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/09/2018 20:45:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/09/2018 20:46:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/09/2018 20:46:32)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego – bukaciarni dla chowu bydła opasowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 379, obręb Huta, gm

IGROŚ.6220.1.6.2018

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  27 września 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 17.08.2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.6.2018 dla przedsięwzięcia polegającego

na budowie budynku inwentarskiego - bukaciarni dla chowu bydła opasowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 379, obręb Huta, gmina Czarnków.

 

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki nr 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

    

                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 27 września 2018 roku do  29 października 2018 roku

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/09/2018 20:45:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/09/2018 20:46:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/09/2018 20:46:03)
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odtworzenia zatoki dla promu w Ciszkowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/09/2018 12:22:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/09/2018 12:22:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/09/2018 12:22:34)
Obwieszczenie o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD na działkach ewidencyjnych nr 35/9, 34, 33 i 30/1 w Kuźnicy Czarnkowskiej, gm. Czarnków

IGROŚ.6220.1.5.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  12 lipca 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 15.06.2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.5.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD na działkach ewidencyjnych nr 35/9, 34, 33 i 30/1 w Kuźnicy Czarnkowskiej, gm. Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki nr 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 


Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 12 lipca 2018 roku do  14 sierpnia 2018 roku

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/07/2018 13:59:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/07/2018 14:00:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/07/2018 14:00:40)
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji instalacji do przerobu kopaliny wydobywanej ze złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD oraz węzła betoniarskiego

IGROŚ.6220.3.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 12 lipca 2018 r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

    na eksploatacji instalacji  do przerobu kopaliny wydobywanej ze złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD oraz węzła betoniarskiego o wydajności powyżej 15 t na dobę  realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 35/9, 34 i 33 położonych  w Kuźnicy Czarnkowskiej, gmina Czarnków.

2) że w dniu 02.03.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji instalacji  do przerobu kopaliny wydobywanej ze złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD oraz węzła betoniarskiego o wydajności powyżej 15 t na dobę realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 35/9,  34 i 33 położonych  w Kuźnicy Czarnkowskiej, gmina Czarnków.

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania  uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79,  60-529 Poznań i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Bydgoszczy,

    - do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 17 ( II piętro).

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.


                                                                    WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 12 lipca 2018 roku do  14 sierpnia 2018 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/07/2018 13:59:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/07/2018 14:00:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/07/2018 14:00:18)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie parkingu przy drodze gminnej na terenie części działki położonej w miejscowości Jędrzejewo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/07/2018 15:02:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/07/2018 15:03:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/07/2018 15:03:22)
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego –chlewni na działce nr 182 w Hucie, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.9.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 11 lipca 2018 r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

    budowie budynku inwentarskiego -chlewni na działce nr 182 w Hucie.

2) że w dniu 13.06.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

    wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynkuinwentarskiego -chlewni na działce nr 182 w Hucie,

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

      polegającego na budowie budynku inwentarskiego -chlewni na działce nr 182 w Hucie, gm. Czarnków  jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania  uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79,  60-529 Poznań i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu,

    - do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 17 ( II piętro).

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.


                                                                    WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 11 lipca 2018 roku do  13 sierpnia 2018 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/07/2018 14:45:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/07/2018 14:47:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/07/2018 14:47:47)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla firmy ATRE sp. z o. o. na działce nr 738/5 obręb Romano

IGROŚ.6220.1.4.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  11 lipca 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 08.06.2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.4.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na

na budowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla firmy ATRE sp. z o. o. na działce nr 738/5 obręb Romanowo Dolne, gmina Czarnków,

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki nr 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

     

                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 11 lipca 2018 roku do  13 sierpnia 2018 roku

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/07/2018 14:54:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/07/2018 14:55:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/07/2018 14:55:02)
Zawiadomienie – zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Ujścia dla budowy Parku wiatrowego Ujścia – zespołu 18 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (05/07/2018 15:00:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (05/07/2018 15:00:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (05/07/2018 15:00:50)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Starostę Czarnkowsko – Trzcianeckiego dla scalenia gruntów obrębu ewidencyjnego Przybychowo, gm. Połajewo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (05/07/2018 14:57:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (05/07/2018 14:57:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (05/07/2018 14:57:58)
Obwieszczenie Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla scalenia gruntów obrębu ewidencyjnego Przybychowo, gm. Połajewo.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (28/06/2018 14:54:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (28/06/2018 14:54:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (28/06/2018 14:54:17)
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400kV Piła Krzewina – Plewiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (28/06/2018 14:50:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (28/06/2018 14:50:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (28/06/2018 14:50:33)
Obwieszczenie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie scalania gruntów obrębu ewidencyjnego Przybychowo, gm. Połajewo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/06/2018 14:52:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/06/2018 14:53:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/06/2018 14:53:36)
Obwieszczenie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów obrębu ewidencyjnego Przybychowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/05/2018 14:32:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/05/2018 14:33:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/05/2018 14:33:04)
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy drobiu na działkach nr 235 i 237 w Brzeźnie, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.1.3.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  10 kwietnia 2018 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 09.04.2018 roku została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.3.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie fermy drobiu planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237,

o maksymalnej łącznej obsadzie wszystkich  kurników 757491 szt. to jest 3030DJP.

Od decyzje przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu decyzja Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 10 kwietnia 2018 roku do  28 maja 2018 roku.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/04/2018 21:03:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/04/2018 21:03:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/04/2018 21:03:38)
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy drobiu na działkach nr 235 i 237 w Brzeźnie, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.1.3.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  10 kwietnia 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 09.04.2018 roku została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.3.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie fermy drobiu planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237,

o maksymalnej łącznej obsadzie wszystkich  kurników 757491 szt. to jest 3030DJP.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art.77 ust.1. ww. ustawy, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 10 kwietnia 2018 roku do  11 maja 2018 roku.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/04/2018 20:48:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/04/2018 20:48:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/04/2018 20:48:37)
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach nr 235 i 237.
IGROŚ.6220.8.2016 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 01 marca 2018 r.

         Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 17, tel. 67-255-58-40, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237.

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

                                               

 ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

          /-/    Monika Piotrowska

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/03/2018 14:35:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/03/2018 14:37:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/03/2018 14:37:34)
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach nr 235 i 237
IGROŚ.6220.8.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 01 marca 2018 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 

ZAWIADAMIAM, 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 09.04.2018 r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


                                              ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                              /-/    Monika Piotrowska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/03/2018 14:35:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/03/2018 14:36:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/03/2018 14:36:47)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ziemnych stawów do retencjonowania wody na działkach nr 811/12, 808 i 824/5 w obrębie geodezyjnym Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.1.2.2018

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  16 lutego 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 12.02.2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.2.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie ziemnych stawów do retencjonowania wody na działkach nr 811/12, 808 i 824/5 w obrębie geodezyjnym Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki nr 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

    

Z up. WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Feliks Łaszcz

Sekretarz Gminy

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/02/2018 14:10:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/02/2018 14:11:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/02/2018 14:11:31)
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

                                                  Czarnków, dnia 8 luty 2018r.

IGROŚ.6721.1.1.73.2017

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

 

            Na podstawie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr L/395/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 15.

 

 

                                                    ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

  mgr Monika Piotrowska

 

 

 

Tekst studium

Rysunek studium  

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/02/2018 13:41:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/02/2018 13:44:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/03/2018 10:12:48)
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

Czarnków, dnia 8 luty 2018 roku

WÓJT GMINY CZARNKÓW

BGK.6720.1.1.172.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) i w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze obrębów geodezyjnych Marunowo i Gębice,

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach

od 22 lutego 2018 roku do 23 marca 2018 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,
pokój nr 14 lub 15 w godzinach od 730 - 1530.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 marca 2018 roku o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Czarnków, w Sali Narad, piętro I, pokój nr 5.

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 54 ust 3 i art. 55 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

 

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2018 roku na adres: Wójt Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Uwagi w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów można wnosić zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.).

 

                                                                         ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                                      mgr Monika Piotrowska

 

 

 

 

 

Tekst studium

Rysunek studium  

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/02/2018 13:43:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/02/2018 13:43:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/03/2018 10:37:46)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni w obrębie działki nr 137 położonej w Sarbi, gm. Czarnków.

 

IGROŚ.6220.1.1.2018

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  7 lutego 2018 roku

 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 02.02.2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.1.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie budynku inwentarskiego - chlewni w obrębie działki nr 137 położonej w Sarbi, gm. Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                           

 

 

                                                ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                                  /-/    Monika Piotrowska

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 8 lutego 2018 roku do  12 marca 2018 roku

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/02/2018 15:21:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/02/2018 15:22:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/02/2018 15:22:02)
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD na działkach ewidencyjnych nr 35/9, 34, 33 i 30/1 w Kuźnicy Czarnkowskiej,

IGROŚ.6220.4.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 2 lutego 2018 r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

    eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD na działkach ewidencyjnych nr 35/9, 34, 33 i 30/1 w Kuźnicy Czarnkowskiej, gm.Czarnków.

2) że w dniu 08.05.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia,

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD na działkach ewidencyjnych nr 35/9, 34, 33 i 30/1 w Kuźnicy Czarnkowskiej, gm. Czarnków  jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania  uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79,  60-529 Poznań i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile,

4) o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 17 ( II piętro).

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17

(II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                             

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                                  /-/    Monika Piotrowska

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 02 lutego 2018 roku do  06 marca 2018 roku

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/02/2018 13:33:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/02/2018 13:34:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/02/2018 13:34:18)
Obwieszczenie dotycząc wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numera

 

IGROŚ.6220.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 10 stycznia 2018r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 02.03.2018r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                              

                                                ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                              /-/    Monika Piotrowska

 

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 10 stycznia 2018 roku do 25 stycznia 2018 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/01/2018 15:16:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/01/2018 15:26:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/01/2018 15:26:29)
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491 szt. to jest 3030 DJP w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237

IGROŚ.6220.8.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 grudnia 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM:

 

- o wydanym w dniu 13.11.2017 r. postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOO-I.4242.171.2017.AA.2 uzgadniającym realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491 szt. to jest 3030 DJP w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237,

- o wydanej w dniu 31.01.2017 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie  znak ON.NS.751.3.2017 dotyczącej  powyższego przedsięwzięcia oraz o podtrzymaniu tej opinii - pismo nr ON.NS.0700.16.2017 z dnia 11.10.2017 roku.

 

Doręczenie postanowienia i opinii uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W załączeniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  i opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Czarnkowie oraz pismo podtrzymujące tą opinię.

 

 

                                             ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                              /-/    Monika Piotrowska

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Czarnkowie oraz pismo podtrzymujące tą opinię

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/12/2017 12:56:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/12/2017 12:58:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/12/2017 12:58:29)
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/11/2017 14:58:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/11/2017 14:58:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/11/2017 14:58:14)
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP na działkach nr 235 i 237 w Brzeźnie.

 

IGROŚ.6220.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 08 listopada 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 10.01.2018r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

      Z up. WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Feliks Łaszcz

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 08 listopada 2017roku do 24 listopada 2017r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/11/2017 19:11:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/11/2017 19:12:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/11/2017 19:12:51)
Obwieszczenie o wydanej odmownej decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play na części działki o numerze ewd. 146/8 w Gajewie,

Czarnków 31.10.2017 roku

IGROŚ.6733.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 31 października 2017 roku, dla:

P4 Spółka z o.o.

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

reprezentowanej przez pełnomocnika

P. Piotra Marczaka

została wydana odmowna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play składającej się z masztu telekomunikacyjnego o wysokości 61,95 m (z odgromem), urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych outdoor, 8szt. anten radioliniowych zawieszonych na wysokości od 53-57 m n.p.t. oraz systemu 3 anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,50 m, na części działki o numerze ewd. 146/8 położonej w Gajewie, gmina Czarnków.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Z up. WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Feliks Łaszcz

Sekretarz Gminy

DECYZJA

MAPA

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 31 października 2017 roku do  29 listopada 2017 roku

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/10/2017 14:49:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/10/2017 14:50:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/10/2017 14:50:03)
Obwieszczenie o postanowieniach wydanych w toku postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play na terenie działki o nr ewid. 146/8 położonej w m.

IGROŚ.6733.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 5 października 2017 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play składającej się z masztu telekomunikacyjnego o wysokości 61,95 m (z odgromem), urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych outdoor, 8 szt. anten radioliniowych zawieszonych na wysokości od 53 - 57 m n.p.t. oraz systemu 3 anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,50 m, na części działki o numerze ewd. 146/8 położonej w Gajewie, gmina Czarnków.

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

1. Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr GN.612.138.2017.ACN z dnia 19 września 2017 roku.

2. Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków- uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego - uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.-- uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię  postanowienia w celu zapoznania się z jej treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 5 października 2017 roku do 27 października 2017 roku.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/10/2017 14:28:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/10/2017 14:29:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/10/2017 14:29:25)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji węzła betoniarskiego na działce nr 31/2 w miejscowości Białężyn, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.1.8.2017

 


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  02 października 2017r.

 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 01.09.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.8.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na

realizacji węzła betoniarskiego na działce nr 31/2 w miejscowości Białężyn, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                            

 

      WÓJT GMINY CZARNKÓW

  /-/    Bolesław Chwarścianek

 

     

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 02 października 2017 roku do  02 listopada 2017 roku

Obwieszczenie zostaje opublikowane dnia 02 października 2017r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/10/2017 13:43:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/10/2017 13:44:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/10/2017 13:44:01)
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP na działkach nr 235 i 237 w Brzeźnie.

 

IGROŚ.6220.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 września 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 10.11.2017r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

      Z up. WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Feliks Łaszcz

Sekretarz Gminy

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 29 września 2017roku do 14 października 2017r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/09/2017 14:27:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/09/2017 14:28:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/09/2017 14:28:25)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego „Walkowice KR III” na działkach nr 669, 670, 671, 672/1 i 675/4 w Walkowicach.

IGROŚ.6220.1.6.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 16 sierpnia 2017r.

 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 11.08.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.6.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na

eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego „Walkowice KR III" w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 669, 670, 671, 672/1 i 675/4 w miejscowości Walkowice, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 17 sierpnia 2017 roku do  17 września 2017 roku

Obwieszczenie zostaje opublikowane dnia 17 sierpnia 2017r.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/08/2017 10:28:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/08/2017 10:35:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/08/2017 10:35:19)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu przesiewacza do segregacji kruszywa naturalnego pozyskiwanego ze złoża (piasków skaleniowo-kwarcowych) WALKOWICE TM II na

IGROŚ.6220.1.5.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 16 sierpnia 2017r.

 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 11.08.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.5.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na

 

posadowieniu przesiewacza do segregacji kruszywa naturalnego pozyskiwanego ze złoża (piasków skaleniowo-kwarcowych) WALKOWICE TM II  planowanego do realizacji na działkach nr 561/1 i 562/5, obręb Walkowice gmina Czarnków

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 17 sierpnia 2017 roku do  17 września 2017 roku

Obwieszczenie zostaje opublikowane dnia 17 sierpnia 2017r.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/08/2017 10:28:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/08/2017 10:35:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/08/2017 10:35:43)
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, w Brzeźnie, gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237.

 

IGROŚ.6220.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 16 sierpnia 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 02.10.2017r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 16 sierpnia 2017roku do 31 sierpnia 2017r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/08/2017 13:38:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/08/2017 13:39:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/08/2017 13:39:11)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Kuźnica Czarnkowska NP na działce nr 652/5 w Kuźnicy Czarnkowskiej.

 

IGROŚ.6220.1.4.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 30 czerwca 2017r.

 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 23.06.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.4.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na

 

POWIERZCHNIOWEJ (ODKRYWKOWEJ)  EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZŁOŻA KUŹNICA CZARNKOWSKA NP NA DZIAŁCE NR 652/5 W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 


 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/06/2017 15:05:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: (03/07/2017 07:10:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/06/2017 15:09:02)
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w Brzeźnie na działkach nr 235 i 237 – przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

 

IGROŚ.6220.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 czerwca 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 01.09.2017r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:59:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:59:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:59:29)
Obwieszczenie o wydanym uzgodnieniu przez RDOŚ w Poznaniu dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w Brzeźnie, gmina Czarnków na działkach nr 235 i 237.

IGROŚ.6220.8.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 czerwca 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 30.05.2017r. wydał postanowienie nr WOO-I.4242.286.2016.AA.11 uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237.

 

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W załączeniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu .

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:53:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:54:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:54:07)
Obwieszczenie - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w Brzeźno na działkach o nr 235 i 237.

IGROŚ.6220.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 27 kwietnia 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 30.06.2017r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/04/2017 14:21:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/04/2017 14:22:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/04/2017 14:22:14)
Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 309 i 137 w Jędrzejewie, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.10.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 kwietnia 2017r.

         Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 17, tel. 67-255-58-40, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się na wniosek

 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309

I 174 W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJEWO, GMINA CZARNKÓW

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/04/2017 14:49:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/04/2017 14:49:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/04/2017 14:49:49)
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w Jędrzejewie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/04/2017 12:35:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/04/2017 12:36:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/04/2017 12:36:07)
Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w Jędrzejewie, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.10.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 10 marca 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 17.02.2017r. wydał opinię nr WOO-IV.4240.70.2017.KL.3 o braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na

ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309 i 174

W JĘDRZEJEWIE GMINA CZARNKÓW

 

Doręczenie opinii uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W załączeniu opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska .

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 TREŚĆ OPINII

 

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/03/2017 12:41:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/03/2017 12:42:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/03/2017 12:42:36)
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w Brzeźnie na działkach nr 235 i 237.

IGROŚ.6220.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 lutego 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 28.04.2017r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/02/2017 12:26:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/02/2017 12:27:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/02/2017 12:27:07)
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Bialężyn

Czarnków, dnia 17 luty 2017 roku

WÓJT GMINY CZARNKÓW

IGROŚ.6721.1.1.4.2017

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Bialężyn.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XXIX/226/2016

z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

            Zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 pkt 1, 3-5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 14 lub 15. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 22 marca 2017 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/02/2017 12:53:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/02/2017 14:53:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/02/2017 14:53:47)
Podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego – chlewni na działce nr 137 w Sarbi

IGROŚ.6220.1.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 14 lutego 2017r.

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJE

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku  inwentarskiego - chlewni na działce nr 137 w Sarbi, W gospodarstwie nastąpi zwiększenie obsady zwierząt z 123,35DJP do 353,35DJP.

2) że w dniu 12.01.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przedmiotem jest budowa budynku  inwentarskiego - chlewni na działce nr 137 w Sarbi,

3) organem właściwym:

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia  jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  a opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 17 ( II piętro).

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/02/2017 14:23:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/02/2017 14:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/02/2017 14:24:00)
Opinia Sanitarna w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/02/2017 14:57:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/02/2017 15:00:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/02/2017 15:00:26)
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w Brzeźno na działkach o numerach ewidencyjnych 2

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 19 grudnia 2016r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 28.02.2017r. po otrzymaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/12/2016 14:57:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/12/2016 14:57:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/12/2016 14:57:38)
Obwieszczenia dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach nr 235 i 237.

IGROŚ.6220.8.2016


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 08 grudnia 2016r.

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu planowanej do realizacji  w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237,

2) że w dniu 18.11.2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przedmiotem jest budowa Fermy Drobiu w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach nr 235 i 237,

3) organem właściwym:

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia  jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  a opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 17 ( II piętro).

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 


 IGROŚ.6220.8.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 08 grudnia 2016r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j. t. Dz. U. z 2016r.  poz. 23 ze zm.)  

ZAWIADAMIAM

że w dniu 18.11.2016r. na wniosek - Produkcja-Handel-Usługi „ROL-BIG" Sp. z o.o. w Brzeźnie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/12/2016 15:06:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/12/2016 15:06:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/12/2016 15:06:58)
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/06/2016 15:09:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/06/2016 15:09:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/06/2016 15:09:46)
Obwieszczenie Burmistrza Ujścia w sprawie Parku wiatrowego Ujście

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/04/2016 13:47:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/04/2016 13:47:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/04/2016 13:47:05)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego –chlewni dla tuczników o maksymalnej obsadzie 196,84DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności min.827,992m3 oraz budowie dwóch silos

BGK.6220.1.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 30 marca 2016r.

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 22.03.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.8.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego -chlewni dla tuczników o maksymalnej obsadzie 196,84DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności min.827,992m3 oraz budowie dwóch silosów paszowych o łącznej pojemności 40 ton na działce nr 390 w Hucie,

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/03/2016 15:12:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/03/2016 15:12:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/03/2016 15:12:53)
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy Parku Wiatrowego „Czarnków” na terenie gminy Czarnków .

  BGK.6220.16.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 25 marca 2016r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2016r.  poz. 353)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 26.02.2016r. zostało wydane postanowienie nr BGK.6220.16.2015 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie: Parku Wiatrowego „Czarnków" na terenie gminy Czarnków:

-   w Śmieszkowie na działkach nr 359, 365,

-   w Białężynie na działkach  nr 113, 129/4, 129/5,

-   w Gębicach na działkach  nr 67/1, 592/8, 592/9, 592/10,

-   w Hucie na działkach nr  256, 272,

-   w Sarbi na działkach nr 246/4, 246/5, 246/6, 246/8, 246/9, 224/5, 124/9,

-   w Marunowie na działkach nr 145, 161/3:

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie  7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu postanowienie Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/03/2016 15:12:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/03/2016 14:13:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/03/2016 14:13:58)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zalesienia gruntów rolnych na działce nr 7016/2 (pastwisko 0,33ha) położonej w obrębie Góra oraz działce nr 7037 (łąka 1,10ha) położonej w obrębie Ciszkowo.

BGK.6220.1.6.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 marca 2016r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 29.02.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.6.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów rolnych na działce nr 7016/2 (pastwisko 0,33ha) położonej w obrębie Góra oraz działce nr 7037 (łąka 1,10ha)  położonej w obrębie Ciszkowo.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 


 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:21:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:21:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:21:46)
Obwieszczenie o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sarbia, Os. Polne, na działkach nr 123/3, 40. 33 i 41/2 w Sarbi.

BGK.6220.1.7.2016

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 25 marca 2016r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 15.03.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.7.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na

przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sarbia, Os. Polne, na działkach nr 123/3, 40. 33 i 41/2 w Sarbi.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:24:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:24:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:24:19)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ośrodka rekreacyjnego ,,Kociołki” na działkach nr 97 i 100 w Brzeźnie, gmina Czarnków

BGK.6220.1.5.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 marca 2016r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 29.02.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.5.2016 dla inwestycji polegającej na budowie ośrodka rekreacyjnego ,,Kociołki" na działkach  nr 97 i 100 w Brzeźnie, gmina Czarnków, w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Czarnków z 30.07.2014 r., nr BGK.6220.1.6.2014 w zakresie:

- zwiększenia dopuszczalnej powierzchni zabudowy kontenerowego budynku socjalnego z 100 m2 do 300m2,

- zwiększenia dopuszczalnej powierzchni wiaty grillowej z 100m2 do 300m2,

- dodatkowo budowy na terenie ośrodka kortu tenisowego, stanowisk wędkarskich, ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia terenu.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/03/2016 15:24:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/03/2016 15:24:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/03/2016 15:24:46)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji odprowadzenia wód opadowych z powierzchni operacyjnych stacji paliw płynnych w Białężynie na działkach 41 i 42.

 

BGK.6220.1.3.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 08 marca 2016r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 02.02.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.3.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji odprowadzenia wód opadowych z powierzchni operacyjnych stacji paliw płynnych w Białężynie na działkach 41 i 42.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie,

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:23:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:25:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:25:28)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia -budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Brzeźno na części działki nr 174/58.

 

BGK.6220.1.4.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 08 marca 2016r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 23.02.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.4.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Brzeźno na części działki nr 174/58.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 


 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:37:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:37:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:37:41)
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy parku wiatrowego „Ujście- Czarnków” – 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2. 272 i 266 w Marunowie.

 

BGK.6220.12.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 8 marca 2016r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego „Ujście- Czarnków"  - 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2. 272 i 266 w Marunowie.

2) że w dniu 12.10.2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia,

3) organem właściwym :

- do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego „Ujście- Czarnków" - 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2. 272 i 266 w Marunowie jest Wójt Gminy Czarnków,

- do wydawania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiskaw Poznaniu  a opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w  tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest  w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 16 ( II piętro).

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

   

                                           WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/03/2016 15:09:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/03/2016 15:09:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/03/2016 15:09:47)
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Gajewo- działka nr 1123/27 oraz budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr

Czarnków, 23 lutego 2016 roku

BGK.6733.1.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

 

że w dniu 18 lutego 2016 roku, na wniosek

Pełnomocnika: P. Grzegorza Rydian

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX

Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

w imieniu Związku Międzygminnego

„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Gajewo na części działki nr 1123/27 oraz budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 153 –działki nr 72/1 i 71 w Gajewie.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po trzech tygodniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (24/02/2016 13:02:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (24/02/2016 13:03:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/02/2016 13:03:38)
Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy parku wiatrowego „Ujście- Czarnków” – 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2. 272 i 266 w Marunowie.

 

BGK.6220.12.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 12 lutego 2016r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r., poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 20.01.2016r. zostało wydane postanowienie nr BGK.6220.12.2015

o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie parku wiatrowego „Ujście- Czarnków" - 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2. 272 i 266 w Marunowie.

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie  7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu postanowienie Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/02/2016 16:09:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/02/2016 16:11:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/02/2016 16:11:34)
Obwieszczenie dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Parku Wiatrowego „Czarnków” na terenie gminy Czarnków.

BGK.6220.16.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 26 stycznia 2016r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Parku Wiatrowego „Czarnków" na terenie gminy Czarnków nastąpi w terminie do 26.02.2016r.  ze względu na trwającą analizę sprawy i toczące się postępowanie.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/01/2016 12:16:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/01/2016 12:16:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/01/2016 12:16:38)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gajewo na części dz. nr 1123/27.

 

BGK.6220.1.2.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 21 stycznia 2016r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 12.01.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.2.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Gajewo na części działki nr 1123/27.

 

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/01/2016 15:12:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/01/2016 15:13:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/01/2016 15:13:09)
Obwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD

 

BGK.6220.1.11.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 21 stycznia 2016r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 31.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.11.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1, 718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4, 568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

BGK.6220.1.11.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 21stycznia 2016r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 31.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.11.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1, 718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4, 568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków.

 

Od decyzje przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu decyzja Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/01/2016 15:12:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/01/2016 15:12:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/01/2016 15:12:49)