Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Kwestionariusz

Kwestionariusz

Kwestionariusz

KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY  DLA  OSOBY  UBIEGAJĄCEJ  SIĘ  O  ZATRUDNIENIE

 

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko  .............................................................................
 2. Imiona rodziców  .........................................................................................
 3. Data urodzenia  .......................................................................................... 
 4. Obywatelstwo  .............................................................................................
 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

      .........................................................................................................

 

 1. Wykształcenie:

       .............................................................................................................
              (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
         .............................................................................................................
       .............................................................................................................
         (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

 1. Wykształcenie uzupełniające:

       ............................................................................................................

         (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

       ...............................................................................................................

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

          ............................................................................................................

          ............................................................................................................

          ............................................................................................................

                        (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

 1. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

         ............................................................................................................

         .............................................................................................................

         ..........................................................................................................

                           (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 1. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
 2. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria .... nr ........................  wydanym przez ........................................................... lub innym dowodem tożsamości  ...........................................................................

 

 

 

            ...................................                                ...........................................

              (miejscowość i data)                                                 (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)


             * niepotrzebne skreślić

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/10/2007 11:45:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/10/2007 11:46:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/07/2016 18:28:30)