Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia » Informacje o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenie o postanowieniach wydanych w toku postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play na terenie działki o nr ewid. 146/8 położonej w m.

IGROŚ.6733.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 5 października 2017 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play składającej się z masztu telekomunikacyjnego o wysokości 61,95 m (z odgromem), urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych outdoor, 8 szt. anten radioliniowych zawieszonych na wysokości od 53 - 57 m n.p.t. oraz systemu 3 anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,50 m, na części działki o numerze ewd. 146/8 położonej w Gajewie, gmina Czarnków.

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

1. Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr GN.612.138.2017.ACN z dnia 19 września 2017 roku.

2. Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków- uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego - uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.-- uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię  postanowienia w celu zapoznania się z jej treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 5 października 2017 roku do 27 października 2017 roku.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/10/2017 14:28:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/10/2017 14:29:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/10/2017 14:29:25)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji węzła betoniarskiego na działce nr 31/2 w miejscowości Białężyn, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.1.8.2017

 


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  02 października 2017r.

 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 01.09.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.8.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na

realizacji węzła betoniarskiego na działce nr 31/2 w miejscowości Białężyn, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                            

 

      WÓJT GMINY CZARNKÓW

  /-/    Bolesław Chwarścianek

 

     

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 02 października 2017 roku do  02 listopada 2017 roku

Obwieszczenie zostaje opublikowane dnia 02 października 2017r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/10/2017 13:43:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/10/2017 13:44:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/10/2017 13:44:01)
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP na działkach nr 235 i 237 w Brzeźnie.

 

IGROŚ.6220.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 września 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 10.11.2017r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

      Z up. WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Feliks Łaszcz

Sekretarz Gminy

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 29 września 2017roku do 14 października 2017r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/09/2017 14:27:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/09/2017 14:28:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/09/2017 14:28:25)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego „Walkowice KR III” na działkach nr 669, 670, 671, 672/1 i 675/4 w Walkowicach.

IGROŚ.6220.1.6.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 16 sierpnia 2017r.

 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 11.08.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.6.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na

eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego „Walkowice KR III" w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 669, 670, 671, 672/1 i 675/4 w miejscowości Walkowice, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 17 sierpnia 2017 roku do  17 września 2017 roku

Obwieszczenie zostaje opublikowane dnia 17 sierpnia 2017r.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/08/2017 10:28:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/08/2017 10:35:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/08/2017 10:35:19)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu przesiewacza do segregacji kruszywa naturalnego pozyskiwanego ze złoża (piasków skaleniowo-kwarcowych) WALKOWICE TM II na

IGROŚ.6220.1.5.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 16 sierpnia 2017r.

 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 11.08.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.5.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na

 

posadowieniu przesiewacza do segregacji kruszywa naturalnego pozyskiwanego ze złoża (piasków skaleniowo-kwarcowych) WALKOWICE TM II  planowanego do realizacji na działkach nr 561/1 i 562/5, obręb Walkowice gmina Czarnków

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 17 sierpnia 2017 roku do  17 września 2017 roku

Obwieszczenie zostaje opublikowane dnia 17 sierpnia 2017r.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/08/2017 10:28:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/08/2017 10:35:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/08/2017 10:35:43)
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, w Brzeźnie, gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237.

 

IGROŚ.6220.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 16 sierpnia 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 02.10.2017r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 16 sierpnia 2017roku do 31 sierpnia 2017r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/08/2017 13:38:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/08/2017 13:39:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/08/2017 13:39:11)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Kuźnica Czarnkowska NP na działce nr 652/5 w Kuźnicy Czarnkowskiej.

 

IGROŚ.6220.1.4.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 30 czerwca 2017r.

 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 23.06.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.4.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na

 

POWIERZCHNIOWEJ (ODKRYWKOWEJ)  EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZŁOŻA KUŹNICA CZARNKOWSKA NP NA DZIAŁCE NR 652/5 W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 


 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/06/2017 15:05:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: (03/07/2017 07:10:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/06/2017 15:09:02)
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w Brzeźnie na działkach nr 235 i 237 – przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

 

IGROŚ.6220.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 czerwca 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 01.09.2017r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:59:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:59:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:59:29)
Obwieszczenie o wydanym uzgodnieniu przez RDOŚ w Poznaniu dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w Brzeźnie, gmina Czarnków na działkach nr 235 i 237.

IGROŚ.6220.8.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 czerwca 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 30.05.2017r. wydał postanowienie nr WOO-I.4242.286.2016.AA.11 uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237.

 

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W załączeniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu .

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:53:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:54:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/06/2017 16:54:07)
Obwieszczenie - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w Brzeźno na działkach o nr 235 i 237.

IGROŚ.6220.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 27 kwietnia 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 30.06.2017r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/04/2017 14:21:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/04/2017 14:22:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/04/2017 14:22:14)
Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 309 i 137 w Jędrzejewie, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.10.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 kwietnia 2017r.

         Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 17, tel. 67-255-58-40, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się na wniosek

 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309

I 174 W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJEWO, GMINA CZARNKÓW

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/04/2017 14:49:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/04/2017 14:49:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/04/2017 14:49:49)
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w Jędrzejewie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/04/2017 12:35:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/04/2017 12:36:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/04/2017 12:36:07)
Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w Jędrzejewie, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.10.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 10 marca 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 17.02.2017r. wydał opinię nr WOO-IV.4240.70.2017.KL.3 o braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na

ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309 i 174

W JĘDRZEJEWIE GMINA CZARNKÓW

 

Doręczenie opinii uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W załączeniu opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska .

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 TREŚĆ OPINII

 

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/03/2017 12:41:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/03/2017 12:42:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/03/2017 12:42:36)
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w Brzeźnie na działkach nr 235 i 237.

IGROŚ.6220.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 lutego 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 28.04.2017r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/02/2017 12:26:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/02/2017 12:27:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/02/2017 12:27:07)
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Bialężyn

Czarnków, dnia 17 luty 2017 roku

WÓJT GMINY CZARNKÓW

IGROŚ.6721.1.1.4.2017

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Bialężyn.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XXIX/226/2016

z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

            Zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 pkt 1, 3-5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 14 lub 15. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 22 marca 2017 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/02/2017 12:53:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/02/2017 14:53:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/02/2017 14:53:47)
Podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego – chlewni na działce nr 137 w Sarbi

IGROŚ.6220.1.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 14 lutego 2017r.

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJE

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku  inwentarskiego - chlewni na działce nr 137 w Sarbi, W gospodarstwie nastąpi zwiększenie obsady zwierząt z 123,35DJP do 353,35DJP.

2) że w dniu 12.01.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przedmiotem jest budowa budynku  inwentarskiego - chlewni na działce nr 137 w Sarbi,

3) organem właściwym:

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia  jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  a opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 17 ( II piętro).

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/02/2017 14:23:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/02/2017 14:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/02/2017 14:24:00)
Opinia Sanitarna w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/02/2017 14:57:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/02/2017 15:00:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/02/2017 15:00:26)
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP w Brzeźno na działkach o numerach ewidencyjnych 2

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 19 grudnia 2016r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 28.02.2017r. po otrzymaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/12/2016 14:57:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/12/2016 14:57:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/12/2016 14:57:38)
Obwieszczenia dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Fermy Drobiu w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach nr 235 i 237.

IGROŚ.6220.8.2016


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 08 grudnia 2016r.

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu planowanej do realizacji  w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237,

2) że w dniu 18.11.2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przedmiotem jest budowa Fermy Drobiu w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach nr 235 i 237,

3) organem właściwym:

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia  jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  a opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 17 ( II piętro).

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 


 IGROŚ.6220.8.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 08 grudnia 2016r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j. t. Dz. U. z 2016r.  poz. 23 ze zm.)  

ZAWIADAMIAM

że w dniu 18.11.2016r. na wniosek - Produkcja-Handel-Usługi „ROL-BIG" Sp. z o.o. w Brzeźnie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/12/2016 15:06:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/12/2016 15:06:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/12/2016 15:06:58)
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/06/2016 15:09:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/06/2016 15:09:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/06/2016 15:09:46)
Obwieszczenie Burmistrza Ujścia w sprawie Parku wiatrowego Ujście

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/04/2016 13:47:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/04/2016 13:47:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/04/2016 13:47:05)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego –chlewni dla tuczników o maksymalnej obsadzie 196,84DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności min.827,992m3 oraz budowie dwóch silos

BGK.6220.1.8.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 30 marca 2016r.

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 22.03.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.8.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego -chlewni dla tuczników o maksymalnej obsadzie 196,84DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności min.827,992m3 oraz budowie dwóch silosów paszowych o łącznej pojemności 40 ton na działce nr 390 w Hucie,

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/03/2016 15:12:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/03/2016 15:12:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/03/2016 15:12:53)
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy Parku Wiatrowego „Czarnków” na terenie gminy Czarnków .

  BGK.6220.16.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 25 marca 2016r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2016r.  poz. 353)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 26.02.2016r. zostało wydane postanowienie nr BGK.6220.16.2015 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie: Parku Wiatrowego „Czarnków" na terenie gminy Czarnków:

-   w Śmieszkowie na działkach nr 359, 365,

-   w Białężynie na działkach  nr 113, 129/4, 129/5,

-   w Gębicach na działkach  nr 67/1, 592/8, 592/9, 592/10,

-   w Hucie na działkach nr  256, 272,

-   w Sarbi na działkach nr 246/4, 246/5, 246/6, 246/8, 246/9, 224/5, 124/9,

-   w Marunowie na działkach nr 145, 161/3:

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie  7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu postanowienie Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/03/2016 15:12:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/03/2016 14:13:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/03/2016 14:13:58)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zalesienia gruntów rolnych na działce nr 7016/2 (pastwisko 0,33ha) położonej w obrębie Góra oraz działce nr 7037 (łąka 1,10ha) położonej w obrębie Ciszkowo.

BGK.6220.1.6.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 marca 2016r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 29.02.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.6.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów rolnych na działce nr 7016/2 (pastwisko 0,33ha) położonej w obrębie Góra oraz działce nr 7037 (łąka 1,10ha)  położonej w obrębie Ciszkowo.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 


 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:21:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:21:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:21:46)
Obwieszczenie o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sarbia, Os. Polne, na działkach nr 123/3, 40. 33 i 41/2 w Sarbi.

BGK.6220.1.7.2016

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 25 marca 2016r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 15.03.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.7.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na

przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sarbia, Os. Polne, na działkach nr 123/3, 40. 33 i 41/2 w Sarbi.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:24:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:24:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/03/2016 12:24:19)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ośrodka rekreacyjnego ,,Kociołki” na działkach nr 97 i 100 w Brzeźnie, gmina Czarnków

BGK.6220.1.5.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 marca 2016r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 29.02.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.5.2016 dla inwestycji polegającej na budowie ośrodka rekreacyjnego ,,Kociołki" na działkach  nr 97 i 100 w Brzeźnie, gmina Czarnków, w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Czarnków z 30.07.2014 r., nr BGK.6220.1.6.2014 w zakresie:

- zwiększenia dopuszczalnej powierzchni zabudowy kontenerowego budynku socjalnego z 100 m2 do 300m2,

- zwiększenia dopuszczalnej powierzchni wiaty grillowej z 100m2 do 300m2,

- dodatkowo budowy na terenie ośrodka kortu tenisowego, stanowisk wędkarskich, ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia terenu.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/03/2016 15:24:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/03/2016 15:24:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/03/2016 15:24:46)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji odprowadzenia wód opadowych z powierzchni operacyjnych stacji paliw płynnych w Białężynie na działkach 41 i 42.

 

BGK.6220.1.3.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 08 marca 2016r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 02.02.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.3.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji odprowadzenia wód opadowych z powierzchni operacyjnych stacji paliw płynnych w Białężynie na działkach 41 i 42.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie,

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:23:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:25:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:25:28)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia -budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Brzeźno na części działki nr 174/58.

 

BGK.6220.1.4.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 08 marca 2016r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 23.02.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.4.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Brzeźno na części działki nr 174/58.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 


 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:37:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:37:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:37:41)
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy parku wiatrowego „Ujście- Czarnków” – 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2. 272 i 266 w Marunowie.

 

BGK.6220.12.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 8 marca 2016r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego „Ujście- Czarnków"  - 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2. 272 i 266 w Marunowie.

2) że w dniu 12.10.2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia,

3) organem właściwym :

- do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego „Ujście- Czarnków" - 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2. 272 i 266 w Marunowie jest Wójt Gminy Czarnków,

- do wydawania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiskaw Poznaniu  a opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w  tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest  w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 16 ( II piętro).

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

   

                                           WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/03/2016 15:09:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/03/2016 15:09:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/03/2016 15:09:47)
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Gajewo- działka nr 1123/27 oraz budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr

Czarnków, 23 lutego 2016 roku

BGK.6733.1.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

 

że w dniu 18 lutego 2016 roku, na wniosek

Pełnomocnika: P. Grzegorza Rydian

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX

Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

w imieniu Związku Międzygminnego

„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Gajewo na części działki nr 1123/27 oraz budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 153 –działki nr 72/1 i 71 w Gajewie.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po trzech tygodniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (24/02/2016 13:02:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (24/02/2016 13:03:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/02/2016 13:03:38)
Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy parku wiatrowego „Ujście- Czarnków” – 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2. 272 i 266 w Marunowie.

 

BGK.6220.12.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 12 lutego 2016r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r., poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 20.01.2016r. zostało wydane postanowienie nr BGK.6220.12.2015

o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie parku wiatrowego „Ujście- Czarnków" - 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2. 272 i 266 w Marunowie.

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie  7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu postanowienie Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/02/2016 16:09:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/02/2016 16:11:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/02/2016 16:11:34)
Obwieszczenie dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Parku Wiatrowego „Czarnków” na terenie gminy Czarnków.

BGK.6220.16.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 26 stycznia 2016r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Parku Wiatrowego „Czarnków" na terenie gminy Czarnków nastąpi w terminie do 26.02.2016r.  ze względu na trwającą analizę sprawy i toczące się postępowanie.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/01/2016 12:16:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/01/2016 12:16:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/01/2016 12:16:38)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gajewo na części dz. nr 1123/27.

 

BGK.6220.1.2.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 21 stycznia 2016r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 12.01.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.2.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Gajewo na części działki nr 1123/27.

 

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/01/2016 15:12:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/01/2016 15:13:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/01/2016 15:13:09)
Obwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD

 

BGK.6220.1.11.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 21 stycznia 2016r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 31.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.11.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1, 718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4, 568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

BGK.6220.1.11.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 21stycznia 2016r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 31.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.11.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1, 718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4, 568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków.

 

Od decyzje przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu decyzja Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/01/2016 15:12:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/01/2016 15:12:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/01/2016 15:12:49)