Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Budownictwo i gosp. lokalowa » Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 I Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717) Art.4, ust. 2.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1)      lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2)      sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

II  Wymagane dokumenty:

Wniosek i mapy - 2 szt.  (wzór wniosku)

    Wniosek powinien zawierać:

1.      Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;

2.      Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a)      określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b)      określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c)      określenie parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

III Opłaty skarbowe:

1.      Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   - 107,00 zł,

2.      Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby - 56,00 zł

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

IV Termin załatwienia sprawy:

Do dwóch miesięcy.

V   Jednostka odpowiedzialna:

      Urząd Gminy Czarnków, Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 9.

VI   Tryb odwoławczy:

       Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
       Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, pokój nr 4.

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Jurewicz-Gała (21/10/2003 15:16:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/07/2008 10:52:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/07/2015 13:07:44)