Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ewidencja ludności » Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Czarnków lub rejestru zamieszkania cudzoziemców na terenie gminy Czarnków

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Czarnków lub rejestru zamieszkania cudzoziemców na terenie gminy Czarnków

Jednostka prowadząca

Biuro Ewidencji Ludności

Wymagane dokumenty

Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3, I piętro , pok. nr 1

W GODZINACH :

od poniedziałku do piątku od 7:30 - 15:30

tel. 67-2530289

Opłaty

U W A G A !

 OPŁATĘ SKARBOWĄ NALEŻY WPŁACAĆ NA  KONTO BANKOWE URZĘDU

GMINY CZARNKÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM CZARNKÓW

NR  72895100090000095420000010 , lub w kasie Urzędu Gminy .

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ,  na ww konto .

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Podstawa prawna

- ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.),

- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm),

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu