Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie.

§ 1.Organ prowadzący szkołę: Gmina Czarnków.

§ 2.Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie , ul. Szkolna 38 Śmieszkowo,64-700 Czarnków.

§ 3. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1/ posiada wykształcenie wyższe  i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w wymienionej szkole ;

2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświata albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4/uzyskał:

a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5/spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6/ ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7/nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela-Dz. U. z 2018r. poz.967 ze zm. a w przypadku nauczyciela akademickiego -karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce-Dz.U. z 2018r. poz.1668 ze.zm. oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 

8/nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

9/nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10/nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych -Dz.U. z 2018r. poz.1458 ze zm.

11/w przypadku cudzoziemca- posiada znajomość języka polskiego poświadczoną za zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r.o języku polskim- Dz.U .z 2018r  poz.931 ze zm.

§ 4.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1/posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ,państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2/posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4/ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5/nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6/spełnia wymagania określone w ust.3 pkt.2,5,7 -11.

§ 5.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie,

2/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informacje o:

a/stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo

b/stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c/stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3/oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

a/imię/imiona/ i nazwisko

b/datę i miejsce urodzenia,

c/obywatelstwo,

d/miejsce zamieszkania/adres do korespondencji/,

4/ poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy ,o którym mowa w pkt.2,świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5/ poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6/poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r.o języku polskim -Dz. U. z 2018r. poz.931 ze zm.-w przypadku cudzoziemca,

7/poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8/oświadczenia , ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9/oświadczenia ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10/oświadczenia ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2018 poz.1458 ze zm.,

11/oświadczenia o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów-Dz.U. z 2019r.poz.430 ze zm.-w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.

12/poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego -w przypadku nauczyciela,

13/ poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

14/oświadczenia ,że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela Dz. U. z 2018r. poz.967  ze zm. lub w art.276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce -Dz.U .z 2018r. poz.1668 z póź.zm.-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15/oświadczenia ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Do oferty należy załączyć oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych -Dz. U. z 2018r. poz.1000 ze zm. w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie. Zebrane dane będą przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych , jak również prawo odmowy wyrażenia zgody lub jej wycofania.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ KONKURS -SP Śmieszkowo" w terminie do dnia 05 kwietnia 2019r.do godz.15.30

na adres :Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnków .

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/03/2019 14:09:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/03/2019 14:09:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/03/2019 14:09:18)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent

 ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

1.  Wymagania niezbędne:

 

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe ekonomiczne;

e) nieposzlakowana opinia;

f) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Pracy.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 

a) mile widziane doświadczenie w księgowości jednostek samorządu terytorialnego;

b) umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Word, Excel;

c) znajomość i umiejętność obsługi programu firmy RADIX: PŁACE +, KADRY +, FKB + oraz programu Płatnik;

d) umiejętność dobrej obsługi urządzeń biurowych;

e) dokładność, terminowość i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań;

f) odporność na stres;

g) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole;

h) umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, dyspozycyjność oraz samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania;

i) wysoka kultura osobista.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) sprawdzanie kompletności i rzetelności dokumentów księgowych,

2) sprawdzanie prawidłowego opisu na dokumentach księgowych,

3) numerowanie dowodów księgowych,

4) dekretowanie dokumentów księgowych,

5) uzgadnianie kont księgowych,

6) uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych,

7) uzgadnianie wydatków z Głównym Księgowym,

8) prowadzenie kont dot. zaangażowania środków budżetowych,

9) prowadzenie kont dot. planów finansowych,

10) pomoc w terminowym dokonywaniu rozliczenia inwentaryzacji,

11) sporządzanie list w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

12) pomoc w sporządzaniu list wypłat dot. wynagrodzeń pracowników oraz zasiłków stałych,

13) sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUSu,

14) sporządzanie miesięcznych zestawień list płac (polecenie księgowania) oraz przekazywanie ich na stanowisko Głównego Księgowego,

15) obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanej pracy, wprowadzanie i uzgadnianie danych w systemach informatycznych: RADIX, Płatnik,

16) czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań finansowych i statystycznych,

17) pomoc przy opracowaniu projektów przepisów wewnętrznych wynikających z ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,

18) pomoc przy opracowaniu i wprowadzaniu zmian w zakresie polityki rachunkowości dot. prowadzonej ewidencji księgowej budżetu,

19) pomoc przy przygotowywaniu danych do informacji z wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania z wykonywania budżetu za rok,

20) przygotowanie informacji, sprawozdań i zestawień dla potrzeb wewnętrznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Głównego Urzędu Statystycznego i innych wymaganych prawem oraz terminowe ich przekazywanie,

21) potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów w zakresie swojego działania,

22) archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego działania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

23) wykonywanie poleceń służbowych i zarządzeń Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz uchwał Rady Gminy.

 

4.      Warunki pracy na danym stanowisku:

 

a) miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;

b) wymiar czasu pracy - pełen etat;

c) liczba etatów - 1;

d) praca w godzinach 7:30 - 15:30;

e) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony,

f) warunki wynagrodzenia: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, oraz zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie; wynagrodzenie wypłacane w terminie 28 dnia danego miesiąca;

g) stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

h) praca wymagająca komunikacji werbalnej i pisemnej;

i) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;

j) praca na pierwszym piętrze;

k) przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - 01.04.2019r.

5.  Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz kwestionariusza do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków);

d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

e) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z rekrutacją.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

6.      Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko referent ds. księgowości budżetowej„ w terminie do 25 marca 2019r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji".

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w tym w sprawach dotyczących przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do różnych form zatrudnienia (umów o pracę, cywilnoprawnych, staży, praktyk, wolontariatów) do czasu jej zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 6, art. 9 ust. 2 lit. b i h oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuczestniczenie w procesie rekrutacji.

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przekazanych danych do organizowanych przez GOPS w kolejnych rekrutacji prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu - „Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych".

 

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Państwa zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w GOPS w Czarnkowie realizuje Pani Joanna Mrowiska - Inspektor Ochrony Danych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawo Pracownika do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji pracowniczej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontroli, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

8. Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %. Osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.          

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 253 02 91 wew. 21 lub 22

                                              

 

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Weronika Dolna

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/03/2019 14:52:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/03/2019 14:52:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/03/2019 14:52:46)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. wymiaru podatków

w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków

Wymiar

czasu pracy

pełny etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 29 kwietnia 2019r. na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wyższe - kierunek: rachunkowość, finanse publiczne, administracja, bankowość.

Wymagania

Niezbędne

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
    publicznych,

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. Nieposzlakowana opinia,

5. Wykształcenie wyższe - kierunek: rachunkowość, finanse publiczne,
    administracja, bankowość.

6. Roczny staż pracy w administracji samorządowej,

7. Znajomość przepisów ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  ustawy o podatku leśnym, ustawy o podatku rolnym.

 

Wymagania

Dodatkowe

1. Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje
    samorządu gminnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
    kodeksu postępowania administracyjnego,

2. Biegła znajomość obsługi komputera (praca z pakietem OFFICE) oraz innych urządzeń biurowych.

3. Znajomość programów firmy RADIX: WIP+,  POGRUN+, oraz aplikacji SHRIMP i SRPP, aplikacji e-Content PLUS i aplikacji LEX.

4. Samodzielność i odpowiedzialność,

5. Komunikatywność oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

6. Umiejętność pracy w zespole,

7. Odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Dokonywanie wymiaru podatków lokalnych osobom prawnym.

2. Dokonanie wymiaru podatków lokalnych osobom fizycznym.

3. Dokonywanie rejestrów przypisów i odpisów podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.

4. Obliczanie skutków z tytułu obniżenia stawek podatkowych, przesunięcia terminów płatności, umorzenia należności podatkowych, wraz z prowadzeniem pełnej ewidencji w tym zakresie.

5. Uzgadnianie wymiaru podatków ze stanowiskiem ds. rozliczeń należności podatkowych.

6. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym deklaracji, oraz wykazów.

7. Czynny udział w kontrolach podatkowych podatków lokalnych.

8. Przygotowywanie merytoryczne wniosków do Wójta w sprawie: umarzania, przesunięć terminów płatności itp.

9. Wystawianie decyzji w sprawach podatkowych wraz z prowadzeniem rejestru wydanych decyzji.

10. Wystawianie zaświadczeń w zakresie: dochodowości z gospodarstwa rolnego, zaświadczeń o stanie posiadania, oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.

11. Przyjmowanie i wstępna kontrola wniosków i faktur dotyczących  zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

12. Przygotowywanie projektów decyzji z tytułu udzielania ulg i zwolnień wynikających z przepisów prawa.

13. Przygotowywanie projektów postanowień dotyczących informacji o udzielonych ulgach w spłacie i umorzeniach w podatkach i opłatach stanowiących dochód jst przekazywanych przez Urząd Skarbowy.

14. Bieżąca analiza obowiązujących przepisów.

15. Pełna znajomość oraz wykorzystywanie możliwości programów komputerowych używanych do zakresu czynności. 

16. Przygotowywanie wszelkich danych dotyczących należności podatkowych do projektu budżetu.

  17. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów przynależnych do stanowiska pracy.

18. Inne prace zlecone przez Wójta Gminy, oraz Skarbnika Gminy.

 

Warunki pracy na stanowisku

1. Praca na pełny etat.

2. Praca w godzinach pn-pt 7.30 - 1530

3. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 18 marca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.936 ze zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarnków.

4. Wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca.

5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

 

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV),

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
    o zatrudnienie,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    i kwalifikacji zawodowych,

5. Kserokopie świadectw pracy,

6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym
    wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do   
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
9. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
    i umiejętnościach.

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór  na wolne samodzielne stanowisko: Podinspektor ds. wymiaru podatków" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

 

w terminie do dnia 18 marca 2019r.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

należy pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publiczne Gminy Czarnków.

 

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i własnoręcznie podpisać.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
1. Administratorem podanych w ofercie danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków, wykonujący swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy   z siedzibą w Czarnkowie, ul.Rybaki 3.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w gminie Czarnków pełni p.Joanna Mrowicka, Kancelaria ochrony danych osobowych Smart&Standards  tel. 602 241 239.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez
     Panią/Pana zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
     stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków,

4. Dane osobowe będą wykorzystane do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych
     osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym  momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano przed cofnięciem wyrażonej wcześniej zgody,

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
     przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/253 02 84.

 

 

   Czarnków, dnia 06 marca 2019r.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Czarnków

                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/03/2019 15:15:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/03/2019 15:15:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/03/2019 15:15:04)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

 na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej

w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

 

Wymiar

czasu pracy

Pełen etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 25 marca 2019 r., pierwsza umowa na czas określony - nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, techniczne, o kierunku budowlanym,

budowlane pokrewne: np. konstrukcje budowlane, technologia i organizacja budownictwa itp.

Wymagania

niezbędne

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
    przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunku budowlanym

6) kandydat ze stażem pracy w budownictwie lub administracji związanej z budownictwem lub absolwent wyższej uczelni technicznej o profilu budowlanym,

7) prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

 

Wymagania

dodatkowe

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej,

2) umiejętność kosztorysowania w programie komputerowym,    

3) umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek,

4) umiejętność biegłej obsługi komputera w programach Word, Excel,

5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

6) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

7) odporność na stres,

8) bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole,

9) samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

10) umiejętności interpersonalne niezbędne dla prawidłowej obsługi klienta, otwartość na współpracę,

11) Umiejętność realizacji równolegle kilku procesów.

12) Wysoka kultura osobista oraz postawa etyczna (wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz nie budzący podejrzeń o stronniczość i interesowność).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

1) Przygotowanie, realizacja i odbiór inwestycji komunalnych, w szczególności: sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, infrastruktura techniczna związana z gospodarką odpadami, budownictwo elektroenergetyczne, budowa oświetlenia drogowego, budownictwo mieszkaniowe, przygotowanie terenów pod budownictwo, obiekty małej architektury, budynki rekreacyjne, budynki gospodarcze z wyłączeniem obiektów oświatowych, sportowych oraz realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

2) Przygotowywanie we współpracy z innymi organami, samorządami, instytucjami i jednostkami planów zadań inwestycyjnych.

3) Współdziałanie z gestorami sieci w zakresie realizacji inwestycji komunalnych takich jak budowa sieci gazociągowej, budowa i rozbudowa linii energetycznych, itp.

4) Współpraca ze Skarbnikiem w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

5) Przygotowywanie projektów umów z projektantami i wykonawcami robót budowlanych, projektów umów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i organizowanie komisyjnych odbiorów robót.

6) Współdziałanie z projektantami przy opracowywaniu dokumentacji technicznych inwestycji.

7) Sprawdzanie statusu prawnego terenu, na którym ma być realizowane gminne przedsięwzięcie lub inwestycja, ustalanie właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą realizowane gminne inwestycje, w szczególności inwestycje infrastrukturalne liniowe.

8) Przygotowywanie dokumentów związanych z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane uprawniających Gminę Czarnków do wykonywania robót budowlanych i obiektów budowlanych w ramach realizowanych zadań.

9) Przygotowywanie umów cywilno - prawnych na partycypację w kosztach realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

10) Przygotowywanie i prowadzenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, projekt umowy z wykonawcą, udział w pracach  komisji przetargowej w sprawach wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku.

11) Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem dokumentacji technicznej i projektów budowlanych realizowanych  przedsięwzięć, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i innymi przepisami szczególnymi (decyzja o warunkach zabudowy, zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, decyzja o pozwoleniu na budowę, zgoda wodno-prawna, decyzja na zajęcie pasa drogowego, decyzja na umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym drogi publicznej itd.).

12) Występowanie do innych organów o wymagane przepisami prawa zgody, opinie, decyzje, pozwolenia itp związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

13) Rozliczanie kosztów inwestycji wraz ze sporządzeniem protokołu środka trwałego OT.

14) Prowadzenie rejestru decyzji, umów i porozumień wydanych przez inne organy nakładających na gminę obowiązek uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach publicznych, terenach Lasów Państwowych itp.

15) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zakupów sprzętu i urządzeń, dostaw, usług i robót budowlanych w  dokonywanych w ramach funduszu sołeckiego.

16) Prowadzenie rejestru wszystkich umów lub faktur do sprawozdawczości z prawa zamówień publicznych oraz udostępniania informacji publicznej.

17) Organizacja pracy i nadzór nad robotami wykonywanymi przez osoby skierowane do pracy przez sąd rejonowy.

18) Dokonywanie odbioru wykonanych prac oraz prowadzenie ewidencji ich wykonania  we współpracy z sołtysami.

19) Przygotowanie, realizacja i odbiór inwestycji związanych z budową oświetlenia drogowego.

20) Prowadzenie ewidencji umów za zużycie energii i konserwację oświetlenia drogowego.

21) Prowadzenie ewidencji urządzeń oświetlenia drogowego wraz z jej aktualizacją.

22) Sprawdzanie rachunków i rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia drogowego.

23) Prowadzenie ewidencji umów za zużycie energii w gminnych budynkach i innych obiektach.

24) Prowadzenie ewidencji liczników energii elektrycznej wraz z jej aktualizacją.

25) Sprawdzanie rachunków i rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w gminnych budynkach i innych obiektach.

26) Przygotowywanie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz wszystkich danych niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej.

27) Zgłaszanie awarii i  konieczności napraw oświetlenia drogowego.

28) Przygotowywanie we współpracy z innymi organami, instytucjami i jednostkami planów zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy i budowy sieci energetycznych i gazowych.

29) Przygotowywanie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz wszystkich danych niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na kompleksowe dostawy opału do budynków administrowanych przez gminę Czarnków (w tym do szkół i przedszkoli).

30) Zaopatrzenie w opał budynków gminnych, za wyjątkiem szkól i przedszkoli.

31) Nadzór nad jakością i zużyciem opału w kotłowniach budynków gminnych, za wyjątkiem szkół i przedszkoli.

32) Wykonywanie prac na stanowisku dozoru, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, w zakresie obsługi, konserwacji i remontów dla kotłów wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi  i instalacji cieplnych wraz urządzeniami pomocniczymi do przesyłu ciepła, za wyjątkiem szkół i przedszkoli.

33) Nadzór nad palaczami w kotłowniach centralnego ogrzewania w budynkach gminnych, za wyjątkiem szkół i przedszkoli.

34) Sporządzanie analiz i wyliczeń dotyczących podziału kosztów zużycia ciepła i energii elektrycznej.

35) Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy Czarnków w sprawie stawek opłat za korzystanie z centralnego ogrzewania.

36) Prowadzenie rejestru wszystkich umów lub faktur do sprawozdawczości z zakresu prawa zamówień publicznych oraz udostępniania informacji publicznej.

 

Warunki pracy na stanowisku

1) wymiar czasu pracy - 1 etat,

2) praca w godzinach  730 - 1530 ,

3) praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,

4) wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla 
     pracowników samorządowych oraz  Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarnków,

5) wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7) stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze, budynek nie jest wyposażony w windę osobową, miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za  zgodność z oryginałem,

5) kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do    
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach 
    i umiejętnościach, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, w terminie do dnia 8 marca 2019 roku

(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Czarnków).

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Oferty, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Czarnków w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym." oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie i miejscu II etapu procedury naboru.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-253-02-81

 

Czarnków, dnia 26 lutego 2019 roku

     WÓJT GMINY CZARNKÓW

           /-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/02/2019 14:13:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/02/2019 14:13:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/02/2019 14:13:51)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i obsługi kancelaryjnej wójta

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. obsługi Rady Gminy i obsługi kancelaryjnej wójta

 

Wymiar

czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 1 marca 2019 r., pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (wymagany udokumentowany roczny staż pracy w administracji publicznej)

Wymagania

Niezbędne

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Wykształcenie wyższe.

6. Roczny staż pracy w administracji publicznej.

7. Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania

Dodatkowe

1. Znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania
    przepisów prawa.

2. Znajomość przepisów o samorządzie gminnym i pracownikach
    samorządowych.

3. Znajomość procedur administracyjnych (kodeks postępowania
    administracyjnego, instrukcja kancelaryjna).

4. Umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek.

5. Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Word, Excel.

6. Umiejętność dobrej obsługi urządzeń biurowych.

7. Dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.

8. Odporność na stres.

9. Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej
    i w zespole.

10. Umiejętność nawiązywania kontaktu, dyspozycyjność oraz samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania.

11. Umiejętność realizacji równolegle kilku procesów.

12. Wysoka kultura osobista oraz postawa etyczna (wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz nie budzący podejrzeń o stronniczość i interesowność).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

- prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy, jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz komisji Rady Gminy,

- organizacyjne przygotowywanie posiedzeń,

- opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, postanowień, interpelacji, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich wg kompetencji i czuwanie nad ich realizacją,

- zapewnianie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady
i posiedzenia komisji,

- zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawianie ich Radzie i właściwym komisjom gminy,

- prowadzenie rejestru uchwał, interpelacji i postanowień Rady Gminy,

- protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań,

- obsługa transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji Rady Gminy,

- prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

- terminowe przekazywanie uchwał do nadzoru oraz publikacji lokalnej i w Dzienniku Urzędowym,

- przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał, postanowień, deklaracji, apeli, oświadczeń i opinii Rady Gminy,

- sprawdzanie pod względem wizualnym i redakcyjnym przygotowanych projektów uchwał,

- czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych i członków merytorycznych komisji, a w szczególności spraw wynikających z ochrony stosunku pracy radnych,

- obsługa korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej wójta, w tym przygotowywanie odpowiedzi na pisma, obsługa kancelaryjna korespondencji oraz monitorowanie terminowości załatwianych spraw,

- obsługa kancelaryjna spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,

- przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów zarządzeń wójta gminy,

- prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń wydawanych przez wójta,

- prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu wójta, w tym do wydawania decyzji.

 

Warunki pracy na stanowisku

1. Wymiar czasu pracy - 1 etat.

2. Praca w godzinach  730 - 1530 .

3. Praca administracyjno-biurowa oraz w terenie.

4. Wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla pracowników samorządowych oraz  Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarnków.

5. Wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca.

6. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

7. Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę osobową. Miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV).

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z
 oryginałem).

5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do   
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
    i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność
    z oryginałem).

 

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i obsługi kancelaryjnej wójta należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

 

w terminie do dnia 18.02.2019 r. do godz. 15.30

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Czarnków w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 253 02 95.

 

 

   Czarnków, 08 luty 2019 r.

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/02/2019 14:40:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/02/2019 14:40:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/02/2019 14:42:05)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

1.  Wymagania niezbędne:

 

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne;

e) co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;

f) nieposzlakowana opinia.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 

a) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej;

b) doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości budżetowej;

c) doświadczenie zawodowe w zakresie kadr i płac;

d) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Pracy;

e) umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Word, Excel;

f) umiejętność obsługi programu księgowego (preferowany RADIX) oraz programu Płatnik;

g) umiejętność dobrej obsługi urządzeń biurowych;

h) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

i) odporność na stres;

j) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole;

k) umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, dyspozycyjność oraz samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania;

l) wysoka kultura osobista.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) sprawdzanie kompletności i rzetelności dokumentów księgowych,

2) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

3) terminowe dokonywanie rozliczenia inwentaryzacji,

4) sporządzanie list w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

5) obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanej pracy, wprowadzanie i uzgadnianie danych w systemach informatycznych: RADIX, Home Banking, Płatnik,

6) prowadzenie dokumentacji związanej z naborami i zwolnieniami pracowników oraz stażystów i praktykantów,

7) prowadzenie akt osobowych pracowników,

8) sporządzenie umów o pracę, umów cywilno-prawnych oraz prowadzenie całokształtu spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników,

9) sporządzanie pism dotyczących zmian wynagrodzeń, przeszeregowań, nagród uznaniowych i jubileuszowych,

10) prowadzenie ewidencji czasu pracy,

11) zgłaszanie pracowników na szkolenia,

12) prowadzenie rejestrów szkoleń, szkoleń bhp, badań lekarskich,

13) sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS,

14) sporządzanie oraz wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem.

15) sporządzanie list wypłat dot. wynagrodzeń pracowników oraz zasiłków stałych,

16) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,

17) sporządzanie miesięcznych zestawień list płac (polecenie księgowania) oraz przekazywanie ich na stanowisko Głównego Księgowego,

18) sporządzanie i przekazywanie pracownikom GOPS rocznych raportów RMUA,

19) obliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od pracowników GOPS,

20) sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11),

21) sporządzanie informacji dotyczących zmiany numerów rachunków bankowych,

22) sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym dowodów księgowych,

23) księgowanie dokumentów księgowych w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie,

24) pomoc przy opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wynikających z ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,

25) czynne uczestnictwo w przygotowywaniu sprawozdań finansowych i statystycznych,

26) pomoc przy opracowywaniu i wprowadzaniu zmian w zakresie polityki rachunkowości dot. prowadzonej ewidencji księgowej budżetu (FKJ),

27) pomoc przy przygotowywaniu danych do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok,

28) przygotowywanie informacji, sprawozdań i zestawień dla potrzeb wewnętrznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Głównego Urzędu Statystycznego i innych wymaganych prawem oraz terminowe ich przekazywanie,

29) potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów w zakresie swojego działania,

30) archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego działania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

31) wykonywanie poleceń służbowych i zarządzeń Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz uchwał Rady Gminy.


4.  Warunki pracy na danym stanowisku:

 

a) miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;

b) wymiar czasu pracy - pełen etat;

c) liczba etatów - 1;

d) praca w godzinach 7:30 - 15:30;

e) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony,

f) warunki wynagrodzenia: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, oraz zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie; wynagrodzenie wypłacane w terminie 28 dnia danego miesiąca;

g) stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

h) praca wymagająca komunikacji werbalnej i pisemnej;

i) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;

j) praca na pierwszym piętrze;

k) przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - 01.02.2019r.

 

5.  Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz kwestionariusza do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków);

d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

e) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z rekrutacją.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

6.  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej„ w terminie do 22 stycznia 2019r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji".

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w tym w sprawach dotyczących przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do różnych form zatrudnienia (umów o pracę, cywilnoprawnych, staży, praktyk, wolontariatów) do czasu jej zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 6, art. 9 ust. 2 lit. b i h oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuczestniczenie w procesie rekrutacji.

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przekazanych danych do organizowanych przez GOPS w kolejnych rekrutacji prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu - „Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych".

 

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Państwa zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w GOPS w Czarnkowie realizuje Pani Joanna Mrowiska - Inspektor Ochrony Danych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawo Pracownika do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji pracowniczej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontroli, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

8. Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %. Osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.          

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 253 02 91 wew. 21 lub 22

                                              

 

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/01/2019 20:52:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/01/2019 20:52:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/01/2019 20:52:05)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

1.  Wymagania niezbędne:

 

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) wykształcenie: średnie (wymagany udokumentowany 2 letni staż pracy) bądź wyższe (preferowany kierunek: administracja, prawo, ekonomia lub pokrewne);

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) nieposzlakowana opinia.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 

a) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym w jednostkach samorządowych, związane z obsługą klienta;

b) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy o świadczeniach rodzinnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o ochronie danych osobowych;

c) umiejętność praktycznego stosowania KPA w postępowaniu administracyjnym;

d) umiejętność sporządzania pism urzędowych;

e) umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Word, Excel;

f) umiejętność dobrej obsługi urządzeń biurowych;

g) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

h) odporność na stres;

i) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole;

j) umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, dyspozycyjność oraz samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania;

k) wysoka kultura osobista.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych,

b) ustalanie kryterium dochodowego rodziny ubiegającej się o świadczenia wychowawcze;

c) sporządzanie decyzji administracyjnych, w tym:

-ustalających bądź uchylających prawo do świadczeń,

-żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

-umarzających, odraczających termin płatności lub rozkładających na raty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

d) sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych;

e) sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń wychowawczych,

f) prowadzenie ewidencji nienależnie pobranych świadczeń i ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem finansowo - księgowym;

g) rozliczanie wypłaconych świadczeń i ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem finansowo - księgowym;

h) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego z marszałkiem województwa wielkopolskiego;

i) obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanej pracy;

j) prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;

k) archiwizowanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

l) sporządzanie comiesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

4.  Warunki pracy na danym stanowisku:

 

a) miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;

b) wymiar czasu pracy - pełen etat;

c) liczba etatów - 1;

d) praca w godzinach 7:30 - 15:30;

e) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony,

f) warunki wynagrodzenia: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych - Dz.U.2018.936 oraz zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie; wynagrodzenie wypłacane do 27 każdego miesiąca;

g) stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

h) praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami, jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna;

i) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;

j) praca na parterze;

k) przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - 01.01.2019r.

 

5.  Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz kwestionariusza do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków);

d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

e) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

6.  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych„ w terminie do 30 listopada 2018r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji".

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w tym w sprawach dotyczących przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do różnych form zatrudnienia (umów o pracę, cywilnoprawnych, staży, praktyk, wolontariatów) do czasu jej zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 6 i 9 ust. 2 lit. b i h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuczestniczenie w procesie rekrutacji.

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przekazanych danych do organizowanych przez GOPS w kolejnych rekrutacji prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu - „Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych".

 

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Państwa zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w GOPS w Czarnkowie realizuje Inspektor Ochrony Danych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawo Pracownika do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji pracowniczej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontroli, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

8. Informacja dodatkowa:

Informacja wynikająca z art. 13a ust.2 pkt. 4 b ustawy o pracownikach samorządowych
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.           

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 253 02 91

                                              

 

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/11/2018 23:10:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/11/2018 23:10:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/11/2018 23:10:28)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości - kasjer

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNKÓW

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości - kasjer

 

Wymiar

czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 20 listopada 2018r., pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

Wykształcenie pierwszego stopnia - kierunek:

- finanse i rachunkowość,

- administracja.

Wymagania

Niezbędne

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. Nieposzlakowana opinia,

5. Wykształcenie pierwszego stopnia - kierunek finanse i rachunkowość, administracja

6. Min. roczny staż pracy w księgowości.

 

Wymagania

Dodatkowe

1. Znajomość przepisów ustawy i finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej;

2. Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń multimedialnych  oraz innych urządzeń biurowych,

3. Umiejętność prawidłowego redagowania pism,

4. Umiejętności interpersonalne niezbędne dla prawidłowej obsługi klienta,

5. Samodzielność i odpowiedzialność,

6. Umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,

7. Umiejętność naliczania wynagrodzeń, w tym umów zleceń i umów o  dzieło.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Bieżące sporządzanie raportu kasowego,

2. Przestrzeganie limitu gotówki w kasie określonego zarządzeniem Wójta Gminy,

3. Przyjmowanie do kasy oraz odprowadzanie gotówki do banku,   

4. Terminowe rozliczanie pobranych zaliczek z kasy,

5. Dokonywanie wypłaty zobowiązań gotówkowych,

6. Księgowanie i windykacja należności nie podatkowych za:

 • prywatne rozmowy telefoniczne,
 • energię elektryczną (w tym sale wiejskie, świetlice itp.)
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych dotyczących partycypowania w kosztach budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych , pozostałych itp.

7. Kompletowanie dokumentów dotyczących  raportu kasowego  ponumerowanie, oraz przekazanie do dekretowania  i  księgowania,

8. Obsługa kasy fiskalnej i sporządzanie dokumentacji z nią związanej,

9. Sporządzanie rejestru  zakupów  VAT  (inwestycyjny i pozostały)

10. Ewidencja opłaty eksploatacyjnej, opłat za koncesję i sporządzanie informacji do sprawozdań z tego zakresu,

11. Prowadzenie rejestrów należności i zobowiązań warunkowych,   

12. Prowadzenie pomocniczej ewidencji należytego wykonania robót (gwarancje),

13. Współuczestniczenie w zakresie ewidencji środków trwałych,

14. Inne prace zlecone przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Sekretarza i Skarbnika.

   

Warunki pracy na stanowisku

1. Wymiar czasu pracy - 1 etat,

2. Praca w godzinach  730 - 1530 ,

3. Praca administracyjno-biurowa,

4. Wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla
     pracowników samorządowych oraz Regulaminu wynagradzania
     pracowników Urzędu Gminy Czarnków.

5. Wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca.

6. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7. Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze.

    Budynek nie jest wyposażony w windę osobową.

    Miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV),

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
    o zatrudnienie,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    i kwalifikacje zawodowe,

5. Kserokopie świadectw pracy,

6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym
    wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do   
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z rekrutacją,
9. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
    i umiejętnościach

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne samodzielne stanowisko: ds. księgowości - kasjer należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

 Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

 w terminie do dnia 08.11.2018r.

 Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

 


Klauzula informacyjna - dane osobowe

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

1. Administratorem podanych w ofercie danych osobowych jest Wójt Gminy
    Czarnków, wykonujący swe zadania przy pomocy Urzędu  Gminy
    z siedzibą w Czarnkowie, ul.Rybaki 3.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w gminie Czarnków pełni;

    Joanna Mrowicka, Kancelaria Ochrony Danych Osobowych Smart
    & Standards   tel. 602 241 239.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez
    Panią/Pana pisemnej zgody w celu przeprowadzenia procesu
    rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków,

4. Dane osobowe będą wykorzystane do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
    a po jej zakończeniu przechowywane przez okres  wymagany przepisami
    powszechnie  obowiązującego prawa;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych
    osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
    oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania, a także prawo
    do przenoszenia danych,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody  w dowolnym
    momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
    którego dokonano przed cofnięciem wyrażonej wcześniej zgody,

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego,
    tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
    przeprowadzenia procesu  rekrutacji na w/w stanowisko;

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/253 02 84.

 

  

    Czarnków, 29 października 2018r.

 

 

                                                                                                          WÓJT GMINY CZARNKÓW

       /-/ BOLESŁAW CHWARŚCIANEK

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/10/2018 12:08:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/10/2018 12:08:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/10/2018 12:08:43)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. księgowości - kasjer
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/09/2018 15:32:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/09/2018 15:32:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/10/2018 18:51:22)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków na stanowisko ds. księgowości - kasjer
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/09/2018 14:02:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/09/2018 14:03:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/09/2018 14:03:53)
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbi

  

ZARZĄDZENIE NR  450/2018

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 10 września 2018r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbi

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym -Dz. U .z 2018r.poz.994 ze zm. , art.63 ust.1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe -Dz.U .z 2018r. poz.996 ze zm. oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej- Dz.U. z 2017r.poz.1587

zarządzam co następuje:

§ 1.Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbi.

§ 2.Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.Ogłoszenie  o konkursie zamieszcza się:

1)w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarnków;

2)na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 450/2018

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 10 września 2018r.

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbi.

§ 1.Organ prowadzący szkołę: Gmina Czarnków.

 

§ 2.Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa w Sarbi , Sarbia 1, 64-700 Czarnków.

 

§ 3. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1/ posiada wykształcenie wyższe  i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w wymienionej szkole ;

2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświata albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4/uzyskał:

a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5/spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6/ ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7/nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela-Dz. U. z 2018r. poz.967 ze zm. a w przypadku nauczyciela akademickiego -karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym-Dz.U. z 2017r. poz.2183 ze.zm. oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8/nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

9/nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10/nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych -Dz.U. z 2018r. poz.1458

11/w przypadku cudzoziemca- posiada znajomość języka polskiego poświadczoną za zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r.o języku polskim- Dz.U .z 2018r  poz.931 .

 

§ 4.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1/posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ,państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2/posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4/ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5/nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6/spełnia wymagania określone w ust.3 pkt.2,5,7 -11.

 

§ 5.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Sarbi,

2/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informacje o:

a/stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo

b/stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c/stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3/oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

a/imię/imiona/ i nazwisko

b/datę i miejsce urodzenia,

c/obywatelstwo,

d/miejsce zamieszkania/adres do korespondencji/,

4/ poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy ,o którym mowa w pkt.2,świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5/ poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6/poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r.o języku polskim -Dz. U. z 2018r. poz.931-w przypadku cudzoziemca,

7/poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8/oświadczenia , ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9/oświadczenia ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10/oświadczenia ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2018 poz.1458,

11/oświadczenia o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów-Dz.U. z 2017r.poz.2186 ze zm.-w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.

12/poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego -w przypadku nauczyciela,

13/ poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

14/oświadczenia ,że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela Dz. U. z 2018r. poz.967  ze zm. lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym -Dz.U .z 2017r. poz.2183 z póź.zm.-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15/oświadczenia ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Do oferty należy załączyć oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych -Dz. U. z 2018r. poz.1000 w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbi. Zebrane dane będą przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych , jak również prawo odmowy wyrażenia zgody lub jej wycofania.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ KONKURS -SP Sarbia" w terminie do dnia 25 września 2018r.do godz.15.30

na adres :Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnków .

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/09/2018 11:56:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/09/2018 11:56:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/09/2018 11:57:11)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. działalności gospodarczej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 

Wymiar

czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 1 września 2018 r., pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

 

Wykształcenie

 

średnie (wymagany udokumentowany 3 letni staż pracy) bądź wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku

 

Wymagania

Niezbędne

Spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260). Pozostałe wymagania niezbędne od kandydata:

1. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

2. Posiada znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi poczty elektronicznej, Internetu, pakietu MS Office,

3. Posiada znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

 

Wymagania

Dodatkowe

1. Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym w jednostkach samorządowych,

2. Znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa,

3. Znajomość procedur administracyjnych (instrukcja kancelaryjna),

4. Umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek,

5. Umiejętność budowania dobrych relacji z klientami Urzędu,

6. Umiejętność analitycznego myślenia,

7. Dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

8. Odporność na stres, dyspozycyjność,

9. Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej
i w zespole,

10. Umiejętność realizacji równolegle kilku procesów,

11. Wysoka kultura osobista oraz postawa etyczna (wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz nie budzący podejrzeń o stronniczość i interesowność).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej, przyjmowanie w formie papierowej lub elektronicznej zintegrowanego wniosku CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa i przetwarzanie wniosku w systemie teleinformatycznym w CEIDG nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju,

2. Prowadzenie rejestru złożonych wniosków przedsiębiorców zawieszających i wznawiających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zaprzestających wykonania działalności,

3. Przestrzeganie terminowego przetwarzania wniosków CEIDG-1,

4. Dodawanie wniosków w systemie CEIDG w systemie teleinformatycznym o sprostowanie danego wpisu,

5. Udzielanie informacji o zarejestrowanych przedsiębiorcach z danych archiwalnych,

6. Wydawanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych przed 01 lipca 2012 r.,

7. Wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych przedsiębiorcach,

8.  Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

9. Wydawanie decyzji dotyczących wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

10. Przyjmowanie pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych od przedsiębiorców posiadających zezwolenia i bieżąca kontrola dokonywanych opłat,

11. Prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej (m.in. opracowywanie planów obrony cywilnej, opracowywanie rocznych planów działania
w dziedzinie obronności oraz OC i zarządzania kryzysowego, tworzenie
i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej),

12. Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego (m.in. stałe aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego, aktualizacja bazy danych na potrzeby zarządzania kryzysowego, planowanie
i przygotowywanie działań w przypadku wystąpienia miejscowych zagrożeń oraz zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, przygotowywanie i zapewnianie działania systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu powszechnego ostrzegania),

13. Prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową,

14. Tworzenie w formie planów warunków organizacyjnych i technicznych celem realizacji zadań na potrzeby obronne państwa,

15. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości.

 

Warunki pracy na stanowisku

1. Wymiar czasu pracy - 1 etat,

2. Praca w godzinach  730 - 1530 ,

3. Praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,

4. Wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla pracowników samorządowych oraz  Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarnków.

5. Wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca.

6. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7. Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę osobową. Miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV),

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. działalności gospodarczej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3 w terminie do dnia 20.08.2018 r.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą oraz własnoręcznym podpisem :

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Czarnków w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 253 02 95

 

 

   Czarnków, 06 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                           Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/08/2018 17:44:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/08/2018 17:44:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/08/2018 17:44:56)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

1.  Wymagania niezbędne:

 

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) wykształcenie: średnie (wymagany udokumentowany 2 letni staż pracy) bądź wyższe (preferowany kierunek: administracja, prawo, ekonomia lub pokrewne);

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

f) nieposzlakowana opinia.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 

a) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym
w jednostkach samorządowych, związane z obsługą klienta;

b) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa,
w szczególności z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy o świadczeniach rodzinnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o ochronie danych osobowych;

c) umiejętność praktycznego stosowania KPA w postępowaniu administracyjnym;

d) umiejętność sporządzania pism urzędowych;

e) umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Word, Excel;

f) umiejętność dobrej obsługi urządzeń biurowych;

g) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

h) odporność na stres;

i) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole;

j) umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, dyspozycyjność oraz samodzielność
w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania;

k) wysoka kultura osobista.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych,

b) ustalanie kryterium dochodowego rodziny ubiegającej się o świadczenia wychowawcze;

c) sporządzanie decyzji administracyjnych, w tym:

-ustalających bądź uchylających prawo do świadczeń,

-żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

-umarzających, odraczających termin płatności lub rozkładających na raty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

d) sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych;

e) sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń wychowawczych,

f) prowadzenie ewidencji nienależnie pobranych świadczeń i ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem finansowo - księgowym;

g) rozliczanie wypłaconych świadczeń i ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem finansowo - księgowym;

h) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego z marszałkiem województwa wielkopolskiego;

i) obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanej pracy;

j) prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;

k) archiwizowanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

l) sporządzanie comiesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

4.      Warunki pracy na danym stanowisku:

 

a) miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie,
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;

b) wymiar czasu pracy -  pełen etat;

c) liczba etatów -1;

d) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony,

e) warunki wynagrodzenia: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych - Dz.U.2018.936 oraz zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie;

f) stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

g) praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami, jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna;

h) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;

i) przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - 01.08.2018r.

 

5.  Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz kwestionariusza do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków);

d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

f) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii).

 

6.      Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych„ w terminie do 20 lipca 2018r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
i miejscu kolejnego etapu procedury naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą
z własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2018, poz.1260)".

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 CZARNKÓW, przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w tym w sprawach dotyczących przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do różnych form zatrudnienia (umów o pracę, cywilnoprawnych, staży, praktyk, wolontariatów) do czasu jej zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 6 i 9 ust. 2 lit. b i h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw.

 

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, reprezentowany przez Kierownika Jednostki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuczestniczenie w procesie rekrutacji.

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przekazanych danych do organizowanych przez GOPS w kolejnych rekrutacji prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu - „Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 CZARNKÓW w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych".

 

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Państwa zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w GOPS w Czarnkowie realizuje Inspektor Ochrony Danych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawo Pracownika do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji pracowniczej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontroli gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

8. Informacja dodatkowa:

Informacja wynikająca z art.13 ust.2 pkt.4 b ustawy o pracownikach samorządowych
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w miesiącu czerwcu 2018r.-wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czarnkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.           

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 253 02 91

                                              

 

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/07/2018 15:04:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/07/2018 15:04:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/08/2018 14:01:53)
Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzeźnie

   


 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków

tel./fax. (067) 255-22-23      

NIP 763-212-07-65, REGON 301802459       

e-mail: zuk@zukbrzezno.pl

         

  OGŁOSZENIE

 

               Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Brzeźnie ul. Krótka 1 poszukuję pracownika budowlanego.

Wymagania:

- prawo jazdy kat. B mile wskazane prawo jazdy kat. T lub C

- wykształcenie minimum zasadnicze.

Więcej informacji udziela pan Zbigniew Sierszchuła pod nr 67 255 22 23 lub w siedzibie Zakładu od pon.-pt. w godz. 7:00 - 15:00

 


             

 

 OGŁOSZENIE

 

               Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Brzeźnie ul. Krótka 1 poszukuję pracownika operator koparki.

Wymagania:

- prawo jazdy kat. B mile wskazane prawo jazdy kat. T lub C

- uprawnienia operatora koparki

- wykształcenie minimum zasadnicze.

Więcej informacji udziela pan Zbigniew Sierszchuła pod nr 67 255 22 23 lub w siedzibie Zakładu od pon.-pt. w godz. 7:00 - 15:00

 


 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000391308.

Wysokość kapitału zakładowego:6.768.000,00

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/06/2018 08:46:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/06/2018 08:46:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/06/2018 08:46:01)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie

Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2018

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 16 kwietnia 2018r.

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie.

§ 1.Organ prowadzący szkołę: Gmina Czarnków.

§ 2.Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie ul .Szkolna 38,64-700 Czarnków.

§ 3. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1/ posiada wykształcenie wyższe  i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w wymienionej szkole ;

2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświata albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4/uzyskał:

a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5/spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6/ ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7/nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela-Dz. U. z 2017r. poz.1189 ze zm. a w przypadku nauczyciela akademickiego -karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym-Dz.U. z 2016r. poz.1842 ze.zm. oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

8/nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

9/nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10/nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych -Dz.U. z 2017r. poz.1311.

11/w przypadku cudzoziemca- posiada znajomość języka polskiego poświadczoną za zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r.o języku polskim- Dz.U .z 2011r Nr 43 poz.224 ze zm

 

§ 4.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1/posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ,państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2/posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4/ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5/nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6/spełnia wymagania określone w ust.3 pkt.2,5,7 -11.

 

§ 5.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie,

2/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informacje o:

a/stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo

b/stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c/stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3/oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

a/imię/imiona/ i nazwisko

b/datę i miejsce urodzenia,

c/obywatelstwo,

d/miejsce zamieszkania/adres do korespondencji/,

4/ poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy ,o którym mowa w pkt.2,świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5/ poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6/poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r.o języku polskim -Dz. U. z 2011r.Nr 43 poz.224 ze zm.-w przypadku cudzoziemca,

7/poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8/oświadczenia , ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9/oświadczenia ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10/oświadczenia ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2017 pz.1311,

11/oświadczenia o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów-Dz.U. z 2016r.poz.1721 ze zm.-w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.

12/poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego -w przypadku nauczyciela,

13/ poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

14/oświadczenia ,że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela Dz. U. z 2017r. poz.1189  ze zm.lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym -Dz.U .z 2016r. poz.1842 z póź.zm.-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15/oświadczenia ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Do oferty należy załączyć oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych -Dz. U. z 2016r. poz.922 ze zm. w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie. Zebrane dane będą przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych , jak również prawo odmowy wyrażenia zgody lub jej wycofania.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ KONKURS -SP Śmieszkowo" w terminie do dnia 04 maja 2018r.do godz.15.30

na adres :Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnków .

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/04/2018 14:43:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/04/2018 14:43:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/04/2018 14:43:54)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

 na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa

w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3  64-700 Czarnków

 

Wymiar  czasu pracy

Pełen etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 16 kwietnia 2018 r., pierwsza umowa na czas określony - nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wykształcenie wyższe budowlane, w specjalności drogowej

Wymagania

niezbędne

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
    przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym w specjalności drogowej,

6) 3-letni staż pracy w drogownictwie lub administracji drogowej lub innej administracji związanej z budownictwem,

7) prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

 

Wymagania

dodatkowe

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

2) umiejętność kosztorysowania w programie komputerowym,    

3) umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek,

4) umiejętność biegłej obsługi komputera w programach Word, Excel,

5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

6) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

7) odporność na stres,

8) bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej
    oraz w zespole,

9) samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

10) umiejętności interpersonalne niezbędne dla prawidłowej obsługi klienta, otwartość na współpracę,

11) wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) udział w planowaniu inwestycji drogowych,

2) przygotowanie inwestycji drogowych,

3) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji drogowych,

4) realizacja i odbiór inwestycji drogowych,

5) remonty dróg gminnych,

6) zimowe utrzymanie dróg,

7) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach, zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych,

8) prowadzenie spraw związanych z organizacją i bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych,

9) współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego z innym zarządcami dróg publicznych,

10) przygotowywanie zgód na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym gminnych dróg wewnętrznych,

11) przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robot w pasie drogowym,

12) przygotowanie decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

13) przygotowanie decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

14) przygotowywanie i prowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego na roboty drogowe zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

15) przygotowywanie projektów umów na roboty drogowe,

16) nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi na drogach gminnych,

17) prowadzenie ewidencji inwestycji drogowych,

18) okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych.

Warunki pracy na stanowisku

1) wymiar czasu pracy - 1 etat,

2) praca w godzinach  730 - 1530 ,

3) praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,

4) wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla 
     pracowników samorządowych oraz  Regulamin wynagradzania 
     pracowników Urzędu Gminy Czarnków,

5) wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7) stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze, budynek nie jest wyposażony w windę osobową, miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za  zgodność z oryginałem,

5) kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do    
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach 
    i umiejętnościach, poświadczone przez kandydata za zgodność 
    z oryginałem.

 

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, w terminie do dnia 9 kwietnia 2018 roku.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 922 ze zm.)" oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-253-02-84

 

Czarnków, dnia 27 marca 2018 roku

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

            /-/ Monika Piotrowska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/03/2018 14:46:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/03/2018 14:46:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/03/2018 14:46:55)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

Wymiar

czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 1 sierpnia 2017 r., pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930 ze zm.)

Wymagania

Niezbędne

1. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.

6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, finansów publicznych, samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

7. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku.

 

Wymagania

Dodatkowe

1. Doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów społecznych.

2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, kreatywność.

3. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.

4. Znajomość procedur i praktyka w zakresie środków zewnętrznych.

5. Prawo jazdy kat. B.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie i reprezentowanie go na zewnątrz w zakresie wykonywania zadań statutowych.

2. Realizacja zadań wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki.

3. Organizacja pracy w jednostce i na poszczególnych stanowiskach pracy zapewniające współdziałanie i sprawne wykonywanie pracy.

4. Nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

5. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i innych przekazanych kompetencji.

6. Przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych jednostki.

7. Składanie corocznie Radzie Gminy Czarnków sprawozdania z działalności jednostki i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

8. Zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez jednostkę.

9. Współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym,
w ramach podejmowanych zadań.

10. Dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

11. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom potrzebującym.

12. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości uzyskania pomocy ze strony innych instytucji.

13. Pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie zadań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych.

14. Inicjonowanie nowych form pomocy.

15. Inicjonowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, realizacja dofinansowanych przedsięwzięć oraz ich rozliczanie.

16. Planowanie finansowe jednostki i realizacja budżetu.

17. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych.

18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

Warunki pracy na stanowisku

1. Wymiar czasu pracy - 1 etat,

2. Praca biurowa oraz w terenie,

3. Wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla pracowników samorządowych oraz  właściwego regulaminu wynagradzania.

4. Stanowisko pracy usytuowane jest na piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę osobową. Miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

5. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

6. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

7. Bezpośredni kontakt z klientem.

 

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny - własnoręcznie podpisany.

2. Życiorys (curriculum vitae) - własnoręcznie podpisany.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie (formularz kwestionariusza do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków).

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność własnoręcznym podpisem).

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność własnoręcznym podpisem).

6. Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

7. Pisemne oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do   
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

9. Pisemne oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

10. Pisemne oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

11. Pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

12. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność własnoręcznym podpisem).

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie" - należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

 

w terminie do dnia 17.07.2017 r. do godz. 15.30

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Informacje dodatkowe

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w miesiącu czerwcu 2017 r. - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %. 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 253 02 84.

 

 KWESTIONARIUSZ

Czarnków, 05 lipca 2017 r.

 

 

                                                                                                           - Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                           Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/07/2017 15:27:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/07/2017 15:27:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/07/2017 15:27:59)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

1.  Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie;

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c)      wykształcenie: średnie (wymagany udokumentowany 3 letni staż pracy), bądź wyższe (preferowany kierunek: administracja, prawo, ekonomia lub pokrewne);

d)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

f)       nieposzlakowana opinia.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

a)      preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym w jednostkach samorządowych, związane z obsługą klienta;

b)      znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", ustawy o ochronie danych osobowych;

c)      umiejętność praktycznego stosowania KPA w postępowaniu administracyjnym;

d)     umiejętność sporządzania pism urzędowych;

e)      umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Word, Excel;

f)       umiejętność dobrej obsługi urządzeń biurowych;

g)      dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

h)      odporność na stres;

i)        dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole;

j)        umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, dyspozycyjność oraz samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania;

k)      wysoka kultura osobista.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł;

b)      ustalanie kryterium dochodowego rodziny ubiegającej się o ww. świadczenia;

c)      sporządzanie decyzji administracyjnych, w tym:

- ustalających bądź uchylających prawo do świadczeń,

- żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

- umarzających lub rozkładających na raty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

d)     prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń;

e)      sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych;

f)       sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń;

g)      prowadzenie ewidencji nienależnie pobranych świadczeń i ścisła współpraca w tym zakresie z księgowością;

h)      rozliczanie wypłaconych świadczeń i ścisła współpraca w tym zakresie z księgowością;

i)        prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego z marszałkiem województwa wielkopolskiego;

j)        obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanej pracy;

k)      prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;

l)        archiwizowanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

m)    zastępstwo w czasie nieobecności pracownika realizującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz w pozostałym zakresie dot. świadczeń rodzinnych. 

 

4.      Warunki pracy na danym stanowisku:

a)      miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;

b)      wymiar czasu pracy - etat;

c)      liczba etatów - 1;

d)     zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony;

e)      warunki wynagrodzenia: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych - Dz.U.2014.1786 oraz zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie;

f)       stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

g)      praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami, jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna;

h)      większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;

i)        przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - 01.08.2017r.

 

5.  Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany;

b)      list motywacyjny - własnoręcznie podpisany;

c)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz kwestionariusza do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków);

d)     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (poświadczone własnoręcznym podpisem kandydata na każdej ze stron kopii);

e)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

f)       oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

g)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (poświadczone własnoręcznym podpisem kandydata na każdej ze stron kopii).

 

6.      Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych„ w terminie do 20 czerwca 2017r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

7.      Informacje dodatkowe:

a)      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie i miejscu kolejnego etapu procedury naboru.

b)      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

c)      Po upływie 14 dni od zakończenia rekrutacji nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

d)     Wszystkie załączane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 2016 r., poz.902)".

- z własnoręcznym podpisem,

e)      Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w miesiącu maju 2017r.-wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.         

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 253 02 91 wew. 22 u Pani Joanny Mazur.

 

 

p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

(-) Anna Wybraniec

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/06/2017 13:30:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/06/2017 13:30:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/06/2017 13:30:30)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

 na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa

w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

 

Wymiar

czasu pracy

Pełen etat

Planowane zatrudnienie

pierwsza umowa na czas określony - nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wykształcenie wyższe techniczne: budowlane o specjalności drogowej,

budowlane pokrewne: np. konstrukcje budowlane, drogi kolejowe, mosty i budowle podziemne, technologia i organizacja budownictwa, inżynieria środowiska itp.

Wymagania

niezbędne

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym lub innym kierunku technicznym pokrewnym,

6) kandydat ze stażem pracy w budownictwie lub administracji drogowej lub innej administracji związanej z budownictwem lub absolwent wyższej uczelni technicznej,

7) prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

 

Wymagania

dodatkowe

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

2) umiejętność kosztorysowania w programie komputerowym,    

3) umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek,

4) umiejętność biegłej obsługi komputera w programach Word, Excel,

5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

6) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

7) odporność na stres,

8) bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole,

9) samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

10) umiejętności interpersonalne niezbędne dla prawidłowej obsługi klienta, otwartość na współpracę,

11) wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) udział w planowaniu inwestycji drogowych,

2) przygotowanie inwestycji drogowych,

3) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji drogowych,

4) realizacja i odbiór inwestycji drogowych,

5) remonty dróg gminnych,

6) zimowe utrzymanie dróg,

7) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach, zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych, opiniowanie przebiegu dróg publicznych,

8) prowadzenie spraw związanych z organizacją i bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych,

9) współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego z innym zarządcami dróg publicznych,

10) przygotowywanie zgód na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym gminnych dróg wewnętrznych,

11) przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robot w pasie drogowym,

12) przygotowanie decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

13) przygotowanie decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

14) przygotowywanie i prowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego na roboty drogowe zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

15) planowanie i organizowanie publicznego transportu drogowego,

16) przygotowywanie projektów umów na roboty drogowe,

17) nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi na drogach gminnych,

18) prowadzenie ewidencji inwestycji drogowych,

19) okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych.

Warunki pracy na stanowisku

1) wymiar czasu pracy - 1 etat,

2) praca w godzinach  730 - 1530 ,

3) praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,

4) wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla pracowników samorządowych oraz  Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarnków,

5) wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7) stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze, budynek nie jest wyposażony w windę osobową, miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za  zgodność z oryginałem,

5) kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem.

 

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, w terminie do dnia  9 czerwca 2017 roku.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.)" oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie i miejscu II etapu procedury naboru.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-253-02-84

 

Czarnków, dnia 25 maja 2017 roku

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/05/2017 13:22:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/05/2017 13:22:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/05/2017 13:22:37)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Śmieszkowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚMIESZKOWIE  gm. CZARNKÓW

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1/ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce ;

2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4/uzyskał:

a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

-przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora ,a przypadku ,o którym mowa w art.36 a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu-przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5/spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6/nie był karany karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela/Dz. U. z 2016r. poz.1379 z póź.zm./a w przypadku nauczyciela akademickiego -karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym/Dz.U. z 2016r. poz.1842 z póź.zm./oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7/nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

8/nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9/nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych -Dz.U. z 2013r. poz.168 z póź.zm.

 

2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1/posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ,państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2/ukończyła studia  magisterskie;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4/ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5/nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6/spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2,5,7 i 9.

 

3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

2/poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4/oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy ,o którym mowa w pkt.3,

5/oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7/oświadczenie ,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela Dz. U. z 2016r. poz.1379 z póź.zm. lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym -Dz.U .z 2016r. poz.1842 z póź.zm.-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

8/oświadczenie ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9/oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2013r. poz.168 z póź.zm.,

10/oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych- Dz.U .z 2016r. poz.922 w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

11/oświadczenie ,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

12/oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego -w przypadku nauczyciela,

13/oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub dorobku zawodowego -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14/oświadczenie ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

15/oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów/Dz.U. z 2016r.poz.1721/-w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.

 

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ KONKURS -SP ŚMIESZKOWO" w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie tj. do dnia

25 maja 2017r.do godz.15.30

Oferty należy składać na adres :Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnków .

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/05/2017 20:58:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/05/2017 20:58:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/05/2017 20:58:17)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W GĘBICACH   gm. Czarnków

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JĘDRZEJEWIE  gm. Czarnków

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ gm. Czarnków

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŚMIESZKOWIE gm. Czarnków

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1/ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce ;

2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4/uzyskał:

a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

-przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora ,a przypadku ,o którym mowa w art.36 a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu-przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5/spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6/nie był karany karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela/Dz. U. z 2016r. poz.1379 z póź.zm./a w przypadku nauczyciela akademickiego-karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym/Dz.U. z 2016r. poz.1842 z póź.zm./oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7/nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

8/nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9/nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych -Dz.U. z 2013r. poz.168 z póź.zm.

 

2. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1/posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ,państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2/ukończyła studia  magisterskie;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4/ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5/nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6/spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2,5,7 i 9.

 

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

2/poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4/oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy ,o którym mowa w pkt.3,

5/oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7oświadczenie ,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela Dz. U. z 2016r. poz.1379 z póź.zm. lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym -Dz.U .z 2016r. poz.1842 z póź.zm.-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

8/oświadczenie ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9/oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2013r. poz.168 z póź.zm.,

10/oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych- Dz.U .z 2016r. poz.922 w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

11/oświadczenie ,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

12/oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-w przypadku nauczyciela,

13/oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub dorobku zawodowego-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14/oświadczenie ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ KONKURS -PP GĘBICE" „KONKURS -PP JĘDRZEJEWO" „KONKURS -PP KUŹNICA CZARNKOWSKA" „KONKURS -PP ŚMIESZKOWO" w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie tj. do dnia 19 maja 2017r.do godz.15.30

Oferty należy składać na adres :Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnków .

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/05/2017 11:51:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/05/2017 11:51:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/05/2017 11:51:55)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

 na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa

w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

 

Wymiar

czasu pracy

Pełen etat

Planowane zatrudnienie

pierwsza umowa na czas określony - nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wykształcenie wyższe techniczne: budowlane o specjalności drogowej,

budowlane pokrewne: np. konstrukcje budowlane, drogi kolejowe, mosty i budowle podziemne, technologia i organizacja budownictwa, inżynieria środowiska itp. lub inne pokrewne wykształcenie techniczne

Wymagania

niezbędne

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
    przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym lub innym kierunku technicznym pokrewnym,

6) kandydat ze stażem pracy w budownictwie lub administracji drogowej lub innej administracji związanej z budownictwem lub absolwent wyższej uczelni technicznej,

7) prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

 

Wymagania

dodatkowe

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

2) umiejętność kosztorysowania w programie komputerowym,    

3) umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek,

4) umiejętność biegłej obsługi komputera w programach Word, Excel,

5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

6) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

7) odporność na stres,

8) bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej
    oraz w zespole,

9) samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

10) umiejętności interpersonalne niezbędne dla prawidłowej obsługi klienta, otwartość na współpracę,

11) wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) udział w planowaniu inwestycji drogowych,

2) przygotowanie inwestycji drogowych,

3) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji drogowych,

4) realizacja i odbiór inwestycji drogowych,

5) remonty dróg gminnych,

6) zimowe utrzymanie dróg,

7) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach, zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych, opiniowanie przebiegu dróg publicznych,

8) prowadzenie spraw związanych z organizacją i bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych,

9) współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego z innym zarządcami dróg publicznych,

10) przygotowywanie zgód na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym gminnych dróg wewnętrznych,

11) przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robot w pasie drogowym,

12) przygotowanie decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

13) przygotowanie decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

14) przygotowywanie i prowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego na roboty drogowe zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

15) planowanie i organizowanie publicznego transportu drogowego,

16) przygotowywanie projektów umów na roboty drogowe,

17) nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi na drogach gminnych,

18) prowadzenie ewidencji inwestycji drogowych,

19) okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych.

Warunki pracy na stanowisku

1) wymiar czasu pracy - 1 etat,

2) praca w godzinach  730 - 1530 ,

3) praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,

4) wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla 
     pracowników samorządowych oraz  Regulamin wynagradzania 
     pracowników Urzędu Gminy Czarnków,

5) wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7) stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze, budynek nie jest wyposażony w windę osobową, miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za  zgodność z oryginałem,

5) kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do    
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach 
    i umiejętnościach, poświadczone przez kandydata za zgodność 
    z oryginałem.

 

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.)" oraz własnoręcznym podpisem.

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie i miejscu II etapu procedury naboru.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-253-02-84

 

Czarnków, dnia 10 kwietnia 2017 roku

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/04/2017 11:37:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/04/2017 11:37:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/04/2017 11:37:17)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska

w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

 

Wymiar

czasu pracy

Pełen etat

Planowane zatrudnienie

pierwsza umowa na czas określony - nie dłuższy niż 6 miesięcy,
z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 

Wymagania

niezbędne

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym ,

6)  prawo jazdy kat. B oraz własny samochód,

7) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

8) podstawowa wiedza dotycząca zadań będących w  kompetencji  gminy, wynikających z  ustaw:

- Prawo ochrony środowiska,

- ustawa o ochronie przyrody,

- ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

- ustawa o gospodarce nieruchomościami (w zakresie podziałów nieruchomości),

Wymagania

dodatkowe

1) preferowane wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska lub inżynierią środowiska lub kierunki pokrewne: gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, rolnictwo itp.

2) umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek,

3) umiejętność biegłej obsługi komputera w programach Word, Excel,

4) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

5) dokładność, systematyczność i terminowość w wykonywaniu zadań,

6) odporność na stres,

7) bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej
oraz w zespole,

8) samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

9) umiejętności interpersonalne niezbędne dla prawidłowej obsługi klienta, otwartość na współpracę,

10) wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

A. W dziedzinie gospodarki wodnej i melioracyjnej

1)  przygotowanie decyzji o nakazywaniu właścicielom gruntów sprzętu plonów w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych zaopatrzonych w urządzenia nawadniające;

2) przygotowanie opinii i materiałów w zakresie spraw związanych
z przydzieleniem dotacji spółkom wodnym działającym na terenie gminy;

3) prowadzenie spraw zwianych z remontami urządzeń melioracyjnych będących we władaniu gminy;

4) uczestnictwo w rozprawach wodno-prawnych i ewidencjonowanie pozwoleń wodno-prawnych;

5) przygotowanie decyzji zobowiązujących właścicieli gruntów do wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabraniających wprowadzania nienależycie oczyszczonych ścieków do wody lub ziemi;

6) współdziałanie z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków i dopłat z tym związanych.

B. W dziedzinie utrzymania czystości i porządku w gminie

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) przygotowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminie;

3) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków oraz  kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników i usuwania osadów ściekowych;

4) przygotowanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

C. W dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska

1) przygotowanie decyzji nakazującej osobie fizycznej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia albo przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

2) przygotowywanie wykazu zawierającego informacje i dane o ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów oraz wprowadzanych wód opadowych z terenów utwardzonych do ziemi, oraz ustalanie należnej opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

3) prowadzenie bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest;

4)  przygotowywanie i przekazywanie informacji o wyrobach zawierających azbest z obiektów gminnych;

5) przygotowywanie dokumentów  dotyczących realizacji programu oczyszczania kraju z azbestu, gminny program usuwania azbestu, przygotowywanie uchwał, zabezpieczanie środków finansowych, opiniowanie  wniosków o likwidację wyrobów zawierających azbest;

6) przygotowywanie projektu programu ochrony środowiska;

7) współpraca z Pilskim Regionem Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

8) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, tym przygotowywanie koncesji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

9)  prowadzenie publicznego dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie z zakresu prowadzonych spraw.

D. W dziedzinie ochrony przyrody

1) przygotowanie dokumentów związanych z wyznaczaniem obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, w tym obszarów chronionego krajobrazu, wprowadzaniem ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, wprowadzaniem ochrony indywidualnej;

2) przygotowanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów;

3) przygotowanie decyzji o ustalaniu opłat za usuwanie drzew i krzewów;

4) przygotowanie dokumentacji związanej z ustanawianiem parku wiejskiego, określaniem jego granic oraz sposobem wykonywania ochrony.

E. W dziedzinie ochrony gruntów rolnych i leśnych

Przygotowanie materiałów do wydawania opinii przez Wójta Gminy
w sprawach rekultywacji  i kierunków zagospodarowania gruntu.

F. W dziedzinie spraw związanych z eksploatacją kruszyw naturalnych

1) przygotowanie opinii w sprawach udzielenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż;

2)  przygotowanie opinii w sprawach projektów prac geologicznych;

3) przygotowanie opinii w sprawach planów ruchu zakładów górniczych.

G. W dziedzinie podziałów i scalania nieruchomości

1)  prowadzenie spraw związanych z podziałem i scalaniem nieruchomości;

2) przygotowanie postanowień w sprawie opiniowania wstępnych projektów podziału;

3) przygotowanie decyzji administracyjnych zatwierdzających scalenia
i podziały nieruchomości.

Warunki pracy na stanowisku

1) wymiar czasu pracy - 1 etat,

2) praca w godzinach  730 - 1530 ,

3) praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,

4) wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla pracowników samorządowych oraz  Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarnków,

5) wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7) stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze, budynek nie jest wyposażony w windę osobową, miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za  zgodność z oryginałem,

5)  kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach, poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem.

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, w terminie do dnia 20 marca 2017 roku.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922)" oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie i miejscu II etapu procedury naboru.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-253-02-84

 

   Czarnków, dnia 9 marca 2017 roku

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/03/2017 15:16:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/03/2017 15:16:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/03/2017 15:16:06)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa

w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

 

Wymiar

czasu pracy

pełen etat

Planowane zatrudnienie

pierwsza umowa na czas określony - nie dłuższy niż 6 miesięcy,
z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wykształcenie wyższe techniczne: budowlane o specjalności drogowej

lub budowlane pokrewne: np. konstrukcje budowlane, drogi kolejowe, mosty i budowle podziemne, technologia i organizacja budownictwa, inżynieria środowiska itp.

Wymagania

niezbędne

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym,

6) kandydat ze stażem pracy w budownictwie lub administracji drogowej lub innej administracji związanej z budownictwem lub absolwent wyższej uczelni technicznej,

7) prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

 

Wymagania

dodatkowe

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

2) umiejętność kosztorysowania w programie komputerowym,

3) umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek,

4) umiejętność biegłej obsługi komputera w programach Word, Excel,

5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

6) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

7) odporność na stres,

8) bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej
oraz w zespole,

9) samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

10) umiejętności interpersonalne niezbędne dla prawidłowej obsługi klienta, otwartość na współpracę,

11) wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) udział w planowaniu inwestycji drogowych,

2) przygotowanie inwestycji drogowych,

3) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji drogowych,

4) realizacja i odbiór inwestycji drogowych,

5) remonty dróg gminnych,

6) zimowe utrzymanie dróg,

7) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach, zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych, opiniowanie przebiegu dróg publicznych,

8) prowadzenie spraw związanych z organizacją i bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych,

9) współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego z innym zarządcami dróg publicznych,

10)   przygotowywanie zgód na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym gminnych dróg wewnętrznych,

11) przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robot w pasie drogowym,

12) przygotowanie decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

13) przygotowanie decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

14) przygotowywanie i prowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego na roboty drogowe zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

15) planowanie i organizowanie publicznego transportu drogowego,

16) przygotowywanie projektów umów na roboty drogowe,

17) nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi na drogach gminnych,

18) prowadzenie ewidencji inwestycji drogowych,

19) okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych.

Warunki pracy na stanowisku

1) wymiar czasu pracy - 1 etat,

2) praca w godzinach  730 - 1530 ,

3) praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,

4) wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla pracowników samorządowych oraz Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarnków,

5) wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7) stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze, budynek nie jest wyposażony w windę osobową, miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za  zgodność z oryginałem,

5) kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach, poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem.

 

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, w terminie do dnia 14 marca 2017 roku.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

 

 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.)" oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie i miejscu II etapu procedury naboru.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-253-02-84.

 

Czarnków, dnia 22 lutego 2017 roku

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/02/2017 09:53:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/02/2017 09:53:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/02/2017 09:53:29)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. Promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Wymiar

czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 1 stycznia 2017 r., pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

- średnie

- wyższe (preferowany kierunek: marketing, dziennikarstwo, public relations)

Wymagania

Niezbędne

1) Obywatelstwo polskie,

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) Nieposzlakowana opinia,

5) Wykształcenie średnie (wymagane udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze kultury, w tym półroczny staż pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku) bądź wyższe (marketing, dziennikarstwo, public relations),

6) Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania

Dodatkowe

1) Preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku administracyjnym w jednostkach samorządowych,

2) Znajomość przepisów o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną

4) Umiejętność redagowania tekstów,

5) Umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek,

6) Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Word, Excel,

7) Umiejętność dobrej obsługi urządzeń biurowych,

8) Dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

9) Odporność na stres,

10) Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej
i w zespole,

11) Umiejętność nawiązywania kontaktu, dyspozycyjność, kreatywność oraz samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

12) Wysoka kultura osobista.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) wykonywanie wszelkich działań mających na celu promocję Gminy jej terenów, walorów turystycznych i krajobrazowych;

2) dbałość o wizerunek gminy i urzędu;

3) zamawianie i projektowanie materiałów promocyjnych, negocjowanie warunków umów na usługi reklamy i sponsoringu;

4) współpraca z merytorycznymi referatami przy realizacji wszelkich form promocji;

5) organizowanie imprez promujących gminę;

6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem gazety gminnej (informatora samorządowego), przygotowanie materiałów, tekstów, przeprowadzanie wywiadów, gromadzenie dokumentacji fotograficznej i tekstowej;

7) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu celem zamieszczenia (publikacji) informacji
z działalności organów Gminy i jednostek organizacyjnych;

8) przygotowywanie artykułów do publikacji oraz dbanie o rzetelność publikowanych materiałów;

9) prowadzenie gminnej strony internetowej, aktualizacja informacji, nadzór merytoryczny nad zamieszczonymi materiałami, zbieranie informacji i ich publikacja;

10) bieżące informowanie mieszkańców Gminy o działaniach władz lokalnych;

11) współdziałanie w zbieraniu i opracowywaniu informacji o pracy referatów urzędu i wójta;

12) organizowanie spotkań, konferencji, imprez okolicznościowych;

13) przygotowywanie przemówień, wystąpień i listów okolicznościowych;

14)  prowadzenie spraw dotyczących używania godła, herbu, pieczęci,

15) współudział w pracach związanych z przygotowaniem wniosków i projektów w celu pozyskania środków z funduszy pomocowych;

16) prowadzenie zbioru dokumentów dotyczących współpracy partnerskiej z Gminami w kraju i zagranicą;

17) sporządzanie projektów porozumień w zakresie współpracy z Gminami zagranicznymi oraz nadzór nad ich realizacją;

18) organizowanie wyjazdów zagranicznych oraz przyjmowanie przedstawicieli gmin z kraju i z zagranicy;

19) opracowywanie programów współpracy i sprawozdań;

20)  inspirowanie, wspierane i koordynowanie działań zmierzających do upowszechniania kultury współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi, organami rządowymi i samorządowymi oraz twórcami ludowymi i ich związkami;

21)  organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy, nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną, prowadzenie rejestru instytucji upowszechniania kultury;

22) planowanie perspektywicznego rozwoju kultury oraz współdziałanie
w gospodarowaniu środkami budżetowymi przeznaczonymi na przedmiotową działalność;

23) organizowanie imprez okolicznościowych;

24) współdziałanie z innymi organami i referatami w zakresie ochrony zabytków;

25)  prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym, w tym opracowywanie projektów rocznych planów współpracy, realizacja procedur zlecania zadań w ramach aktualnego gminnego programu współpracy, nadzór nad realizacją przyjętych programów, monitorowanie efektów;

26) prowadzenie dokumentacji administracyjno-biurowej z zakresu przynależności Gminy do związków gminnych oraz stowarzyszeń i fundacji.

Warunki pracy na stanowisku

1) Wymiar czasu pracy - 1 etat,

2) Praca w godzinach  730 - 1530 ,

3)  Praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,

4) Wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla pracowników samorządowych oraz  Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarnków,

5) Wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca,

6) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7) Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę osobową. Miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1) List motywacyjny,

2) Życiorys (CV),

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6) Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

8) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. Promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3 w terminie do dnia 20.12.2016 r.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 253 02 84.

 

   Czarnków, 9 grudnia 2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/12/2016 14:12:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/12/2016 14:12:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/12/2016 14:12:35)
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Czarnków 2016-12-02

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie ul. Rybaki 3,64-700 Czarnków

 

Stanowisko: Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości

Wymiar czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

Od 01 stycznia 2017r.

Wykształcenie

Wyższe zawodowe, preferowane ekonomiczne lub administracyjne

Wymagania niezbędne

a/obywatelstwo polskie

b/pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

c/brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

d/nieposzlakowana opinia

e/stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

f/doświadczenie zawodowe na stanowisku wymagającym umiejętności księgowania w jednostce budżetowej na Programie FKB Plus

g/ praktyka na stanowisku księgowym w jednostce budżetowej -minimum 1 rok

Wymagania dodatkowe

a/umiejętność pracy na komputerze, pakiet MS Office,

b/znajomość aktów prawnych w zakresie oświaty, ustawy o finansach publicznych

c/znajomość Kodeksu Pracy i KPA

d/umiejętność pracy w zespole,

e/umiejętność kształtowania prawidłowych relacji z petentami

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a/księgowanie i uzgadnianie zaangażowania wydatków budżetowych-praca w Programie FKB Plus

b/klasyfikacja ,księgowanie i uzgadnianie wydatków strukturalnych konta 975

c/współudział w sporządzaniu sprawozdawczości ,w tym prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej w zakresie zagadnień dotyczących zobowiązań i kosztów

d/uzgadnianie obrotów i sald kont dotyczących konta 201

e/w miarę potrzeb księgowanie w Programie FKB Plus

f/inwentaryzacja wyposażenia w środkach trwałych i księgozbioru-rozliczanie inwentur, ustalanie różnic inwentarzowych

g/prowadzenie ewidencji kartotek materiałowych w ujęciu ilościowo-wartościowym dotyczącym opału, paliwa, gazu w placówkach oświatowych

 

Wymagane dokumenty

a/list motywacyjny

b/życiorys/C.V./

c/kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

d/kserokopie świadectw pracy

e/kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

f/oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne

lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie" należy składać

osobiście w pokoju nr 12 w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie  lub przesłać pocztą na adres: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Czarnkowie,

64-700 Czarnków ,ul. Rybaki 3 w terminie do 12.12.2016r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie/ decyduje data wpływu do jednostki/,nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych/tj.Dz.U.2016 poz.922/ oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków/bip.czarnkowgmina.pl/

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr

tel.67-2530287.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/12/2016 12:41:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/12/2016 12:41:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/12/2016 12:41:37)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości - kasjer

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNKÓW

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości - kasjer

 

Wymiar

czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 15 grudnia 2016r., pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia - kierunek:

- finanse i rachunkowość,

- administracja.

Wymagania

Niezbędne

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. Nieposzlakowana opinia,

5. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia- kierunek finanse  i rachunkowość, administracja

6. Minimum 2-letni staż pracy w księgowości w administracji samorządowej,

 

Wymagania

Dodatkowe

1. Znajomość przepisów ustawy i finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej,

2. Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń multimedialnych  oraz innych urządzeń biurowych,

3. Umiejętność prawidłowego redagowania pism,

4. Umiejętności interpersonalne niezbędne dla prawidłowej obsługi klienta,

5. Samodzielność i odpowiedzialność,

6. Umiejętność pracy w zespole,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Bieżące sporządzanie raportu kasowego,

2. Przestrzeganie limitu gotówki w kasie określonego zarządzeniem Wójta Gminy,

3. Przyjmowanie do kasy oraz odprowadzanie gotówki do banku,   

4. Terminowe rozliczanie pobranych zaliczek z kasy,

5. Dokonywanie wypłaty zobowiązań gotówkowych,

6. Księgowanie i windykacja należności nie podatkowych za:

 • prywatne rozmowy telefoniczne,
 • energię elektryczną (w tym sale wiejskie, świetlice itp.)
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych dotyczących partycypowania w kosztach budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych , pozostałych itp.

7. Kompletowanie dokumentów dotyczących  raportu kasowego  ponumerowanie, oraz przekazanie do dekretowania  i  księgowania,

8. Obsługa kasy fiskalnej i sporządzanie dokumentacji z nią związanej,

9. Sporządzanie rejestru  zakupów  VAT  (inwestycyjny i pozostały)

10. Ewidencja opłaty eksploatacyjnej, opłat za koncesję i sporządzanie informacji do sprawozdań z tego zakresu,

11. Prowadzenie pomocniczej ewidencji należytego wykonania robót,  

12. Współuczestniczenie w zakresie ewidencji środków trwałych,

13. Inne prace zlecone przez Wójta Gminy, Z- cę Wójta, Sekretarza i Skarbnika.

   

Warunki pracy na stanowisku

1. Wymiar czasu pracy - 1 etat,

2. Praca w godzinach  730 - 1530 ,

3. Praca administracyjno-biurowa,

4. Wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla pracowników samorządowych oraz  Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarnków.

5. Wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca.

6. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7. Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze.

    Budynek nie jest wyposażony w windę osobową.

    Miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV),

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    i kwalifikacje zawodowe,

5. Kserokopie świadectw pracy,

6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym
    wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do   
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
    i umiejętnościach

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne samodzielne stanowisko: ds. księgowości - kasjer należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

 

w terminie do dnia 08.12.2016r.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zmianami) oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/253 02 84.

 

 

   Czarnków, dnia 29 listopada 2016r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/11/2016 17:25:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/11/2016 17:25:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/11/2016 17:25:37)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

 na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa

w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

 

Wymiar

czasu pracy

Pełen etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 21 listopada 2016 roku, pierwsza umowa na czas określony - nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wykształcenie wyższe techniczne: budowlane o specjalności drogowej

lub budowlane pokrewne: np. konstrukcje budowlane, drogi kolejowe, mosty i budowle podziemne, technologia i organizacja budownictwa, inżynieria środowiska itp.

Wymagania

niezbędne

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
    przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym,

6) 2-letni staż pracy w budownictwie lub administracji drogowej lub innej administracji związanej z budownictwem,

7) prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

 

Wymagania

dodatkowe

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

2) umiejętność kosztorysowania w programie komputerowym,    

3) umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek,

4) umiejętność biegłej obsługi komputera w programach Word, Excel,

5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

6) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

7) odporność na stres,

8) bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej
    oraz w zespole,

9) samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

10) umiejętności interpersonalne niezbędne dla prawidłowej obsługi klienta, otwartość na współpracę,

11) wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) udział w planowaniu inwestycji drogowych,

2) przygotowanie inwestycji drogowych,

3) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji drogowych,

4) realizacja i odbiór inwestycji drogowych,

5) remonty dróg gminnych,

6) zimowe utrzymanie dróg,

7) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach, zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych, opiniowanie przebiegu dróg publicznych,

8) prowadzenie spraw związanych z organizacją i bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych,

9) współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego z innym zarządcami dróg publicznych,

10) przygotowywanie zgód na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym gminnych dróg wewnętrznych,

11) przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robot w pasie drogowym,

12) przygotowanie decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

13) przygotowanie decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

14) przygotowywanie i prowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego na roboty drogowe zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

15) planowanie i organizowanie publicznego transportu drogowego,

16) przygotowywanie projektów umów na roboty drogowe,

17) nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi na drogach gminnych,

18) prowadzenie ewidencji inwestycji drogowych,

19) okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych.

Warunki pracy na stanowisku

1) wymiar czasu pracy - 1 etat,

2) praca w godzinach  730 - 1530 ,

3) praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,

4) wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla 
     pracowników samorządowych oraz  Regulamin wynagradzania 
     pracowników Urzędu Gminy Czarnków,

5) wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7) stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze, budynek nie jest wyposażony w windę osobową, miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za  zgodność z oryginałem,

5) kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do    
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach 
    i umiejętnościach, poświadczone przez kandydata za zgodność 
    z oryginałem.

 

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, w terminie do dnia 8 listopada 2016 roku.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.)" oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-253-02-84

 

Czarnków, dnia 25 października 2016 roku

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/10/2016 15:37:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/10/2016 08:38:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/10/2016 08:38:25)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

 na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa

w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3  64-700 Czarnków

 

Wymiar

czasu pracy

Pełen etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 15 października 2016 r., pierwsza umowa na czas określony - nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wykształcenie wyższe budowlane, o specjalności drogowej

Wymagania

niezbędne

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
    przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym w specjalności drogowej,

6) 3-letni staż pracy w drogownictwie lub administracji drogowej,

7) prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

 

Wymagania

dodatkowe

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

2) umiejętność kosztorysowania w programie komputerowym,    

3) umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek,

4) umiejętność biegłej obsługi komputera w programach Word, Excel,

5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

6) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

7) odporność na stres,

8) bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej
    oraz w zespole,

9) samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

10) umiejętności interpersonalne niezbędne dla prawidłowej obsługi klienta, otwartość na współpracę,

11) wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) udział w planowaniu inwestycji drogowych,

2) przygotowanie inwestycji drogowych,

3) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji drogowych,

4) realizacja i odbiór inwestycji drogowych,

5) remonty dróg gminnych,

6) zimowe utrzymanie dróg,

7) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach, zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych, opiniowanie przebiegu dróg publicznych,

8) prowadzenie spraw związanych z organizacją i bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych,

9) współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego z innym zarządcami dróg publicznych,

10) przygotowywanie zgód na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym gminnych dróg wewnętrznych,

11) przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robot w pasie drogowym,

12) przygotowanie decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

13) przygotowanie decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

14) przygotowywanie i prowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego na roboty drogowe zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

15) planowanie i organizowanie publicznego transportu drogowego,

16) przygotowywanie projektów umów na roboty drogowe,

17) nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi na drogach gminnych,

18) prowadzenie ewidencji inwestycji drogowych,

19) okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych.

Warunki pracy na stanowisku

1) wymiar czasu pracy - 1 etat,

2) praca w godzinach  730 - 1530 ,

3) praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,

4) wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla 
     pracowników samorządowych oraz  Regulamin wynagradzania 
     pracowników Urzędu Gminy Czarnków,

5) wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7) stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze, budynek nie jest wyposażony w windę osobową, miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za  zgodność z oryginałem,

5) kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do    
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach 
    i umiejętnościach, poświadczone przez kandydata za zgodność 
    z oryginałem.

 

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, w terminie do dnia 23 września 2016 roku.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.)" oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-253-02-84

 

Czarnków, dnia 8 września 2016 roku

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/09/2016 11:00:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/09/2016 11:00:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/09/2016 11:00:08)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Funduszu Sołeckiego

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Funduszu Sołeckiego

 

Wymiar

czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 1 września 2016 r., pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wyższe magisterskie

Wymagania

Niezbędne

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe,

4. Nieposzlakowana opinia,

5. Wykształcenie wyższe magisterskie,

6. 2-letni staż pracy w administracji publicznej,

7. Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania

Dodatkowe

1. Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym w jednostkach samorządowych, związane z obsługą klienta,

2. Znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania
    przepisów prawa,

3. Znajomość przepisów o samorządzie gminnym i pracownikach
    samorządowych,

4. Znajomość procedur administracyjnych (kodeks postępowania
    administracyjnego, instrukcja kancelaryjna),

5. Umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek,

6. Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Word, Excel,

7. Umiejętność dobrej obsługi urządzeń biurowych,

8. Dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

9. Odporność na stres,

10. Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej
    i w zespole,

11. Umiejętność nawiązywania kontaktu, dyspozycyjność oraz
    samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

12. Wysoka kultura osobista.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

- prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy, jej Przewodniczącego i stałych komisji,

- organizacyjne przygotowywanie posiedzeń,

- opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, postanowień, interpelacji, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich wg kompetencji i czuwanie nad ich realizacją,

- zapewnianie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady
i posiedzenia komisji,

- zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawianie ich Radzie i właściwym komisjom gminy,

- prowadzenie rejestru uchwał, interpelacji i postanowień Rady Gminy,

- protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań,

- prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

- terminowe przekazywanie uchwał do nadzoru oraz publikacji lokalnej i w Dzienniku Urzędowym,

- przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie materiałów dotyczących projektów uchwał, postanowień, deklaracji, apeli, oświadczeń i opinii Rady Gminy,

- sprawdzanie pod względem wizualnym i redakcyjnym przygotowane projekty uchwał,

- czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych i członków merytorycznych komisji, a w szczególności spraw wynikających z ochrony stosunku pracy radnych,

- przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na podstawie ustawy o funduszu sołeckim,

- przygotowanie projektu Zarządzenia Wójta w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego na podstawie właściwej uchwały,

- obliczanie wysokości środków przeznaczonych na konkretne sołectwa Gminy wg algorytmu ustawowego,

- przekazywanie sołectwom w terminie ustawowym informacji o przypadających do rozdysponowania kwotach na rok następny,

- merytoryczna i formalna pomoc w opracowaniu wniosków przez sołtysów i rady sołeckie pod kątem zgodności z ustawą o funduszu sołeckim i zachowania terminów,

- udzielanie informacji sołectwom o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku sołectwa zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, po dokonaniu wewnętrznej weryfikacji przez Wójta,

- nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, w tym dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym przedsięwzięcia,

- monitorowanie rocznych sprawozdań sołtysów z realizacji poszczególnych zadań,

- sporządzanie informacji z wykorzystywaniem środków finansowych z funduszu sołeckiego z całego okresu rozliczeniowego,

- czuwanie nad zabezpieczeniem praw sołtysów, prowadzenie ewidencji sołtysów oraz członków rad sołeckich,

- prowadzenie ewidencji wniosków zgłaszanych na zebraniach wiejskich i posiedzeniach rad sołeckich oraz terminowe przekazywanie do załatwienia wg  merytorycznej przynależności,

- zabezpieczenie organizacyjne zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów powszechnych i referendów,

- przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów zarządzeń Wójta Gminy,

- prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń wydawanych przez Wójta,

- prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Wójta, w tym do wydawania decyzji.

 

Warunki pracy na stanowisku

1. Wymiar czasu pracy - 1 etat,

2. Praca w godzinach  730 - 1530 ,

3. Praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,

4. Wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla
     pracowników samorządowych oraz  Regulaminu wynagradzania
     pracowników Urzędu Gminy Czarnków.

5. Wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca.

6. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7. Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę osobową. Miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV),

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
    o zatrudnienie,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za  zgodność z oryginałem),

5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym
    wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do   
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
    i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność
    z oryginałem).

 

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: podinspektora ds. Obsługi Rady Gminy i Funduszu Sołeckiego należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

 

w terminie do dnia 29.07.2016 r.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zmianami) oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 253 02 84.

 

 

   Czarnków, 13 lipca 2016 r.

 

 

 

  Wójt Gminy Czarnków

  Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/07/2016 18:32:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/07/2016 18:32:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/07/2016 15:02:19)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

1.  Wymagania niezbędne:

 

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) wykształcenie: średnie (wymagany udokumentowany 2 letni staż pracy) bądź wyższe (preferowany kierunek: administracja, prawo, ekonomia lub pokrewne);

d) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

f) nieposzlakowana opinia.

 

2.   Wymagania dodatkowe:

 

a) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym w jednostkach samorządowych, związane z obsługą klienta;

b) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy o świadczeniach rodzinnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o ochronie danych osobowych;

c) umiejętność praktycznego stosowania KPA w postępowaniu administracyjnym;

d) umiejętność sporządzania pism urzędowych;

e) umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Word, Excel;

f) umiejętność dobrej obsługi urządzeń biurowych;

g) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

h) odporność na stres;

i) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole;

j) umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, dyspozycyjność oraz samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania;

k) wysoka kultura osobista.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych,

b) ustalanie kryterium dochodowego rodziny ubiegającej się o świadczenia wychowawcze;

c) sporządzanie decyzji administracyjnych, w tym:

-ustalających bądź uchylających prawo do świadczeń,

-żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

-umarzających, odraczających termin płatności lub rozkładających na raty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

d) sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych;

e) sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń wychowawczych,

f) prowadzenie ewidencji nienależnie pobranych świadczeń i ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem finansowo - księgowym;

g) rozliczanie wypłaconych świadczeń i ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem finansowo - księgowym;

h) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego z marszałkiem województwa wielkopolskiego;

i) obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanej pracy;

j) prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;

k) archiwizowanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

l) sporządzanie comiesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

4.      Warunki pracy na danym stanowisku:

 

a) miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie,  ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;

b) wymiar czasu pracy -  pełen etat;

c) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa o pracę na okres próbny nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy;

d) warunki wynagrodzenia: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych - Dz.U.2014.1786 oraz zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie;

e) stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

f) praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami, jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna;

g) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;

h) przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - 01.04.2016r.

 

5.  Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz kwestionariusza do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków);

d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

e) kopia dokumentu tożsamości (poświadczona własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

h) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii).

 

6.      Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych„ w terminie do 15 marca 2016r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu procedury naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Po upływie 14 dni od zakończenia rekrutacji nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014, poz.1202)".

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 253 02 91

 

Informacja dodatkowa:

Informacja wynikająca z art.13 ust.2 pkt.4 b ustawy o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w miesiącu lutym 2016r.-wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.           

                                                             

 

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Anna Skuza

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/03/2016 13:15:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/03/2016 13:15:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/03/2016 13:19:43)
Ogłoszenie o naborze w Zakładzie Usług Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/01/2016 15:28:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/01/2016 15:28:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/12/2016 12:41:51)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń rodzinnych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

1.  Wymagania niezbędne:

 

a)      obywatelstwo polskie;

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c)      wykształcenie: średnie (wymagany udokumentowany 2 letni staż pracy) bądź wyższe (preferowany kierunek: administracja, prawo, ekonomia lub pokrewne);

d)     brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

f)       nieposzlakowana opinia.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 

a)      preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym w jednostkach samorządowych, związane z obsługą klienta;

b)      znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o ochronie danych osobowych;

c)      umiejętność praktycznego stosowania KPA w postępowaniu administracyjnym;

d)     umiejętność sporządzania pism urzędowych;

e)      umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Word, Excel;

f)       umiejętność dobrej obsługi urządzeń biurowych;

g)      dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

h)      odporność na stres;

i)        dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole;

j)        umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, dyspozycyjność oraz samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania;

k)      wysoka kultura osobista.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)      przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna;

b)      ustalanie kryterium dochodowego rodziny ubiegającej się o świadczenia rodzinne;

c)      sporządzanie decyzji administracyjnych, w tym:

-ustalających bądź uchylających prawo do świadczeń,

-żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

-umarzających, odraczających termin płatności lub rozkładających na raty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

d)     prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń;

e)      sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych;

f)       sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych,

g)      prowadzenie ewidencji nienależnie pobranych świadczeń i ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem finansowo- księgowym;

h)      rozliczanie wypłaconych świadczeń i ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem finansowo-księgowym;

i)        prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego z marszałkiem województwa wielkopolskiego;

j)        obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanej pracy;

k)      prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;

l)        archiwizowanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

m)    pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji - odpowiedzialność za stworzenie lub aktualizację dokumentacji i procedur zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń.

 

4.      Warunki pracy na danym stanowisku:

 

a)      miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;

b)      wymiar czasu pracy - pełen etat;

c)      liczba etatów - 1;

d)     zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony;

e)      warunki wynagrodzenia : zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych - Dz.U.2014.1786 oraz zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie;

f)       stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

g)      praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami, jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna;

h)      większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;

i)        przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - 01.06.2015r.

 

5.  Wymagane dokumenty:

 

a)        życiorys (CV);

b)      list motywacyjny;

c)        wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz kwestionariusza do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków);

d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

e)      kopia dokumentu tożsamości (poświadczona własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

f)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

g)      oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

h)      oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)       kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii).

 

6.      Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych„ w terminie do 18 maja 2015r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu procedury naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Po upływie 14 dni od zakończenia rekrutacji nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r poz. 1182)" oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014, poz.1202).

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 253 02 91

 

Informacja dodatkowa:

Informacja wynikająca z art.13 ust.2 pkt.4b ustawy o pracownikach samorządowych- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w miesiącu kwietniu 2015r.-wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , wynosi mniej niż 6 %.                                                         

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 (-) Monika Piotrowska                      

Czarnków, dnia 07.05.2015r.

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/05/2015 19:22:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/05/2015 19:22:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/05/2015 19:22:16)
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor  Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Czarnkowie ul. Rybaki 3 ,64-700 Czarnków

2. Stanowisko pracy:
Główny Księgowy

3. Warunki pracy

-          wymiar czasu pracy : pełny etat,

-          rodzaj umowy : umowa o pracę  -zatrudnienie od dnia 15 czerwca 2015r./możliwe zatrudnienie wcześniej na umowę-zlecenia/

-          praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

-          warunki wynagrodzenia : zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych - Dz.U.2014.1786 oraz zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie.

-          praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

4. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      obywatelstwo polskie

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne;

4)      spełnienie jednego z poniższych warunków:

a)      ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów  zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b)      ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c)      wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)      posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,            

5)      posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 

5.      Wymagania dodatkowe

b)      znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;

c)      wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości (bardzo wskazane praca w programie RADIX -FKB+ oraz pożądana praca w programach :Finanse Optivum oraz Płace Optivum - firmy VULCAN);

d)      ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego;

e)      umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

f)        predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji ,

g)      posiadanie cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, dokładność, odporność na stres, komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, sumienność, rzetelność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia.

6. Wskazanie zakresu zadań:

1)      przygotowywanie projektów budżetów GZOO i placówek oświatowych oraz harmonogramu wydatków;

2)      prowadzenie rachunkowości  GZOO i placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków GZOO, dekretowanie dokumentów księgowych;

4)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym GZOO i placówek oświatowych;

5)      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych GZOO i  placówek oświatowych;

6)      współpraca z dyrektorami placówek oświatowych  przy przygotowywaniu projektów budżetów oraz harmonogramów wydatków;

7)      opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierowników jednostek;

8)      sporządzanie bilansów, rachunków strat i zysków, zmian w funduszu jednostek, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków GZOO i  placówek oświatowych;

9)      nadzorowanie  przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

10)  nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;

11)  prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku GZOO i placówek oświatowych;

12)  sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa;

13)  należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

14)  prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej i płacowej;

15)  nadzorowanie  prawidłowego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

16)  prowadzenie korespondencji w zakresie spraw płacowo-finansowych,

17)  sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,

18)  sporządzanie sprawozdań statystycznych,

19)  nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,

20)  wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego .

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      Kwestionariusz osobowy

2)      List motywacyjny - podpisany własnoręcznie

3)      Życiorys - Curriculum Vitae.- podpisany własnoręcznie

4)      Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje- poświadczona własnoręcznym podpisem przez kandydata

5)      Podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.

6)      Oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 §1 Kodeksu Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

7)      Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

8)      Kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,  

9)      Oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej

10)  Podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182  ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202)."

 

 

8. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO" osobiście  lub pocztą na adres Gminny Zespół Obsługi Oświaty,  w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 12  w godz. 7.30 do 15.30 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06 maja 2015r. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą decyduje data  wpływu do Zespołu. Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zatrudnienia, kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest  złożyć:

-      oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń.

-      zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego,

-      zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym  z adnotacją możliwości pracy z komputerem,

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie  pod nr tel.  67-2530287.

9.Informacje dodatkowe:

Informacja wynikająca z art.13 ust.2 pkt.4b ustawy o pracownikach samorządowych- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w miesiącu marcu 2015r.-wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , wynosi mniej niż 6 %.

 

 

Czarnków, dnia  22.04.2015r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/04/2015 08:00:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/04/2015 08:00:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/04/2015 08:00:21)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. rozliczeń należności niepodatkowych i wymiaru podatków w Referacie Finansowym-Księgowym

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/03/2015 15:04:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/03/2015 15:04:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/03/2015 15:04:50)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ZESPOŁU SZKÓŁ W ROMANOWIE DOLNYM gm. Czarnków

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 

 

ZESPOŁU  SZKÓŁ W  ROMANOWIE DOLNYM  gm. Czarnków

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1/ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce ;

2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4/uzyskał:

a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

-przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora ,a przypadku ,o którym mowa w art.36 a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu-przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5/spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6/nie był karany karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela/Dz. U.2014.191,a w przypadku nauczyciela akademickiego-karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym/Dz.U.2012.572 z póź.zm./oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7/nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

8/nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9/nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych -Dz.U.2013.168

 

2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1/posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ,państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2/ukończyła studia  magisterskie;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4/ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5/nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6/spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2,5,7 i 9.

 

 

 

3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

2/poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4/oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy ,o którym mowa w pkt.3,

5/oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6/zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7oświadczenie ,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela Dz.U.2014.191, lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym -Dz.U.2012.572 z póź.zm.-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

8/oświadczenie ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9/oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. 2013.168,

10/oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych- Dz.U.z 2002r.Nr 101 poz.926 z póź.zm. w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

11/oświadczenie ,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

12/oświadczenie o dopełnieniu obowiązku ,o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów -Dz. U. 2013.1388- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

13/oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-w przypadku nauczyciela,

14/oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub dorobku zawodowego-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15/oświadczenie ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

 

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

  „KONKURS -ZS ROMANOWO DOLNE"  w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie tj. do dnia

09 maja 2014r.do godz.15.30.

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnków. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/04/2014 09:51:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/04/2014 09:51:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/04/2014 09:51:10)
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gębicach

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

 

ZESPOŁU  SZKÓŁ W  GĘBICACH  gm. Czarnków

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany który spełnia łącznie następujące wymagania:

1/ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce ;

2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4/uzyskał:

a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

-przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora ,a przypadku ,o którym mowa w art.36 a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu-przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5/spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6/nie był karany karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela/Dz. U.z 2006r.Nr 97 poz.674 z póź.zm./a w przypadku nauczyciela akademickiego-karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym/Dz.U.Nr 164 poz.1365 z póź.zm./oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7/nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

8/nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9/nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych -Dz.U.z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź.zm.

 

2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1/posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ,państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2/ukończyła studia  magisterskie;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4/ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5/nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6/spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2,5,7 i 9.

 

3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

2/poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4/oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy ,o którym mowa w pkt.3,

5/oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6/zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7oświadczenie ,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela Dz.U.z 2006r.Nr 97 poz.674 z póź.zm. lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym -Dz.U.Nr 164 poz.1365 z póź.zm.-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

8/oświadczenie ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9/oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź.zm.,

10/oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych- Dz.U.z 2002r.Nr 101 poz.926 z póź.zm. w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

11/oświadczenie ,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

12/oświadczenie o dopełnieniu obowiązku ,o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów -Dz.U. z 2007r.Nr 63 poz.425 z póź.zm- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

13/oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-w przypadku nauczyciela,

14/oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub dorobku zawodowego-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15/oświadczenie ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

  „KONKURS -ZS GĘBICE"  w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie tj. do dnia

20 czerwca 2013r.do godz.15.30.

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnków. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/06/2013 11:19:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/06/2013 11:19:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/06/2013 11:19:45)
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  SARBI  gm. Czarnków

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany który spełnia łącznie następujące wymagania:

1/ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce ;

2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4/uzyskał:

a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

-przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora ,a przypadku ,o którym mowa w art.36 a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu-przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5/spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6/nie był karany karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela/Dz. U.z 2006r.Nr 97 poz.674 z póź.zm./a w przypadku nauczyciela akademickiego-karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym/Dz.U.Nr 164 poz.1365 z póź.zm./oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7/nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

8/nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9/nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych -Dz.U.z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź.zm.

 

2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1/posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ,państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2/ukończyła studia  magisterskie;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4/ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5/nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6/spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2,5,7 i 9.

 

 

 

3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

2/poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4/oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy ,o którym mowa w pkt.3,

5/oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6/zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7oświadczenie ,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela Dz.U.z 2006r.Nr 97 poz.674 z póź.zm. lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym -Dz.U.Nr 164 poz.1365 z póź.zm.-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

8/oświadczenie ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9/oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź.zm.,

10/oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych- Dz.U.z 2002r.Nr 101 poz.926 z póź.zm. w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

11/oświadczenie ,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

12/oświadczenie o dopełnieniu obowiązku ,o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów -Dz.U. z 2007r.Nr 63 poz.425 z póź.zm- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

13/oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-w przypadku nauczyciela,

14/oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub dorobku zawodowego-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15/oświadczenie ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

  „KONKURS -SP SARBIA"  w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie tj. do dnia

22 kwietnia 2013r.do godz.15.30

Ofert należy składać na adres: Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnków .

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/04/2013 10:23:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/04/2013 10:23:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/04/2013 10:23:46)
Zaproszenie do składania ofert na stanowisko pracownicze asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowiei

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO PRACOWNICZE

ASYSTENTA RODZINY W  GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZARNKOWIE

 

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza do składania ofert na  stanowisko Asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czarnkowie.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 

1. Zakres obowiązków:

 • opracowanie irealizacja planu pracy zrodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • udzielanie pomocy rodzinom wpoprawie ich sytuacji życiowej, wtym wzdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • udzielanie pomocy rodzinom wrozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych zdziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • udzielanie pomocy wposzukiwaniu, podejmowaniu iutrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków rodziny,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych izaradczych wsytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci irodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców idzieci,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy zrodziną,
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii orodzinie ijej członkach,
 • współpraca zjednostkami administracji rządowej isamorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami iosobami specjalizującymi się wdziałaniach na rzecz dziecka irodziny,
 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa
  w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
 • dokonywanie oceny sytuacji rodziny na żądanie Zleceniodawcy i przekazywanie tej oceny Zleceniodawcy.

 

 

2. Zakres uprawnień:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  i przekazywanie tej oceny kierownikowi jednostki,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

4. Warunki pracy:

 

a) czas pracy:

 • umowa zlecenie od 01.05.2013r. do 31.12.2013r., ¾ etatu.

b) warunki szczególne:

 • zadaniowy czas pracy

c) usytuowanie i dostęp do stanowiska pracy:

 • jednostka zajmuje pomieszczenia w budynku piętrowym,
 • pomieszczenia biurowe jednostki nie są dostosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim

d) cechy wykonywanej pracy:

 • praca związana z przemieszczaniem się na terenie gminy Czarnków
 • praca wymagająca biegłego posługiwania się językiem polskim w bezpośrednim kontakcie
  z interesantami, umiejętność obsługi komputera, samodzielność w redagowaniu pism
  i stosowaniu przepisów prawnych.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 

I. OBLIGATORYJNE:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • stan zdrowia pozwalający na zajmowanie ww. stanowiska,
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki orodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem zzakresu pracy zdziećmi lub rodziną iudokumentowany co najmniej roczny staż pracy zdziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres szkolenia wynikający zart. 12 § 3Ustawy owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej zdnia 9czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 149, poz.887) i udokumentowanyco najmniej roczny staż pracy zdziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanie co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną.
 • niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

1.       Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.
(Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.),

2.      Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.),

3.      Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59z późn. zm.),

4.      Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

5.      akty wykonawcze w ww. zakresie,

 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 • posiadanie prawa jazdy kat. B i własnego samochodu

II. DODATKOWE:

 • uczciwość,
 • komunikatywność,
 • punktualność,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • życzliwość,
 • otwartość,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i pomysłowość,
 • zaangażowanie,
 • empatia,
 • asertywność,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • gotowość służenia gminie i jej mieszkańcom,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej,
 • umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność negocjacji,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa,
 • umiejętność redagowania pism,
 • obsługa komputera (środowisk Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel)
 • obsługa urządzeń biurowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      życiorys,

2.      list motywacyjny,

3.      kserokopia obu stron dowodu osobistego,

4.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (kserokopie świadectw pracy),

5.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej ani zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej, wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego
w przypadku, gdy obowiązek wynika z  tytułu egzekucyjnego,

7.      oświadczenie własne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na ww.

8.      stanowisku,

9.      klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

10.  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833)".

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 15.04.2013r.

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

bądź listownie na adres Ośrodka

w kopercie z napisem

„Oferty na stanowisko Asystenta rodziny"

 

 

Postanowienia końcowe:

 

- dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po ww. terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,

- złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,

- kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

- oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone nadawcy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/04/2013 15:28:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/04/2013 15:28:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/04/2013 15:28:49)
Nabór na stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. obsługi klienta

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. obsługi klienta

 

Stanowisko finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w ramach projektu „Dobry i przyjazny urząd"

 

Wymiar

czasu pracy

pełen etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 01.07.2012 r. na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wyższe,

preferowany kierunek administracyjny, humanistyczny

Wymagania

Niezbędne

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
    publicznych,

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe,

4. Nieposzlakowana opinia,

5. Wykształcenie wyższe,

6. 3-letni staż pracy,

7. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach
    samorządowych, o ochronie danych osobowych, instrukcja
    kancelaryjna dla organów gmin, KPA.

 

Wymagania

Dodatkowe

1. Biegła znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń
    biurowych,

2. Samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
3. Odpowiedzialność i dokładność,

4. Pozytywne podejście do interesantów, umiejętność prowadzenia
    rozmowy (również z trudnym klientem).

5. mile widziana znajomość języka obcego.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. udzielanie informacji o funkcjonowaniu urzędu i jednostkach
    organizacyjnych,

2. udzielanie informacji o sposobie i terminie załatwiania spraw
    klientów w Urzędzie,

3. kontaktowanie klientów z pracownikiem właściwym do
    załatwienia sprawy,

4. wydawanie druków i formularzy właściwych dla spraw zgodnie z
    obowiązującymi kartami usług przygotowanymi przez komórki
    organizacyjne,

5. pomoc klientom przy ich wypełnianiu,

6. udostępnianie materiałów promocyjnych,

7. koordynacja pracy urzędu w zakresie zasad obsługi klienta,

8. prowadzenie badań ankietowych w zakresie jakości zadań
    realizowanych przez Urząd.

 

Wymagane dokumenty
 

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV),

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
    o zatrudnienie,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    i kwalifikacji zawodowych,

5. Kserokopie świadectw pracy,

6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym
    wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do   
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
    i umiejętnościach.

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne samodzielne stanowisko ds. obsługi klienta należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul.Rybaki 3

 

w terminie do dnia 21.06.2012 r.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U.Nr 101,poz.926 ze zm.).

oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/253 02 88.

 

 

 

   Czarnków, dnia 12 czerwca 2012 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/06/2012 14:39:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/06/2012 14:39:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/06/2012 14:39:12)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. obsługi sekretariatu

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. obsługi sekretariatu

 

Wymiar

czasu pracy

pełen etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 01.06.2012 r. na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

średnie administracyjne

Wymagania

Niezbędne

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
    publicznych

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe,

4. Nieposzlakowana opinia,

5. Wykształcenie średnie o kierunku administracja

6. 3-letni staż pracy,

7. Znajomość języka migowego

 

Wymagania

Dodatkowe

1. Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje
    samorządu gminnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
    kodeksu postępowania administracyjnego,

2. Biegła znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń
    biurowych

3. Samodzielność i odpowiedzialność,

4. Umiejętność pracy w zespole,

5. Pozytywne podejście do interesantów,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na
    zewnątrz i wewnątrz Urzędu, prowadzenie rejestrów przesyłek,

2. Prowadzenie ewidencji korespondencji,

3. Prowadzenie poczty elektronicznej,

4. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji,

5. Przygotowywanie pomieszczeń oraz organizacyjne zabezpieczenie   
    spotkań i zebrań,

6. Prowadzenie rejestru interesantów zgłaszających się do Wójta
    Gminy,

7. Prowadzenie rejestru zbioru bibliotecznego Urzędu,

8. Składanie zamówień na czasopisma,

9. Zamawianie pieczęci na potrzeby Urzędu, prowadzenie rejestru
    wydań i zwrotów, protokolarne niszczenie pieczęci nieaktualnych,

10. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i kluczy do
      pomieszczeń biurowych i zabezpieczenia zewnętrznego Urzędu,

11. Obsługa urządzeń znajdujących się w Sekretariacie,

12. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów przynależnych
      do stanowiska pracy.

 

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV),

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
    o zatrudnienie,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    i kwalifikacji zawodowych,

5. Kserokopie świadectw pracy,

6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym
    wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do   
    czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
    i umiejętnościach.

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne samodzielne stanowisko: Podinspektor ds. obsługi sekretariatu" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul.Rybaki 3

 

w terminie do dnia 21.05.2012 r.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U.Nr 101,poz.926 ze zm.).

oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/253 02 88.

 

 

   Czarnków, dnia 10 maja 2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/05/2012 12:12:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/05/2012 12:12:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/05/2012 12:12:23)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO DYREKTORA

GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie  ul.Rybaki 3,64-700 Czarnków

Wymiar czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

Od 1 września 2010r.

Wykształcenie

Wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne, prawne lub administracyjne

Wymagania niezbędne

a/obywatelstwo polskie

b/pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

c/brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

d/nieposzlakowana opinia

e/stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

f/doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela-minimum 5-letnia praktyka

g/minimum 10-letnia praktyka w samorządzie gminnym na stanowisku kierowniczym w komórce oświatowej

h/ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

Wymagania dodatkowe

a/umiejętność pracy na komputerze ,znajomość programu Płatnik i Programu Vulkan ,pakiet MS Office,

b/znajomość aktów prawnych w zakresie oświaty,

c/znajomość Kodeksu Pracy i KPA

d/znajomość ustawy o finansach publicznych

e/umiejętność pracy w zespole,

f/umiejętność kształtowania prawidłowych relacji z petentami

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a/współtworzenie organizacyjnych i materialnych warunków zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych

b/opracowywanie sprawozdań pod potrzeby GUS oraz innych sprawozdań finansowych

c/koordynacja działań i nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej

d/przygotowywanie projektów uchwał

e/organizacja egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

f/ustalanie sieci szkół i przedszkoli

g/prowadzenie spraw związanych z ewidencją refundacji kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników

 

Wymagane dokumenty

a/list motywacyjny

b/życiorys/C.V./

c/kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie/do pobrania na stronie BIP/

d/kserokopie świadectw pracy

e/kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

f/oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne

lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty” należy składać

osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków,

64-700 Czarnków ,ul.Rybaki 3 w terminie do 18.06.2010r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie/ decyduje data wpływu do urzędu/,nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych/tj.Dz.U.z 2002r.101,poz.926 ze zm./

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków/bip.czarnkowgmina.pl/

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr

tel.67-2530280.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/06/2010 12:42:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/06/2010 12:42:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/06/2010 12:42:02)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. płac i rozliczeń publiczno-prawnych

Czarnków 2010-04-29

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków u.Rybaki 3,64-700 Czarnków

Stanowisko: Podinspektor ds. płac i rozliczeń publiczno-prawnych w Referacie Oświaty i Wychowania

Wymiar czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

Od 1 czerwca 2010r.

Wykształcenie

Wyższe zawodowe, preferowane ekonomiczne, prawne lub administracyjne

Wymagania niezbędne

a/obywatelstwo polskie

b/pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

c/brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

d/nieposzlakowana opinia

e/stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

f/doświadczenie zawodowe na Programie Vulkan- Kadry i Płace

g/minimum roczna praktyka na stanowisku płacowym lub podobnym

Wymagania dodatkowe

a/umiejętność pracy na komputerze, pakiet MS Office,

b/znajomość aktów prawnych w zakresie oświaty,

c/znajomość Kodeksu Pracy i KPA

d/umiejętność pracy w zespole,

e/umiejętność kształtowania prawidłowych relacji z petentami

f/praktyczna znajomość Programu Płatnik

g/znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a/sporządzanie list płac dla nauczycieli i pracowników obsługi placówek oświatowych w Programie Vulkan

b/prowadzenie ewidencji podatkowej dla pracowników

c/współudział w sporządzaniu sprawozdawczości, w tym prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej w zakresie zagadnień płacowych

d/dokonywanie rozliczeń podatkowych dla wszystkich zatrudnionych

e/sporządzanie przelewów oraz rozliczanie publiczno-prawne/ZUS, podatki potrącenia i inne/

f/obliczanie zasiłków chorobowych, przygotowywanie dokumentacji do ZUS celem wypłaty zasiłków chorobowych

g/bieżące wprowadzanie danych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń w Programie Vulkan oraz w Programie Płatnik

 

Wymagane dokumenty

a/list motywacyjny

b/życiorys/C.V./

c/kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie/do pobrania na stronie BIP/

d/kserokopie świadectw pracy

e/kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

f/oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne

lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Oświaty i Wychowania” należy składać

osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków,

64-700 Czarnków ,ul.Rybaki 3 w terminie do 17.05.2010r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie/ decyduje data wpływu do urzędu/,nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych/tj.Dz.U.z 2002r.101,poz.926 ze zm./

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków/bip.czarnkowgmina.pl/

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr

tel.067-2530287.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/04/2010 13:08:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/04/2010 13:08:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/04/2010 13:08:41)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Czarnków, dnia 04.03.2010 r.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

komendant gminny ochrony przeciwpożarowej- 1/2 etatu

 

 

1.Wzmagania niezbędne:

 

a) wykształcenie wyższe,

b) 4 letni staż pracy na stanowisku związanym z ochroną przeciwpożarową,

c) obywatelstwo polskie,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

e) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

    umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

2.Wymagania dodatkowe:

a) obsługa komputera w środowisku Windows (Word, Excel)

b) znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Kodeksu postępowania

    administracyjnego,

c) samodzielność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy,

d) kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej,

e) prawo jazdy kat.B, własny samochód.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) udział w projektowaniu budżetu gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej ( w tym    

    również funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych),

b) nadzór i kontrola wykorzystywania środków finansowych przez  jednostki OSP,

c) nadzór nad właściwym gospodarowaniem mienia gminnego w jednostkach OSP,

d) nadzorowanie pracy konserwatorów  pojazdów OSP zatrudnionych przez gminę,

e) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej samochodów pożarniczych, rozliczanie kart drogowych,

f) udział w inspekcji gotowości do działań operacyjnych przeprowadzanych przez organy

     inspekcyjne PSP jednostek OSP włączonych do KSRG na obszarze gminy,

g) współpraca z Komendantem Powiatowym PSP w zakresie szkolenia członków ochotniczych straży

    pożarnych,

h) organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP na obszarze gminy oraz udział

    w organizowaniu takich ćwiczeń na obszarze powiatu,

i) współudział w organizowaniu powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych,

j) bieżąca współpraca ze starostwem oraz komendantem powiatowym w zakresie ochrony

    przeciwpożarowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia

    ludzi lub środowiska na obszarze gminy,

k) prowadzenie działalności prewencyjnej na terenie gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

 

4.Wymagane dokumenty:

a) curriculum vitae,

b) list motywacyjny,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f) pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu

   z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

g) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

5 Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem ”Nabór na wolne

stanowisko urzędnicze komendant gminny ochrony przeciwpożarowej „ należy składać osobiście

w Sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków,

64-700 Czarnków ul.Rybaki 3 w terminie do dnia 17.03.2010 r.

Dokumenty które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6.Informacje dodatkowe.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1097 r.

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

 

Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków /bip.czarnkowgmina.pl/ oraz

na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej (bip.czarnkowgmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (067) 253 02 88.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/03/2010 10:20:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/03/2010 13:12:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/03/2010 13:12:33)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. świadczeń rodzinnych

 

 

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. świadczeń rodzinnych

w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

1.Wymiar czasu pracy – 1 etat.

 

2.Planowane zatrudnienie – od 01.12.2009 r.

 

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, jeżeli kandydat posiada znajomość  języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

- wykształcenie średnie ze stażem pracy minimum 2 lata lub wyższe, preferowane administracyjne, ekonomiczne,

-  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w  pełni z praw publicznych,

-  brak skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,

-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- nieposzlakowana opinia.

 

4. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy na komputerze, pakiet MS Office,

- umiejętność planowania i organizowania pracy na zajmowanym stanowisku i współpracy w grupie,

- umiejętność kształtowania prawidłowych relacji z klientami,

- znajomość  przepisów prawa, w szczególności:

Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-  przyjmowanie i sprawdzanie kompletności przyjmowanych wniosków zgodnie z przepisami,

- terminowe i kompletne przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyznawania i wypłacania przewidzianych ustawą o  świadczeniach rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wprowadzanie danych do programu informatycznego służącego do obsługi świadczeń rodzinnych,

-  przygotowanie decyzji przyznającej świadczenia, bądź decyzji odmownej  w ww. zakresie,

-  przygotowanie list płatniczych z zakresu świadczeń rodzinnych,

-  archiwizowanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- obsługa programów informatycznych znajdujących się w użytkowaniu GOPS z zakresu wykonywanej pracy,

-  przyjmowanie, rejestrowanie i doręczanie na stanowiska pracy pracownikom korespondencje, która wpływa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-  wysyłanie korespondencji ( prowadzenie pocztowej książki nadawczej ),

- przyjmowanie wniosków i ustalanie uprawnień do przyznania pomocy finansowej dla niepełnoprawnych uczniów z terenów wiejskich, przygotowywanie umów i rozliczanie wykorzystania przyznanej pomocy w ramach programu PFRON,

- obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanej pracy.

 

 

 

 

6. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys ( CV),

- wypełniony kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem (formularz kwestionariusza do pobrania

 na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków ),

- świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia – kserokopie uwierzytelnione przez organy do tego upoważnione,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy

- kserokopie uwierzytelnione przez organy do tego upoważnione,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni

 z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

 

7.Termin składania ofert:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul Rybaki 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„ Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych „

do dnia 16.10.2009 r. do godz. 15.30.

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Oferty, które wpłyną (zostaną doręczone) do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia w terminie określonym

 w ogłoszeniu o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny, życiorys ) winne być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

8. Informacje dodatkowe:

Nabór kandydatów przeprowadzony zostanie z osobami., które spełniają  wymagania formalne ( o czym zostaną powiadomione telefonicznie lub pisemnie ) na podstawie testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej określającej przydatność kandydata do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

Osobom,  które nie zostaną  powiadomione  o terminie naboru  dziękujemy za udział w konkursie.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

 

Po upływie 14 dni od zakończenia rekrutacji nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( 67 ) 253 02 93.

 

Kwestionariusz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/10/2009 14:09:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/10/2009 14:09:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/10/2009 14:09:03)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. świadczeń alimentacyjnych i stypendialnych

 

 

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. świadczeń alimentacyjnych i stypendialnych

w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

 

 

1. Wymiar czasu pracy – 1 etat.

 

 

2. Planowane zatrudnienie od 01.11.2009 r.

 

 

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, jeżeli kandydat posiada znajomość  języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

- wykształcenie średnie ze stażem pracy minimum 2 lata lub wyższe, preferowane administracyjne, ekonomiczne,

 -  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

-  brak skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,

-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- nieposzlakowana opinia.

 

 

4. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy na komputerze, pakiet MS Office,

- umiejętność planowania i organizowania pracy na zajmowanym stanowisku i współpracy w grupie,

- umiejętność kształtowania prawidłowych relacji z klientami,

- znajomość  przepisów prawa, w szczególności:

Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń alimentacyjnych,

- terminowe i zgodne z przepisami przygotowywanie dokumentacji na potrzeby przyznawania

i wypłacania świadczeń,

- przygotowywanie wypłat świadczeń alimentacyjnych,

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w szczególności:

przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, przyjmowanie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego, współpraca z organami właściwymi dłużnika alimentacyjnego,

- prowadzenie dokumentacji związanej z windykacją długu alimentacyjnego,

- realizacja i rozliczanie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa,

- przygotowywanie sprawozdań i wykazów statystycznych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy i innych wymaganych prawem oraz terminowe ich przekazywanie,

- archiwizowanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanej pracy,

- przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnków, sporządzanie umów, wypłata świadczeń,  monitorowanie

 i rozliczanie środków wydatkowanych przez wnioskodawców,

- zarządzanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys ( CV),

- wypełniony kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem (formularz kwestionariusza do pobrania

na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków ),

- świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia - kserokopie uwierzytelnione przez organy do tego upoważnione,

-  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy - kserokopie uwierzytelnione przez organy do tego upoważnione,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni

z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

7.Termin składania ofert:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul Rybaki 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „ Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. świadczeń alimentacyjnych i stypendialnych „

do dnia 16.10.2009 r. do godz. 15.30.

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Oferty, które wpłyną (zostaną doręczone) do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia w terminie określonym 

w ogłoszeniu o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys,) winne być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

8. Informacje dodatkowe:

Nabór kandydatów przeprowadzony zostanie z osobami., które spełniają  wymagania formalne ( o czym zostaną powiadomione telefonicznie lub pisemnie) na podstawie testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej określającej przydatność kandydata do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

 

Po upływie 14 dni od zakończenia rekrutacji nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( 67 ) 253 02 93.

 

Kwestionariusz

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/10/2009 14:05:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/10/2009 14:09:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/10/2009 14:05:30)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Oświaty i Wychowania

Czarnków 2009-09-28

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków u.Rybaki 3,64-700 Czarnków

Stanowisko: Podinspektor ds. kadrowo-płacowych w Referacie Oświaty i Wychowania

Wymiar czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

Od 1 listopada 2009r.

Wykształcenie

Wyższe magisterskie,preferowane ekonomiczne, prawne lub administracyjne

Wymagania niezbędne

a/obywatelstwo polskie

b/pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

c/brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

d/nieposzlakowana opinia

e/stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

f/minimum roczna praktyka na stanowisku kadrowo-płacowym lub podobnym w administracji/urzędzie/

Wymagania dodatkowe

a/umiejętność pracy na komputerze, pakiet MS Office,

b/znajomość aktów prawnych w zakresie oświaty,

c/znajomość Kodeksu Pracy i KPA

d/umiejętność pracy w zespole,

e/umiejętność kształtowania prawidłowych relacji z petentami

f/praktyczna znajomość Programu Płatnik

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a/prowadzenie akt osobowych pracowników oświaty i ich bieżące aktualizowanie,

b/procedury związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników wg dyspozycji dyrektorów placówek,

c/współudział w sporządzaniu sprawozdawczości w tym prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,

d/prowadzenie ewidencji realizowania obowiązku nauki

przez młodzież gminy,

e/sporządzanie list płac w systemie Płace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

f/opracowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń resortowych i państwowych,

g/prowadzenie szczegółowej ewidencji zatrudnienia.

Wymagane dokumenty

a/list motywacyjny

b/życiorys/C.V./

c/kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie/do pobrania na stronie BIP/

d/kserokopie świadectw pracy

e/kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

f/oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne

lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Oświaty i Wychowania” należy składać

osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków,

64-700 Czarnków ,ul.Rybaki 3 w terminie do 09.10.2009r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie/ decyduje data wpływu do urzędu/,nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych/tj.Dz.U.z 2002r.101,poz.926 ze zm./

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków/bip.czarnkowgmina.pl/

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr

tel.067-2530287.

 

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY

Kwestionariusz osobowy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/09/2009 12:55:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/09/2009 12:55:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/09/2009 12:55:39)
Ogłoszenie o otwartym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie z dnia 12.08.2009 roku

 

Wójt Gminy Czarnków

 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 w Urzędzie Gminy Czarnków, ul.Rybaki 3  64-700 Czarnków

w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i przestrzennej

 

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat
 2. Planowane zatrudnienie: od 1 października 2009 r.
 3. Wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku administracja, gospodarka przestrzenna, lub kierunek związany z planowaniem przestrzennym lub pokrewne.
 4. Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nieposzlakowana opinia,

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f)        co najmniej 1. roczny staż pracy na stanowisku urzędniczym.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność pracy na komputerze, pakiet MS Office,

b)      znajomość przepisów  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Kodeksu postępowania administracyjnego,

c)      umiejętność planowania i organizowania pracy na zajmowanym stanowisku, umiejętność pracy w zespole,

d)      umiejętność kształtowania prawidłowych relacji z petentami,

e)      predyspozycje osobowościowe: samodzielność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      prowadzenie procedur formalno -prawnych wynikających  z art. 11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z dokumentacją prac planistycznych,

b)      Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie wysokości opłat planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

c)      remonty gminnych dróg i organizacja ruchu na drogach,

d)      zarządzanie cmentarzami komunalnymi, organizacja usuwania nieczystości stałych i płynnych, zaopatrzenia w energię itp.

 1. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny

b)      życiorys (C.V.)

c)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie BIP)

d)      kserokopie świadectw pracy

e)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

f)        oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U.Nr 101,poz.926 ze zm.) oraz własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu (w pokoju nr 4),  lub pocztą na adres Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej”, w terminie do dnia 26 sierpnia 2009 roku.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.czarnkowgmina.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 067-253-0281.

 

 Kwestionariusz osobowy

Formularz opisu stanowiska pracy

Zarządzenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/08/2009 12:42:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/08/2009 12:43:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/08/2009 12:43:30)
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

Wymiar

czasu pracy

pełen etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 01.05.2009 r. na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wyższe w zakresie praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie

Wymagania

Niezbędne

1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
    z pełni praw publicznych,

2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe,

3. Nieposzlakowana opinia,

4. Co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej,

5. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

6. Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje
    samorządu gminnego oraz ustawy o pomocy społecznej,

7. Umiejętność kierowania zespołem pracowników,

8. Umiejętność obsługi komputera.

Wymagania

Dodatkowe

1. Samodzielność i odpowiedzialność,

2. Umiejętność pracy w zespole,

3. Pozytywne podejście do interesantów.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Kierowanie pracą GOPS,

2. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
    pracowników Ośrodka,

3. Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników
    w oparciu o obowiązujące przepisy,

4. Wydawanie wewnętrznych zarządzeń w ramach funkcjonowania
     i organizacji pracy w Ośrodku,

5. Reprezentowanie GOPS na zewnątrz,

6. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku
    Ośrodka,

7. Opracowywanie planów działania Ośrodka i przedkładanie
    sprawozdań z ich wykonania,

8. Przekazywanie Wójtowi Gminy Czarnków informacji na temat
    sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka,

9. Wydawanie i podpisywanie decyzji administracyjnych
    w sprawach należących do zakresu działania GOPS oraz
    wykonywania zadań własnych Gminy i zadań zleconych Gminie,

10. Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji
      administracyjnych w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych    
      oraz w zakresie realizacji ustawy o postępowaniu wobec
      dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

11. Organizowanie i prowadzenie w powiązaniu z lokalnym
      środowiskiem działalności w celu zabezpieczenia rozeznanych
      potrzeb,

12. Prowadzenie prac z zakresu rozeznania potrzeb, ich realizacji
      i badania efektywności udzielonej pomocy społecznej w skali Ośrodka,

 

 

- 2 –

 

13. Opracowanie bilansów potrzeb i planu pomocy społecznej na
      dany rok kalendarzowy,

14. Przedstawianie Radzie Gminy corocznego sprawozdania
      z działalności Ośrodka oraz potrzeb w zakresie pomocy
      społecznej,

15. Przeprowadzanie kontroli w sprawach uregulowanych ustawą
      o pomocy społecznej,

16. Terminowe załatwianie skarg i wniosków.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV),

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
    o zatrudnienie,

4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    i kwalifikacji zawodowych,

5. Kserokopie świadectw pracy,

6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym
    wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
    i umiejętnościach.

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul.Rybaki 3

 

w terminie do dnia 24.04.2009 r.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U.Nr 101,poz.926 ze zm.).

oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/253 02 88.

 

 

   Czarnków, dnia 9 kwietnia 2009 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/04/2009 12:18:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/04/2009 12:18:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/04/2009 12:18:18)
OGŁOSZENIEO NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

Wymiar

czasu pracy

pełen etat

Planowane zatrudnienie

od dnia 01.05.2009 r. na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wyższe w zakresie praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie

Wymagania

Niezbędne

1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

3. Nieposzlakowana opinia,

4. Co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej,

5. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

6. Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego oraz ustawy o pomocy społecznej,

7. Umiejętność kierowania zespołem pracowników,

8. Umiejętność obsługi komputera.

Wymagania

Dodatkowe

1. Samodzielność i odpowiedzialność,

2. Umiejętność pracy w zespole,

3. Pozytywne podejście do interesantów.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Kierowanie pracą GOPS,

2. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka,

3. Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy,

4. Wydawanie wewnętrznych zarządzeń w ramach funkcjonowania  i organizacji pracy w Ośrodku,

5. Reprezentowanie GOPS na zewnątrz,

6. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku Ośrodka,

7. Opracowywanie planów działania Ośrodka i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,

8. Przekazywanie Wójtowi Gminy Czarnków informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka,

9. Wydawanie i podpisywanie decyzji administracyjnych w sprawach należących do zakresu działania GOPS oraz wykonywania zadań własnych Gminy i zadań zleconych Gminie,

10. Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych oraz w zakresie realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

11. Organizowanie i prowadzenie w powiązaniu z lokalnym środowiskiem działalności w celu zabezpieczenia rozeznanych potrzeb,

12. Prowadzenie prac z zakresu rozeznania potrzeb, ich realizacj i badania efektywności udzielonej pomocy społecznej w skali Ośrodka,

 

13. Opracowanie bilansów potrzeb i planu pomocy społecznej na dany rok kalendarzowy,

14. Przedstawianie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

15. Przeprowadzanie kontroli w sprawach uregulowanych ustawą o pomocy społecznej,

16. Terminowe załatwianie skarg i wniosków.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV),

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji zawodowych,

5. Kserokopie świadectw pracy,

6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
    i umiejętnościach.

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul.Rybaki 3

 

w terminie do dnia 02.04.2009 r.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U.Nr 101,poz.926 ze zm.).

oraz własnoręcznym podpisem.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/253 02 88.

 

 

   Czarnków, dnia 20 marca 2009 r.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/03/2009 11:54:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/03/2009 14:53:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/03/2009 14:52:56)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Czarnków, dnia 9 stycznia 2009 roku
 
WÓJT GMINY CZARNKÓW
ogłasza
 nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

podinspektora ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, obsługi Gminnego Punktu Informacji Europejskiej i gospodarki mieszkaniowej w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
 
Zakres wykonywanych zadań:
1. poszukiwanie źródeł finansowania i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie  z funduszy Unii Europejskiej,
2. nadzorowanie przestrzegania zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie poszczególnych projektów oraz prowadzenie monitoringu ich realizacji,
3. prowadzenie sprawozdawczości, przygotowywanie okresowych i końcowych sprawozdań z zakresu projektów oraz rozliczanie przyznanych środków,
4. obsługa Gminnego Punktu Informacji Europejskiej,
5. nawiązywanie i organizowanie współpracy zagranicznej,
6. opracowywanie strategii i planów rozwoju gminy,
7. najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy.
 
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
2. znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
3. znajomość aktów prawnych(w tym rozporządzeń wspólnotowych) oraz wytycznych i innych dokumentów dotyczących okresu programowania 2007-2013,
4. umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office,
5. skrupulatność, rzetelność,
6. dobra organizacja pracy,
7. umiejętność pracy w zespole.
 
Wymagania dodatkowe:
1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania funduszy UE, zarządzania projektami,
2. doświadczenie na podobnym stanowisku,
3. praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
4. prawo jazdy kategorii B
 
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny;
- C.V.
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
- stwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata oświadczenia:
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji prowadzonej przez Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz.926 ze zmianami”,
• „Korzystam z pełni praw publicznych”
• „Nie byłam/em karana/y za przestępstwa popełnione umyślnie”.
 
Zasady składania ofert:
Oferty należy złożyć osobiści lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, obsługi Gminnego Punktu Informacji Europejskiej i gospodarki mieszkaniowej”, na adres:
Urząd Gminy Czarnków
Ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
(Sekretariat Urzędu Gminy Czarnków, pokój nr 4, I piętro)
Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 23 stycznia 2009 roku.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej o określonym terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Czarnków po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym osoby te poinformowane zostaną telefonicznie.
Kwestionariusz osobowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Czarnków, pokój nr 1, I piętro lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków.
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/01/2009 12:24:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/01/2009 14:36:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/01/2009 14:36:27)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/12/2008 15:43:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/12/2008 15:43:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/12/2008 15:43:05)
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoly Podstawowej w Gębicach
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WÓJT GMINY CZARNKÓW
 
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
 
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  GĘBICACH  gm.Czarnków
 
1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany który:
1/ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce albo w odniesieniu do przedszkola i szkoły podstawowej ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej;
2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4/w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku  bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
5/posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6/nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela/Dz. U.z 2006r.Nr 97 poz.674 z póź.zmianami/oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7/nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne;
8/nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych-Dz.U.z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź.zmianami.
 
2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:
1/ukończyła studia wyższe magisterskie;
2/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3/posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole
lub zakresowi zadań placówki;
4/spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2 i 5-8.
 
3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3/akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4/dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5/dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6/ocenę pracy , o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003r.;
7/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8/oświadczenie ,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9/oświadczenie ,że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne;
10/oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź. zmianami;
11/oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych- Dz.U.z 2002r.Nr 101 poz.926 z póź.zmianami w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
12/w stosunku do kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.-informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r.o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- tekst jednolity Dz.U.
z 2007r.Nr 63 poz.425 z póź.zmianami.
 
4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„ KONKURS –SP GĘBICE” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:
Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.
 
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnków .
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/11/2008 09:13:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/11/2008 09:13:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/11/2008 09:13:29)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. mienia komunalnego w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Czarnków

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Gminy Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. mienia komunalnego w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zakres wykonywanych zadań:

-  sprzedaż gruntów i budynków mienia komunalnego,

-  nabywanie nieruchomości na mienie komunalne,

-  komunalizacja gruntów,

-  wydzierżawienie i oddawanie w użyczenie gruntów komunalnych,

-  przekształcanie prawa wieczystego użytkowania gruntów

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
 4. wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku geodezja lub rolnictwo
 5. w przypadku wykształcenia średniego minimum 3 letni staż pracy

 

Wymagania dodatkowe:

1.      znajomość przepisów: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

2.      co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe z zakresu gospodarki nieruchomościami

3.      biegła znajomość obsługi komputera (Pakiet Office) oraz innych urządzeń biurowych

4.      umiejętność redagowania tekstów i pism urzędowych, umów rokowań, porozumień

5.      umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.      życiorys (CV)

2.      list motywacyjny

3.      kwestionariusz osobowy

4.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

5.      kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych

6.      oświadczenie kandydata o niekaralności

7.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

 

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. mienia komunalnego w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska”.

na adres:

Urząd Gminy Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

Sekretariat Urzędu

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Czarnków

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 21 lipca 2008 roku do godz. 1530

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Czarnków po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, test kwalifikacyjny lub sprawdzanie umiejętności, o czym osoby te poinformowane zostaną telefonicznie.

 

Kwestionariusz osobowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Czarnków, pokój nr 1 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków www.czarnkowgmina.pl

 

 

 

Wójt Gminy Czarnków

/-/ mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Kurkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Kurkiewicz (07/07/2008 10:25:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Kurkiewicz (07/07/2008 10:44:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Kurkiewicz (07/07/2008 10:42:51)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków

 

 

Urząd Gminy Czarnków

ogłasza kolejny

            NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. księgowości – kasjer w Referacie Finansowo – Księgowym.

 

Zakres wykonywanych zadań:

- księgowanie dokumentów księgowych w zakresie pozostałych dochodów budżetowych,

- rozliczanie podatku VAT,

- obsługa kasy

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie rachunkowość,
 4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 2. przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z księgowaniem dokumentów finansowych,
 3. biegła znajomość obsługi komputera (Pakiet Office) oraz innych urządzeń biurowych,
 4. umiejętność redagowania tekstów i pism urzędowych,
 5. umiejętność pracy w zespole.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

 

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. księgowości – kasjer w Referacie Finansowo - Księgowym”.

na adres:

Urząd Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

Sekretariat Urzędu

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Czarnków.

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert:    26 maja 2008 r.  do godz. 1530.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej
w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Czarnków po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, test kwalifikacyjny lub sprawdzanie umiejętności, o czym osoby te poinformowane zostaną telefonicznie.

 

Kwestionariusz osobowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Czarnków, pokój nr 1 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków  bip.czarnkowgmina.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/05/2008 14:18:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/05/2008 14:19:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/05/2008 14:18:53)
Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie gm.Czarnków ,Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym gm.Czarnków,Szkoły Podstawowej w Gębicach gm.Czarnków

OGŁOSZENIE O KONKURSACH

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 

Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie gm.Czarnków ,Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym gm.Czarnków,Szkoły Podstawowej w Gębicach gm.Czarnków

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany który:

1/ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce albo w odniesieniu do przedszkola i szkoły podstawowej ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej;

2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4/w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku  bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5/posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6/nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela/Dz. U.z 2006r.Nr 97 poz.674 z póź.zmianami/oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7/nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie karne;

8/nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych-Dz.U.z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź.zmianami.

 

2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:

1/ukończyła studia wyższe magisterskie;

2/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

3/posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole

lub zakresowi zadań placówki;

4/spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2 i 5-8.

 

3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3/akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4/dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5/dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6/ocenę pracy , o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003r.;

7/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8/oświadczenie ,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9/oświadczenie ,że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się

przeciwko niemu postępowanie karne;

10/oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź. zmianami;

11/oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych- Dz.U.z 2002r.Nr 101 poz.926 z póź.zmianami w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

12/w stosunku do kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.-informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r.o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- tekst jednolity Dz.U.

z 2007r.Nr 63 poz.425 z póź.zmianami.

 

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ KONKURS –SP ŚMIESZKOWO”,,KONKURS –SP ROMANOWO DOLNE”

„KONKURS-SP GĘBICE” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.

 

Konkursy przeprowadzą komisje powołane przez Wójta Gminy Czarnków .

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/04/2008 10:47:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/04/2008 10:47:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/04/2008 10:47:15)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości

 

Urząd Gminy Czarnków

ogłasza kolejny

            NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. księgowości – kasjer w Referacie Finansowo – Księgowym.

 

Zakres wykonywanych zadań:

- księgowanie dokumentów księgowych w zakresie pozostałych dochodów budżetowych,

- rozliczanie podatku VAT,

- obsługa kasy

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie rachunkowość,
 4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 2. przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z księgowaniem dokumentów finansowych,
 3. biegła znajomość obsługi komputera (Pakiet Office) oraz innych urządzeń biurowych,
 4. umiejętność redagowania tekstów i pism urzędowych,
 5. umiejętność pracy w zespole.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

 

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. księgowości – kasjer w Referacie Finansowo - Księgowym”.

na adres:

Urząd Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

Sekretariat Urzędu

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Czarnków.

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert:    8 listopada 2007 r.  do godz. 1530.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej
w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Czarnków po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, test kwalifikacyjny lub sprawdzanie umiejętności, o czym osoby te poinformowane zostaną telefonicznie.

 

Kwestionariusz osobowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Czarnków, pokój nr 1 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków  bip.czarnkowgmina.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/10/2007 13:59:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/10/2007 13:59:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/10/2007 13:59:18)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. księgowości – kasjer w Referacie Finansowo – Księgowym

 

 

Urząd Gminy Czarnków

ogłasza

            NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. księgowości – kasjer w Referacie Finansowo – Księgowym.

 

Zakres wykonywanych zadań:

- księgowanie dokumentów księgowych w zakresie pozostałych dochodów budżetowych,

- rozliczanie podatku VAT,

- obsługa kasy

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie rachunkowość,
 4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 2. przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z księgowaniem dokumentów finansowych,
 3. biegła znajomość obsługi komputera (Pakiet Office) oraz innych urządzeń biurowych,
 4. umiejętność redagowania tekstów i pism urzędowych,
 5. umiejętność pracy w zespole.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

 

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. księgowości – kasjer w Referacie Finansowo - Księgowym”.

na adres:

Urząd Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

Sekretariat Urzędu

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Czarnków.

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert:    17 październik 2007 r.  do godz. 1530.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej
w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Czarnków po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, test kwalifikacyjny lub sprawdzanie umiejętności, o czym osoby te poinformowane zostaną telefonicznie.

 

Kwestionariusz osobowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Czarnków, pokój nr 1 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków  bip.czarnkowgmina.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/10/2007 11:39:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/10/2007 11:59:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/10/2007 11:59:46)
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów Szkół Podstawowych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 

Szkoły Podstawowej w Gajewie gm.Czarnków i Szkoły Podstawowej w Hucie

gm.Czarnków.

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany który:

1/ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce albo w odniesieniu do przedszkola i szkoły podstawowej ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej;

2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4/w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku  bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5/posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6/nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela/Dz. U.z 2006r.Nr 97 poz.674 z póź.zmianami/oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7/nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie karne;

8/nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r.oodpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych-Dz.U.z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź.zmianami.

 

2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:

1/ukończyła studia wyższe magisterskie;

2/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

3/posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole

lub zakresowi zadań placówki;

4/spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2 i 5-8.

 

3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3/akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4/dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5/dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6/ocenę pracy , o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003r.;

7/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8/oświadczenie ,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9/oświadczenie ,że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się

przeciwko niemu postępowanie karne;

10/oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź. zmianami;

11/oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych- Dz.U.z 2002r.Nr 101 poz.926 z póź.zmianami w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

12/w stosunku do kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.-informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r.o ujawnieniu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- Dz.U.z 2006r.Nr 218 poz.1592 z póź.zmianami.

 

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ KONKURS ”, ze wskazaniem jakiej placówki dotyczy składana oferta, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie tj do dnia 4 czerwca 2007r. na adres:

Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.

 

Konkursy przeprowadzą komisje powołane przez Wójta Gminy Czarnków .

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/05/2007 08:38:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/05/2007 08:45:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/05/2007 08:44:07)
Ogłoszenie o naborze na satnowisko Podinspektor ds. kadrowo-finansowych

Urząd Gminy Czarnków

ogłasza

            NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. kadrowo-finansowych w Referacie Oświaty i Wychowania

 

Zakres wykonywanych zadań:

Ø      zakładanie teczek akt osobowych dla nowozatrudnionych oraz bieżące ich aktualizowanie,

Ø      sporządzanie sprawozdań statystycznych dla jednostek oświatowych,

Ø      prowadzenie ewidencji realizowania obowiązku nauki przez młodzież,

Ø      realizacja zadania dotyczącego Systemu Informacji Oświatowej,

Ø      prowadzenie ewidencji analitycznej przydzielonych pożyczek mieszkaniowych,

Ø      prowadzenie ewidencji kartotek materiałowych w ujęciu ilościowo-wartościowym dotyczące opału w placówkach oświatowych,

Ø      przygotowywanie decyzji związanych z dofinansowaniem pracodawcom za kształcenie młodocianych pracowników,

Ø      zaangażowanie wydatków budżetowych

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym

lub wykształcenie średnie i 3-letni staż pracy,

 1. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa oświatowego i samorządowego,
 2. biegła znajomość obsługi komputera,
 3. znajomość obsługi programu System Informacji Oświatowej,
 4. podstawowa znajomość Karty Nauczyciela i rozporządzeń płacowych w zakresie wynagradzania nauczycieli
 5. umiejętność pracy w zespole.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

 

 

 

 

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. kadrowo-finansowych w Referacie Oświaty i Wychowania”.

na adres:

Urząd Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

Sekretariat Urzędu

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Czarnków.

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert:    11 kwietnia 2007 r.  do godz. 1530.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej
w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Czarnków po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, test kwalifikacyjny lub sprawdzanie umiejętności, o czym osoby te poinformowane zostaną telefonicznie.

 

Kwestionariusz osobowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Czarnków, pokój nr 1 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków - Kwestionariusz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/03/2007 13:58:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/03/2007 14:00:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/03/2007 13:58:04)
OGŁOSZENIE O KONKURSIE - na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gajewie gm.Czarnków
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WÓJT GMINY CZARNKÓW
 
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
 
Szkoły Podstawowej w Gajewie gm.Czarnków
 
1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany który:
1/ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce albo w odniesieniu do przedszkola i szkoły podstawowej ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej;
2/ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4/w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku  bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
5/posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6/nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela/Dz. U.z 2006r.Nr 97 poz.674 z póź.zmianami/oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7/nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne;
8/nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r.oodpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych-Dz.U.z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź.zmianami.
 
2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:
1/ukończyła studia wyższe magisterskie;
2/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3/posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole
lub zakresowi zadań placówki;
4/spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2 i 5-8.
 
3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3/akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4/dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5/dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6/ocenę pracy , o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003r.;
7/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8/oświadczenie ,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9/oświadczenie ,że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne;
10/oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2005r.Nr 14 poz.114 z póź. zmianami;
11/oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych- Dz.U.z 2002r.Nr 101 poz.926 z póź.zmianami w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„ KONKURS - SP GAJEWO”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:
Urząd Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnków .
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/03/2007 12:19:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/03/2007 12:20:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/03/2007 12:19:55)
Wójt Gminy Czarnków ponownie ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEw Urzędzie Gminy Czarnków, ul.Rybaki 3, 64-700 Czarnków

 

 

Wójt Gminy Czarnków

ponownie ogłasza

            NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor - samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu gminy.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Utrzymanie w sprawności zasobów informatycznych, w szczególności nadzór nad sprzętem, oprogramowaniem systemowym i narzędziowym,
 2. Dokonywanie przeglądów, interwencji serwisowych i konserwacji sprzętu,
 3. Nabywanie, dystrybucja i wdrażanie środków informatycznych – sprzętu i oprogramowania,
 4. Utrzymanie i dbałość nad bezpieczeństwem środków informatycznych oraz danych osobowych
 5. Archiwizacja i przechowywanie baz danych,
 6. Szkolenia pracowników Urzędu z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz używanych aplikacji szczególnie pakietów biurowych.
 7. Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Czarnków:

- strony internetowej Gminy Czarnków,

- Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków,

- e-urzędu,

- elektronicznego obiegu spraw w urzędzie,

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe informatyczne lub średnie stosownie do opisu stanowiska i 3-letni staż pracy,
 2. praktyczna wiedza z zakresu budowy i naprawy sprzętu komputerowego (poparta zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub oświadczeniem kandydata)
 3. dobra znajomość systemów operacyjnych (poparta zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub oświadczeniem kandydata),
 4. orientacja w produktach branży informatycznej - sprzęt i aplikacje,
 5. dobra znajomość pakietów biurowych, poparta zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub oświadczeniem kandydata,
 6. znajomość zagadnień z zakresu oprogramowania, sieci, serwisu sprzętu.

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

 

 

 

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. obsługi informatycznej urzędu gminy”.

na adres:

Urząd Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

Sekretariat Urzędu

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Czarnków.

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 5 grudnia 2006 r.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej
w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Czarnków po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, test kwalifikacyjny lub sprawdzanie umiejętności, o czym osoby te poinformowane zostaną telefonicznie.

 

Kwestionariusz osobowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Czarnków, pokój nr 1 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków  www.czarnkowgmina.pl

 

---------------------------------------------

 

KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY  DLA  OSOBY  UBIEGAJĄCEJ  SIĘ  O  ZATRUDNIENIE

 

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko  ....................……………………………………………………………
 2. Imiona rodziców  ………..………………………………………………………………………
 3. Data urodzenia  ………….………………………………………………………………………
 4. Obywatelstwo  …………………………………………………………………………………
 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

…………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wykształcenie:

                  ……………………………………………………………………………………………….

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

                           ……………………………………………………………………………………………....

               …....…………………………………………………………………………………………

                                             (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

 1. Wykształcenie uzupełniające:

………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

…………………………………………………………………………………………………

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                        (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

 1. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………....

                           (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 1. oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
 2. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria …. nr …….……………..

                 wydanym przez  …………………………………………………..   lub innym dowodem tożsamości 

                   ……………………………………………………….........................................................................................

 

 

 

…………………………………..                                          ………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                                                                      (podpis osoboy ubiegającej się o zatrudnienie)

·           niepotrzebne skreślić

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mariusz Szostak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mariusz Szostak (20/11/2006 13:32:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/03/2007 14:20:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/03/2007 14:19:44)
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków

ogłasza

            NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor - samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu gminy.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Utrzymanie w sprawności zasobów informatycznych, w szczególności nadzór nad sprzętem, oprogramowaniem systemowym i narzędziowym,
 2. Dokonywanie przeglądów, interwencji serwisowych i konserwacji sprzętu,
 3. Nabywanie, dystrybucja i wdrażanie środków informatycznych – sprzętu i oprogramowania,
 4. Utrzymanie i dbałość nad bezpieczeństwem środków informatycznych oraz danych osobowych
 5. Archiwizacja i przechowywanie baz danych,
 6. Szkolenia pracowników Urzędu z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz używanych aplikacji szczególnie pakietów biurowych.
 7. Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Czarnków:

- strony internetowej Gminy Czarnków,

- Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków,

- e-urzędu,

- elektronicznego obiegu spraw w urzędzie,

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe informatyczne,
 2. praktyczna wiedza z zakresu budowy i naprawy sprzętu komputerowego (poparta zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub oświadczeniem kandydata)
 3. dobra znajomość systemów operacyjnych (poparta zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub oświadczeniem kandydata),
 4. orientacja w produktach branży informatycznej - sprzęt i aplikacje,
 5. dobra znajomość pakietów biurowych, poparta zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub oświadczeniem kandydata,
 6. znajomość zagadnień z zakresu oprogramowania, sieci, serwisu sprzętu.

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

 

 

 

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. obsługi informatycznej urzędu gminy”.

na adres:

Urząd Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

Sekretariat Urzędu

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Czarnków.

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 26 październik 2006 r.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej
w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Czarnków po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, test kwalifikacyjny lub sprawdzanie umiejętności, o czym osoby te poinformowane zostaną telefonicznie.

 

kwestionariusz osobowy doc*

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Kurkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Kurkiewicz (10/10/2006 12:31:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Kurkiewicz (10/10/2006 12:51:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Kurkiewicz (10/10/2006 12:51:34)